Proiect educaţional "Frânturi de Gânduri"

of 5 /5
Scoala Gimnaziala Maltezi CONTRACT DE PARTENERIAT Proiect educational ,,Franturi de ganduri'' I. PARTILE CONTRACTULUI §COALA GIMNAZIALA MALTEZI Director: prof. GORNEA MARIA Coordonatori proiect: prof. Radu Mioara prof. Vi§oiu Gabriela Parteneri Biblioteca Comunala ^helu Destelnica'' r Cosiliul Local Stelnica ^ % , COSTEL

Embed Size (px)

description

ArgumentCea mai înaltă formă de manifestare a creativităţii literare a elevilor este compunerea. Ea este "tipul cel mai personalizat dintre toate componentele limbii române" (C. Parfene, 1980, p.29)Realizarea unei reviste lunare a şcolii, şi în format digital, care poate fi mediatizată on line pe BLOGUL BIBLIOTECII, are o influenţă deosebită asupra dezvoltării personalităţii elevilor, le îmbogăţeşte orizontul cultural, le conferă încredere în forţele proprii, le înlesneşte comunicarea cu ceilalaţi, dezvoltă spiritul de echipă şi deprinderi de muncă în colectiv.

Transcript of Proiect educaţional "Frânturi de Gânduri"

Page 1: Proiect educaţional "Frânturi de Gânduri"

Scoala Gimnaziala Maltezi

CONTRACT DE PARTENERIATProiect educational ,,Franturi de ganduri''

I. PARTILE CONTRACTULUI

§COALA GIMNAZIALA MALTEZI

Director: prof. GORNEA MARIA

Coordonatori proiect: prof. Radu Mioaraprof. Vi§oiu Gabriela

Parteneri

Biblioteca Comunala^helu Destelnica''

r

Cosiliul Local Stelnica^ % ,

COSTEL

Page 2: Proiect educaţional "Frânturi de Gânduri"

PROIECT EDUCATIONAL

MOTTO:

,,Sa nu lasam cuvintele nici sa doarma, nici sa amorteasca, nici sazaca, nici sa moara. Ele sunt comoara noastra de mare pret."

Tudor Arghezi

Argument

Cea mai inalta forma de manifestare a creativitafii literare a elevilor estecompunerea, Ea este "tipul eel maipersonalizat dintre toate componentele limbii romane"(C Parfene, 1980, p.29)

Exprimarea corectS, orala si scrisS - obiectiv important al procesului de invafamant -constituie unul din instrumentele de baza ale muncii intelectuale, fa|a de care nu poate ficonceputa dezvoltarea intelectuala viitoare a elevilor. Ca §i in cazul invaJSrii celorlalteinstrumente ale muncii intelectuale: a cititului, a scrisului, a calcului aritmetic, capacitatea deexprimare se formeaza si se perfecjioneaza prin solicitarea efortului intelectual al elevilor.

Compunerile realizeaza pe de o parte o sinteza a ceea ce invaja elevii la disciplinalimba §i literatura romana, iar pe de alta parte, ele constituie eel mai potrivit prilej devalorificare a experientei de viata a elevilor, de manifestare a imaginafiei si a fanteziei lorcreatoare.

Pornind de la ideea ca orice scolar l§i dore§te sa scrie cele mai frumoase compuneri, sestie ca e o mare bucurie sa simta ca este ascultat cu plScere de catre colegi, ca atunci cand isicitesc compunerea nu se aude niciun fosnet de caiet, c& toata lumea asculta.

Astfel, ei invata c&t de important este sS se exprime corect, plScut §i nuantat, invata sSpretuiascS efortul propriu creativ, devin constienti ca trebuie sa aiba un limbaj adecvat pentrua putea transmite eficient mesajul dorit.

Realizarea unei reviste lunare a §colii, si in format digital, care poate fi

mediatizata on line pe BLOGUL BIBLIOTECII, are o influenta deosebita asupra

dezvoltarii personalitatii elevilor, le imbogafefte orizontul cultural, le confera incredere

in fortele proprii, le inlesne^te comunicarea cu ceilalafi, dezvolta spiritul de echipa §i

deprinderi de munca in colectiv, ii familiarizeaza cu tehnica moderna (calculatorul) §i ii

poate orienta spre alegerea unei profesii interesante, aceea de ziarist.

Page 3: Proiect educaţional "Frânturi de Gânduri"

II. OBIECTIVEElevi:

• dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa;• deprinderea folosirii unor tehnici diferite de redactare a textelor;• dezvoltarea capacitafii de argumentare si gandire critica;• dezvoltarea capacita{ii de receptare a mesajului scris;• dobandirea unor cunostin^e de cultura generals, legate de literatura si arta;• realizarea unor legaturi tematice si de sens intre opere din literatura universala• exprimarea libera a ideilor si opiniilor pe o tema data, oral §i scris,• stimularea realizarii si prezentarii propriilor creatii artistice• familiarizarea elevilor cu operarea pe calculator, in special cu programele Microsoft

Word si Power Point

Cadre didactice:

• folosirea si dezvoltarea capacita|ii de a construi un mediu educational care sa motivezeelevul in procesul instructiv-educativ..

Familia §i alfifactori din comunitate:

• implicarea con§tienta a parin^ilor si a altor reprezentanti ai comunitatii locale increarea unui mediu sigur si sanatos de educate

• Realizarea unui regim de parteneriat benefic si propice obiectivelor concepute incomun de catre parteneri

• Promovarea imaginii institu^ionale a unitafii de inva}amant

///. COORDONATORI:

Profesori: Vigoiu Gabriela

Radu Mioara

Bibliotecar - §erban lonelia

IV. COLABORATORI:

Inv, DragoiAnica

V. GRUPVL TINTA:

beneficiari directii - elevii claselor III-VIII

beneflciari indirect!: - cadrele didactice ale §colii; parintii elevilor

VI. DURATA PARTENERIATULUI:

anulscolar2014-2015

Page 4: Proiect educaţional "Frânturi de Gânduri"

. TIPURI DE PRODUSE:

• compuneri, eseuri, poezii;• revista on-line;• portofoliu;

VIII. RESURSE - umane:

• elevi ai §colii,• cadre didactice ale scolii - profesorul de limba romana; inva|atori• bibliotecar

RESURSE - materiale:

• carti, hartie, creioane, mape, dosare, foarfeci, lipici;• imagini si ilustratii;• texte literare;• fotografii, aparat foto;• calculator, imprimanta, xerox,

RESURSE -financiare: cheltuieli necesare procurarii de materiale cosumabile suportate deConsiliul Locala Stelnica sau de sponsorii gasi|i.

IX. EVALUAREA REZULTATELOR

PortofoliulObservarea sistematicaDiscutii pe baza lucrarilor;Portofoliul individual al fiecarui elevConcursuriRealizarea unei reviste a scolii si in format digital, ce urmeaza a fi postata §i pe

BLOGUL BIBLIOTECII §i mediatizata in mediul on line.

X. PROPUNERITEMATICECreatiile copiilor vor fi grupate in func|ie de anotimpuri , sarbatori

specifice acestora:

1. CARTEA- IZVOR DE BUCURII> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative> Realizarea de diferite tipuri de compuneri> Redactarea compunerilor §i realizarea revistei

Perioada- Octombrie 2014

2. TOAMNA - INTRE FRUMUSETE §1LACRIMI...> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative> Realizarea de diferite tipuri de compuneri> Redactarea compunerilor §i realizarea revistei

Perioada- Noiembrie 2014

Page 5: Proiect educaţional "Frânturi de Gânduri"

3. IARNA - BUCURIE INVE§MANTATA IN ALB

> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative> Realizarea de diferite tipuri de compuneri> Redactarea compunerilor si realizarea revisteiPerioada- Decembrie 2014

4.PERSONAJUL MEU PREFERAT-PORTRETUL> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative> Realizarea de diferite tipuri de compuneri> Redactarea compunerilor> Perioada- lanuarie-februarie 2015

5. PRIMAVARA - GANDURI DRAGI PENTRU MAMA, INTR-OLUME PLINA DE LUMINA §1 VERDE CRUD

> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative> Realizarea de diferite tipuri de compuneri> Redactarea compunerilor si realizarea revistei

Perioada- Martie 2015

6. LOCUL NATAL> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative> Realizarea de diferite tipuri de compuneri> Redactarea compunerilor si realizarea revistei> Perioada-Aprilie -mai 2015

7. VARA- BUCURIA VACANTEI

> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative> Realizarea de diferite tipuri de compuneri> Redactarea compunerilor si realizarea revistei> Perioada-iunie 2015