Brazda zbirka raskazi

download Brazda zbirka raskazi

of 41

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  258
 • download

  15

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Brazda zbirka raskazi

 • SODR@INA 1. , 2. 3. 4. 5. 6. 7.

 • DO ME|A AIR OD ME|A ZIJAN I BEDA Petlite u[te ne bea propeale,a o^ite na josifa se otvorija,se razbudi,za mig stana i se oble^e i izleze vo hodnikot,u[te neka^en vo odaite gore gi slu[a[e di[ewata na negovite deca,trgna so lesni ^ekori po skalite pla[e]i se i so tie ^ekori da ne napriavi pregolema buka,srceto mu se para[e koga treba[e da im go prekine sonot,barem toj im be[e besplaten,no poradi okolnostite ne mo@ea da go imaat celosno,zastana na vratata i gi gleda[e site trojca kako le@at pregrati vo krevetot,i vo sonot,bra]ata ja [ttea svojata mileni^ka najmalata sestra,ne davaa ni tamu da bide voznemirena.Gi gleda[e Josif i samo proroni nekolku solzi,pred da im go prekine nivniot son. -Ajde deca dosta e spiewe Angel stana bez prigovor,Ilija se ne^ka[e,i ne saka[e da stane dodeka Elena samo go povle^e kebeto na sebe i prodol@i da spie -Ajde deca znaete i sami deka e vreme da odime. I na ova Elena ne se razbudi tuku Josif mora[e da ja krene pa vo tatkovite race se bude[e. Se oblekoa i vo zakrilata na temninata so motkitena ramo trgnaa kon gor^inte [to za niv bea zlato,trgnaa ode]i no pove]e spie]i,po pat nekoj ]e se prepne[e na nekoj kamen no ne se @alea,tuku prodol@uvaa,omarninata i denes im posaka dobredojde vo nepreglednosta,ima[e po^etok no nema[e kraj,a koga ]e dojdea do krajot ne mo@ea da go vidat po^etokot,no seto toa dvi@ewe im be[e rutina pa mo@ebi i zatoa ne se @alea. Gi krevaa motikte visoko vo vozduhot a potoa brzo gi spu[taa na crnata zemja raspukuva]i ja na sitni grutki,ja teraa da bide rovka i milostiva,i ugoduvaa tokmu kako [to taa saka[e a moraa bide]i im be[e hranilka.i ugoduvaa kako znaeja i umeea samo i samo da ne ja nalutat,zo[to premnogu dobro znaewe [to zna^i hranilkata da se luti,be[e toga[ @estoka surova i beskompromisna,im ja zema[e makata nemilosrdno,kopaa gleda]i da ne uni[tat ni edno koren^e od bescenetoto zlato,a sonceto pe^e[e li pe^e[e silno,[to imaa ^ustvo deka i mozokot im vrie,gi gleda[e Josif negovite tri deca taka navednati no no samiot ne znae[e kako da im go podobri @ivotot,za mig se ispravi se potpre na motikata ja izbri[a potta od ^eloto i samiot se zapra[a. -Eh mori majko,zarem ovaa moja sudbina ]e ja imaat i moite deca,zarem mora i tie ovaa prokleta siroma[tija da ja vle^at,poglednigi kolku se mili,Angel da bi do[ol bi se rasplakal,evego Angel samo mol^i i raboti cvrst e toj i mol^e[kum gi prifa]a site raboti,golem e ve]e rabira se pa mo@ebi i zatoa ne se @ali,Ilija i toj e dobar ,no e prgav i napati nemiren eve poglednigo,racete kako da ne mu se sozdadeni za motika,no sepak cvrsto ja stega i siot bes [to kipne vo nego i go istura na zemjata,a taa kako da go razbira pa samo mol^i,^udni se dvajcata ilija ja kr[i a taa radosna e,Elena e premnogu male^ka za ovie gor^ini,i dovolna kazna [to i ja dava siroma[tijava e pkolov so koj e opkru@ena,pekol majko pekol,a [to li zgre[iv pa vakva kazna da imame,ne ja izgubivme verbata vo Boga,ne frlavme so drvja

 • i kamewa po nego,a vidi kako ni vra]a na na[ata verba samo eda,na na[ite molbi beda beda i ni[to pove]e ova ne e @ivot,ako nekoj ovaa muzerija a narekuva @ivot,toga[ toj mora da e nadvor od zdraviot pamet.-misle[e taka Josif no odedna[ po^ustvuva kako nekoj go gleda,go ^ustvuva[e Josif pogledot,se zavrti na negovata desna strana,pogledna i vedna[ ja vrati glavata nazad. -Ne ne jas mora da sonuvam,mora da sonuvam. misle[e taka i povtorno ja zavrti glavata sproti nego stoe[e negovata pokojna majka,sto[e i go gleda[e,sega koga podobro ja pogledna vide deka e nekako pomlada i poubava otkolku [to ja znae[e,sjae[e so nekoj ^uden blesok,liceto i be[e ozareno od sre]e stavata prava i vitka,oblekata i be[e besprekorno ^ista,koga ja vide Josif ska[e da ja otvori ustata i da vikne silno. -MAJKO....... O[triot pogled go spre^i toa da go napravi,ne gi pomrdna ustite no sepak Josif slu[a[e glas. -Mol^i sinko,mol^i i ne zboruvaj,nema potreba,od zboruvawe,i ne frlaj postojano drvja i kamewa na boga.znae toj [to pravi,mol^i i ne se gri@i,sekoj ]e si go najde svojot pat,vo @ivotot,nema da im bide pozlaten,no sepak ]e im bide ^ist,ilija mo@ebi ]e odi nekoga[ po trwa,no hrabar e toj,ima nekoja ^udna tainstvenost vo sebe,ima nekoj feniks vo sebe,koga site ]e go otfrlat i e pomislat deka e gotov,,]e voskresne ]e stane i povtorno toga[ i povisoko ]e leta,nema da odi tuku toga[ ]e grabi napred ne gri@ise ti za nego. -mo@ebi majko si vo pravo ,no sepak ovaa na[a siroma[tija ne se trpi,navistina ti velam ne se trpi. -Mol^i sinko,mol^i,posle lo[oto ide dobro,zamol^i i zapameti edna rabota,zemjata ]e ti go dade bogastvoto,no mora[ da ima[ na um deka i ti treba da i vrati[ isto tolku kolku [to taa ti daruva,ne ja zaboravaj tuku sakaja i ^uvaja isto kolku [to ja saka[ sega,zo[to znae[ dek e tvoja hranilka,,nemoj toa nikoga[ da go zaborava[,dokolku ova go zaboravi[ surovo ]e ti se odmazdi,zlopamtilo golemo e zemjata, nikoga[ na nikogo ne mu ostanala dol@na, -dali dobro me razbra Josife. -Da,majko te slu[nav. -A sega Josife mora da te napu[tam,moram da odam tamu kade [to pripa\am. Gleda[e Josif kako svetlinata pred nego se gubi,ta@no povtorno si pomisli -Majko majko ne zaminuvaj,ne me ostavaj,edna[ me ostavi ,ne me ostavaj povtorno,misle[e ili vika[e Josif,no kako [to se pojavi taka i se izgubi,koga ve]e svati deka pove]e nema da ja vidi majkamu,se sozema,saka]e da ja krene motikata i da prodol@i da kopa koga od pozadi nego go slu[na milozvu^niot glas na elena. -Tato,tato pogledni [to najdov-dr@e[e ne[to vo malite prstii brzo tr^a[e na kaj niv,koga se dobli@i do tatkoi go otvori maloto ra^e kade blesna zlatnik,vistinski zlatnik. -Elena zlato na tato,kade go najde toa. -Tamu,tamu-poka@uvaj]i so ra^eto vo pravec na sosednata niva-tamu na me\ata ima u[te vakvi,dojdi dojdi-go fati za racete i zapo^na da go vle^e-dojdi,dojdiii. Trgnaa site po malata Elena ,a taa gorda [to sega ode[e prva so ^ekorite odava[e nekoja va@nost,nekoa gordost deka ete sega mene me sledite,gi odvede na me\ata kade

 • ima[e pogolem kamen,a od [uplinata na zemjata ili podobro ka@ano od dupkata koja ja napravila maata Elena so svoite malite race se nazira[e zlato,bide]i motikite im bea vo racete,Josif brgu ja ras^isti zemjata okolu kamenot i vnimatelno go izvade maloto grnr vo koe ima[e malo bogatstvo,koe za niv navistina zna^e[e mnogu,go zavitka vo paltoto,ja vrati zemjata na svoje mesto i sednaa tuka na me\ata da se odmorat. -Eve sega deca moi,so ova ]e mo@ime malku da zdivnime od siroma[tijata,no za ova na nikomu ni zbor,dali me razbravte,ako na nekogo se pofalite toga[ ne ^eka siroma[tija u[te pogolema od ovaa. Decata kako da ja svatija serioznosta na ovie zborovi,sedna okolu nego krie]i se od @e[koto sonce vo senkite a starata sliva. Josif cvrsto go dr@e[e grneto,dodeka go dr@e[e grneto zapo^naa da mu se vra]aat slikite od negovoto detstvo,se sekava[e na negovata baba koja raska@uva[e kako nejzinite tatko i ^i^ko tokmu na ovaa me\a,za ova zlato se skarale bide]i edniot od niv go zakopal a ne mu ka@al na drugiot,naluten od postapkata na bratasi ovoj na oa niva go otepal,na smrtniot ^as go prokolnal. -Do me\a air,od me\a zijan i beda. I navistina od toga[ vo familijata na Josif se rabotelo od utro do mrak no nikako ne mo@ele da vrzat kraj so kraj,se [to ]e po^nele da gradat nekoja nevidliva sila nave^er im go ru[elo,vo prvo vreme se nerviralo no pokasno i prekinale da gradat a i toa [to go imale poleka poleka po^nalo da im se raspa\a,no sega Josif dodeka go stega[e grneto znae[e deka bedata e zavr[ena,si pomisli,dovolno plativme za gre[kata na na[iot pradedo.

 • SPOMENITE SAMO BOLAT ^estopati i koga samo ]e pomisle[e na minatoto,]e zatreperee[e i ladna pot ]e go oblie[e,ne saka[e taka ^esto da misli ,no prokletava samotija ednostavno mu gi nose[e,mu gi servira[e nebare na tacna,i kolku da saka[e da gi izbegne,i kolku da saka[e da ne misli,samata situacija go naveduva[e,taka i ve^erva,dodeka sede[e na samiot rab od terasata i go gleda[e maloto dete na ulica kako go tegni tatkasi za rakav baraj]i od nego da go fati za maloto i nemo]no ra^e a toj izgleda be[e u[te eden bezdu[nik,samo grubo ja otfrli i prodol@i da odi po ulicata,maloto be[e nemo]no da gi sledi ekorite i prosto tr^a[e po nego,a toj ode[e so visoko krenata glava,ne gledaj]i ni[to okolu sebe,ode[e vo nekoj svoj svet,koj mu be[e poznat samo nego,vo toj negov svet po se izgleda go nema[e deteto,gi nema[e detskite nasmevki,taka i ovaa ve^er Andon dodeka go gleda[e kako tr^a deteto po tatkasi se vrati vo negovoto vreme ,se vrati vo vremeto koga mu be[e potrebna tatkovata nasmevka,koga mu be[e potrebna tatkovata pregratka,no go nema[e toa,ima[e samo strog i krut pogled koj na momenti go zakovuva[e na mesto,^estopati toj pogled go slede[e Andona i vo sonot,koga ]e se razbude[e nekade po polno] celiot be[e oblean so ladna pot,]e se izbri[e[e,]e go fate[e cvrsto kebeto zamotuva]igo dobro okolu sebe i so toa kako da saka[e da go napravi za[titniot yid okolu sebe od krutiot i laden pogled,solzite ]e gi pu[te[e na pernicata tivko lipa]i,ne smee[e da pla^i na glas zo[to toa povtornoo ]e zna^e[e bezmilosen ]otek,zatoa prvo ja tope[e pernicata a potoa so svoeto @e[ko lice ja su[e[e,dodeka ovie spomeni po^naa da naviraat Andon stana i zapo^na da [eta po prostranata tarasa i tivko da [epoti -prokleti,prokleti da bidete,ostaveteme na mira,ostaveteme ve]e edna[,sakam da @iveam kako sekoj normalen ^ovek,ostaveteme vie prokleti. I dodeka taka [epote[e ma^ninata na Andona ja prekina yvon^eto na vleznata vrata,koga go slu[na si pomisli -Koj e doj dobronamernik [to sega vo ova vreme zvoni Otide so brzi ^ekori da ja otvori vratata,a tamu stoe[e nepoznat ^ovek,vo racete dr@e[e nekavo liv^e i penkalo,dobro go pogledna no nemo@e[e da se seti koj bi mo@el da bide. -Andon Dobrevski. -Da -Brza Po[ta,imam telegrama za vas.Povelete potpi[etese tuka,p