Alagad Ng Sining Ikatlong Republika

of 6 /6
Hinirang na Pambansang alagad ng Sining sa larangan ng Iskultura noong 1973. Ang kaniyang obra maestra ay kakikitaan ng pagiging makabayan. Ang Bonifacio onument ay matatagpuan sa !aloocan !ity at nayari noong 1933.Ang obrang ito ay naglalara"an ng pagbubuo at pagsasama sama ng rebolusyonaryong #ataastaasang kagalang$galangang #atipunan %###& ng mga anak ng Bayan. kagalang$galangang #atipunan %###& ng mga anak ng Bayan. Ang 'blasyon ay nagsasaad ng patuloy na pagtuklas ng karunugan at katoto(anan) ka(usayan sa la(at ng ga"aing pantao) pag $ ibig sa bayan at paglilingkod sa sambayanan at sangkatau(an. Ang makisig na kabataang lalaki na nakatindig nang tu"id) nakadipa) nakating at ba(agyang nakapikit (abang nagninilay ay lara"an ng lubos na pag $aalay ng kabataan sa mga ad(ikaing ito. atatagpuan ito sa *nibersidad ng Pilipinas sa +ungsod ng ,ue-on

Embed Size (px)

description

balik tanawan ating kasaysayan

Transcript of Alagad Ng Sining Ikatlong Republika

Hinirang na Pambansang alagad ng Sining sa larangan ng Iskultura noong 1973. Ang kaniyang obra maestra ay kakikitaan ng pagiging makabayan.

Ang Bonifacio Monument ay matatagpuan sa Caloocan City at nayari noong 1933.Ang obrang ito ay naglalarawan ng pagbubuo at pagsasama sama ng rebolusyonaryong Kataastaasang kagalang-galangang Katipunan (KKK) ng mga anak ng Bayan. kagalang-galangang Katipunan (KKK) ng mga anak ng Bayan.

AngOblasyonay nagsasaad ng patuloy na pagtuklas ng karunugan at katotohanan, kahusayan sa lahat ng gawaing pantao, pag - ibig sa bayan at paglilingkod sa sambayanan at sangkatauhan. Ang makisig na kabataang lalaki na nakatindig nang tuwid, nakadipa, nakatingala at bahagyang nakapikit habang nagninilay ay larawan ng lubos na pag -aalay ng kabataan sa mga adhikaing ito.Matatagpuan ito sa Unibersidad ng Pilipinassa Lungsod ng Quezon

(1915-1999), kilala bilangN.V.M. Gonzalez, ay isang makata, guro, atPambansang Alagad ng Siningsa Panitikan. Isa siya sa mga pinakakilala na Pilipinong manunulat saPilipinas. Makikita sa kanyang mga akda ang buhay ng mga Pilipino, hindi lamang sabansa,ngunitmaging sa buong mundo.

Ipinanganak si Buenaventura noong 4 Mayo 1904 sa Baliwag,Bulakanat supling nina Leocadia Ramirez at Lucino Buenaventura. Noong siya ay bata pa, natuto na siya ngsolfeggiomula sa kanyang guro sa musika sa kanilang bayan. Magaling na rin siyang tumugtog ng clarinet at mahusay lumikha ng mga musika.Nag-aral siya saUnibersidad ng PilipinasKonserbatoryo ng Musika at natamo ang kanyangteacher's diploma, major in science and compositionnoong 1932. SinaNicanor Abelardo, Francisco Santiago, at Jeno von Takacs ang mga naging guro niya sa UP. Pandanggo sa Ilaw, 1936 Minuet, 1937 By the Hillside, 1947 Mindanao Sketches, 1947 Divertimento for Piano and Orchestra, 1959 Variations and Fugue, 1972 Greetings, 1978 Echoes from the Philippines Awit sa Tagumpay ng Bayan, 1986

Geronimo de los Reyes BuildingUP administration building and libraryQuezon Institutegusali ng Social Security SystemState and Ever TheatersInternational Eucharistic Congress altar, 1937Magsaysay BuildingRizal TheaterCapitol TheaterCaptain Pepe BuildingManila Jockey ClubAvenue Hotel and TheaterRufino BuildingPhilippine Village HotelPhilippine Trust Building

Philippine Village Hotel Rizal Theater