ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้...

44
วารสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พิมพ์เป็นปีท่ 54 ฉบับเดือนมีนาคม - เมษายน 2554 //Crazy Cat รองเท้าแตะไอเดียจากท้องทะเล //กระเป๋าถือลาบัว LA BUA ธุรกิจมือใหม่ ไต่ระดับสู่มืออาชีพ //สิ่งทอไทยล้านนา โดนใจชาวเซี่ยงไฮ้ ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้โดนใจตลาดโลก //ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนนโยบายใหม่ สู่ความสำเร็จ SMEs

Transcript of ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้...

Page 1: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 1

วารสารของกรมสงเสรมอตสาหกรรม พมพเปนปท 54 ฉบบเดอนมนาคม - เมษายน 2554

//Crazy Cat รองเทาแตะไอเดยจากทองทะเล

//กระเปาถอลาบว LA BUA ธรกจมอใหม ไตระดบสมออาชพ

//สงทอไทยลานนา โดนใจชาวเซยงไฮ

ยกเครองสนคาชมชนไทยใหโดนใจตลาดโลก

//ชยวฒ บรรณวฒน รฐมนตรวาการกระทรวงอตสาหกรรม ขบเคลอนนโยบายใหม สความสำเรจ SMEs

Page 2: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 2

แหลงรวบรวมขาวสาร ขอมลเกยวกบวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม และงานบรการตางๆ ของกรมสงเสรมอตสาหกรรม รวมถงฐานขอมลตางๆ ทเกยวของ เชน บรรณานกรมเครองจกร, ฐานขอมลวตถดบ, ฐานขอมลเทคโนโลยการผลต, ฐานขอมลการออกแบบ, ฐานขอมลผเชยวชาญ เปนตน เพอใหบรการสำหรบ SMEs และผสนใจทวไป

http://www.dip.go.th

ถนนพระรามท 6 (เยองโรงพยาบาลรามาธบด) เขตราชเทว กทม. 10400

กรมสงเสรมอตสาหกรรม

เว ปไซตฝ กอบรมผานอนเทอร เน ตของกรมสงเสร มอตสาหกรรมเปนแหลงรวบรวมความร ท ผ ประกอบการ วสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม รวมทงผสนใจทวไป สามารถเขาไปเรยนรเพ อความเขาใจในสาขาวชาตางๆ ท จำเปนตอการประกอบธรกจ เชน เทคนคการผลต การตลาด การบรหารจดการ บญช และการเงน ตลอดจนเทปบนทกรายการคลนกอตสาหกรรม ทผสนใจสามารถลงทะเบยนเรยนไดตลอดเวลา โดยไมเสยคาใชจาย

ชองทางการคาระหวางผผลตและซอผานระบบ e-Catalogue (ระบบสรางรานคาอตโนมต) ซงเปดโอกาสให SMEs สามารถมรานคาทางอนเทอรเนตไดฟร! เพอเผยแพรโฆษณาประชาสมพนธสนคาและบรการ ซงเปนจดเรมตนในการดำเนนธรกรรมพาณชยอเลคทรอนกส และเปนเครองมอสำคญในการขยายตลาดการคาใหกวางย งข น ทงในและตางประเทศ โดยระบบ e-Catalogue ไดถกออกแบบใหสามารถสรางรานคา (Homepage) ทงายตอการใช โดยท SMEs ไมจำเปนตองมความรเชงเทคนคแตประการใด

http://smethai.Com

Page 3: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 3

05 Special Talk ชยวฒ บรรณวฒน รฐมนตรวาการกระทรวงอตสาหกรรม ขบเคลอนนโยบายใหม สความสำเรจSMEsThai 08 Special Story TOPOTOP ยกเครองสนคาชมชนไทย ใหโดนใจตลาดโลก 14 SMEs Case Study หตถกรรมบานถวาย หตถศลปไทยกาวไกลสตางแดน 17 SMEs Global Biz สงทอไทยลานนา โดดเดนโดนใจชาวเซยงไฮ 20 SMEs Profile กระเปาถอลาบว LA BUA นกธรกจมอใหมไตระดบสมออาชพ 23 Market & Trend Crazy Cat รองเทาแตะไอเดยจากทองทะเล 26 SMEs Focus Paper Face Up นวตกรรมใหมบนบรรจภณฑ ทำกระดาษและพลาสตกเปนเนอเดยวกน

Contents วารสารของกรมสงเสรมอตสาหกรรม พมพเปนปท 54 ฉบบเดอนมนาคม - เมษายน 2554

29 Interview สวรรณคงขนเทยน ปนแบรนด“โยธกา” เพมมลคาผกตบชวาสตลาดโลก 32 Product Design เพมมลคาเทยนดวยPackageDesign 34 Report แปรรปมะรม ยกระดบการผลตตามมาตรฐานสากล 36 Innovation ชางทองโบราณเมองเพชรบร 38 Good Governace ปญหาเรองเงนไมพอใช 40 Book Corner แนะนำหนงสอโอทอปทนาสนใจ

29 Interview สวรรณ คงขนเทยน ปนแบรนด“โยธกา” เพมมลคาผกตบชวาสตลาดโลก

05 Special Talk ชยวฒ บรรณวฒน รฐมนตรวาการกระทรวงอตสาหกรรมขบเคลอนนโยบายใหมสความสำเรจSMEsThai

Page 4: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 4

กรมสงเสรมอตสาหกรรมระดมนกการตลาดมอระดบตางประเทศ ดไซเนอรชนแนวหนา และ ผบรหารหางรานมศกยภาพทางการตลาดสง ผนกกำลงยกระดบสนคาOTOPสระดบสากล โดยผลกดนโครงการ “พฒนาการผลตผลตภณฑเพอรองรบคำสงซอ” หรอ “TOPOTOP” เรงเครองเฟนหาผลตภณฑดาวเดนจากทกภมภาค หวงปรบโฉมรปแบบสนคาและ บรรจภณฑใหไดคณภาพและมาตรฐานสากล นอกจากนยงมองไปไกลถงอนาคต ซงอาจสรางแบรนด “TOPOTOP” ตดตลาดโลกได นบเปนนมตหมายทดทภาครฐและเอกชนหลายฝาย รวมมออยางจรงจง

การทำสนคา OTOP ใหเปน TOPOTOP ตองพฒนาสนคา ตองปรบปรงสนคา ตองพฒนานวตกรรมอยางตอเนอง ตองมการ ปรบรปแบบและดไซนใหม เพอผลกดนสนคาใหเขาตลาดใหมๆ ไดมากขน เพอทำใหยอดขายดขน และสามารถสงออกไปขายตางประเทศได แตสงสำคญคอ จดแขงทมตองไมเปลยน โดยเฉพาะคณภาพผลตภณฑ สงทตองระวงคอผลตภณฑตองไมทำลายสงแวดลอม เนนธรรมชาตไมมสารเคม แมจะเปนสนคา OTOP แตกตองรบประกนคณภาพสนคาได

บรรณาธการบรหาร

Editor’s Talk

เจาของ กรมสงเสรมอตสาหกรรม ถนนพระรามท 6 เขตราชเทว กรงเทพ ฯ 10400 คณะทปรกษา นายอาทตย วฒคะโร อธบดกรมสงเสรมอตสาหกรรม นายสรศษฏ บญญาภสนท รองอธบดกรมสงเสรมอตสาหกรรม นายวรพล ศรเลศ รองอธบดกรมสงเสรมอตสาหกรรม นายวรนนท นลดานวงศ รองอธบดกรมสงเสรมอตสาหกรรม นายสธน พงษธาน ผอำนวยการสำนกบรหารกลาง

บรรณาธการอำนวยการ นางอร ทฆะพนธ ผอำนวยการกลมประชาสมพนธ

บรรณาธการบรหาร นางสาวปาณทพย เปลยนโมฬ

กองบรรณาธการ นายชศกด เอกชน, นางสมจตต เตยวสนทรวงศ, นายวระพล ผองสภา, นายไพฑรย มะเมยเมอง, นางสรางค งามวงศ, นายธวชชย มะกลำทอง, นางสาวกนกรกษ นกลโรจน

ฝายภาพ นายทววฒน หลองกล, นางวพาณ อวยพรรงรตน, นางสมใจ รตนโชต, นายธานนทร กลำพก, นายสทน คณาเดม

ฝายสมาชก นางสาวกลศญา ชมศร, นางสดาพรรณ รตนกญชล, นายสรนทร มวงนอย, นางสาวศรธร ชยรตน

จดพมพ บรษท ซ แอด โปรโมชน (1997) จำกด 77/14 หมบานชลลดา ซ.2 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงเทพฯ 10220 โทร. 0 2991 3031-3 แฟกซ 0 2991 3066

สมครสมาชกวารสาร บรรณาธการวารสารอตสาหกรรมสาร กลมประชาสมพนธ กรมสงเสรมอตสาหกรรม ถนนพระรามท 6 เขตราชเทว กทม. 10400 สมครผานโทรสาร 02- 354 3299 สมครผานเวบไซต http://e-journal.dip.go.th

“บทความ บทสมภาษณ หรองานเขยนทตพมพในวารสารเลมน เปนความคดเหนสวนตวของผเขยนแตละทาน ทางวารสารไมจำเปน ตองเหนดวยเสมอไป หากประสงคจะนำบทความใดๆ ในวารสารไปตพมพเผยแพร ควรแจงเปนลายลกษณอกษรตอกองบรรณาธการ”

จาก Otop เปน TopOtop

Page 5: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 5

Special Talk เรอง กองบรรณาธการ

นโยบายในการสงเสรม SMEs ของกระทรวงอตสาหกรรม เปนอยางไร

การสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม หรอ SMEs นบเปนหนงในภารกจหลกของกระทรวงอตสาหกรรม เนองจาก SMEs นบเปนรากฐานสำคญของระบบเศรษฐกจไทย เหนไดจาก SMEs ในปจจบนทมจำนวน 2.89 ลานรายทวประเทศ หรอคดเปนสดสวน 99.7 ของวสาหกจทงหมด เกดการจางงาน 9.7 ล านคน สร างมลค าเพ มให แก ประเทศถง 3.4 ลานลานบาท หรอคดเปนรอยละ 37.8 ของ GDP ของประเทศ และม มลค าด านการส งออกท งส นประมาณ 1.66 ลานลานบาท

แตชวงทผานตวเลขการปดกจการของ SMEs ยงมใหเหนเพมขนตอเนอง โดยตวเลขลาสดในเดอนมถนายน 2553 มผ ประกอบการขอจดทะเบยนจดต งธรกจใหม ทงในรปแบบของนตบคคล ห างห นส วน และบร ษ ทจำก ด ท วประเทศ จำนวน 4,321 ราย ขณะทการจดทะเบยนยกเลกธรกจ กมจำนวนถง 1,119 ราย

ดงน น นโยบายสำคญในการสงเสรม SMEs ของกระทรวงอตสาหกรรมในขณะน จงม งสงเสรมและพฒนาผ ประกอบการ SMEs ใหมการปรบตวเพอดำเนนธรกจอย ไดอยางย งยน ขณะเดยวกนจะเรงหาแนวทางในการสรางผประกอบการ SMEs ใหมเขาส ระบบธ รก จเพ มมากข น และเสร มสร างศกยภาพใหเปนผประกอบการ ทดำเนนธรกจไดอยางมประสทธภาพ

รฐมนตรวาการกระทรวงอตสาหกรรม ขบเคลอนนโยบายใหม สความสำเรจ SMEs

ชยวฒ บรรณวฒน

Page 6: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 6

โดยจะดำเนนการสงเสรมสนบสนน SMEs ผานกลไกการดำเนนงานของหนวยงานในสงกดกระทรวงอตสาหกรรม ไมวาจะเปน สำนกงานสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) กรมสงเสรมอตสาหกรรม และสำนกงานพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)

ทศทางและยทธศาสตรการสงเสรม SMEs จะเปนอยางไร

เราจะเดนตามแผนการสงเสรม SMEs ฉบบท 2 (พ.ศ.2550-2554) ซงมอย 6 ยทธศาสตรหลก ไดแก

หนง ยทธศาสตรการสรางและพฒนาผประกอบการ เนนการสรางสภาพแวดลอม ใหเกดการพฒนาเชงคณภาพท งในสวนท เปนผ ประกอบการเดม และผ ประกอบการใหม มงเนนกลมผประกอบการตงแตระดบกลางลงมา ตลอดจนผประกอบการททำตลาดเฉพาะ (Niche Market) สงเสรมให SMEs เหลานนมความรดานการจดการ สรางใชเทคโนโลยเพอสราง นวตกรรมใหมๆ เพมผประกอบการใหมเขาสระบบใหมากขน

สอง การเพ มผลผลต และการเพ มข ดความสามารถทางนวตกรรมในภาคการผลตของ SMEs เนนการสรางมลคาเพม การสรางความแตกตาง สงเสรมใหพฒนาจาก ผรบจากผลต (OEM) ไปสการเปนเจาของผลตภณฑของตนเอง โดยวางจงหวะของการพฒนาจาก รบจางผลต กาวไปส ผออกแบบ (ODM) และเตบโตไปเปนเจาของตราสนคา (OBM) โดยวางเปาหมายวาในแผนทสองน หรอสนป 2554 จะตองสรางตรายหอใหมใหได 100 ตรา และสงเสรมใหผประกอบการมกำลงการผลตเพมขนไมนอยกวา 3 % ตอป

สาม ลดปจจยเสยงในการดำเนนธรกจให SMEs ดวยการเพมประสทธภาพดานการผลต การจดการ สงเสรมให SMEs ทำความเขาใจกบพฤตกรรมของผบรโภค แลวดำเนนการใหสอดคลองกบปจจยท เปล ยนแปลง หลกเลยงการเผชญหนาดานการแขงขนกบรายใหญ หาทางลดปญหาและผลกระทบทจะเกดขน โดยคาดหวงวาจะสามารถเขาไปชวยแกไขปญหาการคาทไมเปนธรรมไดไมนอยกวา 2,500 กรณตอป และเพมมลคาการผลตโดยรวมในกลมการคาไมนอยกวา 1% ตอป

ส สงเสรมใหมการสรางคณคาและมลคาเพมในสนคาและบรการท SMEs ดำเนนการอย โดยนำเอาองคความร (Knowledge Intensive) วฒนธรรมไทย ภมปญญาไทย มาประยกตใช สงเสรมใหใชเทคโนโลยสารสนเทศ (ICT) มาเปนเครองมอในการดำเนนธรกจ สรางความเชอมโยงและการพงพากนระหวาง SMEs และผประกอบการขนาดใหญ โดยวางเปาหมาย SMEs .ในภาคบรการมอตราการขยายตวไมนอยกวา 2% ตอป และสงเสรมใหเกดการสรางมาตรฐานในอตสาหกรรมบรการอยางนอย 3 สาขา

หา สงเสรมใหเกดการสรางเครอขายของ SMEs .ในภมภาค ดวยการใหความชวยเหลอในทกมต ต งแตประสทธภาพดานบรหารจดการ การใชเทคโนโลย ตลอดจนการประยกตเอาภมปญญาและวฒนธรรม มาเปนเคร องมอสำคญในการยกระดบคณภาพ สงเสรมให SMEs ดำเนนกจการใหสอดคลองกบพฤตกรรมของตลาด เปาหมายตองการใหเรมตนพฒนาเครอขายวสาหกจตามแผนปฏบตการอยางนอย 66 คลสเตอร มแผนปฏบตการสงเสรม SMEs ระดบจงหวดทวประเทศ ยอดจำหนายสนคาและบรการ OTOP ไมนอยกวา 5,000 ลานบาทตอป

หก สรางสภาพแวดลอมใหเออตอการดำเนนธรกจ อาท การฝกอบรม เพ อใหความร ทางปญญา ขจดอปสรรคดานสนเช อ สรางโครงขายทางเทคโนโลย ทงหมดนเพอให SMEs สามารถปรบตวไดอยางมพลวตตอการเปลยนแปลงทางธรกจ

โดยเปาหมายของการดำเนนงานตามยทธศาสตรดงกลาว คอ GDP ของ SMEs ขยายตวอยางตอเนองไมนอยกวารอยละ 5 ตอป อตราการขยายตวดานการสงออกของ SMEs เพมขนไมนอยกวาอตราการขยายตวของการสงออกของประเทศ เกดผประกอบการ SMEs รายใหม ไมนอยกวา 60,000 ราย ตอป นอกจากนยงมงใหมฐานขอมล SMEs ทครบถวนสอดคลองกบความตองการของธรกจ มการจดทะเบยนทรพยสนทางปญญาเพมขน การบรหารจดการโลจสตกสของ SMEs ยกระดบไปสระดบ World Class 100 ราย มการปรบปรง ทบทวน กฎระเบยบทเปนปญหาอปสรรค และออกกฎระเบยบใหมทเออตอการประกอบการของ SMEs อยางนอย 10 เรอง ผประกอบการมพนทสำหรบการประกอบธรกจเพมขน และมการจดสงอำนวยความสะดวกตางๆ เพอใหเออตอการดำเนนธรกจอยางนอย 10 แหง นวตกรรมทพฒนาโดย SMEs มจำนวนเพมขน 100 ราย มชองทางการตลาดรปแบบใหมเพมขน และจำนวนบคลากร

Page 7: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 7

ของ SMEs ใชฐานความรพฒนาทกษะฝมอสงขนรอยละ 10 ของบคลากร

จะมการมอบหมายภารกจ และแนวทางการดำเนนงานใหกบหนวยงานทเกยวของ กบการสงเสรม SMEs อยางไรบาง

เราจะพยายามสงเสรมใหหนวยงานในสงกดของกระทรวงอตสาหกรรมเขามาดแล SMEs ใหมากทสด ตามแตบทบาทของแตละสวนไป เชน

กรมสงเสรมอตสาหกรรม กจะเนนดานการสรางความเขมแขงใหกบ SMEs ไมวาจะเปนเรองของการสราง SMEs ใหม การพฒนาขดความสามารถเพอแขงขนในเชงธรกจได ตลอดจนการพฒนาเครอขายในกลมอตสาหกรรม และกลมบรการในสาขาตางๆ ใหเกดขนอยางทวถง

สำนกงานสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม สสว. ขณะน สสว.กำลงอยในแผน 2 ของการพฒนา SMEs ซงจะหมดวาระลงในป 2554 ดงนนกตอง เตรยมทำแผนฉบบท 3 ตอไป ซงจะเปนงานทเขามาเสรม และเตมเตมจากฉบบท 1-2 ทไดดำเนนการไปแลว การเตมเตมของ สสว. ไมไดดในมตเดยว แตจะใหการสงเสรมใน

ทกๆ ดาน ทกๆ สวน และเปนการทำงานทประสานกบหนวยงานอนๆ ทงในและนอกกระทรวงอตสาหกรรมในอนท จะสนบสนนการกอต งและขยายตวของ SMEs สรางโอกาสในการเขาถงแหลงเงนทนสำหรบ SMEs สรางเครอขายและขยายชองทางการตลาดใหกบผ ประกอบการ SMEs สรางปจจยเอ อตอการเตบโตของ SMEs รวมทงการชวยเหลอ SMEs ดานการปรบตว เพอรองรบการเปลยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรกจ และสนบสนนดานขอมลองคความร ทเกยวของกบการดำเนนธรกจอยางครบวงจร

สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) ISMED จะทำหนาทในการพฒนาผประกอบการรายเดม และสรางผประกอบการรายใหม ใหสามารถบรหารธรกจดวยความสามารถในการแขงขน โดยจะดำเนนการดงน

การจดกจกรรมการพฒนาผประกอบการและสถานประกอบการ เชน การฝกอบรม สมมนา และปรกษาแนะนำ

การสรางเครองมอการบรการ เชน องคความร วทยากร ทปรกษา หลกสตร ตางๆ

รวมถงพฒนาเครอขายหนวยงาน และประสานงานกบองคกรพนธมตรเพอรวมดำเนนการ

อยากใหทานฝากอะไรถงผประกอบการ SMEs ของประเทศ

สำหรบผประกอบการ SMEs ไทย ขอใหทกทานมความม นใจวารฐบาลใหความสำคญกบ SMEs มาก เพราะเช อวา SMEs เปนรากฐานของระบบเศรษฐกจประเทศ ซงกระทรวงอตสาหกรรม กเปนหนวยงานหนงทมงมนจะสราง SMEs ใหม และสงเสรมและสนบสนน SMEs ทมอยแลวในทกภาคสวนของประเทศ ใหเตบโต แขงแกรง สามารถดำเนนกจการไดอยางครบวงจร และมศกยภาพในการแขงขนทงตลาดในประเทศและตางประเทศ

ดงนน ขอให SMEs ในทกภาคสวน ทตองการจะเปนผประกอบการทมศกยภาพ เชญตดตอขอรบบรการไดในทกหนวยงานของกระทรวงอตสาหกรรม ทมภารกจในการสงเสรม สนบสนน SMEs ไมวาจะเปน กรมสงเสรมอตสาหกรรม สำนกงานสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม หรอ สสว. และสถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม หรอ ISMED ซงใหบรการทงในเรองฐานขอมลทเปนประโยชนตอ SMEs สนบสนนการเรมตนธรกจ การพฒนาศกยภาพ และการตดอาวธทางความคดในการดำเนนธรกจใหประสบความสำเรจ n

Page 8: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 8

Special Story โดย กองบรรณาธการ

TopOtop ยกเครองสนคาชมชนไทย ใหโดนใจตลาดโลก ชวงระยะเวลาหลายปท สนคาโครงการหนงตำบล หนงผลตภณฑ (One Tambon One Product) หรอสนคา OTOP แจงเกดขนมานน ไมมใครปฏเสธวาสนคาทผลตขนจากวตถดบหรอทรพยากรธรรมชาตทมอยมาผสมผสานกบภมปญญาในแตละทองถนกลมน มความโดดเดนแตกตางมากดวยคณคา จนสามารถสรางตลาดเฉพาะขนมาไดเอง ทวา ตลอดเสนทางทสนคา OTOP กาวเดนมานน บางกลมก ไปไดสวยเตบโตสรางแบรนดไดเอง แตอกหลายกลมกตกหลมหาทางไปตอไมถก โดยเฉพาะประเดนความไมมนใจวาสนคาทผลตขนมาจะขายไดจรงหรอ ทำใหกำลงใจทจะเดนหนาตอหดหายไปอยางนาเสยดาย

Page 9: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

ประเดนน คณอาทตย วฒคะโร อธบดกรมสงเสรมอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม ไดหยบยกขนมาเปนประเดนสำคญภายหลงขนมานำทพองคกรนไม นาน เพราะถอเปนภารกจหลกท กรมสงเสร มอตสาหกรรมตองรบผดชอบ “การสรางตลาดกอนซอ เพอใหกลม OTOP มนใจวาสนคาของเขาจะขายได” ไดถกนำมาเปนกรอบหลกของ “โครงการพฒนาการผลตผลตภณฑเพอรองรบคำสงซอ หรอ TOPOTOP” ทผลสำเรจของโครงการเฟสแรก ป 2552-2553 กไดออกดอกผลใหคนทเกยวของไดชนชมไปแลวตามขาวทเผยแพรไปทว

คดสดยอด OTOP ตอยอดเปน TOPOTOP

คณอาทตย วฒคะโร อธ บด กรมส งเสร มอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม เปดเผยวา หลงจากทกลมวสาหกจชมชนของไทยไดผลตสนคาตามโครงการหนงตำบลหนง ผลตภณฑหรอโอทอป (OTOP) ขน แตเนองจากทผานมาการผลตสนคายงมจดออน

กรมสงเสรมอตสาหกรรม จงไดรเรม “โครงการพฒนาการผลตผลตภณฑเพ อรองรบคำส งซ อ (TOPOTOP)” ขน เพอสงเสรมวสาหกจชมชนใหมศกยภาพในการผลตและการแขงขน และมชองทางการจำหนายสนคาใหมากขน รวมทงมการเปดเวทใหผ ซ อพบผ ผลตโดยตรง โดยจะมคดเลอก ผผลตสนคาชมชนจากทวประเทศเขารวมโครงการฯประมาณ 100 ราย จากผผลตสนคา 5 กลม คอ 1. ผาและเครองแตงกาย 2. ของใชของประดบตกแตงและของทระลก 3. อาหาร 4. เครองดม และ 5. สมนไพรทไมใชอาหาร

สำหรบเกณฑในการพจารณาผ ท เข าร วมโครงการพเศษนนน ตองมคณสมบตดงนคอ เปน กลมทมความพรอมดานกำลงการผลตและไดรบมาตรฐานผลตภณฑ (มผช., อย.) มาตรฐานระบบการบรหารจดการวสาหกจชมชน (มจก.) กล ม โอทอปทผานขบวนการคดเลอกเพอการพฒนาสตลาด (OTOP SELECT) ของกระทรวงพาณชยทไดคดเลอกไวในป 2550-2552 กลาวโดยสรปคอ เปนกลมสนคา OTOP ทมความโดดเดนและพรอมในการผลตปรมาณมาก ตรงกบชอโครงการ TOPOTOP นนเอง

ทงน กรมฯ ไดตงศนยโครงการดงกลาวขนทง 4 ภมภาค คอ ภาคเหนอทจงหวดเชยงใหม ภาคอสานทจงหวดขอนแกน ภาคใตท จงหวดสงขลา และศนยประสานงานสวนกลางทกรงเทพฯ โดยคาดหวงความสำเรจของโครงการฯ จะเปนสวนหนงในการชวยกระตนเศรษฐกจชมชน และสรางรายไดใหก บกล มรากหญาตามนโยบายของรฐบาลและ

และขอจำกด ทงในสวนของกลมผประกอบการเองทไรทศทางตางคนตางทำ รปแบบผลตภณฑและบรรจภณฑ ไมไดมาตรฐานและไมโดดเดนเพยงพอทจะดงดดความสนใจของผซ อ ดวยเหตน เอง “กรมสงเสรมอตสาหกรรม” จำเปนตองแกไขอยางเรงดวนดวยการสรางแรงจงใจในการพฒนาผลตภณฑ OTOP ใหมค ณภาพ ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานของผลตภณฑใหเปนทยอมรบและนาเช อถอ เพอการ สงออกไดในอนาคต

อตสาหกรรมสาร 9

Page 10: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

กระทรวงอตสาหกรรม ซงคาดวานาจะมเมดเงนสะพดเพมขนไมนอยกวา 20-30% จากฐานรายไดเดม

นนคอกรอบและเปาหมายททานอธบดกรมสงเสรมอตสาหกรรมใหเปนกรอบของโครงการ TOPOTOP….

มาถงการดำเนนโครงการนน กรมฯ ไดคดเลอก บรษท เอมแซดด จำกด มาเปนทปรกษาฯ และเปนผ ดำเนนการโครงการดงกลาว โดยมภารกจหลกคอพฒนาทกษะในการผลตสนคาใหเปนทยอมรบ และเกดความมนใจในมาตรฐานสนคา รวมทงใหเกดองคความร (KNOW HOW) ในการผลตแบบบรณาการ รวมถงการหาชองทางจำหนายสนคาซงจะเปนตวชวดความสมฤทธผลของโครงการอยางเปนรปธรรม

MZD ตวเตอรอนเตอรหวใจ OTOP

ดร.สกต เออมหเจรญ ห วหน าท มบรหารธรกจการตลาด การพฒนาผลตภณฑ บรษท เอมแซดด จำกด ท ปรกษาโครงการ TOPOTOP เปดเผยถงการเขารวมพฒนาโครงการดงกลาววา เปนความภมใจของบรษทฯ ทจะมสวนในการพฒนาสนคาชมชนของไทยใหกาวสระดบโลก โดยจะดงศกยภาพของสนคาไทยใหกาวสระดบสากลอยางเหมาะสม รวมทงมการเช อมโยงกบพนธมตรตางประเทศเพ อเปดเวทใหมๆ ใหผลงานของสนคาไทยกาวขนเทยบชนระดบโลก และแผนขนตอไปคอ การสรางแรงบนดาลใจใหผผลต OTOP กลาทจะสรางสรรคผลงานดวยคณภาพระดบโลก เพอกาวเขาสระดบสากลตอไปเชนกน

“ในการบกตลาดโลกนน แบรนดหรอตราสนคากเปนสงสำคญ สนคา OTOP ของไทยทจะไดรบการพฒนาและขายไปยงตางประเทศนน จะยงคงใหใชตราสนคาของผผลตเดมอย แตจะมการปรบเปลยน โลโกรปแบบทมความทนสมยและเหมาะสมกบแตละตลาดใหดขน ซงในอนาคตตอไปเราจะผลกดนตรา “TOPOTOP” ใหเปนทร จกและเขาใจในกลมผซอถงคณภาพและรปแบบทผานการพฒนาในระดบสง โดยลกเลน Gimmick อยในคำของตรานคอ คำวา “TO PO” ซงหมายถง TO PURCHASE ORDER (การสงซอ) และตามดวยคำวา OTOP มาผสมลงไป ซงหมายถง การสงซ อผลตภณฑสนคา OTOP โดยถอเปนเปาหมายของโครงการนนนเอง” ดร.สกต กลาว

สำหรบการดำเนนงานนนเร มดวยการสำรวจความตองการของผซอและความตองการของตลาดในระดบตางๆ แลวนำขอมลดงกลาวมาทำ DATA BASE เพ อวางแผนในการดำเนนงานใหกบผ ผลตสนคาของไทย โดยบรษทฯ จะมเจาหนาท ใหคำปรกษาแบบครบวงจร รวมทงใหบรการแบบ On-The-Job Training ในเรองของการพฒนาการผลต การบรหารจดการ การพฒนาคณภาพมาตรฐาน การพฒนารปแบบผลตภณฑและบรรจภณฑ และการพฒนาตลาดทกระบบ โดยผ ผลตสามารถนำไปปฏบตใชไดจรงระหวางดำเนนการในโครงการและหลงจบโครงการ

จดแขงประการหนงของบรษท MZD คอ คณ มาซโม ซคค (Massimo Zucchi) นกออกแบบระดบโลกจากประเทศอตาล เปนผ ครำหวอดในแวดวงดไซนกวา 30 ป และสรางผลงานการออกแบบหลากหลายดาน นบตงแตงานออกแบบดานสถาปตยกรรม เครองประดบ นาฬกา สนคามลคาสงตางๆ ซงเปน

ดร.สกต เออมหเจรญ หวหนาทมบรหารธรกจการตลาด

การพฒนาผลตภณฑ บรษท เอมแซดด จำกด

อตสาหกรรมสาร 10

Special Story โดย กองบรรณาธการ

Page 11: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

หนงในทมบรหารดานการออกแบบ การตลาดของสนคาโครงการ TOPOTOP เพอใหโดนใจตลาดระดบโลกดวย

ผลสรปไดสนคาท ผานการคดเลอกเขาโครงการ TOPOTOP จากทวประเทศทงส น 109 ราย ท เขาส กระบวนการตวเขมจากตวเตอรมออาชพ

“การเขาไปใหคำปรกษากบกลม OTOP นน เรามกรอบในการพฒนา 5 เรองคอ ผลต จดการ มาตรฐาน รปแบบ และการตลาด ทมงานทเขาไปไมวาจะทไหนจะด 5 เรองนเสมอ ซงสดทายแลว ในรนท 1 จากเปาหมาย 100 ราย เราคดมาได 109 ราย มาสกระบวนการซ อม แก ซ งผลตอบร บค อนข างด หลายกล มกระตอรอรนทจะปรบพฒนา ซงการปรบเปลยนนนเราทำแบบ Minor change ไมไดไปเปล ยนแบบ Major change สวนชองทางการขายนน เรากไปเปดตลาดให ทงทเดอะมอลล สยามพารากอน จากแค 2 เดอนททดลองขาย เราสามารถทำใหเขาขายได 80 ราย จาก 109 ราย

ผบรหารเอมแซดด ยงกลาวอกวา ไมใชแคเพยงผลตอบรบดานรายไดท สามารถจบตองเปนรปธรรมไดเทานนททำใหผบรหารของกรมฯ พงพอใจกบโครงการน แตเปนประเดนททำผประกอบการออกจากกรอบเดมได ซง ดร.สกต ชแจงวาเปนเพราะการทำงานทใชระบบ Matrix model หรอระบบมองรอบดานทออกจากกรอบเดม

“โครงการน เราสามารถสรางสนคาใหมทปรบแตงจากเดมไดกวา 60 ชน โดยการทำงานแบบ Co-Creation จบมอรวมกนสรางสรรคสงใหม อยางเชน เราใหกลมเบญจรงคไปจบมอกบกล มผาบาตก ผลตกรอบรปลวดลายเบญจรงค ข างในเป นผ าบาตกเพ นทรปพระพทธรปเช ง Abstract จากราคา 7,000 บาท สามารถอพไดถงหมนกวาบาท และกขายไดดดวย”

โหนกระแส Thailife ดนสนคา TOPOTOP แจงเกดถนมงกร

นอกจากตลาดในประเทศทสามารถเจาะกลมลกคาระดบบนไดแลว สนคาในโครงการ TOPOTOP รนแรกยงออกตางประเทศโดยเชอมโยงกบกลมผประกอบการคนไทยทมความถนดในตลาดนนๆ มาชวยตอยอด ซงแหงแรกทไปคอ ตลาดจน โดยกลมบรษทคาปลกรวมทนไทย-จน GIYEN Import & Export (Shanghai) Co., Ltd. (บรษท จเหยน อมพอรต แอนด เอกซพอรต (เซยงไฮ) จำกด) คอจกซอวตวสำคญ

โดยระหวางวนท 21 – 24 ตลาคม 2553 ทผานมา บรษทจเหยนฯ ไดคดผลตภณฑของผผลตในโครงการ TOPOTOP จำนวน 40 ราย จดรวมกลมภายใตแนวคด Thailife Pavilion ไปออกงานแสดงสนคา China (Shenzhen) International Toys & Gifts Fair ณ เมองเซนเจน และประสบความสำเรจสงมาก มคนชมงานกวา 20,000 และซอผลตภณฑหมดบธ และยงมผประกอบการศนยการคากวา 10 ราย สนใจรวมทนในระบบแฟรนไชสเปดโชวรมแบบ Thailife Pavilion น ขยายไปตามหวเมองใหญแหลงอนๆ อก

คณเอกวฒน อนนตศฤงคาร ประธาน GIYEN Import & Export (Shanghai) Co., Ltd. เปดเผยวา ทมบรหาร GIYEN ไดมการประชมหารอในกรอบการค าขายและจ ดปร บปร งของผ ผล ต TOPOTOP ทมประเภทผลตภณฑททำยอดขายไดด ไดแก งานไมจากบานถวาย งานผาทอจากภาคเหน อท จ งหว ดเช ยงใหม โดยม กรมส งเสร มอตสาหกรรม และบรษท เอมแซดด จำกด เปนผประสานงาน จนสามารถบรรลวตถประสงคและมพธลงนามบนทกความเขาใจ (MOU-Memorandum of Understanding) ระหวางบรษท กบสมาคม 2 ราย คอ สมาคมผประกอบธรกจสนคาหตถกรรมบานถวาย และสมาคมอตสาหกรรมสงทอไทยลานนา ซ งถอเปนกล มผ ผลตบกตลาดชดแรกของ TOPOTOP ทเรมวางแผนกนอยางจรงจงในปลายปนทนท

“เรามงเนนสนคาหตถกรรมจากกลม OTOP และสนคาพนเมอง ถงแมวาเราจะไมไดเปนเจาแรกททำตลาด แตเรามพารทเนอรทเซยงไฮ คอนขางทำงานดานการตลาดไดด เราไมไดบอกวาเราชำนาญในตลาดจน แตเราอยกบเขามาเกอบ 20 ป

คณเอกวฒน อนนตศฤงคาร ประธาน GIYEN Import & Export

(Shanghai) Co., Ltd.

ดร.สกต เออมหเจรญ หวหนาทมบรหารธรกจการตลาด

การพฒนาผลตภณฑ บรษท เอมแซดด จำกด

อตสาหกรรมสาร 11

Page 12: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

ลมลกคลกคลานมาทกรปแบบ จนมาตกผลกทสนคาหตถกรรม ทเรากำลงทำตอเนองคอ การเปด outlet เปนโชวรมขนาด 200 ตารางเมตร โดยรวมกบพารทเนอรทเซ ยงไฮ ซงถอเปนรายใหญพอสมควร มการเซตทมงานเปนระบบเพอทำตลาดในจนอยางจรงจง และหลงจากสนคาหตถกรรมอยตวแลว จะตอยอดไปทสนคาอาหารการกนตอไป

ผมคดวาโครงการ TOPOTP ถอเปนมตใหมในการทำงานรวมกนแบบบรณาการจากหลายฝาย โดยเฉพาะรปแบบการตลาดทสอดคลองกน ทง Demand chain และ Supply chain กลาวคอทางกรมฯ เปนผ สนบสนนและยกระดบสนคา OTOP ในรปแบบการสราง Demand chain และใหผมมาทำในสวน Supply chain ถอเปนการเรมตนอยางมระบบ ความสำเรจทเกดขนกบสนคาหตถกรรมในกาวแรกและกาวทสองน ผมเชอวาจะเปนนมตอนดท จะเสรมจดเดนจดแขงของสนคา OTOP ไทยทกดาน”

สองสมาคม OTOP สดปลม พรอมแตงตวสตลาดพรเมยม

คณวสนต เดชะกน นายกสมาคมผ ประกอบธรกจสนคาหตถกรรมบานถวาย เปดเผยความร สกในพธลงนามบนทกความเขาใจ (MOU) กบ GIYEN Import & Export (Shanghai) Co., Ltd. เพอทำตลาดสนคาในประเทศจนอยางเปนทางการวา

“ทผานมาสนคาของกลมหตถกรรมบานถวายจำหนายไปหลายประเทศแลว ครงนถอเปนโอกาสดอยางมาก เพราะจนเปนตลาดทใหญมาก ยอมรบวากอนหนานคดวาไมนาจะขายได แตไปมาแลวปรากฏวาขายไดจรง ยงถาสนคามการพฒนาใหสอดคลองกบความตองการของเขา ผมคดวาโอกาสในตลาดจนนาจะดขน ตองขอขอบคณทางกรมสงเสรมอตสาหกรรม และทกคนทเกยวของทใหโอกาสพวกเราในครงน”

อกหนงสมาคมทไดสมผสกบการตอบรบทดเกนคาดจากโครงการ TOPOTOP ครงนกคอ สมาคมอตสาหกรรมส งทอไทยลานนา ซ ง คณวกรณ พรหมชนะ นายกสมาคม เปดเผยในทศทางเดยวกนวา

ตองขอบคณการสนบสนนจากกรมสงเสรมอตสาหกรรม ทางจเหยน บรษท เอมแซดด กอนหนานยอมรบวาเราทำธรกจมาหลายสบปแลว แตยงไมเคยมโอกาสมารวมกลมกบองคกรใหญ หรอทำงานรวมกบทางจน ครงนจงเปนการเปดประตใหเรา และรปแบบการทำงานทมหนวยงานกลางเปนตวเชอมและใหคำปรกษา ผมวาเปนกญแจสำคญททำใหเรามนใจและเชอใจกนมากขนในการกาวเดนตอไป เราในฐานะผผลตกพรอมทจะใหความรวมมอ ทงการพฒนาสนคา การขยายฐานการผลต กบทมงานตอไป ทงนกเพอกระจายรายไดกบกลมของเราดวย”

คณวสนต เดชะกน นายกสมาคม ผประกอบธรกจสนคาหตถกรรมบานถวาย

คณวกรณ พรหมชนะ นายกสมาคม อตสาหกรรมสงทอไทยลานนา

คณวรพล ศรเลศ รองอธบดกรมสงเสรมอตสาหกรรม

อตสาหกรรมสาร 12

Special Story โดย กองบรรณาธการ

Page 13: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

“แมวากรมสงเสรมอตสาหกรรมและทมงานจะทำงานอยางเขมเขง และเราเองในฐานะผซ อกเกดความมนใจขนมาแลว แตตลาดจนเปนตลาดใหญ มการแขงขนกนสง แตกเชอวาการบมเพาะสนคาเตมแตงใหสวยงามมฟงกช นการใชงานสอดคลองตามความตองการของตลาด สรางมลคาของตลาดนไดอยางตอเนอง ซงตอไปเราจะสรางให TOPOTOP เปนแบรนดทมมลคาตอไป

ทงน การเดนหนานบจากนตอไป กตองคยกนตอเรองวอลมควบคไปดวยวาเราจะจดการอยางไร หากมคำส งซ อเข ามาปร มาณ ทางผ ผล ตจะสามารถซพพอรตสนคาใหไดหรอไม” ผบรหาร กลาวทงทายถงสงทาทายทผเกยวของโครงการ TOPOTOP ตองไปทำการบานตอ

TOPOTOP ยทธศาสตรทตองขบเคลอนตอ

ความสำเรจของโครงการ TOPOTOP ในเฟสแรก โดยมตลาดจนเปนตวช ว ดความสำเรจท สวยงาม สอดคลองกบเปาหมายทกรมสงเสรมอตสาหกรรมใหกรอบไวกบทมดำเนนงาน โดย คณวรพล ศรเลศ รองอธบดกรมสงเสรมอตสาหกรรม หนงในผผลกดนโครงการนตงแตเรมตน กลาววา

“เราตงเปาหมายตงแตแรกไววาสนคา OTOP คอไปสสากล ไปสตลาดตางประเทศ แตปจจบนถามวามกรายทสามารถไปสตลาดตางประเทศไดอยางยงยน คอมการซอขายตอเนอง มนกยงไมชดเจน ปญหาสำคญของ OTOP เราไมสามารถรบคำสงซอจำนวนมากได เวลาตางชาตซ อเขากซ อลอตใหญเพราะเหตผลดาน logistic และมาตรฐานสนคากต องสมำเสมอ ดานผผลตทกกลมมคำถามในใจวาทำแลวไมมตลาด เรากมามองกนวาถาจะยกระดบไปสตางประเทศกตองมาดกนใหม จากเดมทเราผลตแลวเอาไปขาย เปนตลาดเชงรบ เรากทำใหมเปนตลาดเชงรก กตองเรมจากการสรางความตองการ หรอ Demand ใหเกดขนกอน ปญหาตอมาคอสมมตวามดมานดเกดขนแลว เราจะทำใหกลม OTOP ผลตสนคาไดทนความตองการไหม ดงนน นอกจากเราจะสรางตลาด เรากตองมาพฒนา OTOP ใหเกดเครอขาย เพอรองรบการผลตทมากเกนดวย

การไปเปดตวท ตลาดจนของสนคาโครงการ TOPOTOP ในคอนเซปต Thailife จงถอเปนกรณศกษาอยางด ในแงทวาหากเราทำการบานเตรยมพรอม กจะสามารถพชตใจตลาดได อยางตอนนกระแสใน

เมองจนนน นกธรกจและคนรนใหมทมฐานะดนยมสนคาไทยมาก แตงบานแบบไทย มาเทยวเมองไทย คลายกบท คนไทยกำลงฮตกระแสเกาหล ดงน น การทบรษท จ เหยน คดจะทำโชวรม Thailife เปดและขยายตามหางหวเมองใหญของจน เพอทำจดดสเพลย คดเลอกสนคาทเปนทตองการของตลาด เชน เฟอรนเจอรแบบดงเดม เครองใชบนโตะอาหาร ผาทอพนเมอง ถอเปนการตอกยำใหชาวจนทสนใจการใชชวตแบบไทย สามารถเลอกซอสนคาคณภาพจากไทยไดอยางสะดวกและชดเจนกวาในอดตทผานมา”

หวงวา การขบเคลอนยทธศาสตร TOPOTOP ในคร งน คงจะเป นส ญญาณท ด ต อผ ผล ตผลตภณฑชมชนอกหลาย ๆ ทานใหมกำลงใจและเดนหนาสตอไปในการเตบโตและกาวขนสสากล โดยมกรมสงเสรมอตสาหกรรม GIYEN (Shanghai) Import & Export Co., Ltd. และบรษท เอมแซดด จำกด เปนผประคองเคยงขางกนไป n

อตสาหกรรมสาร 13

Page 14: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 14

SMEs Case Study โดย กองบรรณาธการ

กระแส TOPOTOP ยงแรงไมหยด จากความ รวมมอกนระหวางกรมสงเสรมอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม , GIYEN (Shanghai) Import & Export Co., Ltd. และบรษท เอมแซดด จำกด จดโครงการพฒนาการผลต ผลตภณฑ เพอรองรบคำสงซอ หรอ TOPOTOP เพอใหผผลตผลตภณฑชมชน มความรความสามารถและศกยภาพในการพฒนาตนเองแบบบรณาการ พรอมทงยกระดบผลตภณฑชมชนใหมรปแบบและคณภาพตามความตองการของตลาดทงภายในและตางประเทศ ซงนบเปนโอกาสครงสำคญของ สมาคมผประกอบธรกจสนคาหตถกรรมบานถวาย จงหวดเชยงใหม ทไดไปโชวผลงานสสายตาชาวตางชาตในประเทศอนเปนครงแรก

หตถกรรมบานถวาย หตถศลปไทย กาวไกลสตางแดน

Page 15: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 15

ผลของความสำเรจของโครงการเร มสงผลอยางชดเจนทนท เมอผลตภณฑของผผลตจำนวน 40 รายทไปออกงานแสดงสนคา China (Shenzhen) International Toy & Gifts Fair ระหวางวนท 21 – 24 ตลาคม 2553 ณ เมองเซนเจน มประชาชนหลงไหลมากกวา 20,000 คนเขามาเย ยมชมและซ อผลตภณฑใน Thai l ife Pavilion จนหมดบธพรอมยอดจองเปนหนสวนแฟรนไชสกนมากกวา 10 รายในทนท ทมบรหาร GIYEN จงไดมการประชมถงกรอบการคาขายและจดปรบปรงของผผลต TOPOTOP ทมประเภทผลตภณฑททำยอดขายไดดมากทสด ไดแก งานผาทอจากภาคเหนอทจงหวดเชยงใหมและงานไมจากบานถวาย

ดวยความท หมบานถวาย เปนหมบานทองเทยว OTOP ตนแบบของประเทศไทย มชอเสยงดานงานศลปหตถกรรมไมแกะสลก และเปนศนยรวมของสนคาหตถกรรมทกแขนงทวประเทศทใหญท สดและเปนทยอมรบในคณคาแหงงานหตถศลปและคณภาพของสนคา จงไมนาแปลกใจวาทำไม GIYEN (Shanghai) Import & Export Co., Ltd. กลมบรษทคาปลกรวมทนไทย – จน จงไมรอชารบควาตวจดใหมพธลงนามบนทกความเขาใจ (MOU-Memorandum of Understanding) เกยวกบกรอบการคาขายในอนาคตทจะเกดขนรวมกน

“งานทเซนเจนเราไมไดไปครบเพราะตดงานทางนเลยสงสนคาไปแทน ซงผลตอบรบออกมาเปนทนาพอใจ คนจนชอบมาก ถาไมทยอยขายสนคาคงหมดตงแตวนแรก แตดวยคอนเซปตเนนโชวไมเนนขายเพอรบออเดอรกลบมา ทกอยางกเลยเปนไปตามขนตอน ประกอบกบมการทำแฟรนไชสกบบรษท GIYEN ดวย สนคาของเรากไมตองกลววาจะหาซอไมไดเพราะจะถกนำไปวางขายในหางทประกอบดวยของตกแตงบานตางๆมากมายทประเทศจน เรยกไดวาเปนการเร มตนทดครบ” คณวสนต เดชะกน นายกสมาคมผประกอบธรกจสนคาหตถกรรมบานถวาย กลาว

อดตทผานมา 40 กวาป บานถวายไดสบสานงานไม แกะสล ก จากร นส ร น จากการก อกำเน ดข น ของปชนยบคคล 3 ทาน คอ พอหนานแดง พนธสา, พอใจมา อนแกว และ พอเฮอน พนธศาสตร ทไดเดนทางไปทำงาน และเรยนแกะสลกไมทรานนอมศลปบานววลายประตเชยงใหม เมอ พ. ศ. 2500 – 2505 และไดนำมาแพรหลายในหมบานถวาย จนกลายเปนหมบานหตถกรรมไมแกะสลกทมฝมอเลองชอ

จากการรวมกลมของผรกงานศลปจำนวนเลกๆ ไมกสบ ขยายใหญขนเปนรอย เพอตอยอดและพฒนาผลงาน

Page 16: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 16

ออกมาใหเปนทรจก ผลกดนสนคาไทยคณภาพไปโดงดงถงตลาดตางประเทศ จนเปนทยอมรบวาจงหวดเชยงใหมเปนหนงใน Amazing Thailand ทรวมความหลากหลายของงานหตถศลปทโดดเดนเอาไว อาทเชน งานแกะสลกไม, งานเดนเสน – แตงลาย, งานลงรก – ปดทอง, แอนตค, เครองเงน, เครองเขน, ผาทอ, เครองจกรสาน และเครองปนดนเผา เปนตน

“เวลาทผมไดงานมาแตละครง ผมจะมากระจายขาวใหกบสมาชกสมาคมบานถวายทกคนไดรเพอใหทกคนเตรยมตวในการรบออเดอร สมาชกทกคนจะไดรบงานททวถงกนครบไมมใครไดเปรยบเสยเปรยบกวาใคร โดยในการการผลตงานของเราแตละช นคอนเซปตและเอกลกษณจะยงคงไวเหมอนเดมแตรปแบบอาจมการปรบเปลยนเพอใหเขากบไลฟสไตลของคนจนและไดรบการยอมรบในตลาดเพมมากขน

ออเดอรลอตแรกของบานถวายในตอนนยอดสงซออยทประมาณ 2 ตคอนเทนเนอร แตคาดวาอนาคตจะเพมจำนวนขนไปอยางตอเนอง ซงสนคาทไดรบความนยมมากทสดคอสนคาประเภทเฟอรนเจอร เชน ต โตะ รวมถงของตกแตงอยาง โคมไฟ ภาพวาด และของ แกะสลก”

สนคาของบานถวายสวนใหญจะใชแนวทางการผลตแบบ OTOP เปนทตง กลาวคอ ใชทรพยากรทมอยในทองถน ใหกลายเปนสนคาทมคณภาพ มจดเดนเปนเอกลกษณของตนเอง สอดคลองกบวฒนธรรมในทองถน สามารถจำหนายในตลาดทงภายในและตางประเทศ โดยมหลกการพนฐาน 3 ประการ คอ ภมปญญาทองถนสสากล พงตนเองและคดอยางสรางสรรค และการสรางทรพยากรมนษย

ผลตภณฑ ไมไดหมายถงตวสนคาเพยงอยางเดยวแตเปนกระบวนการทางความคด รวมถงการบรหาร การ

ดแลการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม การรกษาภมปญญาไทย การทองเท ยว ศลปวฒนธรรม ประเพณ การตอยอดภมปญญาทองถน การแลกเปลยนเรยนรเพอใหกลายเปนผลตภณฑทมคณภาพ มจดเดน และจดขาย

สำหรบผทสนใจแตไมสะดวกไปเลอกชมสนคาบานถวายถงจงหวดเชยงใหม สามารถเขาไปตดตามดรายละเอยดไดท เวปไซต www.ban-tawai.com ซงในเวปกจะมขอมลเกยวกบผลตภณฑตางๆ รวมถงกจกรรมการจดบธขายของ วางๆ กแวะเขาไป สนบสนนคนไทยดวยกน

“ในมมมองของคนจน สนคาเราเปรยบเสมอน Handy craft ทเปนนมเบอรวนของโลก ซงสนคาประเภทนไดแกสนคาประเภทศลปหตถกรรม แลวสนคาประเภทศลปหตถกรรมกตองมาดทเชยงใหม แลวถามาทเชยงใหมกตองมาทบานถวายครบ”

การขบเคลอนยทธศาสตร TOPOTOP ในครงนคงจะเปนสญญาณทดตอผผลตผลตภณฑชมชนอกหลายๆทานใหมกำลงใจและเดนหนาสตอไปในการเตบโตและกาวขนสสากล ณ.วนนเราคงปฎเสธไมไดวา วฒนธรรมไทยเปนทยอมรบในตางชาตมากข น และสงผลไปถงสนคาธรกจท ถายทอดความเปนตวตน การตลาดรปแบบนจะยงคงกาวกระโดดตอไป หากแตคนไทยหนมาชวยกนอนรกษความเปนไทย อดหนนของไทย ซอของไทย ใชของไทย ศกษาของไทย จะตอยอดให SMEsไทย ไปไดไกลกวาทเปนมา n

สมาคมผประกอบธรกจสนคาหตถกรรมบานถวาย โทรศพท 086-6590220, 087-1858611

Page 17: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 17

SMEs Global Biz โดย กองบรรณาธการ

สงทอไทยลานนา โดดเดนโดนใจชาวเซยงไฮ

“สมาคมอตสาหกรรมสงทอไทยลานนา” เกดจากการรวมตวของนกธรกจสงทอพนเมองเชยงใหม ซงรวมตวกนมากวา 5 ปแลว โดยสมาชกสวนใหญอยในธรกจนมาหลายป และอยในจงหวดเชยงใหมเปนหลก มท ลำพน ลำปาง บาง โดยในปหลงๆ เรมมนกธรกจรนใหมสมครใจจากกรงเทพฯ และภาคตะวนออกเฉยงเหนอเขารวมดวย เหตเพราะผลงานทเปนรปธรรมและการขยายสตลาดตางประเทศทไดผลนาพอใจ ภายใตการขบเคลอนของผบรหารสมาคมซงลวนเปนนกธรกจไฟแรงใฝหาความกาวหนา และเปดรบความรวมมอจากพนธมตรรอบดาน

Page 18: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

คณวกรณ พรหมชนะ นายกสมาคมอตสาหกรรมส งทอไทยลานนา เปดเผยวา นบต งแตกอต งเปนสมาคมฯ มารวม 5 ปนน ปจจบนมสมาชกประมาณ 150 ราย ซงจำนวนสมาชกเพมขนเรอยๆ ทกป จากหลายจงหวดหลายภมภาค เพราะทางสมาคมฯ มการทำตลาดเชงรก เลยมหลายรายสนใจขอเขารวมดวย

“ทผานมา สมาคมไดรบการสนบสนนจากหลายหนวยงาน ทงดานเทคโนโลยการทอผา การพมพลายผา จากกระทรวงวทยาศาสตร ดานการตลาด การออกแบบ จากผเชยวชาญของกรมสงเสรมการสงออก ซงแตละครงกจะมสมาชกใหความสนใจเขารวมจำนวนมาก อยางไรกตาม เหนออนใดคอการชวยเหลอตวเองระหวางสมาชกในสมาคมฯ เพราะเราทำธรกจสายเดยวกน กจะเขาใจกน”

ลาสดน สมาคมส งทอไทยลานนา ไดเขารวมโครงการ TOPOTOP ของกรมสงเสรมอตสาหกรรม โดยประเดมสนามการคาครงแรกรวมกบสนคาจากกลมสดยอด OTOP รายอนอกรวม 40 ราย ทเมองเซยงไฮ ประเทศสาธารณรฐประชาชนจน และไดรบผลการตอบรบอยางด จนนำมาส การลงนามบนทกความเขาใจ (MOU-Memorandum of Understanding) ระหวาง GIYEN Import & Export (Shanghai) Co., Ltd. กบสมาคมฯ ซงถอเปนกลมผผลตบกตลาดชดแรกของ TOPOTOP ทไปบกตลาดใหญจากจน และไดผลตอบรบทดอยางมาก จนเกดการสานตอเพอรวมกนวางแผนบกตลาดอยางจรงจงและตอเนอง

“ในดานตลาดนน ปกตสมาคมฯ จะมตลาดหลกอยทประเทศญปน ปจจบนสงออกมากกวา 50% ขณะทตลาดยโรปมสดสวน 30% สวนทเหลออก 20% เปน กลมตลาดใหญ เชน จน อนเดย กลมประเทศแถบตะวนออกกลาง และอเมรกา ทตอนนยงมลกคาไมมากนก

กลาวเฉพาะตลาดจนนน ยอมรบวาทผานมาสมาชก หลายรายทำตลาดในจนอยแลว แตกไมเคยรวมตวกนใหญขนาดน และการทเราไปในฐานะ TOPOTOP กทำใหผประกอบการมนใจมากขน อกอยางหนงดวยรปแบบการทำงานของโครงการ ทมหนวยงานกลางเปนตวเชอมและใหคำปรกษา ผมวาเปนกญแจสำคญททำใหเรามนใจและเชอใจกนมากขน ไมตองมากงวลวาจะขายไดมย เพราะมผเชยวชาญดานตลาดมาคยกบผผลตเอง กอยากใหโครงการ TOPOTOP ดำเนนตอไป เพราะเวลามโครงการใหมเขามากจะเปนการกระตนใหสมาชกตนตว ยงเปนโครงการทนาสนใจอยาง TOPOTOP ทกคนกแขงขนกนเพออยากไปอยในระดบสดยอด เพราะทกคนทราบดวาเมอไดอยตรงนนแลว โอกาสหรอชองทางการ

ขายกจะมมากขน ตอนนเราไปไดในตลาดจน ตอจากนกอาจเปนอนเดย หรอยโรป กได เพราะสนคาสงทอภาคเหนอนน ผมคดวาไปไดดกบตลาดตางประเทศ จงอยากใหภาครฐมารวมสนบสนนพฒนาดวย โดยเฉพาะการไปตางประเทศ เพราะการออกงานแสดงสนคาแตละครง คาใชจายคอนขางสง และผ ประกอบการตองแบกรบภาระท เกดข นเอง หากมโครงการ TOPOTOP อก กจะชวยเหลอ ผประกอบการไดตรงจดอยางแทจรง”

คณธดา จนดาพนธ กรรมการผจดการ หางหนสวน สรตา อมพอรต & เอกซพอรต จำกด และเปนอปนายก สมาคมอตสาหกรรมสงทอไทยลานนา หนงในผประกอบการทมโอกาสสงสนคาไปจำหนายในบธ Thailife ทเมองเซนเจน ประเทศจน โดยสงสนคาเครองประดบเงน และผาบาตกเพนทมอ เปดเผยความร ส กว าท ได จากการเข าร วมโครงการ TOPOTOP วา

“ลกษณะของการรวมกลมผประกอบการไทยในแบบราน Thailife ทำใหมความเขมแขงเปนอนหนง

อตสาหกรรมสาร 18

Page 19: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

เราทน กจะเปนประโยชนกบผประกอบการไทยอยางมาก เพราะไมตองเสยคาใชจายในการออกงานแสดง ไมตองเสยงกบการขาย เพราะ Buyer ยอมทราบดวาลกคาของเขาตองการสนคาแบบไหนชนดไหน เราเองกอ นใจทไดคำส งซ อแนนอน”

นายกสมาคมอตสาหกรรมสงทอไทยลานนา กลาวสงทายวา ปน ทางสมาคมเหนชอบท จะดำเนนการจดตง “ศนยบรณาการหตถกรรมและสงทอไทย” ทเชยงใหมขน โดยไดขอความรวมมอไปย งศนย อ ตสาหกรรมภาคเหน อ จ งหว ดเชยงใหมในดานสถานทแลว

“ทผานมาสมาคมฯ ยงไมมสถานทรวมตวกนชดเจน เวลามการอบรมกจะตองใชโรงแรมหรอสถานท อ น การจ ดต งศนย ฯ แห งน ข นมา นอกจากจะใชในกจกรรมของสมาคมแลว กจะรองรบผประกอบการกลมอนดวย โดยตงใจวาศนย ด งกล าวจะเป นจ ดเช อมโยงระหว างผ ประกอบการและหนวยงานอนใหเขามารวมกนพฒนาสนคา การจดการ และการตลาด แบบ One Stop Service” n

สมาคมอตสาหกรรมสงทอไทยลานนา 1645 ทาวนอนทาวน ซอย 9 ลาดพราว 94 วงทองหลาง กรงเทพฯ 10310 โทรศพท 081-595-4897 อเมล [email protected]

เดยวกน ชวยกนขายชวยกนดแลได และทำใหเราไดเหนเทรนดของผบรโภคชาวจนดวยวา ชอบหรอไมชอบอะไร อยางทเราไปเมองเซยงไฮนน เปนเมองใหญ ผคนทนสมย มไลฟสไตลคลายชาวยโรป และมกำลงซอสง ดงนน สนคาทมเอกลกษณ ความโดดเดนตางจากสนคาทองถน แมจะเปนสงทอทบานเขากผลตไดด แตเปนการผลตในลกษณะ Mass production ซ งคนกลมนมกำลงซ อและตองการความไมเหมอนใครอยแลว เสอผาสงทอจากไทยททำดวยมอ ใชศลปะ และประณต จงมคณคาและยงเปนทตองการ โดยทเราวางตำแหนงราคาสงกวาสนคาทองถนดวย”

คณธดา เลาใหฟงเพมเตมดวยวา การออกแบบสนคาทมความทนสมยตามแบบชาวยโรป ดจะถกใจชาวจนรนใหม รวมไปถงสนคาอญมณเคร องประดบ ซ งจากการออกงานทผานมา สนคากลมนจะจำหนายหมดเกลยงในเวลาไมนาน และยงทำราคาไดดอกดวย

นอกจากจะออกไปขายตลาดถงถนแลว ลาสดน คณธดา ยงไดรบความสนใจจาก Buyer สงสนคาไปจำหนายทจนอกลอตหนง ภายใต MOU ทสมาคมฯ ทำขนกบ GIYEN Import & Export (Shanghai) Co., Ltd.

“การเข าร วมโครงการ TOPOTOP ถ อว าเป นประสบการณทดมาก แมวาทผานมาเรากเคยไปตลาดจนมาหลายครง แตการรวมตวเปนกลมและมผเชยวชาญคอยชแนะกทำใหเรามนใจมากขน อยางไรกตาม หากเปนไปได การจดพา Buyer ทรจรงถงความตองการของตลาดมาหา

อตสาหกรรมสาร 19

Page 20: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

ใฝหา ศกษา และวเคราะหขอมล เรมตนดวยการมองหาวาจะขายอะไรให

ใครด แลวสงเกตและกลนกรอง จงไดโจทยวากลมทเปาหมายนาจะเปนผหญงทมรายได มเงนเดอน เพราะซอของงายและซอบอย และผหญงทกคนซ อและกระเปา จากน นจงเร มสอบถามเกบขอมลจากคนใกลตวถงเหตผลและวตถประสงคทใชกระเปา ปหนงๆ ซอกใบ สวนใหญเปนแบบไหน เชน กระเปาสะพายไหล หรอ คลองแขนทหวตดตว ใชเกบของมค าต างๆ เช น ใส กระเป าสตางค ใบเล ก โทรศพทมอถอ กญแจรถ นอกจากนกยงมพวกกระเปาใบใหญใสเอกสาร หนงสอ เคร องสำอาง ของกระจกกระจกจปาถะ

หลงจากไดขอสรปวาจะขายกระเปา คณสนตกเรมตระเวนตรวจดสนคาวากระเปาแบบไหนท นาจะตรงความตองการของกล มเปาหมาย ตงแตกระเปาแบรนดเนมดงๆ ตามหางสรรพสนคา กระเปาทวไปในงานแสดงสนคา หรอแมแตกระเปาราคาถกตามตลาดโรงเกลอ ดตลาดกระเปาถอผหญงวาตลาดตางประเทศกบตลาดในประเทศตางกนอยางไร โดยอาศยขอมลจากศนยวจยธนาคารกสกรไทย กพบวาตลาดใหญเกนกวาจะไปแทรก market share หรอฝนวาจะเปนผนำในดานใดได จงตงเปาในขนตนวา ขอเพยงใหมรายไดเขามาบาง

ดวยวฒการศกษาปรญญาตรดานการบญช และปรญญาโท ดานการบรหารธรกจ คณสนต สตพนธวหาร ประกอบอาชพ เปนมนษยเงนเดอนในแวดวงไฟแนนซมาเกอบยสบป แตโชคไมด ถก lay off ตามภาวะเศรษฐกจขาลงเมอตนป 2553 ระหวางท กำลงเดนหนาหางานใหม กคดหาลทางทแตกตางออกไปใหกบ ชวตดวย โดยเฉพาะอยางยงการมงเปาสการเปนนกธรกจรนใหม ในสาขาใดสาขาหนง และนนคอทมาของกระเปาถอสภาพสตร ทมชอออกกลนอายภาษาฝรงเศสวา…LA BUA

กระเปาถอลาบว LA BUA นกธรกจมอใหม ไตระดบสมออาชพ

อตสาหกรรมสาร 20

SMEs Profile โดย ตรฐา พลชยโชต

Page 21: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

“โดนคอมเมนท เรองชอมามากมาย มาจบตรงท LA BUA ฟงดออกฝรงเศส และกเปนททราบกนวา ในภาษาฝรงเศสนน ศพทตางๆ จะมคำนำหนา le หรอ la เพอระบเพศของสงของ โดยถาสงของใดถกระบเปนเพศชายกจะใชคำนำหนาวา le เปนเพศหญงกจะใชคำนำหนาวา la ดงนน กระเปาถอผหญงของผมกใชคำนำหนาวา la สวน Bua มาจากภาษาไทย กคอ ใบบว ซงเปนช อของลกสาว และดอกบวกมความหมายเปนดอกไมไทยทมคาใชบชาพระ LA BUA จงเปนชอทฟงดอนเตอรแตแฝงความหมายแบบไทยๆ”

กระเปาทกรนม Concept และ story หลงจากมแบรนด คณสนตกศกษาวา ทำอยางไร

ใหสนคาทผลตออกมาแตละลอตดมคณคา มความหมาย นาสนใจ มจดขาย หรอ มเรองราวทจะสอถงเลาถงได จงคดวา กระเปา LA BUA นาจะมรนหรอคอลเลคชน เอาไวเรยก สอถงแบบ ความหมาย และจะผลตเพยงรนเดยวไมผลตซำอก และผลตเดอนละ 1 คอลเลคชน

“เวลาพดถงรนหรอคอลเลคชนของกระเปา ลกคากจะคดวาเราทำมานานแลว อนนเปนวธการทไดมาจากทเรยน NEC มนมผลทางดานจตวทยา คอลเลคชนแรกทผมทำออกมาคอ รน Toffy รปรางมนเหมอนลกอมทหอกระดาษ เวลาจะทานตองแกะเปลอกออกกอน เปนรปทรงทแปลกตากดงความสนใจได เพราะมนกมจดขายมเรองราวของมน เดอนตอมาผมกออก smoothie เปนทรงเรยบงาย หวงาย apply มาจากกระเปาทคนจนรนอามาถอ ตวน ใชหนงนอย ใชผากนนำสวนใหญ เพอใหขายไดทหลกรอย แตกพยายามสรางมลคาดวยการ ใสฝาปด พบได ออกแบบเปนผากนนำ รปทรงเรยบงาย สามารถเลนสสนสดใส หรอสโทนขรมได ราคาไมแพง ถอไดทกวย”

เขารวม NEC เรยนรธรกจแบบมออาชพ เรมจากซอมาขายไป โดยไปรบกระเปามาครง

ละสองใบสามใบแลวขายใหในกลมเพอนทรจก ซงขายไดงายและนาเกดจากความเกรงใจมากกวา ในระหวางนนไดฟงขาวรบสมครโครงการเสรมสราง ผ ประกอบการใหมของกรมสงเสรมอตสาหกรรม สำหรบผตกงานและตองการประกอบอาชพใหม จงสมครเขารวมอบรม โดยใชธรกจจำหนายกระเปาเปนตวทดลองไปดวย

“พอเรยนไปสกสองสามเดอน อาจารยกใหทำแผนธรกจ แลวเรากเรยนรวธการทำธรกจทถกตอง และเขาใจการทำธรกจมากขนวาทำซอมาขายไป มนไมจรงยงยน โอกาสพฒนาเจรญเตบโตกยาก แตทงนทงนน การเปนผประกอบการมนไมไดหมายความ วาเราจะตองทำเองทงหมด เราสามารถเขาไปจางและจดการใหคนทเกงแตละอยางทำงานใหเราภายใตการประกอบการของเราเอง เชน ใชแบรนดเราเอง หาชองทางการจดจำหนายเอง บรหารงานเอง เปนตน”

ทำไมตองชอ LA BUA เม อตดสนใจจะเปนผ ประกอบการทมสนคา

กระเปาถอสภาพสตรเปนของตวเอง รจกผผลตหรอเยบกระเปาทมผลงานนาพอใจ กทำการตง “ตรายหอ” หรอ “brandname” ใหกบกระเปาตวเอง คดมามากมายหลายชอ รวบรวมคอมเมนทจากเพอนรวมช น เทยบดช อย หอกระเปาหรๆ ท เปนของฝรงเศส อตาล ทคนสนใจ จงอยากใหออกแนวอนเตอร ฟงดทนสมย ขณะเดยวกนกมเอกลกษณเปนของตนเอง และสอถงอะไรทเปนไทยๆ บาง

อตสาหกรรมสาร 21

Page 22: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

ในเดอนถดๆ มา LA BUA กออกคอลเลคชน Pookie ทมรปทรงเหมอนกระปกใสของ ตอมาออก twitty คอทรงหรด และชดลาสดเปนกระเปาหนงใบใหญใหชอรนวา Maxy ทมทมาจากคำวา maximum ทเปนใบใหญบรรจไดเยอะ

ตลาดกาวแรกออกบธพงหากลมเปาหมาย คณสนตเลาถงการทำตลาด LA BUA อยางรอบคอบ

และระมดระวงวา เรมจากการขายตรงกอน เขาไปหากลมทจะขายซงเปนคนใกลตว ปากตอปาก ซงกเปนชองทางหน ง ตอมาหาพ นท เชาท มราคาไมแพง office building ตางๆ เชน แถวตกปตท. ตกซนทาวเวอร เปนตน กไดลกคาทอดหนนกนไป และมสญญาใจกนวา จะไมทำรนซำออกมาอกแลว คนซอกภมใจ

“ใน 3 ปแรก ผมกคดแควาใหพอมรายรบเขามาบาง ถงแมคาเชา คานำมนรถ อปกรณการผลตตางๆ จะเปนตนทนทงหมด อะไรททำเองไดผมกตองทำเองทงหมด อปกรณทใชโชวของผมเปนของดมคณภาพ คอ look ตองดด ตวแขวน ตวหอย ตวโชว นามบตร โบรชวร ทกอยางคอ การลงทน อะไรควรซอ อะไรไมควรซอ แตภาพลกษณของสนคาคอ สงสำคญทเราตองลงทนเพราะกระเปาถอเปนงานทมราคาแพง หลกพนขนไป ทกอยางทเปนองคประกอบตองการความดด”

ดวยเหตผลของความดดดงกลาว คณสนต จงทำ Packaging เปนถงผาพมพโลโก LA BUA แถมใหลกคาสำหรบเกบรกษากระเปาดวย เปนการหวงผลในแงภาพลกษณ ความประทบใจ และการจดจำจากลกคา

คณสนตวางแผนไววา 3 ป ของการเรมตนธรกจ ตองการเพยงรายไดทคอนขางมนคงและชดเจน แตละเดอนจงตงเปาไวเพยงหลกหมน พยายามบรหารและพฒนาใหสอดคลองกบรายจาย ระหวางนนกพยายามหาขอมลขาวสาร การสนบสนนธรกจของหนวยงานตางๆ เพอหาโอกาสในการจำหนายสนคาโดยไมตองจายคาบธแพงๆ ทำใหมโอกาสไดไปรวมงานแสดงสนคากบหนวยงานราชการนอกเหนอจากการตองจายเงนซอบธจากออรแกไนเซอรเอง เชน กรมพฒนาธรกจการคา กรมสงเสรมอตสาหกรรม นอกจากน ยงจดทำเวบไซต เพอเปดชองทางในการจำหนายสนคาอกชองทางหนงดวย

“ผมมธรกจไดเพราะ NEC” สำหรบประโยชนท ไดจากการเขารวมโครงการ

NEC คณสนตกลาววา “ผมเปนอยางนได เพราะ NEC คอ มสนคา มแบรนด มคอลเลคช น สรางกลยทเทคนคตางๆ เองได เพราะถาไมเรยนผมกคงจบทางไมถกและไมไปถงไหน การเปนลกจางกบการเปนคนทำธรกจเองมนตางกนเยอะ คอถาเกดเราเปนลกจาง โดยเฉพาะองคกรทเราเขาไปอย มนพรอมสรรพหมดแลวนะครบ มของใหขาย มองคประกอบซพพอรทใหทกดาน เราเขาไปรบผดชอบบางสวนเทานน แตถาเปนของเรา เราตองทำทกกระบวนการ การทำงานกตางกน ถาไมไดเรยนโครงการ NEC ของกรมสงเสรมอตสาหกรรม ผมวายากทจะทำไดอยางมออาชพ” คณสนต สตพนธวหาร เจาของธรกจกระเปา LA BUA กลาวทงทาย n

อตสาหกรรมสาร 22

Page 23: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 23

Market & Trend โดย แพร พระจนทร

รองเทาแตะรปทรงคลายปลา เตมแตงหลายหลากสสนสะใจ มาจากไอเดยกบเกของ คณธญชนก ชางเงน อดต ผประกอบการธรกจเครองเสยง ทไดแรงบนดาลใจจากการไปเทยวทะเล แลวเหนอปกรณ และของทระลกตางๆ เกยวกบการดำนำสวนใหญทำมาจากแผนยาง อวเอ ซงมหลากหลายสสนสดใสสวยงาม จงคดนำแผนยางดงกลาว มาประยกตทำเปนรองเทาแตะแฟนซ handmade ดบาง

รองเทาแตะไอเดยจากทองทะเล

Page 24: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 24

รองเทารปปลาสสดหลากสไตล เรมแรกดวยการลองนำแผนยางอวเอมาตดแตง

ดไซนใหมโครงสรางคลายตวปลารปทรงตางๆ เนองจากไดรบไอเดยเรมตนจากทองทะเล แลวสอดแทรก สลบสสนตกแตงดวยอปกรณใหออกมาเปนรองเทาแตะตามคอนเซบตทวางไว

“เคยเหนบางเหมอนกนทมคนนำยางอวเอมาทำเปนรองเทา แตมนไมสามารถใสไดจรง สวนใหญทำออกมาเปนรองเทาเลกๆ เปนพวงกญแจ เปนของสำหรบโชวใชประโยชนอะไรไมได จงอยากลองทำรองเทาจากอวเอ สสวยๆ ทใสไดจรง พอทำเสรจกลองใสไปใหเพอนๆ ด ทกคนชอบกนมาก อยากใหทำขาย ประกอบกบชวงน กำลงเรยนในโครงการเสรมสรางผประกอบการใหม (NEC) กบกรมสงเสรมอตสาหกรรม จงคดวานาจะทำรองเทาเปนสนคาตวใหม และบรหารธรกจตามหลกการทเรยนมา เพราะเคยทำธรกจเคร องเสยงแลวทำไปวนๆ ไมมการวางแผนหรอมหลกการอะไร และยงเปนธรกจทไมชอบ เมอเลกและจะเรมตนธรกจใหม จงคดวาจะทำใหถกตองตามทฤษฎทไดเรยนมา”

คณธญชนก เรมผลตรองเทาแฟนซจากยางอวเอลอตทดลองออกมารวมออกบธกบกรมสงเสรมอตสาหกรรมในครงแรก ในชอรองเทาแฟนซ “Crazy

Crazy Cat

Cat” ซงมการวางแผนการทำธรกจตามหลกการทไดเร ยนกบ NEC วางกล มเปาหมายไวท กล มวยร นเนองจากเปนรองเทารปทรงแปลกตา สสนสดใสคลายลกกวาดโดนใจวยจาบ หลงจากทออกแบบและทำการโหวตขอคอมเมนทกบเพอนรวมรน กไดรปแบบของรองเทาแตะแนวคดปลาทะเลออกมา 4 แบบ เพ อทดลองตลาด มทงปลาสวยงาม ปลาฉลาม ปลารปรางแปลกๆ เปนตน สวนคอลเลคชนตอไปอาจจะมแนวคดเปนรปกราฟฟค และดไซนอนๆ ทเกไกตามเทรนด

รองเทา handmade ดไซนเองทำเอง การเรมตนธรกจรองเทา Crazy Cat มความยาก

ลำบากตรงท ตองทำทกอยางดวยตวเอง คณธญชนกยอมควกเงนลงทนกอนแรกนบแสนบาท เพอทจะทำธรกจนใหสำเรจตามทตงใจไว ตงแตการคดคอนเซปต การดไซน การบรหารจดการ การประชาสมพนธ และการลงมอทำรองเทาดวยตวเอง ในระยะเร มแรกน รองเทาทกคทำดวยมอ ตด ตกแตง ใหเปนไปตามขนตอนการผลต อาจจะมการใชเครองชวยในการตกแตงบางในบางขนตอนเพอความประณต

“หลงจากมสนคา มกลมเปาหมาย ในระยะแรกน เราคงจะเนนทการสรางแบรนด เพอทจะใหลกคาจดจำกอน หลงจากนนคงตองตดตอ distributor เพอใหเปนตวแทนในการจำหนายปลกใหกบเรา หรอใหลกคาซอยกลอตในราคาขายสงเพอนำไปจำหนายปลกตอไป เพราะเราคงไมทำตลาดจำหนายปลกเอง ในอนาคตเราตงเปาหมายไววา Crazy Cat นาจะสามารถเปนผนำดานรองเทาแฟนซ ถาลกคาเหนรองเทารปทรงและสสนประมาณน จะตองนกถง Crazy Cat กอน และ

Page 25: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 25

รองเทา Crazy Cat โทร. 086 - 789 1822 www.kzcat.com

เปาหมายตอไปทเราวางไวคอ การทำตลาดสงออกไปยงประเทศทสาม รวมทงการทำรองเทาแฟนซสำหรบเดก ซงเปนเรองทตองรอการวางแผนตอไป”

NEC ใหแนวคดในการทำธรกจด คณธญชนกกลาววา ธรกจรองเทาแฟนซ

Crazy Cat จะไมสามารถเรมดำเนนการอยางมหลกการทถกตองไดหากไมไดเขารวมโครงการ NEC เพราะเปนโครงการทจดประกายแนวความคดดๆ หลายอยาง

“เปนโครงการท ดมากเพราะถาไมไดเรยน NEC เรากไมร วาควรจะเรมตนอยางไร วางคอนเซปตอยางไร วางแผนการผลตและตลาดอยางไร เรารจกการสรางแบรนดอยางถกวธ การวเคราะหตวสนคาและกลมลกคา การทำบญชการเงนทเปนหวใจสำคญของการธรกจ และสดทายเราได Connection และเพอนดๆ ทมโอกาสไดแลกเปลยนเรยนรการทำธรกจจรง และมอาจารยเปนทปรกษาอยางใกลชด ทำใหมความมนใจทจะทำใหธรกจอยรอดได” คณธญชนกกลาว n

Page 26: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 26

SME Focus โดย ตรฐา พลชยโชต

นวตกรรมใหมบนบรรจภณฑทำกระดาษและพลาสตกเปนเนอเดยวกน

การครำหวอดอยในวงการบรรจภณฑประเภทพลาสตกมาหลายสบป ไดรบทงผลกระทบและความกดดนจากการแขงขนของประเทศคาแรงตำตนทนนอยอยางสาธารณรฐประชาชนจน ทำให บรษท ชยอนนตเทรดดง จำกด ตองหาทางพฒนาตนเอง และพฒนาผลตภณฑเพอฉกแนวใหแตกตางจากสนคาของคแขงอยตลอดเวลา และนนเปนทมาของการคดคนนวตกรรมการทำลวดลายบน packaging ไดอยางแนบเนยนและนาทงดวยตนทนการผลตทตำลงกวา 40% ซงนาจะเรยกไดวาเปนรายแรกของโลก

Paper Face Up

Page 27: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 27

ทำกระดาษกบพลาสตกเปนเนอเดยว

คณรจพชญ ดฐชยวรตน กรรมการบรษท ชยอนนตเทรดดงจำกด เลาถงทมาของธรกจวา เดมทำโรงงานพลาสตก ผลตกลองบรรจภณฑพลาสตกเกรดตางๆ ท วไป และเร มร ส กวาสถานการณการแขงขนบบคนเพราะไมสามารถแข งข นก บผล ตภ ณฑประเภทเด ยวก นจากประเทศจนได จงตองหาทางพฒนาผลตภณฑใหมๆ โดยเรมแรกสงเกตจากสนคาบรรจภณฑจากประเทศเยอรม นท ผล ตมาจำหน ายในประเทศไทย ทพมพลวดลายลงบนพลาสตกโดยวธใชแผนฟลมและความรอน เพอใหลวดลายกบพลาสตกประสานเปนเนอเดยวกน

“เราเรมศกษาการทำลวดลายบนบรรจภณฑจากเทคนคของประเทศเยอรมน ซ งพบวามจดออนคอ ตองผลตทละมากๆ และตนทนสง เพราะตองส งแผนฟลมจากตางประเทศทมราคาแพงมาสตอกไวเปนจำนวนมาก เราเลยลองคดคนวธการท จะทำลวดลายบนพลาสตกโดยไมตองใชแผนฟลม ดวยการสงเครองจกรจากเยอะมนและประยกตปรบแตงการทำงานของเครองใหเปนรปแบบของเราเอง โดยหลกการคอ ไมใชแผนฟมเพอทำลวดลายบนบรรจภณฑพลาสตก แตจะใชวสดอนแทน เชน กระดาษ ผา และหนงเทยม”

ศกษา คนควา ลองผดลองถก หลงจากสงเครองจกรทำลวดลายบนบรรจ

ภณฑพลาสตกรนธรรมดาจากเยอรมน เพอนำมาศกษาวธ การทำงานอยางละเอยด และสรางสรรคการทำงานเทคนคใหมๆ โดยใชระยะเวลาประมาณ 3 ป ชยอนนตเทรดดง กประสบความสำเรจทนาจะเรยกไดวาเปนรายแรกของโลกในการนำกระดาษลวดลายหรอกระดาษหอของขวญธรรมดา มาผานกระบวนการทคดคนขนเองเพอประสานใหเนอกระดาษลวดลายเปนเนอเดยวกบพลาสตก ทนตอนำ และการขดขวน สามารถนำมาผลตเปนบรรจภณฑเกรดตางๆ ตงแต สำหร บบรรจ อาหาร และทำเป นกล องเอนกประสงคทวไปไดสำเรจ ซงเทคนคดงกลาว

Page 28: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 28

สามารถผลตกลองบรรจภณฑลวดลายสวยงามไดหลากหลายและทำเปนรปแบบตางๆ ไดโดยไมตองกงวลตอจำนวนการผลต และท สำคญ ทำใหตนทนการผลตลดลงถง 40% เลยทเดยว และเรยกเทคนคดงกลาววา Face up พรอมทงอยในระหวางการขอจดสทธบตรกบกรมทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชย

“หลงจากทประสบความสำเรจ เรากไดรบการตอบรบจากลกคารายแรกคอ ไอศครมครโม ซงพอใจในเทคนคน เพราะทำใหตนทนลดลงมหาศาล แตปญหาของเราคอ กำลงการผลตยงไมเพยงพอเพราะเพงอยในระยะเรมตน และขณะน เรายงไดรบการสงเสรมจากกรมสงเสรมอตสาหกรรม ในดานการตลาด เปดโอกาสใหรวมออกบธแสดงสนคา ในงานตางๆ เพอใหไดพบปะกบลกคาโดยตรง และไดรบความสนใจอยางยง”

เดนหนาคนควาตอยอดผลตภณฑ กลองพลาสตกสสนสดใสทเกดจากการผสาน

ลวดลายของกระดาษ และผาน สามารถใชกบอาหารไดทวไปขนอยกบชนดหรอเกรดของพลาสตก กำลงพฒนาใหไปถงขนทจะทำลวดลายทผลตเปนเฟอรนเจอร เครองเขยน อปกรณตกแตง เชน ตพระไตรปฎกหรอทกอยางทเปนพลาสตกภายใต แบรนด CND

บรษท ชยอนนต เทรดดง จำกด ทอย : 78/5 ซอย 41 ลาดพราว แขวงจนทรเกษม เขตจตจกร กทม 10900 โทรศพท: 02- 541 9357, 086- 975 2020, 087- 641 4779

“สามปทผานมาลองผดลองถกนานมาก ปรบเปลยนเทคนค เครองจกร แมพมพ วธการ เราไมมแบบอยางในตลาด ตองใชความคดเอง แกปญหาเอง กรณของเยอะมน เขาใชฟลมหมเพอลวดลายปรากฏบนกลอง โดยวธ heat transfer ใชความรอน แตของเราไมไดใชความรอนเลย เพราะจะทำใหกระดาษขาด แตใชวธการใหมทคดขนมา Face up ผลตภณฑสามารถถกนำได ขดขวนได ไมลอก ฝาแนนกนความชน กนมดแมลงได ตอไปเราจะทำบรรจภณฑฟดเกรดแบบใชกบไมโครเวฟได”

“ถงแมเราจะยงไมไดเขารวมโครงการตางๆ กบกรมสงเสรมอตสาหกรรม เพราะอยในระยะเรมแรก แตเรากไดรบการสนบสนนสงเสรมจากกรมทางดานการตลาด การจบค ทางธรกจใหก บเราซ งเปนประโยชนอยางยง แตปจจบนปญหาใหญของเราคอ เงนลงทน ธนาคารทจะปลอยกตองมเงอนไขเรองทรพยสนทนำมาคำประกน เราเปนเพยง SME รายเลกๆ ทรพยสนทมอยกนำไปทำโอดจนเตม เรากไมรจะเอาทรพยสนอะไรมายนกไดอก ทำไดแคเพยงนำสนคาไปใหเขาด ใหธนาคารเหนศกยภาพ มองถงวสยทศนและโอกาสของเรา เพราะเราเปนรายแรก เปนหนงเดยวในโลกจรงๆ แตธนาคารกยงไมใหการสนบสนน” n

Page 29: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 29

Interview โดย กองบรรณาธการ

โยธกา เปนตวอยางของธรกจหตถกรรม ทตองฟนฝากบการเรมตน จากเศษสวะทลองลอยมากบคคลอง หาคาราคาไมได ใชแคความเชอกบแรงรงสรรค กลบพลกฟนเปนความสำเรจ สรางรายได อาชพ และความภมใจในคณคาเชงชางไดอยางนาอศจรรย

ผกตบฉวา เศษสวะทไรราคา เปนทรงเกยจ จนตองขจดออกจากคคลอง แคพลกความเชอวา “สงนมคณคาได” แลวนำเอาความคดสรางสรรคมาเสรมแตง ถกทอ กลายเปนสงมคา มราคา เปนความทาทายเชงสรางสรรค ทโยธกามสายตาแหลมคม และเหนคณคาเหลาน กอนยคสมยจะยอมรบนบทศวรรษ

ปนแบรนด “โยธกา” เพมมลคาผกตบชวาสตลาดโลก

สวรรณ คงขนเทยน

Page 30: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 30

งานของโยธกาเรมตนจากความเชอ... เชอวาคาของคนนนสรางเพมขนได

จากโครงการวจยเลกๆ ทตองการสรางรายไดใหกบคนยากไรของ ม.ล. ภาวณ สนตศร พอโครงการจบกนำสงทตนเองไดศกษาวจย มาผลกดนเปนธรกจรวมกบเพอนๆ และคณ สวรรณ คงขนเทยน ซงลวนเปนกลมเพอนทอยในแวดวงของการออกแบบ บนพนฐานของ “ความเชอ” มากกวา “ความเปนไปได”

....เช อม นวา งานออกแบบเปนส งท มคณคาและมราคา... ...เชอวาคนไทยมฝมอดานงานหตถกรรมเชงชาง… ...เชอวาดไซนไทย มศกดศรและไมแพใครในโลก...

สวรรณ คงขนเทยน บอกวา จดเรมตนของการทำธรกจ ไมไดเรมคดจากความเปนไปไดในเชงการคา แตเกดจากความเชอวา งานเฟอรนเจอรผกตบชวามคณคา มศกยภาพ “เราไมไดใชเงนมากมายในการลงทน เรมตนจากเงนในหลกหมน ไมตองลงทนเครองจกร เปนตนทนทไมตองการการลงทน คนไทยเรามฝมอในเชงชางสง เปนจดเดนทเครองจกรไมสามารถทดแทนได เทคโนโลยลอกเลยนได ฝมอหตถกรรมลอกกนไมได คนของบานเรามเดนในเรองน”

โยธกา ใชเวลาในการพสจนความเชอเหลานอยางลมลกคลกคลานถง 4 ป ในระยะแรกๆ นำออกไปขายทตลาดสหรฐอเมรกา พบกบความผดหวงและความลมเหลวมาเตมมอ ตงแตยงไมมความร และทกษะอยางดพอเก ยวกบวตถดบ ตลอดจนกระบวนการแปรรป รสนยม ขอกำหนด ของประเทศทจะนำไปขาย เพอนรวมหนหลายคนตองกลบไปหางานประจำทำเพอประทงปญหาไปกอน ไมตางจากคณสวรรณ แตดวยความรกในงานหตถกรรม เชอมนในคณคาของการดไซน จงยงคงรกษางานนเพอรอจงหวะท “ใช” เดนทางมา

“ธรกจไมไดมวนเดยว ธรกจตองมองระยะยาว ถงคราวเสยกตองยอมเสย อยามองวาเขาเอาเปรยบเรา แตเพอใหเราไดรกษาฐานไว รอจงหวะและโอกาสตอไป

งานของโยธกา ไมไดเร มตนทความ “ถก” ของราคา และตงมนวา “จะไมขายของถก” แตจะขายใหกบคนทรคณคาของงานหตถกรรมและงานดไซน ครนพอเพอนทกลบมาจากฝรงเศส จงไดทดลองนำเอางานของ “โยธกา”ไปออกแสดงสนคาทเมอง โคโลญจน ประเทศเยอรมน ผลตอบรบในครงนนไดออรเดอรกลบมาจำนวนมาก สงผลให”โยธกา” แจงเกดครงแรกในยโรป นบแตนนเปนตนมา การเตบโตของ “โยธกา” อาศยชองทางไปออกงานแฟร ในต างประเทศเพ อร บออรเดอรเปนสำคญ

Page 31: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 31

เขาอธบายตอวา งานหตถกรรมไมเหมอนงานเครองจกร ทเอาเงนซอ แลวเอาคนเขามาคม เครองจกรสามารถวงไดตลอด 24 ชวโมง แตหตถกรรมคองานของคน มชวต มจตใจ ทงชวตและจตใจ สะทอนอยในชนงานแตละชนในรายละเอยดทตางกน ความงามทตางกน

ในงานหตถกรรม ปญหาเร องคน เปนปญหา “โลกแตก” ของธรกจน คนเหลานไมใชคนขายแรงงาน มอารมณ เปนศลปน ธรกจถาจะโต กโตตามคน ถาตองการงาน 10 ชน กตองใชคน 10 คน ตองการงานจำนวนเทาไหร กใชคนเทานน โตตามทกษะเชงชางของแตละคน ไมไดโตตามเครองจกร พอเปนเรองของคนกลอกเลยนแบบกนยาก เปนประสบการณสวนตน

“ตอนเรมตนใหม เรามปญหาเรองทกษะ เชงชาง กใชว ธ แกปญหาดวยการต งเปนโรงเรยนสอน นบเปนการแกปญหาทถกทาง ใหเงนเดอนสงขน ทำความเขาใจกนใหม ไมไดจางมาเปนคนงาน แตเปนการใหความร ใหอาช พ ให ท กษะ ส ดท ายก มาจบลงบนคณภาพของงานเรา ธรกจดำเนนไประยะหนง ทกอยางเปลยนไป แตผมไมคดวาจะตางจากทเชอตอนเรมตน หนาทคอ ตองผสมผสานซงกนและกน เขากมสวนกบผม ผมวาวธน ใจถงใจ มนย งย น เปนสวนหน งของความสำเร จ” สวรรณ ยนยนคณคาของความเชอทมมา

ทกวนนตลาดเฟอรนเจอรไมใชยคของผกตบชวา แต”โยธกา” กไมเคยหยดนงทจะพฒนาตนเอง “เรายงเชอมนในสงทเราเปน ไมคดจะเลกหรอเปล ยนไปทำอยางอ น ไมง นกจะเปนการเร มต นใหมเสมอ ตองเช อม นในคณภาพทเราม เช อคนของเราดพอ เช อในศกยภาพของเราทจะอยในสภาพทเปนจรงในปจจบนได” คณสวรรณกลาวสรปความเปนโยธกา n

แมวาโยธกา จะประสบความสำเรจ แตระหวางทางนนใชวาจะราบรน สวรรณ คงขนเทยน เลาใหฟงวา ในรอบ 10 ป มขน มลง แรกๆ คนไมรจกผกตบชวา เปนวสดใหมตองใชเวลา ความพยายาม พดซำๆ พสจนซำๆ วาเปนของดมคา กวาทจะไดรบการยอมรบ มเรองราวและเสนทาง ตองยอมทง ยอมทม เพอซอความเชอมน แตกภมใจเปนประเทศแรกในโลกทเอาผกตบมาสราง มาทำ ทกวนนแมเปนผนำแลว กยงเชอมนตอความคดเรมตนทไมซบซอนของตน

“...อยางในตอนตงบรษทใหมๆ เปนชวงทฟองสบแตก ความลำบากคอไมมเงนหมนเวยน แตกยดหลกวา มเทาไหรกใชเทานน ไมโตตามกระแส ซงผมถอวาเปนสงทด ทำใหเรยนรหลายอยาง ทำใหเรายอมรบ ไมหลอกตวเอง เคยมนกเศรษฐศาสตรบอกกบผมวา ถาโยธกามความรในการบรหารสกอยาง จะโตหลายสบเทา ผมเคยถามตวเองวา ผดไหม วนนผมตอบตวเองไดเลยวา “ไมผด” เพราะงานของเราเปนงานหตถกรรม” สวรรณ บอกถงวญญาณของธรกจทเขาปลกปนขนมากวา 20 ป

Page 32: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 32

Product Design โดย กองบรรณาธการ

ในยคทเทยนแฟนซมอยเกลอนตลาด ผผลตภายใตชอ Full Candle กลบไดรบความสนใจอยางตอเนองมานบสบป ไมเวนแมกระทงชวงเศรษฐกจขาลง กยงคงมออรเดอรจากตางประเทศอยางสมำเสมอ ความโดดเดนทเปนตวนำสายตาและดงความสนใจจากลกคา แตกตางจากผผลตรายอนคอ Package Design ทชวยสรางจดขาย และกลายเปนเอกลกษณเฉพาะตว

เรองราวของ Full Candle เรมตนเมอป 2540 เมอ คณเสกสรรค ขตกล ไดมารบชวงสบทอดกจการเทยนหอมแฟนซทกำลงจะหยดลงทจงหวดเชยงใหม โดยเรมผลตเทยนหอมเปนรปดอกไมสงจำหนายในตลาดเมองไทย รวมทงสงผาน trader ไปจำหนายยงตางประเทศ

ดวยความทเคยทำธรกจเกยวกบ package design มากอน ทำใหคณเสกสรรคมไอเดยในการออกแบบตวเทยนหอมรปแบบใหมๆ ออกมาอยางตอเนอง ในรปคอลเลคชนตางๆ เพอเพมทางเลอกใหลกคา ทงดอกไม ผลไม สงหสาราสตวโดยเฉพาะอยางยงเทยนรปชางไทยทไดรบความนยมเปนอนดบตนๆ เสมอมา และลาสดไดออกเทยนหอมแฟนสหลากสละลานตาในชด “ซช” ทสามารถทำตลาดไดอยางกวางขวางไมเพยงแตในญปน แตไดรบความนยมทงในยโรปและอเมรกาดวย

“ในชวงป 2540 ทเรมทำเทยนออกมาแรกๆ การตลาดกไปไดเรอยๆ เพราะคแขงยงไมเยอะ พอในเวลาตอมาเมอมผผลตมากขน ผมกลองกระตนยอดขายดวยการใชความรดานการดไซนทมอยเดม ออกแบบเทยนในรปแบบทแตกตางในคอลเลคชนใหมๆ มเอกลกษณของความเปนไทยกงรวมสมย หลากสไตลหลายแบบทโดนใจลกคาและทำใหยอดขายของเราเตบโตขนเรอยๆ โดยเฉพาะอยางยงในตลาดตางประเทศ ประกอบกบ

เพมมลคาเทยนดวยPackage Design

ความมมาตรฐานการผลตสมำเสมอ ใชของดมคณภาพ ทสำคญเราตงราคาไมแพงจนเกนไป เปนราคาท สามารถแขงขนได โดยเฉพาะอยางย งในตลาดตางประเทศ

ในราวป 2547 – 2548 คณเสกสรรคเนนการใหความสำคญของแพคเกจบรรจเทยน เพราะรวาเปนปราการดานแรกในการทจะดงดดความสนใจของลกคา และทสำคญสามารถเพมมลคาใหกบสนคา

Page 33: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 33

อกหลายเทาตว แพคเกจสำหรบบรรจเทยนทออกมา เนนทลวดลายความเปนไทย มเอกลกษณเฉพาะตว ทำใหสนคาทไดมความสวยงาม มความทนสมย รวมทงมเอกลกษณของความเปนไทย ความลงตวใน Full Candle ทงหมดน ชวยเพมมลคาใหตวสนคาไดอยางดยง

“เนองจากเราปรบปรงรปแบบดไซน แพคเกจ และคณภาพของสนคาอยางสมำเสมอ ทำใหไดผลตอบรบทดจากลกคาทซอไปใช ทำใหการตลาดเราดขน และราคาทเราตงมความเหมาะสมในแตละตลาด ซงจดนเราดจากกำลงซอของแตละประเทศ และตงราคาใหสอดคลองกบกำลงซอสนคาเราจงเปนทตองการมาก ในชวงนตลาดทไปไดดมากๆ คอ ประเทศในแถบเมดเตอเรเนยน ซงชอบเอกลกษณของความเปนไทย และแพคเกจของเราทมความแตกตางจากคแขง”

นอกเหนอจากการสรางสรรคผลงานดวยตวเองแลว คณเสกสรรค ยงไดรบคำแนะนำจากกรมสงเสรม อตสาหกรรมหลายดานทงดานชองทางการจดจำหนาย และการดไซนรปแบบบรรจภณฑ โดยเฉพาะอยางยงลาสด ทางกรมฯ ไดใหคำแนะนำเกยวกบบรรจภณฑใสเทยนหอมทออกแบบเปนกระเปาทหวได ซงเปนงานทคณเสกสรรคกลาววาสามารถนำมาตอยอด

Full Candle and Design Tel : 081- 025 8247 e-mail : full_candle @ hotmail.com

และกอใหเกดไอเดยทหลากหลายในการดไซนแพคเกจของงานชนอนตอไป เรยกไดวา ไดทงความสวยงาม และประโยชนใชสอยรอบดาน

“ผมไดรบความร และประโยชนจากกรมสงเสรมอตสาหกรรมมากมาย เมอเรวๆ นกไดฝากผลตภณฑไปจำหนายทประเทศจนซงไดรบผลตอบรบคอนขางด ผมมองวาสนคาของเราไปไดด เพราะนอกจากเรองดไซนแลวเรองราคาเรายงสไดสบายมาก อนนกเปนอานสงสทไดรบการสงเสรมจากกรมฯ นอกจากน ยงมเรองของชองทาง การตลาดใหมๆ เชน เรอง Consignment หรอการฝากขาย ซงเปนความรใหม ซงผมกำลงพจารณาวาจะใชทำตลาดในประเทศ เพราะทผานมาเราเคยแตซอขายดวยเงนสด หากมชองทางการฝากขายเพมขนดวยการจดการทด จะทำใหสนคาเรามโอกาสทจะทำตลาดไดมากขน” คณเสกสรรคกลาว

ตวสนคาและแพคเกจทเนน ศลปะ ความเปนไทย และความรวมสมยทนำมาผสมผสานกน และการออกคอลเลคช นใหมๆ ทถกทถกเวลา คอ กญแจสำคญทไขความลบของความสำเรจในธรกจเทยนหอม n

Page 34: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 34

Innovation โดย ตรฐา พลชยโชต

มะรม ไดชอวาเปนพชมหศจรรย ทมคณคาทางโภชนาการสงสด รวมทงมคณสมบตในทางยาใชรกษาไดสารพดโรค ทงน สามารถอางองขอมลในเชงวชาการไดทงในและตางประเทศเนองจากมการศกษาอยางจรงจงและ

ไดรบความนยมมาเปนเวลาชานานในตางประเทศ

ยกระดบการผลตตามมาตรฐานสากล

ของดบอกตอ จากเดมทเปนคนสนใจดแลสขภาพ คณ

ธนวฒ อดมจตพร จงรจกและศกษาสรรพคณของมะรมมาเปนอยางด และไดทราบวาในตางประเทศนยมรบประทานมะรมเพอบำรงสขภาพ จงปลกและรบประทานเอง ทงนำมาประกอบเปนอาหาร รบประทานเมลดแหง และใบบดผงเปนอาหารเสรมในครอบครวมานานนบสบป และเปนทนาสงเกตวาคนในครอบครวมสขภาพแขงแรงไมเคยเจบปวยเลย เมอพบปะกบเพอนฝงและคนทรจกไดแนะนำใหรบประทาน ทกคนตดใจและขอซ อ จงคดทำมะรมบดผงบรรจแคปซลขาย

ในชวงเรมแรกคณธนวฒ ทำมะรมมาบดผงจำหนายใหกบเพอนฝงและคนทรจกกอน ตอมาจากปากตอปากทำใหมคนสนใจเปนอนมากจงเรมทจะทำเปนธรกจอยางจรงจง และตงเปาหมายไว ว า ผล ตภ ณฑท ออกมาจะต องม ค ณภาพมาตรฐานท ด และสม ำเสมอ น นหมายความวา ตองควบคมคณภาพใหไดตงแตวตถดบอนเปนตนนำ จงทำการปลกเอง ผลตเอง ครบวงจร

ปลกเอง ผลตเอง ขายเอง คณธนวฒ ผลตมะรมภายใตช อ “กลม

สมนไพรบานไทย 66” เรมจากผลตแคปซลมะรม มการควบคมคณภาพทกขนตอน ตงแตการคดเลอกวตถดบ การขอใบอนญาตการผลตจากสำนกงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทำใหไดมะรมแคปซลทไดมคณสมบตทดมมาตรฐานคงเดมทกครง

“เราขายแบบไมมหนาราน ไปออกบธบาง และมการสงซอทางไปรษณย ทางเวบไซต ในขณะเดยวกนกมงเนนการศกษาสรรพคณทงของตางประเทศและภายในประเทศ รวมทงพฒนาผล ตภ ณฑให หลากหลายตอบสนองความตองการของลกคาใหมากขน โดยเฉพาะเราใหความสำคญในการสกดเยนเมลดมะรมใหได

แปรรปมะรม

Page 35: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 35

นำมนมะรม และนำนำมนมะรมมาทำเปนผลตภณฑตอเนอง เชน อาหารเสรม เวชสำอางค จำพวกครมบำรงผวหนา และทายทสดกำลงศกษาเกยวกบการทำเอนไซมมะรม ซงจะกลายเปนอาหารเสรมทมประโยชนตอรางกายอยางยง”

กรมสงเสรมอตสาหกรรม เปดชองการตลาด

เนองจากการจำหนายผลตภณฑจากมะรมของกลมบานสมนไพรไทย 66 เนนการออกบธแสดงสนคา เพอใหความรกบลกคาโดยตรงเปนหลก กรมสงเสรมอตสาหกรรมไดมสวนอยางยงในการใหการสนบสนนชองทางการตลาดแกกลม โดยเฉพาะอยางยง การออกบธแสดงสนคาตามงานตางๆ รวมทง ไดใหขอแนะนำในการพฒนาดานการตลาด การบรหารจดการ ผานการสมมาเชงปฏบตการและวชาการตางๆ อยางตอเนอง

นอกจากน คณธนวฒ ยงไดรบเชญจากกรมสงเสรม อตสาหกรรมเพอเปนวทยากรบรรยายใหความรดานการผลตและการแปรรปผลตภณฑจากมะรมอยางถกวธและมคณภาพมาตรฐานใหกบผผลตรายอนอกดวย

เนนคณภาพมาตรฐานสากล คณธนวฒกลาววา ในการทำผลตภณฑแปรรป

จากมะรม จะตองศกษาคณสมบตของมะรมใหดวา เมอแปรรปเปนผลตภณฑชนดนนๆ แลวคณสมบตดๆ จะเปลยนไปหรอไม เพราะสนคาทตองมาจะตองมค ณสมบต ท ด ของมะร มครบถวน และท สำค ญผลตภณฑจากมะรมของกลมสมนไพรบานไทย 66 ผานการฆาเช อตามหลกมาตรฐานสากลทองคการอนามยโลกกำหนด ทำใหลกคาไววางใจ และในป 2552 ไดเขารวมโครงการเสรมสรางผประกอบการใหม ทำใหมโอกาสเพมชองทางการตลาดไดมากขน รวมทงไดรบการสงเสรมจากสถาบนอาหารอกดวย

กลมสมนไพรบานไทย 66 โทร. 089 771 6647, 089 7719005 www.maroomthai.com

ในอนาคต กล มสม นไพรบ านไทย 66 ได วางแผนการตลาดและการผลตไววา จะมงเนนการพฒนาผลตภณฑท หลากหลายมากขน โดยยงคงมาตรฐานการผลต คณภาพของสนคาทควบคมได และเนนการวจยและพฒนา เพอเผยแพรความรความเขาใจเกยวกบมะรมใหลกคามากขน

สมนไพรมคาตอธรกจและเศรษฐกจ อนง คณสมบตของมะรมทหนวยงานตางๆ ทง

ในและตางประเทศ ไดทำการวจยไว สามารถสรปไดว า ในสรรพคณทางโภชนาการ มะรมมปรมาณโปรตนสง รวมทงมวตามนเอ วตามนซ แคลเซยม โพแทสเซยม ชวยปองกนหวด บำรงสายตา บำรงกระดก ชวยควบคมนำหนก ควบคมความดนโลหต สรางภมคมกนใหกบรางกาย ชวยบำรงสขภาพของ ผปวยเอดสใหอยในภาวะควบคมได ตลอดจนชวยบรรเทาโรคไขขออกเสบ เกาท กระดกอกเสบ และ รมาตซม

นอกจากน นำมนสกดเยนจากมะรม ยงชวยรกษาโรคภมแพ ไซนส เยอบหอกเสบ โรคผวหนง งสวด ใชทาแผลสด แผลเปอย แผลไฟไหม อกทงยงนำทาบำรงผวหนา ลดรวรอยและจดดางดำ ชลอความแก ลดอาการผ นคนตามผวหนง ลดอาการอกเสบจากสว และสามารถใชทาผว และปรงอาหารไดเชนเดยวกบนำมนมะกอก

ปจจบน ผลตภณฑจากมะรมของกลมสมนไพรประกอบดวย แคบซลมะรม มะรมบดผง นำมนมะรมสกดเยนบรสทธ ชามะรม ครมบำรงผวหนา บอดโลชน ผงขดผวฯลฯ n

Page 36: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 36

Report โดย กองบรรณาธการ

ถาจะนกถงงานทอง ลายทอง หรอชางทองโบราณทมฝมอในประเทศไทยไมมใครไมรจก “ทองโบราณเมองเพชรบร” ทขนชอวามคณลกษณะทสวยงาม และคงความเปนเอกลกษณ ไมแพเครองทองของเมองใด แตหลกฐานตาง ๆ ทเกยวกบชางทองเมองเพชรบรเรมปรากฏในสมยรตนโกสนทรเทานน

กจกรรมการสำรวจชางทองโบราณเมองเพชรบร

ชางทองคนแรกของเมองเพชรบร คอนายหวน ตาลวนนา ไดรบการถายทอดจาก ขรวอนโขง และหลวงพอฤทธ ว ดพลบพลาชยเมองเพชรบร ซ งทานมความชำนาญในการเข ยนจ ตรกรรม ลายเส นลวดลายไทยมทกษะ และความรในการเขยนจตรกรรมมากอนจงทำใหการเรยนรงานในดานชางทองงายขน

ชางทองรนตอมาอาศยอยแถบหวถนนพาณชยเจรญในตลาดเมองเพชรบร ตงแตบรเวณวดเกาะ และศาลเจาบานปน จนถงบรเวณตรอกทาชอง ตระกชางทองทสำคญ ไดแก ชางทองตระกล ทองสมฤทธ หรอทองสำรด มนายเกษ เกษตรกร ซงเปนป ทวดของตระกลส มฤทธ และเป นต นตระกล เกษตรกร , ชางทองตระกล สวรรณชาง ตนตระกลของชางทองตระกลน คอนายโช สวรรณชาง ซงทงสองตระกลเรมทำทองต งแตสมยพระบาทสมเดจพระจลจอมเกลาเจาอยหว รชกาลท ๕ สวนตระกลชบดนทร เปนตระกลลกพลกนองกบตระกลทองสมฤทธ ค อนางพลบ ทองสมฤทธ แตงงานกบนายฤทธ ชบดนทร (เดมเปนชางตเหลก) ตอมาจงหนมาทำทองเพยงอยางเดยว บานชบดนทรเปดรบทำทองรปพรรณ และเปดรานทองรปพรรณดวย เหมอนบาน ทองสมฤทธ แตนางพลบมลกศษยมากมาย อนไดแก นางเนอง นางฉว นางปรง นางหลน นางเลยบ โดยเฉพาะนางเลยบไดชอวาความประณตในการทำสรอยอยางยง สวนนางเนอง และนางฉว มความสามารถในการทำทองรปพรรณทกแบบ

Page 37: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 37

นางเนอง แฝงสคำ (นามสกลเดม ชบดนทร) เกดเมอวนท ๘ กนยายน ๒๔๕๗ เปนลกสาวของนายนอง และนางหลง ชบดนทร อยบานเลขท ๓๖๘ ถ.พาณชยเจรญ ต.ทาเรยบ อ.เมอง จ.เพชรบร ไดรบการยองยองจากศนยวฒนธรรมแหงชาตประกาศเกยรตคณใหมผลงานดเดนทางวฒนธรรม สาขาชางฝมอ ชางทอง พ.ศ. ๒๕๓๑

นางเนอง แฝงสคำ เรมฝกทำทองรปพรรณตงแตอาย ๑๗ ป กบนายลบ และนางพลบ ชบดนทร ซ งเปนลงกบปา ประมาณ ๑๐ ป ยาเนองเลาวา “ตองหดจากเงนกอน ตองตเงน ถกโซเงน ทำสรอยเงน ทกอยางตองเรมจากเงนกอน ทำจนชำนาญจงคอยมาหดทำทอง” หลงจากแตงงานกบนายพร แฝงสคำ ไดแยกออกมาทำทองเอง และยดอาชพทำทองรปพรรณ และเครองประดบตามวธแบบโบราณ สบเนองยาวนานมากกวา ๕๐ ป เครองทองรปพรรณทเปนผลงานของยาเนอง แฝงสคำ จะเนนความสวยงามควบคกบประโยชนใชสอย และความพอใจของผ ส งทำ อาท สรอยส เสา สรอยหกเสา สรอยเกลยวสมอตนสรอยเกลยวสมอโพรง สรอยขอมอตะเกยบคลกมด สรอยเมดแตง สรอยดอกพกล กระดมทอง ปะวะหลำ ลกสนยกดอก ต มหพวง เตาราง ตมหดอกมะเขอ จแบบตาง ๆ กระดมจน เปนตน จนเปนทยอมรบของเจานาย เคร องม อทำทองทใชไดแก ปากคบ ไมพน (พนลวดทอง) เครอง ชดลวด คม ตาเตง ทเปา แลน ไมหกชน ทง คอน บอทองเหลอง ตะไบเลก ตะไบใหญ เบาหลอมทอง ตะเกยง โตะ ทำทอง เครองเปาทองกรรไกร

ทมา : บตรสาว นางสาวมณฑา แฝงสคำ จดทำโดย : มลนธชางหตถศลปไทย (พฤศจกายน 2553)

ปจจบนจากการสำรวจขอมลเก ยวกบทองโบราณของจงหวดเพชรบรของมลนธชางหตถศลปไทยไดผลสำรวจชางฝมอ เรอง “ชางทองโบราณเมองเพชรบร” ปจจบนนเหลอเพยงยาเนอง แฝงสคำเพยงคนเดยวทเปนชางทองโบราณเมองเพชรบร คนสดทายท ยงคงมชวตอย แตเน องจากความชราภาพไมสามารถประกอบการงานไดเหมอนดงแตกอน จงมเพยงบตรสาว คอ นางสาวมณฑา แฝงสคำ เปนผรบชวงตองานศลป งานชางทอง ทองโบราณ ทองเมองเพชร ทยงคงคณลกษณะทสวยงาม และคงความเปนเอกลกษณ แบบทองโบราณทองเมองเพชรบร สบมาจนถงปจจบน n

Page 38: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 38

Good Governance: เรยบเรยงจาก พระธรรมเทศนาของพระภาวนาวรยคณ

ปยาตาทวดเคยสอนเอาไวในเร องการของใชเงน เรองหาเงนไมตองพดกนละ เพราะวายงไงๆ ถามนไดนอย โอกาสจะไมพอใช มนกเปนไปไดอยแลว แตวาทเทาไรๆ กไมพอใช โรคประเภทนตองแกไขดวยคำสอนของปยาตาทวด สอนไววา ...

ปญหาเรองเงนไมพอใชปญหาเรองเงนไมพอใช เงนเดอนมากกยงไมพอใช ถาไมรจกใช เทาไรมน กไมพอ อยาวาแตทำเงนเดอนใชเลย ยกโรงกษาปณมาใหเราพมพแบงกปมแบงกเอง พมพเหรยญปมเหรยญเอง ถาไมรจกใชละก โรงกษาปณกยงเจงเลย

ประการแรก ทานวาเอาไว จะกนจะใชอะไร ทานบอกวาใหกนตอนหว อยาไปกนตอนอยาก เพราะวาถาจะไปกนตอนอยาก มนกอยากอยเรอย ถาไปกนตอนหว มนจำเปน มนจะตองกน พดงายๆ หลกการตรงนกคอ ตองแยกใหออก need กบ want คอ ความอยาก กบ ความจำเปน

Page 39: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 39

ความอยาก ไมใช ความจำเปน ความจำเปน ไมใช ความอยาก แตวาคนสวนมากพออยากไดอะไรขนมา อยาก

กนอะไรขนมา เกดความรสกวานคอจำเปน ตรงนแหละททำใหไดเทาไรกไมพอใช กพจารณาตวเองใหด นขอแรก คนทจะบรหารเงนไดดละก แยกใหออกนะ need กบ want นเปนประการแรกถาแยกตรงนออกชนะไปตงครงคอนแลว

ประการทสอง ในการบรหารเงน ปยาตาทวด กพดชดด โยมแมเคยสอนไววา เงนทองไดมา อยาไปบรหารดวยรายรบ-รายจาย แตใหบรหารดวยรายเหลอ คอ คนสวนมากคดวาไดมากมนควรจะเหลอมาก ไดนอยมนกเหลอนอย หรอไมพอใช มองเรองนวาเปนธรรมดา เปนธรรมชาต ตองอยางน

โยมแมทานเคยอปมาไววา เขงใบใหญๆ ชะลอมใบโตๆ เวลาจวงตกนำลงไป เมอเขงหรอชะลอมยงอยในนำ นำกเตมเขงเตมชะลอม แตพอยกขนมาแลวมนเหลอแตเขงเหลอแตชะลอม ไมตดนำหรอก หรอตดมา ๒-๓ หยด แตกะลาใบเลกๆ ขนใบเลกๆ จวงลงไป มนไดไมเทาไรหรอก แตวายกมามนกยงเตมขน เตมกะลา

เพราะฉะนน เวลาจะบรหารเงน จะใชเงน โยมแมกเลยสอนไววา ไดเทาไรไมสำคญ สำคญวาเหลอเทาไร เพราะฉะนนกอนจะใชเงน รบถามตวเองวาเดอนนอยากจะใหเหลอเทาไร กตดเอาตวนนออกมาเสยกอน เกบเสยเลย จะเกบธนาคาร หรอจะเกบในรปไหนกตามท เกบมนไว เหลอนอกนนอาจจะไปใชอะไรกไมวา อยางนคอบรหารดวยรายเหลอ

ถามองออกวา need กบ want มนตางกนตรงไหนแลว ใชเฉพาะ need ใชเพราะวามนจำเปน ไมใชวาใชเพราะอยากใช ไมใชจายเพราะอยากจาย

สวนการบรหารดวยรายเหลอ ไมใชบรหารดวยรายรบ-รายจาย เราตองรประมาณวาควรจะเหลอเอาไว เผอเจบ เผอปวย เผอไข บรหารใหลงตวตรงน แลวกไมตามใจปากตามใจทองจนเกนไป เดยวเรากบรหารไดลงตวเอง

การเกบหรอการเหลอ มอย ๒ อยาง คอ เกบสวนหยาบ กบ เกบสวนละเอยด

เกบสวนหยาบกอยางทกลาวไว คอเอาสวนเหลอไปฝากไวในธนาคาร คราวปวย คราวไข กจะไดมใช แตเกบอกอยางคอ เกบละเอยด เปลยนทรพยน นใหเปนบญ ร จกฝากธนาคารบญ ไปทำบญทำทาน วดวาอาราม สาธารณกศลตางๆ เปลยนทรพยหยาบใหเปนทรพยละเอยด เกบแบบนจะตดตวเราไปขามภพขามชาตได โจรกปลนไมได ใครกโกงไมได ไฟกไมไหม นำกไมทวม

สวนทเกบไวในธนาคาร หรอเอาไปเลนหน เอาไปเลน แชร กระวงดวยกแลวกน เพราะวา IMF กเคยอาละวาดใหดเปนตวอยางแลว บรหารทรพยด วยรายเหลอ เก บทรพยท งหยาบท งละเอยดเอาไวจากรายเหลอ แลวกพจารณาวามน need หรอมน want แลวคอยใชเงน ทำอยางนลกเอย หอยางไรกรวย n

Page 40: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

Book Coner เรอง : แวนขยาย

อตสาหกรรมสาร 40

ชอหนงสอ : การตลาด 1ตำบล 1ผลตภณฑและธรกจ SMEs ( OTOP& SMEs) ผเขยน : ชศกด เดชเกรยงไกรกล

รหส : I 16 ต2 รายละเอยดกลาวถง ชองทางการตอยอดและพฒนานาสนคา 1 ตำบล 1 ผลตภณฑสธรกจ SMEs

ชอหนงสอ : สดยอด OTOP ไทยความภมใจของแผนดน ผเขยน : สมพงษ ธงไชย รหส : I 16 ต47

เนอหาประกอบดวย เครองใชและเครองประดบตกแตงศลปะประดษฐและของทระลก ผาและเครองแตงกาย อาหารและเครองดม สมนไพร

ชอหนงสอ : เทคโนโลยสรางสรรคผลตภณฑ OTOP เลม2 การพฒนาบรรจภณฑ ผเขยน : สถาบนวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงประเทศไทย รหส : I 16 ท51 รายละเอยดเกยวกบการพฒนา บรรจภณฑสนคาหนงตำบล หนงผลตภณฑ หมวดอาหารและเครองดม หมวดผาและเครองแตงกาย หมวดศลปะประดษฐและของทระลก หมวดเครองใชและเครองประดบ รายชอ ผผลตบรรจภณฑทใหการสนบสนน และการพฒนาบรรจภณฑ

ชอหนงสอ : OTOP Tourism Villages ผเขยน : Ministry of Tourism and Sporst รหส : I 16 O49 หนงสอเลมนไดกลาวถงสนคาหนงตำบลหนงผลตภณฑหรอสนคา OTOP ของแตละพนท

ชอหนงสอ : OTOP : เรองเลาจากภมปญญาไทย ผเขยน : สำนกงานสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.)

รหส : I 16 O51 เนอหาเกยวกบกลาวถงสนคาหนงตำบลหนงผลตภณฑหรอทเรยกกนตดปากวา OTOP จำนวน 50 ผลตภณฑมาเลาเรองใหเหนภาพทมาของผลตภณฑทองถน อนเกดจากภมปญญาซงไดรบการถายทอดตอๆ กนมาจาก

ชอหนงสอ : กรณศกษาเครอขาย OTOP ผเขยน : กรมการพฒนาชมชน รหส : I 16 ก49 เนอหาเกยวกบ กรณศกษาเครอขาย OTOP ไดแกภาคกลาง ภาคเหนอ ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ภาคใต สวนท3 บทสรป

รนสรนทำใหเกดผลตภณฑททรงคณคาและสะทอนตวตนของทองถนนนๆ ได อยางชดเจนและการชวยสนบสนนสนคา OTOP นน นอกจากจะชวย กระตนเรองเศรษฐกจของชมชนททำใหชมชนในทองถนมความเปนอยทดขนแลวยงเปนการสนบสนนภมปญญาไทยใหคงอยอยางยงยนสบไป

Page 41: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 41

สถานทสอบถามรายละเอยดและขอมลเพมเตม หองสมดกรมสงเสรมอตสาหกรรม โทร.02-202-4425 หรอ 02-354-3237 เวบไซต http://library.dip.go.th

ชอหนงสอ : กลยทธการกำหนดราคาผลตภณฑ OTOP (OTOP pricing Strategy) ผเขยน : ชศกด เดชเกรยงไกรกล รหส : I 16 ต48

เน อหาไดนำเสนอ กลยทธราคาเเละการกำหนดราคา การจดการกบราคาผนเเปรราคาเเละชองทางจำหนาย คณคาในสายตาลกคา

ชอหนงสอ : การบรหารสอสารการตลาด : Markting Communication ผเขยน : ชนจตต แจงเจนกจ รหส : HAN 6 พ47 ล7 เนอหาเกยวกบ โครงการหนงตำบลหนงผลตภณฑ (OTOP) ซงไดนำเสนอกลยทธการสอสารในทางการตลาด ซงจดไดวามบทบาทความสำคญโดยเฉพาะอยางยง การสอสารการตลาดแบบครบวงจร

ชอหนงสอ : กลยทธชองทางการจดจำหนาย : Distribution Channel Strategy ผเขยน : ธระสานต จงหตถการสาธต รหส : HAN 6 พ47 ล8 เนอหาเกยวกบ โครงการหนงตำบลหนงผลตภณฑ (OTOP) ซงไดนำเสนอกลยทธชองทางการจดจำหนายของสนคา OTOP

ชอหนงสอ : เทคนคการคำนวณตนทนสนคา OTOP ผเขยน : กรมพฒนาธรกจการคา รหส : I 16 ท48

เนอหาเกยวกบการคดตนทนสนคาOTOP การคดตนทน เซรามก จกรสาน ผา สงทอ สมนไพร

ชอหนงสอ : การบรหารการตลาดสมพนธ : Castomer Relationship Management Product ผเขยน : ชนจตต แจงเจนกจ รหส : HAN 6 พ47 ล10 เนอหาเกยวกบ โครงการหนงตำบลหนงผลตภณฑ (OTOP) ซงไดเสนอการบรหารการตลาดสมพนธของ OTOP

ชอหนงสอ : กลยทธบรรจภณฑเพอผลตภณฑ OTOP : Packaging for Marketing Case Study on OTOP Product ผเขยน : สญญพงศ สวรรณสทธ รหส : HAN 6 พ47 ล10 เนอหาเกยวกบ โครงการหนงตำบลหนงผลตภณฑ (OTOP) ซงไดเสนอกลยทธบรรจภณฑเพอผลตภณฑ OTOP

ชอหนงสอ : สอสารการตลาดแบบครบวงจร : Integrated Marketing Communication ผเขยน : ธรพนธ โลหทองคำ รหส : HAN 6 พ47 ล12 เนอหาเกยวกบ โครงการหนงตำบลหนงผลตภณฑ (OTOP) ซงไดนำการสอสารการตลาดแบบครบวงจร ซงผนวกกบแนวคดของการตลาดทมการพฒนา เคลอนไหวและเปลยนแปลงในเชงปฏรปมอยตลอดเวลา

Page 42: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

ใบสมครสมาชกวารสารอตสาหกรรมสาร 2554

แบบสอบถาม

1.ผลตภณฑหลกททานผลตคอ………………………………………………………………………………………………………………….……………………

2.ทานรจกวารสารนจาก………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.ขอมลททานตองการคอ…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

4.ประโยชนททานไดจากวารสารคอ……………………………………………………………………………….…………………………………..………………

5.ทานคดวาเนอหาสาระของวารสารอตสาหกรรมสารอยในระดบใดเมอเทยบกบวารสารราชการทวไป

ดทสด ดมาก ด พอใช ตองปรบปรง

6.การออกแบบปกและรปเลมอยในระดบใด

ดทสด ดมาก ด พอใช ตองปรบปรง

7.ขอมลททานตองการใหมในวารสารนมากทสดคอ(ใสหมายเลข1…2…3…ตามลำดบ)

การตลาด การใหบรการของรฐสมภาษณผประกอบการขอมลอตสาหกรรมอนๆระบ……………………………………..

8.คอลมนททานชอบมากทสด(ใสหมายเลข1…2…3…ตามลำดบความชอบ)

Interview(สมภาษณผบรหาร) ProductDesign(ออกแบบผลตภณฑ) GoodGovernance(ธรรมาภบาล)

SMEsProfile(ความสำเรจของผประกอบการ) Report(รายงาน/ขอมล) Innovation(นวตกรรมใหม)

Market&Trend(การตลาด/แนวโนม) BookCorner(แนะนำหนงสอ) อนๆระบ…………………………………….

9.ทานไดรบประโยชนจากวารสารอตสาหกรรมสารมากนอยแคไหน

ไดประโยชนมาก ไดประโยชนพอสมควร ไดประโยชนนอย ไมไดใชประโยชน

10.เทยบกบวารสารราชการทวไปความพงพอใจของทานทไดรบจากวารสารเลมนเทยบเปนคะแนนไดเทากบ

91-100คะแนน 81-90คะแนน 71-80คะแนน61-70คะแนนตำกวา60คะแนน

อตสาหกรรมสาร 42

วนทสมคร………………………………………………..เลขทบตรประจำตวประชาชน

ชอ/นามสกล………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บรษท/หนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ทอย…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จงหวด………………………………………………..รหสไปรษณย……………………………………เวบไซตบรษท…………………………………………..

โทรศพท…………………………………………………………………………..โทรสาร…………………………………………………………………………

ตำแหนง…………………………………………………………………………..อเมล……………………………………………………………………………

โปรดกรอกขอมลทงหมดเพอประโยชนในการจดสงขอมลททานตองการ

Page 43: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 43

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 1 (เชยงใหม เชยงราย แมฮองสอน ลำพน ลำปาง พะเยา แพร นาน) 158 ถ.ทงโฮเตล ต.วดเกต อ.เมอง จ.เชยงใหม 50000 โทรศพท (053) 245 361-2, 243 494, 242 226 โทรสาร (053) 248 315 e-mail: [email protected]

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 2 (พษณโลก สโขทย อตรดตถ เพชรบรณ ตาก) 292 ถ.เลยงเมอง-นครสวรรค ต.บานคราง อ.เมอง จ.พษณโลก 65000 โทรศพท (055) 282 957-9 โทรสาร (055) 283 021 e-mail: [email protected]

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 3 (พจตร กำแพงเพชร นครสวรรค อทยธาน) 200 ม.8 ถ.เลยงเมอง ต.ทาหลวง อ.เมอง จ.พจตร 66000 โทรศพท (056) 613 161-5 โทรสาร (056) 613 559 e-mail: [email protected]

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 4 (อดรธาน หนองบวลำภ เลย หนองคาย) 399 ม.11 ถ.มตรภาพ ต.โนนสง อ.เมอง จ.อดรธาน 41330 โทรศพท (042) 207 232-6, 207-238 โทรสาร (042) 207 241 e-mail: [email protected]

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 5 (ขอนแกน กาฬสนธ มหาสารคาม รอยเอด มกดาหาร สกลนคร นครพนม) 86 ถนนมตรภาพ ต.สำราญ อ.เมอง จ.ขอนแกน 40000

โทรศพท (043) 379 296-9 โทรสาร (043) 379 302 e-mail: [email protected]

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 6 (นครราชสมา ชยภม บรรมย สรนทร) 333 ถนนมตรภาพ ต.สงเนน อ.สงเนน จ.นครราชสมา 30190 โทรศพท (044) 419 622 โทรสาร (044) 419 089

e-mail: [email protected]

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 7 (ยโสธร อำนาจเจรญ ศรสะเกษ) 222 หมท 24 ถนนคลงอาวธ ต.ขามใหญ อ.เมอง จ.อบลราชธาน 34000 โทรศพท (045) 313 772, (045) 313 945, (045) 314 216, (045) 314 217 โทรสาร (045) 312 378, (045) 312 493 e-mail: [email protected]

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 9 (ชลบร สมทรปราการ ฉะเชงเทรา ระยอง จนทบร ตราด นครนายก ปราจนบร สระแกว) 67 ม.1 ถ.สขมวท ต.เสมด อ. เมอง จ.ชลบร 20000 โทรศพท (038) 261-203, 273-702, 784 654-5

โทรสาร (038) 273 701 e-mail: [email protected]

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 10 (สราษฎรธาน กระบ ภเกต พงงา ระนอง ชมพร) 131 ม.2 ถ.เทพรตนกว ต.วดประด อ.เมอง จ.สราษฎรธาน 84000

โทรศพท (077) 200 395-8 โทรสาร (077) 200 449 e-mail:[email protected]

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 11 (สงขลา นครศรธรรมราช ตรง พทลง สตล ยะลา ปตตาน นราธวาส) 165 ถ.กาญจนวนช ต.นำนอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

โทรศพท (074) 211 905-8 โทรสาร (074) 211 904 e-mail: [email protected]

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 8 (สพรรณบร กาญจนบร ชยนาท สงหบร ลพบร อางทอง สระบร พระนครศรอยธยา ปทมธาน นครปฐม นนทบร ราชบร สมทรสาคร สมทรสงคราม เพชรบร ประจวบครขนธ) 117 หม 1 ถ.มาลยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมอง จ.สพรรณบร 72000 โทรศพท (035) 441 027, 441 029, 441 031 โทรสาร (035) 441 030 e-mail: [email protected]

ศนยพฒนาอตสาหกรรมเซรามก 424 ม.2 ถ.พหลโยธน ต.ทาศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศพท (054) 281 884, 282 375-6 โทรสาร (054) 281 885 e-mail : [email protected]

Page 44: ยกเครื่องสินค้าชุมชนไทย ให้ ...e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/3f823a1cb173...แนะนำหน งส อโอทอปท

อตสาหกรรมสาร 44

NEW

วารสารอตสาหกรรมสาร เปนวารสารในสงกดกรมสงเสรมอตสาหกรรม เปนสอสงพมพของราชการทมอายยาวนานกวา 50 ป เปนฐานขอมลสำคญในการสงเสรมความรดานอตสาหกรรม เนอหาภายในเลม ประกอบดวย แนวโนมของอตสาหกรรม กระบวนการผลต การตลาด การบรหารการจดการ การพฒนารป แบบผลตภณฑ การใหบรการตางๆ ตลอดจนตวอยางผประกอบการทประสบความสำเรจในธรกจอตสาหกรรม

สมครเปนสมาชกไดท : วารสารอตสาหกรรม กลมประชาสมพนธ กรมสงเสรมอตสาหกรรม ถนนพระรามท 6 เขตราชเทว กทม. 10400

สมครผานเครองแฟกซทหมายเลข 0 2354 3299

Green Industry อตสาหกรรมสเขยว โอกาสททาทายของ SMEs

ปท 54 ฉบบเดอน ม.ค. - ก.พ. 2554

ขนมพลกบทบาทเปนสนคาเศรษฐกจ ฉบบเดอน พ.ย. - ธ.ค. 2553

โครงการ MDICP ฉบบเดอน พ.ย - ธ.ค. 2553

กระแสศลธรรมตนตว ฉบบเดอน พ.ย. - ธ.ค 2552

เพมมลคาขาวไทย ฉบบเดอน พ.ย. - ธ.ค 2550

อาหารแชแขง ฉบบเดอน ม.ค. - ก.พ. 2551

ตลาดบรรจภณฑ ฉบบเดอน ก.ย - ต.ค 2552

ธรกจ ชา-กาแฟ ฉบบเดอน ก.ค. - ส.ค. 2551

ศนยกลางการแพทยแหงเอเชย ฉบบเดอน ก.ค. - ส.ค. 2552

เกษตรแปรรป ฉบบเดอน พ.ย. - ธ.ค 2551

อาหารพรอมทาน ฉบบเดอน ม.ค. - ก.พ. 2552

ผประกอบการสตร ฉบบเดอน พ.ค. - ม.ย. 2550

ประหยดพลงงาน ฉบบเดอน พ.ย. - ธ.ค. 2548

ชชองสรางอาชพ ฉบบเดอน พ.ค. - ม.ย. 2549

สรางอาชพ สรางรายได ฉบบเดอน ม.ค - เม.ย. 2553

นวตกรรมสรางสรรค ฉบบเดอน ก.ค. - ส.ค. 2553