การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง...

32
กกกกก 1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก กกก กกกกก กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก กกก กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก กกกกก

description

โรงเรียนดีประจำตำบล. สถานศึกษา ยุค ใหม่ ที่ สอดคล้องกับการ ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี คุณภาพ ตามมาตรฐานการ คึกษา โดยคำนึงถึงสิทธิเด็ก จาก การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน. ประชากรตามกลุ่มอายุจำแนกรายปี 1950 - 2050. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง...

Page 1: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 1

การปฏิ�ร�ปการศึกษาในทศึวรรษท��สองการปฏิ�ร�ปการศึกษาในทศึวรรษท��สองให้�ให้�โอกาสโอกาสทางการศึกษาท��เท�าเท�ยมก�นอย�างม�ทางการศึกษาท��เท�าเท�ยมก�นอย�างม�คุ�ณภาพคุ�ณภาพ

ตามมาตรฐานการคุกษาโดยคุ$านงถึงส�ทธิ�เด'ก ตามมาตรฐานการคุกษาโดยคุ$านงถึงส�ทธิ�เด'ก จากจากการม�ส�วนร�วมการม�ส�วนร�วมของท�กภาคุส�วน ของท�กภาคุส�วน

โรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบล โรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบล

Page 2: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 2

ประชากิรตามกิลุ่��มอายุ�จำ�าแนกิรายุป� 1950 - 2050

Page 3: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 3

MillionBaht

งบประมาณการจ�ดการศึกษาของประเทศึป. 1997- 2009

Page 4: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 4

5005002,500

Roadmap ส��การพ�ฒนาคุ�ณภาพโรงเร�ยน 31,508 ร.ร .

ร.ร.ขนาดเล'กย�บ/โอน>50%

ตามย�ทธิศึาสตร0การปฏิ�ร�ป

21,508

182+6,818

7,0007,000

ร��น 1 คุรบ 920 ร��น 2 ผ่�าน 692 คุ�าง 173 ใน 85 สพท.ร��น 3 ผ่�าน 4 คุ�าง 711 ในท�ก สพท.

Page 5: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 5

Page 6: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 6

โรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบลภายใน 4 เด2อนแรก (ก.ย.- ธิ.คุ.2553)

เป5าห้มายโรงเร�ยน 7 ประการ

77

สตผ.น�าคณะออกิต�ดตามผลุ่ทุ�กิโรงเร�ยุนด�อ�าเภอ/ด�ต�าบลุ่รายุงานผลุ่ความค!บหน#ารายุโรง/รายุเขต ต�อ สพฐ .

สพฐ.รายุงานผลุ่ต�อ รมว.ทุ�กิ 4 เด!อน

Page 7: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 7

โรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบลภายใน 4+4 = 8 เด2อน (ม.คุ.- เม.ย.2554)

เป5าห้มาย 7+7 ประการ

77

สตผ.น�าคณะออกิต�ดตามผลุ่ทุ�กิโรงเร�ยุนด�อ�าเภอ/ด�ต�าบลุ่รายุงานผลุ่ความค!บหน#ารายุโรง/รายุเขต ต�อ สพฐ .

สพฐ.รายุงานผลุ่ต�อ รมว.ทุ�กิ 4 เด!อน

Page 8: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 8

โรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบลภายใน 4+4+4 = 12 เด2อน (พ.คุ.- ส.คุ.2554)

เป5าห้มายน�กเร�ยน 7 ประการ

77

สตผ.น�าคณะออกิต�ดตามผลุ่ทุ�กิโรงเร�ยุนด�อ�าเภอ/ด�ต�าบลุ่รายุงานผลุ่ความค!บหน#ารายุโรง/รายุเขต ต�อ สพฐ .

สพฐ.รายุงานผลุ่ต�อ รมว.ทุ�กิ 4 เด!อน

Page 9: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 9

Roadmap การพ�ฒนาคุ�ณภาพ

โรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบล

77 77 77

2121

สตผ.น�าคณะออกิต�ดตามผลุ่ทุ�กิโรงเร�ยุนด�อ�าเภอ/ด�ต�าบลุ่รายุงานผลุ่ความค!บหน#ารายุโรง/รายุเขต ต�อ สพฐ .

สพฐ.รายุงานผลุ่ต�อ รมว.ทุ�กิ 4 เด!อน

Page 10: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 10

Page 11: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 11

Page 12: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 12

การจ�ดงานเป6ดต�วโคุรงการโรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบลพร�อมท$า MOU ร�วมก�น

ระห้ว�างกระทรวงศึกษาธิ�การ VS กระทรวงมห้าดไทยฯพณฯ นายกร�ฐมนตร�เป9นประธิานว�นศึ�กร0ท�� 5 พฤศึจ�กายน 2553

ณ Hall 7,8 เม2องทองธิาน�ส�กข�พยานกว�า 3,000 คุน พร�อมถึ�ายทอดสดท��วประเทศึ

Page 13: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 1313

Conceptเพ2�อเผ่ยแพร�ประชาส�มพ�นธิ0

โคุรงการโรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบลแสดงผ่ลภาพคุวามส$าเร'จโคุรงการแรกท��ผ่�านมา

แถึลงนโยบายในการด$าเน�นงานในป. ๒๕๕๔ประกาศึการ MOU ระห้ว�าง

กระทรวงศึกษาธิ�การ ก�บ กระทรวงมห้าดไทย

Page 14: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 1414

Theme/ Theme/ ร�ปแบบร�ปแบบ

ก�จกรรมม��งเน�นก�จกรรมม��งเน�นการสร�างคุวามตระห้น�กและแรงจ�งใจการสร�างคุวามตระห้น�กและแรงจ�งใจ

ในการเข�ามาม�ส�วนร�วมจากท�กภาคุส�วนในการเข�ามาม�ส�วนร�วมจากท�กภาคุส�วนด�วยการประสานคุวามร�วมม2อเพ2�อพ�ฒนาด�วยการประสานคุวามร�วมม2อเพ2�อพ�ฒนา

ยกระด�บคุ�ณภาพการศึกษาในท�กม�ต�ยกระด�บคุ�ณภาพการศึกษาในท�กม�ต�ของของ

โคุรงการโรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบลโคุรงการโรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบล

Page 15: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 1515

ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน

ก�อนงาน ก�อนงาน

ห้ล�งงาน ห้ล�งงาน

ระห้ว�างงาน ระห้ว�างงาน

Page 16: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 16

ผ่��ร�วมงาน ผ่��ร�วมงาน 3,000 3,000 คุน คุน ประกิอบด#วยุ (สนผ.ร(บผ�ดชอบ)

• นายุกิร(ฐมนตร� แลุ่ะคณะ• ร(ฐมนตร�ว�ากิารกิระทุรวงศึ*กิษาธิ�กิาร แลุ่ะคณะ• ร(ฐมนตร�ว�ากิารกิระทุรวงมหาดไทุยุ แลุ่ะคณะ • ผ.#บร�หารระด(บนโยุบายุทุ(/งสองกิระทุรวง • ผ.#อ�านวยุกิารเขตพ!/นทุ�0กิารศึ*กิษาทุ�กิทุ�าน (ประถม/ม(ธิยุม )• ผ.#บร�หารโรงเร�ยุนด�ประจำ�าต�าบลุ่ 1,182 ร.ร.• ผ.#บร�หารโรงเร�ยุนด�ประจำ�าอ�าเภอ 182 ร.ร . (ร.ร.ค.�พ(ฒนา)• ผ.#บร�หารในองค4กิรปกิครองส�วนทุ#องถ�0น (อบจำ./อบต./เทุศึบาลุ่)

• ผ.#แทุนภาคประชาชน• ผ.#แทุนคร.โรงเร�ยุนด�ประจำ�าต�าบลุ่ 182 ร.ร.• ผ.#แทุนน(กิเร�ยุน 182 ร.ร.• ผ.#ม�ส�วนเกิ�0ยุวข#อง

Page 17: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 17

พ�ธิ�ลงนามพ�ธิ�ลงนาม//ถึ�ายทอดสด ถึ�ายทอดสด 09.00-10.00 09.00-10.00 นน..• ฯพณฯ นายุกิร(ฐมนตร� ประธิานในพ�ธิ�เด�นทุางมาถ*ง 09.00 น.• วงโยุธิาวาทุ�ตน(กิเร�ยุนบรรเลุ่งเพลุ่งมหาฤกิษ4 2 นาทุ�• VTR สร�ปภาพโครงกิารโรงเร�ยุนด�ประจำ�าต�าบลุ่ 5 นาทุ�• กิารแสดงลุ่ะครจำากิน(กิเร�ยุน 8 นาทุ�• รมว.ศึธิ.กิลุ่�าวรายุงาน 5 นาทุ�• นรม.กิลุ่�าวเป7ดแลุ่ะปาฐกิถานโยุบายุร(ฐบาลุ่ 10 นาทุ�• ลุ่งนามร�วมกิ(นระหว�าง รมว.ศึธิ VS รมว.มทุ โดยุ นรม. แลุ่ะ เลุ่ขาธิ�กิาร VS อธิ�บด�กิรมส�งเสร�มฯ ผ.#บร�หารหลุ่(กิ 2 กิระทุรวง x 5 ทุ�าน x ผ.#แทุนทุ�กิภาคส�วน 15 คน เป8นพยุาน + (ทุดเวลุ่าจำ(ดสถานทุ�0 ) 15 นาทุ�• ถ�ายุภาพร�วมกิ(น 5 นาทุ� • ชมน�ทุรรศึกิาร x-rays โรงเร�ยุนด�ประจำ�าต�าบลุ่ (จำ�าลุ่อง) 1 โรงเร�ยุนทุ�0ม�ห#องแลุ่ะกิ�จำกิรรมส�าค(ญครบ 15 นาทุ�• นรม.เด�นทุางกิลุ่(บ เวลุ่า 10.00 น.

Page 18: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 18

ก�จกรรมต�อจากพ�ธิ�เป6ดก�จกรรมต�อจากพ�ธิ�เป6ด

• เวทุ�เสวนาแนวทุางประสานความร�วมม!อ ระหว�างผ.#ม�ส�วนเกิ�0ยุวข#อง โดยุพ�ธิ�กิรม!ออาช�พ ระหว�าง รมว.ศึธิ+มทุ . อปทุ . ร.ร . ฯลุ่ฯ• กิารแสดงความสามารถของน(กิเร�ยุน• ชมน�ทุรรศึกิาร ยุกิโรงเร�ยุนด�ประจำ�าต�าบลุ่เสม!อนจำร�ง มาให#ชมกิ(นใน Hall โดยุกิารน�าเสนอของเด:กิน(กิเร�ยุน ต(/งแต�ระด(บอน�บาลุ่ถ*งระด(บม(ธิยุมปลุ่ายุ• ซื้!/อของทุ�0ระลุ่*กิจำากิผลุ่�ตภ(ณฑ์4งานอาช�พน(กิเร�ยุน

Page 19: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 19

1.แถลุ่งข�าวกิ�อนจำ(ดงาน (นสพ.)2.Spot โฆษณาทุาง TV • TV 3, 5, 7, 9, 11

3.สารคด�ส(/น 5 ตอน x 2 นาทุ�• TV

4.สนทุนาสดรายุกิาร TV x 5 คร(/ง• ค�ยุข�าวส�บโมง ทุทุบ.5• บ�ายุน�/ม�ค�าตอบ Modern 9 TV• เกิาทุ�0ค(น NBT• ประเด:นด(งหลุ่(งข�าว NBT• ค(ดข�าวเด�น NBT

5.ประชาส(มพ(นธิ4ข�าวทุางว�ทุยุ�กิระจำายุเส�ยุงแห�งประเทุศึไทุยุ

การประชาส�มพ�นธิ0ก�อนงานการประชาส�มพ�นธิ0ก�อนงาน

โรงเร�ยนโรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบล

ด�ประจ$าต$าบล

Page 20: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 20

ซุ้��มประต�ทางเข�าบร�เวณงานซุ้��มประต�ทางเข�าบร�เวณงาน

Page 21: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 21

ผ่�งบร�เวณงาน ผ่�งบร�เวณงาน Hall 7 , 8Hall 7 , 8

Page 22: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 22

การจ$าลองภาพคุวามส$าเร'จของโรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบล ท��ม�องคุ0ประกอบส$าคุ�ญคุรบถึ�วน ได#แกิ�1 .ห#องปฏิ�บ(ต�กิารคอมพ�วเตอร4 *2. ห#องปฏิ�บ(ต�กิารภาษาไทุยุ ภาษาต�างประเทุศึ3. ห#องปฏิ�บ(ต�กิารคณ�ตศึาสตร44. ห#องปฏิ�บ(ต�กิารว�ทุยุาศึาสตร45. ห#องศึ�ลุ่ปะ ดนตร� ว(ฒนธิรรม 6. ห#องสม�ด 3 ด� **7. ศึ.นยุ4กิารเร�ยุนร. #งานอาช�พช�มชน ***8. ศึ.นยุ4กิ�ฬาช�มชน สระว�ายุน�/า ฯลุ่ฯ9. ห#องส�ขาน(กิเร�ยุน * ม�น(กิเร�ยุนพ�เศึษเร�ยุนร�วม ** ม�กิ�จำกิรรมส�งเสร�มกิารอ�าน *** ม�กิารแสดงรถร(บส�งน(กิเร�ยุน

น�ทรรศึการภายในโรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบลน�ทรรศึการภายในโรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบล

Page 23: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 23

ป5ายโรงเร�ยนจ$าลองท��แสดงน�ทรรศึการเสม2อนจร�งป5ายโรงเร�ยนจ$าลองท��แสดงน�ทรรศึการเสม2อนจร�ง

Page 24: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 24

ห้�องจ$าลองในโรงเร�ยนห้�องจ$าลองในโรงเร�ยน

Page 25: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 25

เวท�การจ�ดงานขนาด เวท�การจ�ดงานขนาด 24 x 12 24 x 12 เมตรเมตร

Page 26: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 26

• 20 Booth จำ�าหน�ายุผลุ่�ตภ(ณฑ์4น(กิเร�ยุน เพ!0อสร#างงาน สร#างอาช�พ ในกิารหารายุได#ระหว�างเร�ยุน• Roll up/ J Flag นโยุบายุร(ฐบาลุ่เกิ�0ยุวกิ(บกิารศึ*กิษา ม�ร.ปภาพ นรม . รมว .

ข�อห้าร2อข�อห้าร2อ• • LOGO โรงเร�ยุนด�ประจำ�าต�าบลุ่• Diary 2011 เลุ่�มเลุ่:กิ โรงเร�ยุนด�ประจำ�าต�าบลุ่ แสดงกิรอบนโยุบายุ รายุช!0อแลุ่ะสถานทุ�0ต(/ง โรงเร�ยุนด�ประจำ�าต�าบลุ่แลุ่ะโรงเร�ยุนค.�พ(ฒนา

การจ�ดแสดงภายในงานการจ�ดแสดงภายในงาน

Page 27: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 27

การประชาส�มพ�นธิ0ห้ล�งงานการประชาส�มพ�นธิ0ห้ล�งงาน

• สก�Aปข�าว สก�Aปข�าว TV 1 TV 1 นาท� ท�กช�องนาท� ท�กช�อง• บทคุวามทาง นสพบทคุวามทาง นสพ..

Page 28: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 28

Page 29: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 2929

โรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบล โรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบล

Present by

Page 30: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 30

เป5าห้มายเป5าห้มายโรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบลโรงเร�ยนด�ประจ$าต$าบลสนผ่ . /สนก./สวก./สอ.

สทร./สตผ่./สทศึ./สพศึ.

Page 31: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 31

ข�อเสนอแนะ1 .ประกิาศึจำ�ดเน#นในระด(บนโยุบายุ ให#เป8นช�ดความค�ดเด�ยุวกิ(น ในลุ่(กิษณะสถานศึ*กิษายุ�คใหม�2. ต#องเช!0อมโยุงนโยุบายุร(ฐบาลุ่ในจำ�ดเปลุ่�0ยุนทุ�0ส�าค(ญในกิารพ(ฒนา ค�ณภาพโรงเร�ยุนม��งส.�ความเป8นเลุ่�ศึในระด(บมาตรฐานสากิลุ่ รอยุต�อของโรงเร�ยุนด�ประจำ�าอ�าเภอกิ(บโรงเร�ยุนด�ประจำ�าต�าบลุ่3. ต#องเช!0อมโยุงกิ(บหน�วยุงานหลุ่(กิอ!0น เช�น กิระทุรวง ICT, สาธิารณส�ข เกิษตรแลุ่ะสหกิรณ4 มหาดไทุยุ4. กิารทุ�า MOU ต#องส!0อสารให#เห:นในระด(บปฏิ�บ(ต�ด#วยุ ค!อ อบต . VS รร . แลุ่ะต#องเพ�0มบทุบาทุกิระทุรวงมหาดไทุยุ5. กิารเช!0อมโยุง กิศึน.สน(บสน�นอะไรบ#าง คร.ทุ�0อยุ.@ในโรงเร�ยุนด� ม�ศึ(กิยุภาพอะไรบ#าง6. ภาพทุ�0เกิ�ดกิ(บช�มชนของโรงเร�ยุนด�ประจำ�าต�าบลุ่ค!ออะไร7. เอกิสารเห:นด#วยุ เป8นค.�ม!อ ม�กิรอบแนวค�ดร(ฐบาลุ่ กิารเช!0อมต�อ กิารปฏิ�ร.ปรอบสอง ม�รายุช!0อโรงเร�ยุน ฯลุ่ฯ 8. LOGO ควรม� ให#อยุ.�ใน pack เด�ยุวกิ(น

Page 32: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี

กิ�ตต� 32

เวท�การจ�ดงานขนาด เวท�การจ�ดงานขนาด 24 x 12 24 x 12 เมตรเมตร