โดย...

29
1 โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) 6 กันยายน 2559

Transcript of โดย...

Page 1: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

1

โดย มลนธสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลงรวมกบ สถาบนระหวางประเทศเพอการคาและการพฒนา (องคกรมหาชน)

6 กนยายน 2559

Page 2: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

เพมขนอยางมาก เพมขนอยางมาก เพมขนอยางมาก

ไมเปลยน !!???

สวนแบงตลาดโลก US และ EU

หดตว

หดตว หดตว- สวนแบงตลาด US และ EU หดตว

- BRICS ขยายตว ทงสงออกและน าเขา

- ศกยภาพไทยใน BRICS “ไมเปลยนแปลง”

2

Page 3: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

B R I C S ประตสภมภาค

ประตส MERCOSUR

ประตส SADC และ SACU

ประตส BIMSTEC

ประตส EURASEC

3

Page 4: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

เพอส ารวจและประเมนนโยบายสงเสรมการคาการลงทนของกลมประเทศ BRICS ตอประชาคมอาเซยน

เพอศกษากลไกทางการคาและการลงทนของกลมประเทศ BRICS เพอวเคราะหและประเมนกรอบนโยบายการลงทนของกลมประเทศ BRICS

ตอประชาคมอาเซยน เพอใหขอเสนอแนะเชงนโยบายทเปนประโยชนตอการก าหนดนโยบายและ

แนวปฏบตตอผลกระทบจากนโยบายการคาการลงทนของกลมประเทศ BRICS

เพอสงเสรมการถายทอดองคความรทเกยวของกบผลกระทบจากกรอบนโยบายการคาการลงทนของกลมประเทศ BRICS ตอประชาคมอาเซยน

4

Page 5: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

Ch. 3 -- ขอมลทวไป (PESI)Ch. 4

กฎระเบยบ นโยบาย

และ

ความตกลงทางการคา

Ch. 6 -- อตสาหกรรมทมศกยภาพระหวางกน

Ch. 5 – วเคราะหผลกระทบ (CGE/GTAP)

Ch.7 – Value Chain (s)

Ch.8 – Investment & Trade Policies

B R I C S

5

Page 6: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

ทมาของ BRICS

BRICS ในปจจบน

- ม BRICS strategy แต...- โดยมากเปนความรวมมอ หรอ การแชรปญหา- ไมคอยมความตกลงชดเจนทางการมากนก

โดยเฉพาะทางเศรษฐกจ- ม New Development Bank (NDB)

= 1 แสนลานดอลลารสหรฐฯ

B R I C Sภาพรวม (Overall)

6

Page 7: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

Share of World GDP

ทมา : ค านวณโดยคณะผด าเนนงานวจย, ขอมลจาก IMF: World Economic Outlook Database7

Page 8: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

ความส าคญ (สดสวนขนาด GDP ใน GDP โลก) ของกลมประทศ BRICS และสมาชกชวงป 1995 ถง 2020

ทมา : ค านวณโดยคณะผด าเนนงานวจย, ขอมลจาก IMF: World Economic Outlook Database8

Page 9: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

E

S I

P

ศาสนา: คาธอลกวฒนธรรมธรกจ: ชอบรนเรง บนเทง เปนกนเอง ไมเรงรบทางธรกจ

ภาษา: โปรตเกส (ใชภาษาองกฤษไมด)ประชากร: 206 ลานคนเชอชาต: ผวขาว 48% ลกผสม 43 % ผวด า 8%

ขาดดลการคา, import = 14% ของ GDP

1500 1822 19301889 1964 1985

ทรดโทรม มความเสยงน าทวม ถนนขาด เสยหายไมครอบคลมนก อยางไรกตาม มโครงการปรบปรงขนาดใหญทจนเขารวมดวย

เปนเสนทางการเดนทางหลกในประเทศ

คาธรรมเนยมสง ขนสงชา ขยายตวไมทน

คอนขางใชได

ไมดนก

9

Page 10: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

E

S I

P

ภาษา: รสเซย ใชลามภาษาองกฤษประชากร: 144 ลานคนเชอชาต: รสเซย 78%ศาสนา: สวนใหญไมมศาสนา ออรทอดอกซ 25% วฒนธรรมธรกจ: คอนขางเกบอารมณไมแสดงออก บรหารแบบ top downความสมพนธสวนตวส าคญมาก

เกนดลการคา, export = 30% ของ GDP

1547 1922 1991 1999

ดในเมองใหญ ไมครอบคลม ชนบทไมด

ดมากในเมองใหญ หลายเสนส าค ญ เชนtrans-Siberia, เชอมจน, เชอมคาซคฯ

คอนขางด-ทาหลก คอ เซนตปเตอรสเบรก วลาดวอสตอก โนโวโรสสก

ก าลงขยายทา รองรบไมพอ มอตสาหกรรมอากาศยานของตนเอง

ดมาก

ไมคอยด

10

Page 11: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

E

S I

P

ภาษา: ฮนด กบ องกฤษประชากร: 1.3 พนลานคนเชอชาต: 72% อารยน 25% ดราวเดยน 3% มองโกลอยดศาสนา: ฮนด 80% อสลาม 13% วฒนธรรมธรกจ: ชอบรนเรง บนเทง เปนกนเอง ไมเรงรบทางธรกจ

ขาดดลการคา, import = 25% ของ GDP

1500 BC 1600 1857 1947

ไมคอยด ตองจายคาใชทางสลบรฐ กบทองถนเปนเสนทางหลกของประเทศ

ก าลงเรงลงทนขนาดใหญ

ขยายตวรวดเรว

ดมากบางเมอง

แย ไฟตกบอย

11

Page 12: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

E

S I

P

ภาษา:ประชากร:เชอชาต:

ศาสนา:วฒนธรรมธรกจ:

ไดดลการคา, export = 23% ของ GDP ++

1600 BC 1916 1949

จน พดองกฤษด (ไทยกได)1.38 พนลานคน

ฮน 93%

มเสรในการนบถอ (ตาม รธน.)

เกบอารมณ ฟงผอาวโส ถอหลกบญคณ

ด และก าลงขยายตวเพม

ด และขยายตอนเอง

ก าลงเรงลงทนขนาดใหญ

ขยายตวรวดเรว

ไมคอยด

ไมคอยด

12

Page 13: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

E

S I

P

ศาสนา: สวนมากนบถอครสตวฒนธรรมธรกจ: คลายชาวตะวนตก ตรงเวลา อธยาศยด และไมมพธการมาก

ภาษา: ใชภาษาองกฤษเปนหลก มใชภาษาแอฟรกน (บวร) บางเชอชาต: ผวขาว 9% ผวด า 80% ทเหลอเปนลกผสม กบเอเชย

ขาดดลการคา, import = 33% ของ GDP

ดมาก

มทาเรอขนาดใหญหลายแหลง โดยเฉพาะ Durban และ Cape Town

คอนขางด สนามบนนานาชาตด สายการบนด

คอนขางแย

13คอนขางแย

Page 14: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

บราซล รสเซย อนเดย จน แอฟรกาใตอาเซยน X Xอย 27 X

MERCOSUR X Xอสราเอล X

เปร X Xโบลเวย X

ชล X X Xอดตสหภาพโซเวยต x

เซอรเบย XSAFTA Xญปน X

ความตกลง BRICS ในปจจบนB R I C S การวเคราะหผลมหภาค (Macro Results)

บราซล รสเซย อนเดย จน แอฟรกาใตเกาหล X X

ปากสถาน X Xออสเตรเลย นวซแลนด

X

ฮองกง และมาเกา Xคอสตารกา Xไอซแลนด

สวตเซอรแลนดX X

EFTA XSACU XSADC X

14

Page 15: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

อตราเงนเฟอ อรรถประโยชน รายไดตอประชากร

อตราการเปลยนแปลง

(รอยละ)1.36 1.33 2.28

สงแวดลอมเสยหาย = 0.02 x 1.87 = รอยละ 0.04

ASEAN ไทย ไทย (ลานบาท)

การบรโภค 0.59% 2.23% 155,552.18

การลงทน 1.35% 11.09% 362,350.73

การใชจายภาครฐ 0.60% 2.41% 56,281.69

การสงออก 1.28% 0.51% 47,429.29

การน าเขา 1.67% 4.27% -333,206.82

GDP (expenditure) 0.55% 1.87% 264,409.60

ผลการวเคราะหมหภาค (Macro Results)

คเจรจาFTA กบ

ไทย

FTA กบ

อาเซยน

บราซล 0.10 0.09

รสเซย 0.13 0.12

อนเดย 0.27 0.23

แอฟรกาใต 0.10 0.09

15

Page 16: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

อตสาหกรรม ดลการคา ผลผลต มลคาเพม

อาหาร -411.33 -1.39 -1.39

สนคาเกษตรอน ๆ -24.63 -0.54 -0.54

แรและพลงงาน -644.19 -1.68 -1.68

ไมและของทท าดวยไม -143.42 -5.63 -5.63

กระดาษ -29.43 -1.03 -1.03

สงทอเครองนงหม -892.19 -5.47 -5.47

เคมภณฑ ยาง พลาสตก และ

ปโตรเคม1,387.67 3.62 3.62

โลหะ -98.4 0.16 0.16

ยานยนต อากาศยาน เรอ -380.53 1.19 1.19

เครองใชไฟฟา -975.88 0.39 0.39

อน ๆ -220.91 -2.34 -2.34

บรการ -1,336.78 0.8 0.8

B R I C S รายอตสาหกรรม (Industrial Impacts)

16

Page 17: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

17

Page 18: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

18

Page 19: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

19

Page 20: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

ไรออย โรงน าตาลออย น าตาลทรายดบ น าตาลทรายขาว

มอลลาส/เอทานอล

นา โรงสขาวสารขาว/เกรดลางอนๆ

ขาวสารหอม/พรเมยมอนๆ

ขาวเปลอกเพอสตอ

เมลดพนธขาวเปลอก

ขาวกลองเกรดลางอนๆ

ขาวกลองพรเมยมอนๆ

ขาวสารหก

ขนมหวานจากน าตาล

โรงงานขนม

อตสาหกรรมทมศกยภาพระหวางกน (Potential Industry)

20

Page 21: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

ส ารวจ + เหมอง(เพชรพลอยดบและโลหะมคา)

คดเลอก + ตดแบงเจยระไน(เพชรพลอยเจยระไน)

ท าเครองประดบ

เพชรโรเดยม พาลาเดยม

พลอยและหนมคาเพชร เครองเพชรพลอยและมก

ไมซง (Round wood)

เยอไม เศษไม (pulp & chip)

ไมแผน ไมวเนยร ไมบอรด ฯลฯ

ปาธรรมชาต/ปาปลก แปรรปขนตน ผลตภณฑปลายน า

เครองเรอน เฟอรนเจอร

กระดาษ กลอง ลง

ไมโอก และไมเนอออนอนๆ

21

พลอยและหนมคา

Page 22: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

ส ารวจ + เหมอง(เพชรพลอยดบและโลหะมคา)

คดเลอก + ตดแบงเจยระไน(เพชรพลอยเจยระไน) ท าเครองประดบ

พลอยและหนมคา พลอยและ

หนมคาเพชร เครองเพชรพลอยและมก

นา โรงสขาวสารขาว/เกรดลางอนๆ

ขาวสารหอม/พรเมยมอนๆ

ขาวกลอง/เกรดลางอนๆ

ขาวกลอง/พรเมยมอนๆ

ขาวสารหก

เพชร พลอย หนมคา และมก

ขาวเปลอกเพอสตอ

เมลดพนธขาวเปลอก

22

Page 23: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

ไมซง (Round wood)

เยอไม เศษไม (pulp & chip)

ไมแผน ไมวเนยร ไมบอรด ฯลฯ

ปาธรรมชาต/ปาปลก แปรรปขนตน ผลตภณฑปลายน า

เครองเรอน เฟอรนเจอร

กระดาษ กลอง ลง

สวนประกอบและชนสวน ผลตและประกอบ

23

Page 24: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

ส ารวจ + เหมอง(เพชรพลอยดบและโลหะมคา)

คดเลอก + ตดแบงเจยระไน(เพชรพลอยเจยระไน)

ท าเครองประดบ

เครองเพชรพลอยและมกพลอยและหนมคา พลอยและ

หนมคาเพชร

เพชรเพชร ทองค า

ทองค าขาว พาลาเดยม โรเดยม และ อรเดยม ทองค า

ประมง

อญมณ

24

Page 25: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

ภาพรวม BRICS• ไทยไดประโยชนจาก FTA กบ BRICS แต BRICS ไมใชกลมทางเศรษฐกจทจะเจรจา

FTA ดวยได• ความตกลงอน ๆ เชน การศกษา เทคโนโลย หรอ ผาน NDB ท าได

B R I C SFTA ควรเจรจา ควรเจรจา หาทางเจรจาตอ มแลว ควรเจรจา

Specific Issue ระยะทาง + info. เสนทาง + info. Info. + NTBs + Regulation

Info. + Regulation Info.

ขยายการคาและลงทน(specific)

- รวมกลม firms- ก าหนดรฐเปาหมาย

-จดหา/พฒนาเสนทางขนสง

- ก าหนดรฐเปาหมาย- การตลาด เจรจาลดกฎ นคม ฯลฯ รฐเปาหมาย

- พฒนาเสนทางขนสง- ก าหนดรฐเปาหมาย- จนมาไทย (alt.)

- ก าหนดรฐเปาหมาย

- การตลาด นคม ฯลฯ รฐเปาหมาย

ขยายการคาและลงทน (General)

- ให info 2 ทาง - ลดภาษซอน - รฐ (ไทย) เปนพเล ยง- Matching และอนๆ - รฐ (ไทย) ชวยจดต งธรกจ - เจรจาลดอปสรรคแกนกธรกจไทย

รายประเทศ BRICS

25

Page 26: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

1. ตระเตรยมมาตรการยกระดบศกยภาพอตสาหกรรมทไดรบผลกระทบทางลบจากการเปดเสรทางการคาในประเทศ2. น าผลการศกษาของหนวยงานวชาการมาขยายผล โดยเฉพาะอยางยงการยนยนการระบพนท และ การชวย

ประชาสมพนธผลการศกษา3. พฒนา/สงเสรม/บรณาการ กองทนรองรบผลกระทบ FTA ตางๆ ในประเทศ ทงกองทน ของกระทรวงพาณชย กระทรวง

เกษตรและสหกรณ และกระทรวงอตสาหกรรม 4. รวบรวมเอกชน เหมาะสมกบพนทเปาหมาย โดย ควรจดหาใหครอบคลม กจการหลก กจการสนบสนน ทงขนาดเลกและ

ขนาดใหญ5. จดหาคคาทเหมาะสม และด าเนนการน าพาเอกชนเดนทางเขาไปยงพนทเปาหมาย6. ด าเนนการเจรจากบรฐบาลกลางและรฐบาลทองถน โดยเฉพาะเพออ านวยความสะดวกทางการคาและการลงทน7. เปนพเลยงในชวงแรกของการคาและการลงทน8. เนนประชาสมพนธสนคาไทย (Thainess) ในพนทเปนหลกกอน9. ชวยเหลอทางการเงน อาท เงนกดอกเบยต า (soft loan) ประกนการลงทน (insurance) รวมหนกบกจการทนาสนใจ

(Venture Capital) หรอ ระดมทน (Crowd Fund)10. อาจพจารณาการรวมลงทนกบเอกชนในการ “กอสรางนคม/เขตอตสาหกรรม” หรอ โครงสรางพนฐานเพมเตมในนคม

อตสาหกรรมทมอยแลว11. พจารณาการยกเวนภาษซอนเปนกรณพเศษแกบางกจกรรม12. มเจาหนาทรฐดานเศรษฐกจอยประจ าในพนทนนๆ13. รฐอาจผอนผนใหเจาหนาและรฐเองรบเปนรายไดของรฐ รบคาด าเนนการเพอเปนแรงจงใจในการปฏบตงานแกเจาหนาท

ซงอาจเปนสวนแบงหลงธรกรรมเสรจสน อยางไรกตามแนวทางนควรตองพจารณาอยางละเอยดรอบคอบดวย

ภาครฐ

26

Page 27: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

• พจารณาจดแขง จดออนของตน เปรยบเทยบกบ ผประกอบการตางชาต พจารณาแผนยกระดบขดความสามารถในการแขงขน

• อาจขอความชวยเหลอจากรฐ เชน งบประมาณในการท ากจกรรมตางๆ ผานกองทน FTA ในประเทศได แตเพอใหไดรบการอนมตตามเงอนไขของกองทนฯ เอกชนรายใหญทขอความชวยเหลอควรมวตถประสงค เพอชวยเหลอเอกชนรายเลกดวย

• นอกจากรปแบบการลงทนตางประเทศทเอกชนรายใหญในไทยช านาญอยแลว (เชนการจางบรษททปรกษารายใหญ และการตดตอกบรฐบาลตางประเทศเอง) เอกชนรายใหญอาจใชประโยชนจากรฐตามทกลาวมาไดอยางเตมท ทงในรปของการเจรจาผานภาครฐ และการกดอกเบยต า หรอ รบการยกเวนภาษซอนจากรฐ

• ทงน เมอเอกชนรายใหญไดรบการชวยเหลอจากรฐ กควรชวยเหลอเอกชนรายเลกกลบคน อาท

• เปนผน าเอกชนรายเลกในประเทศในการลงทน• อาจเปนผน าโดยการรวมสรางนคมอตสาหกรรม เขตอสาหกรรม

หรอ โครงสรางพนฐานในเขตอตสาหกรรม• รบซอหรอขายสนคากบเอกชนไทยรายเลก โดยเฉพาะในชวงตงตน• ผน าและรวมกบเอกชนรายเลกท า CSR ในพนท

• ตดตามขาวสารขอมลการคาการลงทนกบหนวยงานรฐ และหนวยงานวชาการ เพอเตรยมรองรบ หรอ มองหาลทางการคา การลงทน และปรบปรงใหมๆ

• ขอความชวยเหลอเพอยกระดบความสามารถในการแขงขนของตน หรอ กลมตน ผานกองทน FTA ตางๆ

• รวมกลม และประสานประโยชน กบทงในกลม และกบเอกชนรายใหญ

• รวมใหขอคดเหนทเปนประโยชนกบรฐในการปรบปรงกลยทธ และยทธศาสตร

• ท าการศกษารายละเอยดเชงลกแงมมตางๆ ใน ๕ ประเทศ และเผยแพรขอมล ทงในรปแบบงานวชาการ การจดสมมนา และรปแบบอนทงายตอการท าความเขาใจ และนาสนใจ เชน ในรปของอนโฟกราฟก คลปวดโอ ฯลฯ

• ระบและศกษาพนทเปาหมายใน บราซล อนเดย จน และแอฟรกาใต

เอกชนรายใหญเอกชนรายเลก

วชาการ

27

Page 28: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

ประเทศไทย

ประเทศ A

GOV GOV

•ใหค าปรกษา•Update ขอมล•เจรจาตอรองกบรฐ

•ท ายทธศาสตร•ช โอกาส

•ประชาสมพนธ•จด trade mission

การเงน+ เพมความสามารถในการแขงขน

นกธรกจ

28

Page 29: โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบัน ... · - ให้

ขอบคณครบ ObrigadoSpasibosukriaxie xiedankie

29