ภาพที่ 1 ·...

19
คู่มือโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สานักวิทยบริการ ม.อ. ปัตตานี หน้า 1 การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ภาพที่ 1 ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตกล้องวีดีโอได้พัฒนาก้าวหน้าจนกลายมาเป็นกล้องวีดีโอแบบดิจิตอลเป็น ส่วนใหญ่ ผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงหันมาใช้งานกล้องประเภทนี้กันมาก เนื่องจากมีราคาถูก ขนาดกะทัดรัด และทีสาคัญเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจาวันเป็นประจา ได้เพิ่มคุณสมบัติให้สามารถถ่ายวีดีโอและ ภาพนิ่งได้ และมีคุณภาพเทียบเท่ากับกล้องวีดีโอ และสะดวกต่อการถ่ายโอนภาพวีดีโอเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ทาให้ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อและสร้างผลงานของวีดีโอมีมากขึ้น Corel VideoStudio Pro X6 เป็นโปรแกรมตัดต่อ วีดีโอที่มีการใช้งานไม่ยากจนเกินไป แม้ผู้ที่เริ่มใช้ งานก็สามารถที่จะสร้างวีดีโอได้เหมือนกับผู้ที่มีประสบการณ์ตัดต่อวีดีโอมานาน โปรแกรมนี้มีเครื่องมือต่างๆ สาหรับตัดต่อวีดีโออย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่จับภาพจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ ตัดต่อวีดีโอ ใส่ Effect ต่างๆ แทรกดนตรีประกอบ แทรกคาบรรยาย ไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดต่อกลับลงเทป, VCD, DVD หรือแม้กระทั่ง เผยแพร่ผลงานทางเว็บ วิธีการใช้งานโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 1. เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วก็เปิดการใช้งาน ดังภาพที่ 2 ภาพที่ 2

Transcript of ภาพที่ 1 ·...

Page 1: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 1

การสรางสอวดโอดวยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6

ภาพท 1

ในปจจบนเทคโนโลยการผลตกลองวดโอไดพฒนากาวหนาจนกลายมาเปนกลองวดโอแบบดจตอลเปนสวนใหญ ผใชสวนใหญจงหนมาใชงานกลองประเภทนกนมาก เนองจากมราคาถก ขนาดกะทดรด และทส าคญเครองมอเทคโนโลยตางๆ ทเราใชในชวตประจ าวนเปนประจ า ไดเพมคณสมบตใหสามารถถายวดโอและภาพนงได และมคณภาพเทยบเทากบกลองวดโอ และสะดวกตอการถายโอนภาพวดโอเขาสคอมพวเตอร ท าใหโปรแกรมทเกยวของกบการตดตอและสรางผลงานของวดโอมมากขน

Corel VideoStudio Pro X6 เปนโปรแกรมตดตอ วดโอทมการใชงานไมยากจนเกนไป แมผทเรมใชงานกสามารถทจะสรางวดโอไดเหมอนกบผทมประสบการณตดตอวดโอมานาน โปรแกรมนมเครองมอตางๆ ส าหรบตดตอวดโออยางครบถวน เรมตงแตจบภาพจากกลองเขาคอมพวเตอร ตดตอวดโอ ใส Effect ตางๆ แทรกดนตรประกอบ แทรกค าบรรยาย ไปจนถงบนทกวดโอทตดตอกลบลงเทป, VCD, DVD หรอแมกระทงเผยแพรผลงานทางเวบ วธการใชงานโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6

1. เมอตดตงโปรแกรมแลวกเปดการใชงาน ดงภาพท 2

ภาพท 2

Page 2: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 2

2. เมอเปดงานใชงาน โปรมแกรมกจะ Run ดงภาพท 3

ภาพท 3

3. ลกษณะโปรแกรมขณะใชงาน ดงภาพท 4

ภาพท 4

3.1 1 : Step Panel กลมของปมทใชสลบไปมาในขนตอนตางๆ ของการตดตอวดโอ เชน ตองการจบภาพจากกลองวดโอกคลกปม Capture หากตองการแกไข/ตดตอวดโอ ใส Effect ใสขอความตางๆ คลกปม Edit เปนตน

- Capture เปนขนตอนของการจบภาพวดโอเขามาในเครอง ไมวาจะเปนการจบภาพจากกลองดจตอลวดโอผานการด Fire Wire จบภาพจากกลองอะนาลอควดโอผาน Capture Card หรอจะเปนการจบภาพผานกลอง Web Cam ทตอผาน USB Port (ถาไมตองการน าภาพวดโอจากภายนอกเขามาใชงานหรอมไฟลวดโออยแลว สามารถขามขนตอนนได

Page 3: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 3

- Edit ผใชจะสามารถตดตอวดโอ เรยงล าดบคลปตางๆ ตามทผใชตองการ การใส Effect ตางๆ โดยคลกเลอก Effect ทจะใชและลากเอามาวางบนภาพ การใส Overlay Track ซงเปนการซอนภาพเขาดวยกน การใส Title ซงโปรแกรมจะใหใสขอความตางๆ โดยการเลอกฉากทตองการแลวพมพขอความลงไป ซงผใชสามารถเลอกใช Effect ตวอกษรแบบตางๆ ได และใสเสยงทจะใสลงในวดโอ

- Share เปนขนตอนสดทายของการตดตอ ซงโปรแกรมสามารถเขยนวดโอทผใชตดตอใหออกมาเปนไฟลวดโอ เปนแผน VCD หรอ แผน DVD แลวแตความสะดวกของผใช

3.2 2 : Menu Bar แถบเมนของชดค าสงตางๆ เชน สรางโครงการใหม เปดโครงการ บนทกโครงการ เปนตน

3.3 3 : Options Panel สวนนจะม ปมและขอมลอนๆ ทใหคณไดปรบแตงคลปทคณเลอกไว ฟงชนกตางๆ ในสวนนจะเปลยนไปตามขนตอนทคณก าลงท างานอย เชน คณเลอกคลปวดโอ กจะมฟงกชนตางๆ ส าหรบจดการกบคลปวดโอ หรอคณเลอกเสยง กจะมฟงกชนส าหรบการจดการเรองเสยง เปนตน

3.4 4 : Preview Window หนาตางแสดงคลปปจจบน, ตวกรองวดโอ, เอฟเฟกต, หรอตวหนงสอ ตองการดผลลพธของการตดตอตางๆ สามารถดไดในหนาตางน

3.5 5 : Navigation Panel มปมส าหรบเลนคลปวดโอและส าหรบตดวดโอ ในขนตอนการจบภาพ, สวนนจะท าหนาทเปนอปกรณควบคมกลองวดโอ เชน เลนวดโอ หยด หยดชวขณะ กรอไปขางหนา กรอกลบ เปนตน

3.6 6 : Library เกบและรวบรวมทกอยางไว ไมวาจะเปน วดโอ, เสยง, ภาพนง, เอฟเฟกตตางๆ เปนตน ท าใหสะดวกในการเรยกใชงาน

3.7 7 : Timeline แสดงคลป, ตวหนงสอและเอฟเฟกตตางๆ ทอยในโปรเจค

4. รปแบบการปรบแตงไฟลวดโอ ดงภาพท 5

ภาพท 5

Page 4: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 4

5. จากนนให Right Click ทชองแนบไฟล เพอเลอกไฟลภาพ หรอวดโอ ดงภาพท 6

ภาพท 6

6. เลอกไฟลทตองการใสในวดโอ สามารถลากเมาสเพอเลอกทละมากกวาหนงไฟล จากนนกด Open ดงภาพท 7

ภาพท 7

7. หากตองการใสไฟลเสยงใหกบวดโอ ให Right Click แลวเลอกแนบไฟล Audio ดงภาพท 8

Page 5: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 5

ภาพท 8

8. เลอกไฟลทตองการ แลวกด Open ดงภาพท 9

ภาพท 9

9. เมอใสภาพ วดโอ และเสยงแลว กจะไดดงภาพท 10

Page 6: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 6

ภาพท10

10. save ไฟลงานเปนระยะๆ เพอวาหากมขอขดของ โปรแกรมไมท างานกสามารถเรยกงาน เดมกลบมาท าใหมได โดยไมตองเรมตนใหม ดงภาพท 11

ภาพท 11

11. ไฟลทได จะเปนนามสกล .VSP เปนไฟลงานของโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ดงภาพท 12

Page 7: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 7

ภาพท12

12. นอกจากไฟลภาพแลว โปรแกรมยงสามารถแนบไฟลวดโอ มาสรางไฟลรวมกนได ดงภาพท 13-15

ภาพท 13

Page 8: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 8

ภาพท 14

ภาพท 15

13 .จากนนเปนการปรบแตงไฟลวดโอทจะท า transition เปนการใสแอนนเมชนใหรปภาพและไฟลวดโอ เพอใหไฟลวดโอมความตอเนองจากเหตการณหนงไปยงอกเหตการณหนงมความตอเนอง กลมกลนกนมากกวาการเปลยนเปนอกเหตการณแบบทนท เปนการปรบแตงภาพของชวงนนใหดราบรนขนเมอเลอก Effect ทตองการ แลวใชเมาสคลกลากลงไปวางระหวางไฟล ดงภาพท 16

Page 9: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 9

ภาพท 16

14. ในโปรแกรมม transition ตางๆ ใหเลอกตามทตองการ ดงภาพท 17

ภาพท 17

15. Transition ระหวางไฟล สามารถจบลากใหสนยาวไดตามตองการ แตตองคอยปรบความยาว

ของภาพและไฟลดวยตามล าดบ เนองจาก Transition เหลานจะยอความยาวของไฟลโดยอตโนมต เพอแทรกแอนนเมชน

Page 10: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 10

16. เนองจากม Transition มากมายใหเลอก แตมใชวาจะใชทงหมด สามารถเลอก Effect ทใชงานบอย ไวในหมวดทชนชอบ เพอเรยกใชไดสะดวกขน ดวยการ Right Click --> Add to My Favorites ดงภาพท 18

ภาพท 18

17. จากนน Transition ทใชประจ า หรอใชบอย กจะอยในหมวดเดยวกน ดงภาพท 19

ภาพท 19

18. หลงจากเพม Transition หมดแลว กปรบแตงความยาวของแตละไฟลตามตองการ โดยการคลกทไฟล แลวเลอนซายขวาดวยลกศร ดงภาพท 20

ภาพท 20

Page 11: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 11

19. Title เปนการใสขอความลงในวดโอ เปนการใสขอความตางๆ ลงบนหนาจอวดโอแอนนเมชนขอความทมากบตวโปรแกรมมใหเลอกมากมาย สามารถเลอกแอนนเมชนทตองการ แลวจบลากลงชอง Text ดงภาพท 21

ภาพท 21

20. Double Click ทกลองขอความ เพอท าการแกไขปรบแตงตางๆ ดงภาพท 22 ภาพท 23

ภาพท 22

Page 12: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 12

ภาพท 23

21. สวนนคอการปรบต าแหนงของกลองขอความ ดงภาพท 24

ภาพท 24

22. สวนนคอการปรบแตงฟอนต และ Effect ตางๆ ของขอความ ดงภาพท 25

ภาพท 25

Page 13: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 13

23. การปรบแตงแอนนเมชนของกลองขอความ ในการแสดงผล ใหคลกท Apply เพอใหแสดงผล แอนนเมชนของกลองขอความ ดงภาพท 26

ภาพท 26

24. ในการแกไขขอความ ให Double Click ทกลองขอความทหนาจอ จงสามารถเปลยนขอความได ดงภาพท 27

ภาพท 27

25. กลองขอความสามารถลากก าหนดเวลาสนยาวไดตามทตองการ ดงภาพท 28

ภาพท 28

Page 14: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 14

26. Audio การปรบแตงไฟลออดโอของวดโอ เปนการปรบแตงตางๆ ใหกบไฟลเสยง เชน ปรบเสยง หรอ Effect อนๆ เพมเตมซงสามารถศกษาเพมเตมตอภายหลง คลกทไฟลออดโอดงภาพท 29

ภาพท 29

27. ในสวนนคอการปรบแตง สวนของการแยกล าโพงซายขวานนเหมาะกบการสรางวดโอ จากไฟล

วดโอทมการพากยเสยงมากกวาหนงภาษา หรอไฟลคาราโอเกะ สามารถปรบตรงสวนนเพอเลอกภาษาเดยว หรอเลอกแคเสยงคาราโอเกะดงภาพท 30

ภาพท 30

28. เทคนคการสรางไฟลวดโอ สามารถเพมฉากหลงหรอการซอนวดโอ Overlay เปนการซอนวดโอทตองการแสดงวดโอ 2 ไฟลในเวลาเดยวกนซงสามารถน าวธ Overlay ไปท าวดโอในรปแบบตางๆไดอกมากมายตามความคดสรางสรรคของเรา ส าหรบการท า Overlay ทท ากนมากทสดคอ Picture in Picture เปนการซอนวดโอหลกเลนอยและกจะมวดโออยในกรอบเลกเลนอยดวยตามตวอยางดวยการแยกการแนบไฟลไวสองบรรทด โดยทบรรทดบนคอฉากหลง บรรทดลางคอฉากหลก ในการแนบไฟลภาพหรอวดโอ มนอาจจะอยบนบรรทดบนหมด เพยงแคจบลากมาไวบรรทดลาง กสามารถแยกได จากนนกตามปรบล าดบภาพตางๆ ตามทตองการ ดงภาพท 31

Page 15: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 15

ภาพท 31

29. เมอปรบขนาดของไฟล และปรบแตงแอนนเมชนอนๆ ตามทตองการ เสรจสนเปนทเรยบรอยแลว กจะไดลกษณะดงภาพท 32

ภาพท 32

30. หากตองการใหไฟลอนๆ มขนาดเดยวกน ให Right Click ทไฟลนนๆ แลวเลอก Copy Attributes ดงภาพท 33

Page 16: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 16

ภาพท 33

31. จากนนให Right Click ทไฟลอนๆ แลวเลอก Past All Attributes เพอใหแสดงผล แอนนเมชนอยางเดยวกน ดงภาพท 34

ภาพท 34

Page 17: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 17

32. ตรงสวนนจะเปนการปรบแอนนเมชนของฉากหลก สวนทเลอกไว คอใหแสดงผลของ การซมรปภาพ ดงภาพท 35

ภาพท 35

33. เมอเสรจสนการปรบแตงและตดตอวดโอตามตองการเรยบรอยแลว กมาถงขนตอนสดทายของการท างานหรอการสรางไฟลหลงการตดตอ เรยกวาเปนขนตอนการ Share เปนการก าหนดรปแบบลกษณะวดโอทตองการจะน าไปใชงานโดย คลกท Share เพอสรางไฟล ดงภาพท 36

ภาพท 36

Page 18: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 18

34. เลอกรปแบบไฟลทตองการจะสราง ในกรณของการสรางไฟลวดโอ ส าหรบท าแผนวซดแนะน าใหเลอก mpeg2 ซงเปนไฟลชนดเดยวกนกบ mpeg1 แตคณภาพรปภาพจะชดกวา mpeg1หนงเทาตวหรอจะเลอกเปน SVCD หรออนๆ กไดเชนกน ดงภาพท 37

ภาพท 37

35. หลงจากนนกปลอยใหโปรแกรมเรนเดอรไฟลวดโอ (สรางไฟลวดโอ) ในระหวางน ไมควรเปดโปรแกรมอนๆ มาใชงาน เพอวาจะไดไฟลทมคณภาพดทสด ดงภาพท 38

ภาพท 38

Page 19: ภาพที่ 1 · หากต้องการใส่ไฟล์เสียงให้กับวีดีโอ ให้ Right Click แล้วเลือกแนบไฟล์

คมอโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ฝายเทคโนโลยทางการศกษา ส านกวทยบรการ ม.อ. ปตตาน หนา 19

สรปไดวาโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 เปนโปรแกรมตดตอวดโอทมการใชงานไมยากจนเกนไป แมผทเรมใชงานกสามารถทจะสรางวดโอไดเหมอนกบผทมประสบการณตดตอวดโอมานาน โปรแกรม นมเครองมอตางๆ ส าหรบตดตอวดโออยางครบถวน เรมตงแตจบภาพจากกลองเขาคอมพวเตอร ตดตอวดโอ ใส transition ตางๆ แทรกดนตรประกอบ แทรกค าบรรยาย ไปจนถงบนทกวดโอทตดตอกลบลงเทป , VCD, DVD หรอแมกระทงเผยแพรผลงานทางเวบ โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 มการท างานเปนขนตอนทงาย ตงแตจบภาพ ตดตอไปจนถงเขยนลงแผน นอกจากนแลว โปรแกรมยงม transition ตางๆ อกมากมาย ไตเตลส าเรจรปแบบมออาชพ รวมทงยงมเครองมอทใชส าหรบสราง soundtrack อยางงายๆ อกดวย