มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 ·...

15
ฉบับที33/2561 เรื่อง มิติใหม่ของการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ได้เริ่ม โครงการการปฏิรูปและผ่อนคลายกฎเกณฑ์การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ( FX Regulations Reform) ตั้งแต่กลางปี 2560 โดยเริ่มจากเพิ่มทางเลือกซื้อขายและโอนเงินรายย่อย เพิ่มทางเลือกในการลงทุน ต่างประเทศให้แก่นักลงทุนไทย ปรับลดเอกสารการโอนเงินออกนอกประเทศ ยกเลิกการกรอกแบบการทา ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่ง ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมเอกสาร ลดต้นทุน และลดระยะเวลาในการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ รวมทั้ง สนับสนุนให้การทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของภาคเอกชนสะดวกรวดเร็วมากขึ้น (Ease of doing business) การปฏิรูปที่สาคัญอีกด้าน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ คือ การ อนุญาตให้บริษัทและกลุ่มบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด ( Qualified Company) สามารถทาธุรกรรม เงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ได้ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารประกอบการทาธุรกรรมหลายรายการ เช่น ใบกากับสินค้า สัญญาเงินกู้ หรือหลักฐานแสดงภาระอื่น ๆ ซึ่ง Qualified Company จะต้องมีนโยบาย การกากับดูแล และการตรวจสอบการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่รัดกุมจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดย ธปท. จะติดตามพฤติกรรมการทาธุรกรรมของ Qualified Company ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ( Data Analytic) แทนการพิจารณารายรายการ วันนี้ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบให้บริษัท 5 ราย เป็น Qualified Company และให้มีศูนย์บริหาร เงิน ( Treasury Center) 1 ราย ขยายขอบเขตการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศให้ครอบคลุมสิทธิทีQualified Company ได้ด้วย ซึ ่งจะสามารถทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศได้กว้างกว่าขอบเขตทีTreasury Center ได้รับในปัจจุบัน จึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นมิติใหม่ของการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของ ภาคเอกชนไทย ธปท. เล็งเห็นประโยชน์และความสนใจของภาคเอกชนต่อโครงการนี้ ธปท. จึงขยายช่วงเวลายื่นขอ ความเห็นชอบออกไปจนถึงวันที16 พฤศจิกายน 2561 และปรับเปลี่ยนเกณฑ์คุณสมบัติให้สอดคล้องกับรูปแบบ การดาเนินธุรกิจของทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดย ธปท. จะ ติดตามผลของโครงการ และจะพิจารณาขยายการผ่อนคลายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจในวงทีกว้างขึ้นต่อไปด้วย สาหรับครึ่งหลังของปี 2561 จะเข้าสู่ระยะที่สองของการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยน เงิน ซึ่งจะมุ่งเน้นที่กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และบุคคลรายย่อยให้สามารถบริหาร จัดการเงินตราต่างประเทศมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และลดเอกสาร ประกอบการทาธุรกรรม การรวมประเภทบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposits – FCD) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายประเภทเข้าด้วยกัน และการผ่อนคลายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดย ไม่ผ่านตัวแทนการลงทุน นอกจากนี้ ยังจะได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยน

Transcript of มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 ·...

Page 1: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

ฉบบท 33/2561

เรอง มตใหมของการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศ

นายวรไท สนตประภพ ผวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ตามท ธปท. ไดเรมโครงการการปฏรปและผอนคลายกฎเกณฑการควบคมการแลกเปลยนเงน (FX Regulations Reform) ตงแตกลางป 2560 โดยเรมจากเพมทางเลอกซอขายและโอนเงนรายยอย เพมทางเลอกในการลงทนตางประเทศใหแกนกลงทนไทย ปรบลดเอกสารการโอนเงนออกนอกประเทศ ยกเลกการกรอกแบบการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศ และเพมทางเลอกใหลกคาสามารถยนเอกสารในรปแบบอเลกทรอนกสได ซงชวยลดขนตอนการเตรยมเอกสาร ลดตนทน และลดระยะเวลาในการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศ รวมทงสนบสนนใหการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศของภาคเอกชนสะดวกรวดเรวมากขน (Ease of doing business)

การปฏรปทส าคญอกดาน ซงถอเปนมตใหมของการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศ คอ การอนญาตใหบรษทและกลมบรษททมคณสมบตตามทก าหนด (Qualified Company) สามารถท าธรกรรมเงนตราตางประเทศกบธนาคารพาณชยได โดยไมตองแสดงเอกสารประกอบการท าธรกรรมหลายรายการ เชน ใบก ากบสนคา สญญาเงนก หรอหลกฐานแสดงภาระอน ๆ ซง Qualified Company จะตองมนโยบายการก ากบดแล และการตรวจสอบการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศทรดกมจากผบรหารระดบสงของบรษท โดย ธปท. จะตดตามพฤตกรรมการท าธรกรรมของ Qualified Company ดวยการวเคราะหขอมล (Data Analytic) แทนการพจารณารายรายการ

วนน ธปท. ไดใหความเหนชอบใหบรษท 5 ราย เปน Qualified Company และใหมศนยบรหารเงน (Treasury Center) 1 ราย ขยายขอบเขตการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศใหครอบคลมสทธท Qualified Company ไดดวย ซงจะสามารถท าธรกรรมเงนตราตางประเทศไดกวางกวาขอบเขตท Treasury Center ไดรบในปจจบน จงถอไดวาเปนการเรมตนมตใหมของการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศของภาคเอกชนไทย

ธปท. เลงเหนประโยชนและความสนใจของภาคเอกชนตอโครงการน ธปท. จงขยายชวงเวลายนขอความเหนชอบออกไปจนถงวนท 16 พฤศจกายน 2561 และปรบเปลยนเกณฑคณสมบตใหสอดคลองกบรปแบบการด าเนนธรกจของทงบรษทไทยและบรษทขามชาตทประกอบธรกจในประเทศไทยมากยงขน โดย ธปท. จะตดตามผลของโครงการ และจะพจารณาขยายการผอนคลายดงกลาวใหครอบคลมถงผประกอบธรกจในวงทกวางขนตอไปดวย

ส าหรบครงหลงของป 2561 จะเขาสระยะทสองของการปฏรปกฎเกณฑควบคมการแลกเปลยนเงน ซงจะมงเนนทกลมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และบคคลรายยอยใหสามารถบรหารจดการเงนตราตางประเทศมประสทธภาพและคลองตวมากขน เชน การปรบปรงหลกเกณฑและลดเอกสารประกอบการท าธรกรรม การรวมประเภทบญชเงนฝากเงนตราตางประเทศ (Foreign Currency Deposits – FCD) ซงปจจบนมอยหลายประเภทเขาดวยกน และการผอนคลายการลงทนในหลกทรพยตางประเทศโดยไมผานตวแทนการลงทน นอกจากน ยงจะไดผอนคลายหลกเกณฑเกยวกบการประกอบธรกจรบแลกเปลยน

Page 2: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

2

เงนตราตางประเทศ และธรกจโอนเงนระหวางประเทศ ทงในดานคณสมบตและรปแบบการใหบรการ เพอรองรบการใหบรการรปแบบอเลกทรอนกสมากยงขน และเพมทางเลอกในการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศ ซง ธปท. จะไดน าเสนอแผนการผอนคลายเหลานตอกระทรวงการคลงเพอพจารณาตอไป

นอกจากน นางสาววชรา อารมยด ผชวยผวาการ สายตลาดการเงน ธปท. ไดเปดเผยรายชอบรษททไดรบความเหนชอบจาก ธปท. ภายใตโครงการ Qualified Company เปนกลมแรก จ านวน 5 บรษท และศนยบรหารเงน 1 ราย ไดแก

1. บรษท การบนไทย จ ากด (มหาชน) 2. บรษท เอนเอมบ-มนแบ ไทย จ ากด 3. บรษท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากด 4. บรษท แอลจ อเลคทรอนคส (ประเทศไทย) จ ากด 5. บรษท สตาร ปโตรเลยม รไฟนนง จ ากด (มหาชน) 6. บรษท มตรผล เทรชเชอร เซนเตอร จ ากด

โดยกลาววา ธปท. จะก ากบดแล Qualified Company โดยการวเคราะหความสอดคลองของการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศกบแผนธรกจและนโยบายบรหารความเสยงดานอตราแลกเปลยนของ Qualified Company หากพบความไมสอดคลอง ธปท. จะมการหารอกบบรษท และพจารณาทบทวนการใหความเหนชอบเปน Qualified Company แกบรษทนน ๆ ตามความเหมาะสม

ส าหรบรายละเอยดการผอนคลายเกณฑคณสมบตของบรษทและกลมบรษททสามารถยนขอความเหนชอบเปน Qualified Company ตอ ธปท. มรายละเอยดสรปได ดงน

(1) ผอนคลายคณสมบตของบรษทและกลมบรษทดานปรมาณธรกรรมการคาการลงทนระหวางประเทศและธรกรรมทางการเงนระหวางประเทศอน ๆ ในชวง 3 ปทผานมารวมกน จากไมนอยกวา 3,000 ลานดอลลาร สรอ. เปน 1,500 ลานดอลลาร สรอ. หรอเทยบเทา

(2) ยกเลกขอก าหนดการท าธรกรรมทแตเดมบรษทตองมวตถประสงคเพอช าระสนคาบรการและการลงทนหรอกยมประกอบดวย จงจะสามารถด าเนนการได เปนการท าธรกรรมเพอวตถประสงคเพยงอยางใดอยางหนงกพอ ไดแก คาสนคาบรการ การรบเงนลงทนหรอการลงทนในกจการในตางประเทศ การใหกยมหรอกยมจากกจการในตางประเทศ หรอธรกรรมอนพนธทมการยนขออนญาตจาก ธปท. กรณหนงกรณใดทกลาวมาขางตน

(3) ขยายระยะเวลาการยนขอความเหนชอบไปอก 6 เดอน จนถงวนท 16 พฤศจกายน 2561

บรษทหรอกลมบรษททสนใจเขารวมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอยดและขนตอนการสมครไดจากธนาคารพาณชยทกธนาคาร ซงจะเปนผด าเนนการยนขอความเหนชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยตอไป

ธนาคารแหงประเทศไทย 31 พฤษภาคม 2561

ขอมลเพมเตม: ฝายนโยบายและก ากบการแลกเปลยนเงน โทรศพท 0 2283 5142, 0 2356 7843 E-mail: [email protected]

Page 3: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

การแถลงขาว เรอง มตใหมของการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศ

วนพฤหสบดท 31 พฤษภาคม 2561ณ หองภทรรวมใจ ธนาคารแหงประเทศไทย

Page 4: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

Agenda

1. การผอนคลายเกณฑตามแผนปฏรปกฎเกณฑควบคมการแลกเปลยนเงน (FX Regulations Reform)

2. การผอนคลายการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศของ Qualified Company

3. เงอนไขของการเปน Qualified Company

4. ขอบเขตธรกรรมเงนตราตางประเทศทสามารถยนขออนญาตได

5. ประโยชนทบรษทจะไดรบจากโครงการ Qualified Company

6. ขนตอนการสมครเปน Qualified Company

7. แนวทางผอนคลายเกณฑเพมเตมภายใตโครงการ FX Reform ในระยะท 2

2/13

Page 5: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

การผอนคลายทอยระหวางด าเนนการการผอนคลายทด าเนนการแลว

1. การบรหารความเสยงจากอตราแลกเปลยน – ใหสามารถท า FX Hedging แทนกจการในเครอได– ใหยกเลกสญญา FX Hedging กบ ธพ. ไดทกกรณ(*ปจจบนกรณคาสนคาบรการ เงนก เงนลงทน สามารถยกเลกไดเสร)

2. ใหใบอนญาต FX license แก บล. โดยใหซอขายFX กบลกคาไดภายในขอบเขตการประกอบธรกจนายหนาคาหลกทรพย

3. ผอนคลายให MC ซอขาย FX รปแบบ e-moneyกบลกคาได

เรอง ด าเนนการ

1. ลดขนตอนและเอกสาร เชน•ลดเอกสารประกอบการโอนเงนออกนอกประเทศ และยนเอกสารในรปแบบ อเลกทรอนกส•ยกเลกแบบการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศ (FX Form) และการประทบตรา

ป 25602. ผประกอบการสามารถบรหารความเสยงไดคลองตวขน • ให Qualified Company ท าธรกรรม FX โดยไมตองแสดงเอกสาร

3. เพมทางเลอกซอขายโอนเงนรายยอย • ใหโอนออกเพอคาสนคาผาน Money Transfer Agent (MT)• เพมวงเงนโอนออกผาน MT จาก 200,000 บาทเปน 800,000 บาท/ลกคา/วน• ให Money Changer (MC) ซอขายธนบตรกบ สง. หรอ MC ในตปท.

4. เพมทางเลอกในการลงทนใหแกนกลงทนไทย เชน• ให Qualified Investors ทมสนทรพยทางการเงน ตงแต 50 ลานบาท ลงทนในหลกทรพยตางประเทศโดยไมผานตวแทนการลงทนในไทย

ป 2561

1. การผอนคลายเกณฑควบคมการแลกเปลยนเงนภายใตโครงการ FX Reform

3/13

Page 6: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

ขนตอนการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศในกรณทวไป

4/13

กรอกค าขอโอนเงนตามขนตอนของ ธพ.

เตรยมเอกสารแสดงภาระลดลง

ยนเอกสารแสดงภาระทางอเลกทรอนกสได

FX Form

ไมตองกรอก FX Form

ADVICE ธนาคารพาณชยจดท าเอกสารทดแทน FX Form เชน Credit advice หรอ Debit advice ใหแกลกคา

ผขอท าธรกรรม ธนาคารพาณชย

Page 7: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

2. การผอนคลายการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศของ Qualified Company

ยนเอกสารแสดงภาระ ทกครงหรอยนหนงสออนญาตหลายฉบบ

เพยงยนหนงสอใหความเหนชอบจาก ธปท.

และแจงวตถประสงค/รายละเอยดธรกรรม

บรษททวไป

Qualified Company

5/13

กรอกค าขอโอนเงนตามขนตอนของ ธพ.

ธนาคารพาณชย

ไมตองยนเอกสารแสดงภาระ ธนาคารพาณชย

กรอกค าขอโอนเงนตามขนตอนของ ธพ.

Page 8: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

เกณฑคณสมบตของ Qualified Company ทปรบใหม

วตถประสงคการท าธรกรรมใน 3 ปทผานมาจะมวตถประสงคใดวตถประสงคหนงกได

ปรมาณธรกรรมเงนตราตางประเทศใน 3 ปทผานมาทกสกลเงนและนบรวมทงกลมบรษท

1,500 MUSD

ขยายเวลาการยนขอความเหนชอบไปอก 6 เดอนถงวนท 16 พ.ย. 61

การคา การบรการระหวางประเทศ

การรบ/สงเงนลงทน

ใหแกกจการในตางประเทศ

การกยม/ใหกยม

แกกจการในตางประเทศ

การท าอนพนธเพอบรหารความเสยงท

ตองขออนญาต

6/13

2. การผอนคลายการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศของ Qualified Company

Page 9: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

• เปนบรษทจดทะเบยนในไทยและประกอบธรกจตามทเกณฑก าหนด• มปรมาณธรกรรมเงนตราตางประเทศใน 3 ปทผานมาไมนอยกวา 1,500 ลานดอลลาร สรอ.

มนโยบาย แนวปฏบตในการบรหารความเสยงทเกยวของกบอตราแลกเปลยน และมกระบวนการตรวจสอบตามนโยบายทชดเจนเหมาะสม ตลอดชวงเวลาทอยในโครงการ

มอบหมายผบรหารของบรษทเปนผประสานงานกบ ธปท. เพอให ธปท. สามารถตดตอสอบถาม หากมขอสงสยเกยวกบการท าธรกรรมของบรษทตามความจ าเปน

ในระหวางทบรษทอยในโครงการ ธปท. จะประสานงานกบบรษทอยางสม าเสมอในเรองการท าธรกรรมเงนตราตางประเทศของบรษท อยางไรกตามหากมการท าธรกรรมทไมสอดคลองกบแผนธรกจของบรษท ธปท. อาจทบทวนการใหความเหนชอบเปน Qualified Company ของบรษทได

3. เงอนไขของการเปน Qualified Company

7/13

Page 10: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

4. ขอบเขตธรกรรม FX ทสามารถยนขออนญาตได

ยนขอความเหนชอบเปน Qualified Company ผานธนาคารพาณชย

ขอบเขตธรกรรม FX ท Qualified Company สามารถยนขออนญาตได เชน

• ช าระคาสนคาบรการ/ลงทน/ใหก/ซอหลกทรพยตางประเทศทท ากบNon resident

• ช าระหนและคาธรรมเนยมสกล FX ใหแกการฝากเงนกบสถาบนการเงนในตางประเทศ

• ท าธรกรรมอนพนธกบ ธพ. เชน hedging บนประมาณการเกน 1 ป, FX-linked hedging, Balance sheet hedging, Commodity Hedging

• ขอยกเวนไมน าเงนไดกลบ (Repatriaition)

ขอบเขตธรกรรม FX ท Qualified Company ไมสามารถยนขออนญาตได เชน

• ธรกรรมของศนยบรหารเงน (Treasury Center)• ช าระเงนตราตางประเทศระหวางบรษทในไทย • สงเงน FX เพอไปซอหรอขายกบ Non resident• ท าธรกรรมอนพนธทเกยวกบเงนบาทกบตางประเทศ• ใหกแกบรษทในตางประเทศเปนสกลเงนบาท

8/13

Page 11: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

4. ขอบเขตธรกรรม FX ทสามารถยนขออนญาตได (ตอ)

Treasury Center

รบซอภาระผกพนและเปนตวแทนรบ/จายเงน

หกกลบรายได หรอภาระผกพน

ซอ/ขาย/แลกเปลยน/บรหาร

ความเสยง FX

บรหารสภาพคลอง

ขอบเขตธรกรรมของ Treasury Center

9/13

ส าหรบกรณศนยบรหารเงน (Treasury Center) ทประสงคจะท าธรกรรมเพมเตมในขอบเขตของ Qualified Company

ให Treasury Center ยนขออนญาตกบ ธปท. เพอขยายธรกรรมภายใตขอบเขตของ Treasury Center ใหครอบคลมสทธท Qualified Company ท าไดดวย เชน การเปนตวแทนช าระเงนลงทนในกจการทตางประเทศ ซอเงนเพอฝากในบญช FCD เกน 500 ลานดอลลาร สรอ. เปนตน

Page 12: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

ประหยดเวลา ลดความยงยากในการเตรยมเอกสารประกอบการท าธรกรรม

เพมความคลองตวในการท าธรกรรม

ลดตนทน

มความนาเชอถอดานการก ากบดแลภายในบรษท

5. ประโยชนทบรษทจะไดรบจากโครงการ Qualified Company

10/13

Page 13: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

เรมสมครไดตงแต 15 พ.ย. 60

ธปท. พจารณาคณสมบตและเอกสารภายใน 60 วนท าการ

ธปท. ออกหนงสอแสดงการใหความเหนชอบโดยมระยะเวลาอนญาต 3 ป

1. บรษทตดตอผานธนาคารพาณชยใดกได เพอนดหมายหารอกบ ธปท. เพอให ธปท. พจารณาคณสมบตและความครบถวนของเอกสารในเบองตน

2. หากมคณสมบตและเอกสารครบถวน บรษทสามารถยนขอความเหนชอบตอ ธปท. ผานธนาคารพาณชย

บรษทตดตอสอบถามและยนขอความเหนชอบผานธนาคารพาณชย

หมดเขตรบสมครถงวนท 16 พ.ย. 61

11/13

6. ขนตอนการสมครเปน Qualified Company

Page 14: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

• ผอนใหผลงทนรายยอยลงทนโดยไมผานตวแทนการลงทนในประเทศ (บล./กองทนสวนบคคล/ธพ.)

• ปรบปรงหลกเกณฑและเอกสารประกอบการโอนเงนออกนอกประเทศ• รวมประเภทบญชเงนฝากเงนตราตางประเทศ

2. ผอนคลายเกณฑการลงทนในหลกทรพยตางประเทศ เพอเพมทางเลอก และกระจายความเสยง เชน

1. ผอนคลายเกณฑการท าธรกรรม FX เพอเพมความคลองตว และลดตนทน เชน

7. แนวทางผอนคลายเกณฑเพมเตมภายใตโครงการ FX Reform ในระยะท 2

12/13

3. ผอนคลายเกณฑ Money Changer / Money Transfer Agent เพอเพมทางเลอกการท าธรกรรมของรายยอย โดยเฉพาะกลมSME และ Underserved เพมการแขงขนของผใหบรการ และลดตนทน เชน

• ปรบเกณฑดานคณสมบต • ปรบเกณฑดานรปแบบการใหบรการ เพอรองรบธรกรรมทางอเลกทรอนกส

Page 15: มิติใหม่ของการทำธุรกรรม ... · 2018-05-31 · •ให้Qualified Company ท าธุรกรรม FX โดยไม่ต้องแสดงเอกสาร

หากมค าถามเพมเตม สามารถตดตอสอบถามไดท

1. คณวรชย เหรยญทองค า โทร. 0-2283-5161 Email : [email protected]. คณขวญเดอน เปลงสมบต โทร. 0-2283-5142 Email : [email protected]. คณรว อาณานการ โทร. 0-2283-5422 Email : [email protected]. คณศรวมล อดมเลศวนสน โทร. 0-2356-7843 Email : [email protected]. คณภคชญญา ค าหอม โทร. 0-2356-7341 Email : [email protected]

ฝายนโยบายและก ากบการแลกเปลยนเงนธนาคารแหงประเทศไทย

รายละเอยดผประสานงานของ ธปท.

13/13