2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1...

of 17 /17
บทที2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาภาคนิพนธ์นี ้ คณะผู ้จัดทาได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประกอยด้วย 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality 1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็น จริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) ซึ ่งจะทาให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยู่เหนือพื ้นผิวจริง และกาลังพลิกโฉมหน้าให้สื่อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ไปสูความตื่นเต้นเร้าใจแบบใหม่ ของการที่ภาพสินค้าลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอร์ นาไปสูการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าสื่อยุคใหม่ เช่นเดียวกับเมื่อครั ้งเกิดอินเทอร์เน็ตขึ ้นในโลกก็ว่าไดหากเปรียบสื่อต่างๆ เสมือน กล่องแล้ว AR คือการเด้งออกมาสู่โลกใหม่ภายนอกกล่องทีสร้างความตื่นเต้นเร้าใจ ในรูปแบบ Interactive Media เพียงแค่ภาพสัญลักษณ์ที่ตกแต่งเป็นรูปร่างต่างๆ แล้วนาไปทารหัสหรือเรียกว่า Marker เมื่อตีพิมพ์บนวัตถุต่างๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นบนผ้า แก้วน า กระดาษ หน้าหนังสือหรือ แม้แต่บนนามบัตร แล้วส่องด้วยกล้องเว็บแคม หรือการยกสมาร์ทโฟนส่องไปข้างหน้า ที่มี Reality Browser Layar เราอาจเห็นภาพโมเดลของอาคารขนาดใหญ่ หรือเห็นสัญลักษณ์ ของร้านค้าต่างๆ รูปสินค้าต่างๆ รวมไปถึงรูปคนเสมือนจริงปรากฏตัวและกาลังพูดผ่าน หน้าจอคอมพิวเตอร์ นี่คือสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจ และทาให้ AR กลายเป็นสิ่งที่ถูกถามหากันมาก ขึ ้น 1 ที่มา http://lprusofteng.blogspot.com/2013/05/augmented-reality-ar.html

Transcript of 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1...

Page 1: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

บทท2

แนวคดและทฤษฎทเกยวของ

ในการพฒนาภาคนพนธน คณะผจดท าไดประยกตใชเทคโนโลยแนวคดและทฤษฎตางๆมาใชเพอเปนแนวทางในการพฒนาประกอยดวย

2.1 เทคโนโลยเสมอนจรง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality

Augmented Reality หรอ AR เปนเทคโนโลยใหม ทผสานเอาโลกแหงความเปนจรง (Real) เขากบโลกเสมอน (Virtual) ซงจะท าใหภาพทเหนในจอภาพกลายเปนวตถ 3 มตลอยอยเหนอพนผวจรง และก าลงพลกโฉมหนาใหสอโฆษณาบนอนเทอรเนต ไปสความตนเตนเราใจแบบใหม ของการทภาพสนคาลอยออกมานอกจอคอมพวเตอร น าไปสการเปลยนแปลงโฉมหนาสอยคใหม เชนเดยวกบเมอครงเกดอนเทอรเนตขนในโลกกวาได หากเปรยบสอตางๆ เสมอน “กลอง” แลว AR คอการเดงออกมาสโลกใหมภายนอกกลองทสรางความตนเตนเราใจ ในรปแบบ Interactive Media

เพยงแคภาพสญลกษณทตกแตงเปนรปรางตางๆ แลวน าไปท ารหสหรอเรยกวา Marker เมอตพมพบนวตถตางๆ แลวไมวาจะเปนบนผา แกวน า กระดาษ หนาหนงสอหรอแมแตบนนามบตร แลวสองดวยกลองเวบแคม หรอการยกสมารทโฟนสองไปขางหนา ทม Reality Browser Layar เราอาจเหนภาพโมเดลของอาคารขนาดใหญ หรอเหนสญลกษณของรานคาตางๆ รปสนคาตางๆ รวมไปถงรปคนเสมอนจรงปรากฏตวและก าลงพดผานหนาจอคอมพวเตอร นคอสงทตนตาตนใจ และท าให AR กลายเปนสงทถกถามหากนมากขน

1

ทมา http://lprusofteng.blogspot.com/2013/05/augmented-reality-ar.html

Page 2: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

8

รปท 2.1 ตวอยางอปกรณเสมอนจรง

( ทมา : http://static.dezeen.com/uploads/2013/08/dezeen_ikea-launch_augmented-reality_2014_ss2_pan.jpg )

2.1.2 หลกการของเทคโนโลยเสมอนจรง2

แนวคดหลกของเทคโนโลยเสมอนจรง คอการพฒนาเทคโนโลยทผสานเอาโลกแหงความเปนจรงและความเสมอนจรง เขาดวยกนผานซอฟตแวรและอปกรณเชอมตอตางๆ เชน เวบแคม คอมพวเตอร หรออปกรณอนทเกยวของ ซงภาพเสมอนจรงนนจะ แสดงผลผานหนาจอคอมพวเตอร หนาจอโทรศพทมอถอ บนเครอง ฉายภาพ หรอบนอปกรณแสดงผลอนๆ โดยภาพเสมอนจรงท ปรากฏขนจะมปฏสมพนธกบผใชไดทนท ทงในลกษณะทเปนภาพ นงสามมต ภาพเคลอนไหว หรออาจจะเปนสอทมเสยงประกอบ ขนกบการออกแบบสอแตละรปแบบวาใหออกมาแบบใด โดยกระบวนการภายในของเทคโนโลยเสมอนจรง ประกอบดวย 3 กระบวนการ ไดแก

- การวเคราะหภาพ (Image Analysis) เปนขนตอนการคนหา Marker จากภาพทไดจากกลองแลวสบคนจากฐานขอมล (Marker Database) ทมการเกบขอมลขนาดและรปแบบของ Marker เพอน ามาวเคราะหรปแบบของ Marker การวเคราะหภาพ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก การวเคราะหภาพโดยอาศย Marker เปนหลกในการท างาน (Marker based AR) และการวเคราะหภาพโดยใชลกษณะตางๆ ทอยใน ภาพมาวเคราะห (Marker-less based AR)

2

ทมา https://nipatanoy.wordpress.com/โลกเสมอนผานโลกจรง-augmented-reality/

Page 3: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

9

- การค านวณคาต าแหนงเชง 3 มต (Pose Estimation) ของ Marker เทยบกบกลอง - กระบวนการสรางภาพสองมต จากโมเดลสามมต (3D Rendering) เปนการเพมขอมลเขาไปในภาพ โดยใชคาต าแหนง เชง 3 มต ทค านวณไดจนไดภาพเสมอนจรง

2.1.3 องคประกอบของเทคโนโลยเสมอนจรง ประกอบดวย - AR Code หรอตว Marker ใชในการก าหนดต าแหนงของวตถ - Eye หรอ กลองวดโอ กลองเวบแคม กลองโทรศพทมอถอ หรอ ตวจบ Sensor อนๆ ใชมองต าแหนงของ AR Code แลวสงขอมลเขา AR Engine

- AR Engine เปนตวสงขอมลทอานไดผานเขาซอฟตแวรหรอสวนประมวลผล เพอแสดงเปนภาพตอไป

- Display หรอ จอแสดงผล เพอใหเหนผลขอมลท AR Engine สงมาใหในรปแบบของภาพ หรอ วดโอหรออกวธหนง เราสามารถรวมกลอง AR Engine และจอภาพ เขาดวยกนในอปกรณเดยว เชน โทรศพทมอถอ หรออนๆ

รปท 2.2 องคประกอบของเทคโนโลยเสมอนจรง ( ทมา : http://learngears.files.wordpress.com/ )

Page 4: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

10

2.1.4 ระบบเสมอนเสรมบนโทรศพทมอถอ

โทรศพทมอถออจฉรยะหรอสมารทโฟน (Smart Phone) ถอเปนจดเปลยนแนวคดทางการตลาดของการโฆษณา เพราะดวย ระบบเสมอนจรงบนโทรศพทมอถอ (Mobile AR) ท าใหผใชสามารถ รบขอมลหรอขาวสารไดทนทตามคณลกษณะของซอฟตแวรหรอ โปรแกรมตางๆ ทอยในโทรศพทมอถอ แบบทผใชสามารถพกพา ไดอยางสะดวก

ระบบเสมอนจรงบนโทรศพทมอถอจดเปนเทคโนโลย เสมอนจรงทใชงานบนโทรศพทมอถอ ท าใหหนาจอของโทรศพท มอถอแสดงขอมลตางๆ ทไดรบจากเครอขายอนเทอรเนต ทงน โทรศพทมอถอทสามารถใชระบบเสมอนจรงไดตองมคณสมบตของเครอง ดงน

- กลองถายรป - GPS ทสามารถระบพกดต าแหนงและเชอมตอ อนเทอรเนตได - เขมทศดจตอลในเครอง

ส าหรบโทรศพทมอถอทรองรบเทคโนโลยนไดมหลายยหอเชน iPhone 3GS และมอถอทมระบบปฏบตการแอนดรอยด เชน HTC G1, HTC HERO, HTC DROID เปนตน

2.1.5 การประยกตใชเทคโนโลยเสมอนจรง จากอดตจนถงปจจบนมการประยกตใชเทคโนโลยเสมอน จรงเขากบชวตประจ าวน เชน

- การประยกตใชทางดานการศกษา เชน การท าเปนหนงสอ 3 มต เรอง Dinosaur มภาพกราฟฟกไดโนเสาร พงออกมาแบบ 3 มต ดวยความนาตนเตน พรอมหมนดรอบตวไดเหมอนจรง ของ TK park

- การประยกตใชในอตสาหกรรม เชน อตสาหกรรมสราง เครองบน อตสาหกรรมผลตรถยนต โดยบรษท BMW ไดใชเทคโนโลยเสมอนจรงมาชวยในการผลต โดยใหผใชไดเรยนรการ ท างานดวยการใสแวนตาทจะมค าแนะน าและจ าลองการท างาน แสดงใหเหนแตละขนตอนกอนปฏบตจรงแบบ 3 มต ทเสมอนจรง หรอเรยกสน ๆ วา “เทคโนโลย AR” (Augmented Reality) เปนเทคโนโลยทผสมผสานโลก ในความเปนจรง และโลกเสมอนทสรางขนมาผสานเขาดวยกนผานซอฟตแวรและอปกรณเชอมตอตางๆ ซงถอวาเปนการสรางขอมล

Page 5: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

11

อกขอมลหนงทเปนสวนประกอบบนโลกเสมอน (virtual world) เชน ภาพกราฟก วดโอ รปทรงสามมต และขอความ ตวอกษร ใหผนวกซอนทบกบภาพในโลกจรงทปรากฏบนกลอง

- การประยกตใชทางดานการแพทย เชน การเรยบเรยง หลกการประยกตใชภาพเสมอนจรงทางการแพทย โดยการเพมตว ตอประสานระบบสมผสภาพ 3 มต เพอเพมความสมจรงในการ รกษา และใหนกศกษาแพทยไดใชเครองมอแพทยรกษาหรอผาตด ผปวยแบบไมตองสมผสกบผปวยจรง มการน าเทคโนโลยเสมอน จรงจ าลองการผาตดผานระบบ ARI*SER โดยทางมหาวทยาลย แพทยศาสตร Ganz ไดแปลงใหเปนระบบจ าลองการผาตดตบเสมอนจรงและอปกรณเ ชอมตอตาง ๆ ซงถอวาเปนการสรางขอมลอกขอมลหนงทเปนสวนประกอบบนโลกเสมอน (virtual world) เชน ภาพกราฟก วดโอ รปทรงสามมต และขอความ ตวอกษร ใหผนวกซอนทบกบภาพในโลกจรงทปรากฏบนกลอง

- การประยกตใชทางดานธรกจ เชน การใชเทคโนโลยเสมอนจรงกบการซอขายทางการเงนดวยเทคโนโลย CYBERII โดย ระบบสามารถใหผใชงานก าหนดบทบาทของตวแทนจ าหนาย (Finance Dealer) ในสภาพแวดลอมเสมอนทสามารถเสนอราคา ในการซอขาย โดยใชลกบอลสเหลองแสดงราคาซอและลกบอลส แดงแสดงราคาขาย ท าใหผใชสามารถจ าลองการซอขายทางการเงนไดเสมอนจรงในการ รกษา และใหนกศกษาแพทยไดใชเครองมอแพทยรกษาหรอผาตด ผปวยแบบไมตองสมผสกบผปวยจรง มการน าเทคโนโลยเสมอน จรงจ าลองการผาตดผานระบบ ARI*SER โดยทางมหาวทยาลย แพทยศาสตร Ganz ไดแปลงใหเปนระบบจ าลองการผาตดตบเสมอนจรง

- การประยกตใชทางดานการโฆษณา เชน โทรศพทมอถอซมซงน าเทคโนโลย Mobile AR มาสรางการรบรเพอใหลกคา ไดทราบถงระบบปฏบตการใหมบนมอถอ Samsung Wave และ ใหวดดเปนผน าเสนอวธการใชงานผานเทคโนโลยเสมอนจรงในรปแบบสามมต โดยลกคาสามารถใชเวบแคมและเครองพมพประกอบกบซอฟตแวรตางๆ ทมภายใตระบบปฏบตการ BADA ของ Samsung เรยกใชโปรแกรมประยกตตางๆ เพอใชงานตามตองการ

Page 6: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

12

- การประยกตใชกบการทองเทยว เชน การน าเทคโนโลย เสมอนจรงไปใชเพอแนะน าประเทศไทยในงาน “The World Exposition Shanghai China 2010” ภายใตแนวคด “Thinness: Sustainable Ways of Life” และไดน าเสนอนทรรศการภายใน อาคารศาลาไทยแยกเปน 3 สวน คอ 1.เรอง “จากตนสายแหลงก าเนด: A Journey of Harmony” 2.เรอง “เกดรอยพนพลายวถ: A Harmony of Different Tones” และ 3 เรอง “หลอม รวมชวสวถความเปนไทย: A Harmony of Thais” ในแตละหอง นทรรศการจะน าเสนอเอกลกษณของความเปนไทยทเกดจากการ พฒนาดานตางๆ ผานเทคโนโลยเสมอนจรง เชน การฉายวดโอ เพอแสดงความสมพนธ ระหวางพนองของชาวไทยกบจน โดยมยกษวดโพธขยบตวและพด คยกบตวละครจนหรออาจจะเรยกวา “AR Code” กได โดยใชกลองเวบแคมในการรบภาพ เมอซอฟทแวรทเราใชงานอยประมวลผลรปภาพเจอสญลกษณทก าหนดไวกจะแสดงขอมลภาพสามมตทถกระบไวในโปรแกรมใหเหน เราสามารถทจะหมนดภาพทปรากฏไดทกทศทางหรอเรยกวาหมนได 360 องศา

- การประยกตกบการสงซอสนคาออนไลน เชน

บรษท ชเซโด น าเทคโนโลยเสมอนจรงมาใชผานกระจก ดจตอลเพอจ าลองการทดสอบในการแตงหนาวาเหมาะกบลกคา หรอไม โดยระบบจะซอนภาพสวนของการแตงหนาขนไปบน ใบหนาจรงทปรากฏบนหนาจอในลกษณะของการเปรยบเทยบให เหนทงกอนแตงหนาและหลงแตงหนา ในการใชงานจะใหลกคานง ลงตรงหนาเครองแลวใหกลองสแกน จากน นระบบจะวเคราะหส ผว องคประกอบตางๆ ตลอดจนรปใบหนา เพอแนะน าวาควร เลอกแตงหนาและเลอกใชเครองส าอางใด โดยสามารถแสดงผลการแตงหนาไดทนท และสามารถส งพมพภาพใบหนา กอนและหลงแตงพรอมขอมล เ กยวกบผลตภณฑเครองส าอางทตองใชเพอเลอกซอตามรายการทเลอกไว

บรษท Tissot ใหลกคาสามารถลองสนคาผานหนาจอ คอมพวเตอรทมเวบแคม โดยลกคาจะเลอกรหสสนคา หรอรนท ลกคาตองการท าใหลกคาไดลองสนคาเสมอนจรงผานเทคโนโลย AR จนไดสนคาทถกใจกอนสงซอของจรงทปรากฏบนหนาจอในลกษณะของการเปรยบเทยบให เหนทงกอนแตงหนาและหลงแตงหนา ในการใชงานจะใหลกคานง ลงตรงหนาเครองแลวใหกลองสแกน จากนนระบบจะวเคราะหส ผว องคประกอบตางๆ ตลอดจนรปใบหนา เพอแนะน าวาควร เลอก

Page 7: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

13

แตงหนาและเลอกใชเครองส าอางใด โดยสามารถแสดงผลการแตงหนาไดทนท และสามารถสงพมพภาพใบหนากอนและหลงแตงพรอมขอมลเกยวกบผลตภณฑเครองส าอางทตองใชเพอเลอกซอตามรายการทเลอกไว

ส าหรบ Mobile AR มการน าเสนอการแตงบานดวยมอ ถอจาก IKEA ทท าใหลกคาเปนสถาปนกดวยตวเอง โดยไมตองเสย เงน เพยงแคใชโทรศพทมอถอแลวเลอกรปสนคาในหมวด IKEA PS จากนนกดถายรป และเลอนต าแหนงโทรศพทมอถอไปถายในมม ทตองการวางเฟอรนเจอร จะเหนมมหองทมเฟอรนเจอรตามท เลอกไว โดยสามารถบนทกภาพและสงตอใหเพอนผาน MMS ได ใหกลองสแกน จากนนระบบจะวเคราะหส ผว องคประกอบตางๆ ตลอดจนรปใบหนา เพอแนะน าวาควร เลอกแตงหนาและเลอกใชเครองส าอางใด โดยสามารถแสดงผลการแตงหนาไดทนท และสามารถสงพมพภาพใบหนากอนและหลงแตงพรอมขอมลเกยวกบผลตภณฑเครองส าอางทตองใชเพอเลอกซอตามรายการทเลอกไว

2.1.6 แนวโนมการใชเทคโนโลยเสมอนจรงในอนาคต

ส าหรบแนวโนมการใชเทคโนโลยเสมอนจรง ไดอางองจากงานวจยเรอง “The Future of Internet III” ของ Pew Internet ทท าการส ารวจเกยวกบการประเมนผลกระทบจากอนเทอรเนตในประเดนตางๆทเกยวของกบสงคม การเมอง และเศรษฐกจของ ชวตมนษยในอนาคตป 2020 ผานทางอเมล และเครอขายสงคมออนไลน Facebook ในชวงวนท 28 ธนวาคม ค.ศ. 2007 ถงวนท3 มนาคม ค.ศ. 2008 จากจ านวนทงหมด 1,196 คน แบงเปนผ เชยวชาญ 578 คน ทตอบแบบสอบถามผานทาง Facebook และ ผเกยวของกบอนเทอรเนตทไดรบการคดเลอกจากโครงการ 618 คนทตอบแบบสอบถามผานทางอเมล

นอกจากน เทคโนโลยเสมอนจรงยงมแนวโนมทจะพฒนามากขนควบคไปกบเทคโนโลย 4G หรอเทคโนโลยเจนเนอเรชนท 4 (4th Generation) ซงความรวดเรวของเทคโนโลยระบบ 4G (4th Generation) ทเปนระบบเครอขายไรสายความเรวสงพเศษสามารถสงผานขอมลในความเรวทประมาณ 20 – 40 เมกะไบตตอวนาท (Mbps/Second) ท าใหผบรโภคสามารถดาวนโหลดขอมลรปแบบพเศษทเรยกวา AR (Augmented Reality) รวมถงขอมลในรปธรรมดาอนๆ (ขอมลภาพ ภาพยนตร การประชมหรอสมมนาทตองมโตตอบ (Real time)ไดอยางสะดวก เพราะเทคโนโลย 4G คอระบบการตดตอ สอสารทสามารถใชงานไดโดยไมจ ากดพนท จากคณสมบตเดนๆ ของระบบ 4Gทกลาวมา นกการตลาดและองคกรธรกจสามารถน าเทคโนโลยระบบ 4G และ AR มาใชเปนเครองมอในการตดตอสอสารท าการตลาดและบรหารด าเนนงานเพอใหเกดประโยชนส าหรบองคกรธรกจและผบรโภค

Page 8: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

14

ส าหรบแนวโนมการใชเทคโนโลยเสมอนจรง ไดอางองจากงานวจยเรอง “The Future of Internet III” ของ Pew Internet ทท าการส ารวจเกยวกบการประเมนผลกระทบจากอนเทอรเนตในประเดนตางๆทเกยวของกบสงคม การเมอง และเศรษฐกจของ ชวตมนษยในอนาคตป 2020 ผานทางอเมล และเครอขายสงคมออนไลน Facebook ในชวงวนท 28 ธนวาคม ค.ศ. 2007 ถงวนท3 มนาคม ค.ศ. 2008 จากจ านวนทงหมด 1,196 คน แบงเปนผ เชยวชาญ 578 คน ทตอบแบบสอบถามผานทาง Facebook และ ผเกยวของกบอนเทอรเนตทไดรบการคดเลอกจากโครงการ 618 คนทตอบแบบสอบถามผานทางอเมล

2.2 ภาพสามมต3

ปจจบนมการออกแบบสามมตในหลายสาขางาน แมกระทงบนหนาจอคอมพวเตอร ซงในอดตเราจะพบภาพสามมตบนหนาจอภาพยนตรหรอโทรทศนเทานนสวนงานสามมตทจบตองไดกอาจเพยงงานประตมากรรม สถาปตยกรรม อตสาหกรรมศลป ประยกตศลป หรอหตถศลปเทานน อยางไรกตามพนฐานทงหมดไมวาจะเปนงานออกแบบสองมตหรองานออกแบบสามมตในศลปะแทบทกสาขางาน ยอมตองใชทศนธาตและหลกการออกแบบเปนแนวทางทงสน

ความหมายของงานออกแบบสามมต งานสามมต หมายถง การจดปรมาตรทเปนจรงในทวางดวยองคประกอบ พลาสตก คอ รปทรง เสน ระนาบ ทวาง ส และผวสมผส ฯลฯ ใหมความเคลอนไหว และจดใหองคประกอบเหลานมความเปนอนหนงอนเดยวกน

มตมความหมายวา การวดขนาดตางๆ เชน ความกวาง ความยาว หรอความสง

- ตรงกบค าในภาษาองกฤษวา Dimension

- การวดเฉพาะความยาวเรยกวา First dimension

- การวดเฉพาะความกวางเรยกวา Second dimension

- การวดเฉพาะความสงหรอความหนาเรยกวา Third dimension

แตการวดทงความยาว ความกวาง และความสงหรอหนารวมเรยกวา Three dimension หรอ 3 มตความหมายโดยทวไปของค าวา 3 มต จงสามารถครอบคลมไปถงวตถสงของตางๆ ทมความยาว ความกวาง และความสงหรอความหนาดวย เชน คน สตว สงของ อาคารบานเรอน ฯลฯ ในทางศลปะ ค าวา 3 มตตรงกบค าวา ภาพลอยตว (Round relief) ซงหมายถงภาพทสามารถมองเหนไดทกๆ ดาน สามารถกนเนอทในอากาศและน า ซงก คองานประฎมากรรมนนเอง

3

ทมา https://krusarayut.wordpress.com /คอมพวเตอรพนฐาน-5/หนวยการเรยนรท-1/ภาพสามมต/

Page 9: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

15

ดงนนจงสรปไดวา งานออกแบบสามมตหมายถง การจดองคประกอบทางศลปะใหเปนอนหนงอนเดยวกน โดยมมตของการมองไดทงความกวาง ความยาว และความสง หรอความหนา งานสามมตกนบรเวณพนทวางสามมต งานสามมตมทงเคลอนไหวได และเคลอนไหวไมได

1. ภาพสามมตแบบทศนยภาพ

ภาพทศนยภาพ เปนภาพเขยนแบบทมลกษณะเปนจดรวมสายตา เมอภาพมองดภาพทใกลกจะมขนาดใหญ และเมอไกลออกไปจะมองเหนเลกลงไปรวมจด ภาพเขยนแบบชนดนนยมใชเขยนในงานสถาปตยกรรม มอย 3 แบบ ดงน

1.1 ภาพทศนยภาพแบบรวมสายตา 1 จด เปนภาพเขยนแบบทมองเหนดานหนาลกษณะตรงตงฉากและจะเหนดานอนเอยงลกลงไปรวมจดเพยงหนงจด มอย 3 ลกษณะคอ แนวระดบสายตา, แนวมมสง และแนวมมต า ดงแสดงในรปท 2.3

รปท 2.3 ภาพแสดงทศนยภาพแบบ 1 จด

( ทมา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-1.jpg )

Page 10: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

16

1.2 ภาพทศนยภาพแบบรวมสายตา 2 จด เปนภาพเขยนแบบทมจดรวมสายตาอย 2 จด คอ จดทางดานซายมอ (LVP) และจดทางดานขวามอ (RVP) ดงแสดงในรปท 2.4

รปท 2.4 ภาพแสดงทศนยภาพแบบ 2 จด

( ทมา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-2.jpg )

1.3 ภาพทศนยภาพแบบรวมสายตา 3 จด เปนภาพเขยนแบบทมจดรวมสายตาอย 3 จด คอจดรวมสายตาทางดานซายมอ จดรวมสายตาทางดานขวามอ และจดรวมสายตาทางดานลาง (หรอดานบน) ดงแสดงในรปท 2.5

รปท 2.5 ภาพแสดงทศนยภาพแบบ 3 จด

( ทมา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-3.jpg )

Page 11: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

17

รปท 2.6 ภาพแสดงทศนยภาพแบบทงสามแบบ

( ทมา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-4.jpg )

2. ภาพออบลค เปนภาพเขยนแบบทดานหนามลกษณะตงตรง สวนภาพดานขางและดานบนจะเอยงลกลงไปเพยงดานเดยว โดยมขนาดทขนานเทากนตลอด โดยทวไปจะเปนมมเอยง 45 องศา มอย 2 แบบ ดงน

2.1 ภาพออบลคแบบเตมสวน (Cavalier Drawing) เปนแบบทมอตราสวนภาพระหวางความกวาง: ความสง : ความลกของภาพเปน 1 : 1 : 1 ดงแสดงในรปท 2.7

รปท 2.7 ภาพออบลคแบบเตมสวน

( ทมา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-5.jpg )

Page 12: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

18

2.2 ภาพออบลคแบบครงสวน (Cabinet Drawing) เปนแบบทมอตราสวนภาพระหวางความกวาง:ความสง : ความลก ของภาพเปน 1 : 1 :0.5 ดงแสดงในรปท 2.8

รปท 2.8 ภาพออบลคแบบครงสวน

( ทมา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-6.jpg )

3. ภาพสามมตแบบแอกโซโนเมตรก

แอกโซโนเมตรก (Axonometric) ค าวาแอกซอน (Axon) มาจากค าวา Axis ซงแปลวาแกนฉะนนภาพแอกโซโนเมตรจงเปนภาพสามมตทวดจากแกนสามแกนมมรวมกน 360 องศา โดยมแกนหลกท ามมตงฉากกบแนวนอน สวนอกสองแกนจะมมมเอยงลกลงไปทงสองขาง มอย 3 แบบดงน

3.1 ภาพไดเมตรก (Diametric Projection) เปนภาพเขยนแบบสามมตทมมมรอบศนยกลางจ านวนสามแกน โดยสองแกนมมเทากน สวนแกนทสามท ามมตางออกไป และแกนหลกตองท ามมตงฉากกบแนวนอน โดยมรปแบบอตราสวนความกวาง ความสง และความลกของภาพอยหลายรปแบบ ดงแสดงในรป 2.9

Page 13: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

19

รปท 2.9 ภาพไดเมตรก

( ทมา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-8.jpg )

3.2 ภาพไตรเมตรก (Trimetric Projection) เปนภาพเขยนแบบสามมตทมมมรอบศนยกลางจ านวนสามแกนโดยทงสามแกนท ามมไมเทากน และแกนหลกตองท ามมตงฉากกบแนวนอน โดยมสดสวนความกวางความสง และความลกของภาพ ดงแสดงในรปท 2.10

รปท 2.10 ภาพไตรเมตรก

( ทมา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-9.jpg )

Page 14: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

20

3.3 ภาพไอโซเมตรก (Isometric Projection) เปนภาพเขยนแบบสามมตทมมมรอบศนยกลางจ านวนสามแกนโดยทงสามแกนท ามม 120 องศาเทากน และแกนหลกตองท ามมตงฉากกบแนวนอนโดยมสดสวนความกวาง ความสง และความลกของภาพ ดงแสดงในรปท 3.3

รปท 2.11 ภาพไอโซเมตรก

( ทมา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-10.jpg )

2.3 ความหมายของ M-Commerce4

M-Commerce คอ การด าเนนกจกรรมตาง ๆ ทเกยวของกบธรกรรม หรอการเงน โดยผานเครอขายโทรศพทเคลอนท หรอการคาขายตามระบบแนวความคดของระบบการคาอเลกทรอนกส E-Commerce ทใชอปกรณพกพาไรสายเปนเครองมอในการสงซอ และขายสนคา ตางๆ ทงการสงซอสนคาทเปนรปธรรม หรอนามธรรม รวมทงการรบ-สงอเมล สงทนาสนใจ และเปนจดทนาศกษา คอ โทรศพทเคลอนสามารถพกพาไปไดทกทไมจ ากด ท าใหตลาดการคาออนไลน หรอการท าธรกรรมเชงพาณชยผานโทรศพทเคลอนท เปนตลาดทนากลวทสด เพราะสะดวกสบาย ไมมขอจ ากดในการจบจาย และคนในสงคมไทยมความคนเคยกบการ ใชโทรศพทเคลอนทอยแลว โดย M-Commerce เปนการแตกแขนงของเทคโนโลยทมผลกระทบโดยตรงตอการขยายตวของธรกจพาณชยอเลคทรอนคส โดย M-Commerce จะชวยเรงอตราการเตบโตใหกบการด าเนนธรกรรมผานเครอขายอเลคทรอนคสไดเรวกวาการใชเทคโนโลย E-Commerce ขอบเขตของ M-Commerce

4

ทมา http://believelove.exteen.com/20090308/m-commerce

Page 15: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

21

ครอบคลมทงการด าเนนธรกรรมระหวางผด าเนนธรกจ กบผใชบรการโทรศพทเคลอนท (Business to Customer หรอ B2C) และระหวางผด าเนนธรกจดวยกนเอง (Business to Business หรอ B2B

2.3.1จดเดนของ M-Commerce

เนองจากลกษณะของ M-Commerce ในเรองของความสามารถในการเคลอนยาย และการเขาถง ท าใหขอจ ากดทางภมศาสตร และเวลาลดลง สงผลให M-Commerce มจดเดนในดานตาง ๆ ดงน

1. ความแพรหลายของเครองลกขาย หรอโทรศพทเคลอนทหาซอไดงาย และในปจจบนมความแพรหลายมากขน ดวยผลจากการแขงขนระหวางผใหบรการเครอขาย รวมถงแรงผลกดนของโทรศพทเคลอนทแบบพรอมใช (เตมเงนได) ท าใหการซอหาโทรศพทเคลอนทท าไดงาย

2. ความสามารถในการตดตามตวไดเสมอ ตราบใดทผใชบรการเปดเครอง และอยในบ ร เ วณ ท มสญญาณ การ ตด ตอ สอสารจาก เค รอข า ยไป ส เค รอ งโทรศพทเคลอนทจะท าไดเสมอ ทงนผใชบรการมสทธทจะระงบการตดตามตวไดในเวลาทตองการ เชน ระงบการโทรเขา ใหโทรศพทเคลอนทท าไดเฉพาะการโทรออกเทานน

3. กระบวนการรกษาความปลอดภย โทรศพทเคลอนทในปจจบนม SIM การด ซงใชเกบขอมลสวนตวทส าคญของผใชบรการ พรอมกบการเขารหสขอมลไว หากตองมการรบ-สงขอมลกบระบบเครอขาย ตวเครองโทรศพทเคลอนทจะมความสามารถในการเขารหสขอมลตาง ๆ ทมการใชงานดวยรหสทไมสามารถถอดออกโดยบคคลท 3 ได ตวอยางเชน เครองโทรศพทเคลอนททสนบสนนเทคโนโลย WAP (Wireless Application Protocol) เปนตน

4. ความสะดวกในการใชงาน เนองจากการออกแบบโทรศพทเคลอนทรนใหม ๆ ใหมความสวยงาม และใชงานงายมากขน ไมวาจะเปนในสวนของหนาจอ การแสดงผล และการปอนขอมล รวมทงการเพมหนวยความจ าภายในตวเครองใหมากขน ท าใหสามารถใชบนทกขอมลตาง ๆ เชน สมดโทรศพท รายการนดหมาย หรอรหสลบสวนตวตาง ๆ ไดมากขน

Page 16: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

22

2.3.2 ลกษณะของ M-Commerce

เนองจากจ านวนผใชอปกรณสอสารไรสายทเพมขนอยางรวดเรว และคาใชจายในการเชอมตออนเทอรเนต (Internet access) มแนวโนมทจะลดลงอยางตอเนอง ท าใหเกดแรงขบดนในการท าธรกรรมแบบไรสายซงมลกษณะส าคญ ดงน

1.ความสามารถเคลอนยาย (Mobility) เปนจดดงดดทนาสนใจ เนองจากระบบไรสายไดสนองตอบผบรโภคดานสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ ทเครอขายอนเทอรเนตสามารถเขาถง ท าใหลกคาสามารถเลอกซอสนคาไดทกหนทกแหง โดยใชโทรศพทมอถอทพกพาไปกบผใชงาน

2. ความสามารถเขาถง (Reach ability) หมายถง บคคลสามารถตดตอ ณ เวลาใด ๆ (At any time) ททานสามารถก าหนดได

2.3.3 ปจจยส าคญทผลกดนให M-Commerce

ประสบความส าเรจ นอกจากลกษณะ และจดเดนของ M-Commerce ทเปนพนฐานส าคญในการผลกดนใหการด าเนนธรกรรมเชงพาณชยในรปแบบของ M-Commerce เกดขนไดแลว ความกาวหนาอยางรวดเรวของเทคโนโลยสอสารโทรคมนาคม ทชวยใหโทรศพทเคลอนทในอนาคตอนใกลมขดความสามารถเพมเตมมากขน จงถอวาเปนปจจยส าคญทชวยให M-Commerce กาวผานอปสรรคทขดขวางการเตบโตของกจกรรม E-Commerce ซงสามารถสรปไดเปน 3 ประการดงน

1.การใชประโยชนจากขอมลต าแหนงทองถน เทคโนโลย Location Based Service ซงเปนความกาวหนาอกขนหนงของเครอขายโทรศพทเคลอนท จะท าใหเครอขายทราบไดวาผใชบรการแตละรายอย ณ ทแหงใดไดตลอดเวลา ท าใหสามารถสรางบรการ M-Commerce ทสมพนธกบต าแหนงทอยของผใชบรการไดอยางอตโนมต ซงสงเหลานไมอาจเกดขนไดกบการใชเครองคอมพวเตอร เพอท าธรกรรมแบบ E-Commerce

2. สามารถเชอมตอกบเครอขาย เพอตดตอสอสารไดในทนท ดวยความพรอมของเทคโนโลยการรบสงขอมลแบบใหม ๆ ในปจจบน เชน GPRS (Generic Packet Radio Service) ในเครอขาย GSM รวมกบเทคโนโลย WAP ท าใหผใชบรการสามารถตดตอกบแหลงใหบรการ M-Commerce หรอบรการอนเตอรเนตตาง ๆ

Page 17: 2.1 Augmented Reality - Siam University · 2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality Augmented

23

ไดทนททตองการ โดยไมตองเสยเวลารอการเชอมตอวงจรใหเรยบรอยกอนทจะท าการสอสารได เหมอนดงในกรณของการพงพาเทคโนโลย WAP บนเครอขาย GSM หรอการใชคอมพวเตอรท าธรกรรมแบบ E-Commerce ซงความสามารถแบบใหมของโทรศพทเคลอนทนเอง ทนาจะตรงกบพฤตกรรมการใชงานของมนษยทสด และนาจะเปนหนงในปจจยส าคญทผลกดนใหเกดการเจรญเตบโตของกจกรรม M-Commerce

3. การจดการฐานขอมลสวนบคคล แมในปจจบนเครองโทรศพทเคลอนทบางรนจะมความสามารถในการบนทกขอมลบางอยางของผใชบรการบางแลว แตโทรศพทเคลอนทรนใหม ๆ ทมหนวยความจ ามาก และมการใชเทคโนโลยการพฒนาโปรแกรมพเศษ เชน การใชโปรแกรมแบบ Java2ME นาจะเปนจดหกเหทส าคญส าหรบการเตบโตของกจกรรม M-Commerce ตวอยางของขอมลทเกบไวในฐานขอมลสวนบคคลกอาจจะเปน ความชอบสวนตว, เลขทบตรประจ าตวทส าคญตาง ๆ, กฬาทชอบ ฯลฯ ซงหากผใชบรการอนญาตใหมการเปดเผยกบแหลงใหบรการขอมล M-Commerce กจะท าใหเกดบรการรปแบบใหม ๆ ทนาสนใจขนอกมากมาย

รปท 2.3 ตวอยางภาพ M-Commerce ( ทมา : http://www.smethailandclub.com/upload/filecenter/mobile-commerce.jpg )