2.1 Augmented Reality - Siam · PDF file 2.1...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2.1 Augmented Reality - Siam · PDF file 2.1...

 • บทที่2

  แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง

  ในการพฒันาภาคนิพนธ์น้ี คณะผูจ้ดัท าไดป้ระยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการพฒันาประกอยดว้ย

  2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1 2.1.1 ความหมาย Augmented Reality

  Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็น จริง (Real) เขา้กบัโลกเสมือน (Virtual) ซ่ึงจะท าให้ภาพท่ีเห็นในจอภาพกลายเป็นวตัถุ 3 มิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง และก าลงัพลิกโฉมหน้าให้ส่ือโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ไปสู่ ความต่ืนเตน้เร้าใจแบบใหม่ ของการท่ีภาพสินคา้ลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอร์ น าไปสู่ การเปล่ียนแปลงโฉมหนา้ส่ือยคุใหม่ เช่นเดียวกบัเม่ือคร้ังเกิดอินเทอร์เน็ตข้ึนในโลกก็วา่ได ้ หากเปรียบส่ือต่างๆ เสมือน “กล่อง” แลว้ AR คือการเดง้ออกมาสู่โลกใหม่ภายนอกกล่องท่ี สร้างความต่ืนเตน้เร้าใจ ในรูปแบบ Interactive Media

  เพียงแค่ภาพสัญลกัษณ์ท่ีตกแต่งเป็นรูปร่างต่างๆ แลว้น าไปท ารหัสหรือเรียกว่า Marker เม่ือตีพิมพบ์นวตัถุต่างๆ แลว้ไม่วา่จะเป็นบนผา้ แกว้น ้ า กระดาษ หนา้หนงัสือหรือ แมแ้ต่บนนามบตัร แลว้ส่องดว้ยกลอ้งเวบ็แคม หรือการยกสมาร์ทโฟนส่องไปขา้งหนา้ ท่ีมี Reality Browser Layar เราอาจเห็นภาพโมเดลของอาคารขนาดใหญ่ หรือเห็นสัญลกัษณ์ ของร้านคา้ต่างๆ รูปสินคา้ต่างๆ รวมไปถึงรูปคนเสมือนจริงปรากฏตวัและก าลงัพูดผ่าน หนา้จอคอมพิวเตอร์ น่ีคือส่ิงท่ีต่ืนตาต่ืนใจ และท าให้ AR กลายเป็นส่ิงท่ีถูกถามหากนัมาก ข้ึน

  1

  ท่ีมา http://lprusofteng.blogspot.com/2013/05/augmented-reality-ar.html

 • 8

  รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งอุปกรณ์เสมือนจริง

  ( ท่ีมา : http://static.dezeen.com/uploads/2013/08/dezeen_ikea-launch_augmented- reality_2014_ss2_pan.jpg )

  2.1.2 หลกัการของเทคโนโลยเีสมือนจริง2

  แนวคิดหลกัของเทคโนโลยีเสมือนจริง คือการพฒันาเทคโนโลยีท่ีผสานเอาโลก แห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริง เขา้ด้วยกนัผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อ ต่างๆ เช่น เว็บแคม คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงภาพเสมือนจริงนั้นจะ แสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศพัท์มือถือ บนเคร่ือง ฉายภาพ หรือบน อุปกรณ์แสดงผลอ่ืนๆ โดยภาพเสมือนจริงท่ี ปรากฏข้ึนจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชไ้ดท้นัที ทั้ง ในลกัษณะท่ีเป็นภาพ น่ิงสามมิติ ภาพเคล่ือนไหว หรืออาจจะเป็นส่ือท่ีมีเสียงประกอบ ข้ึนกบัการออกแบบส่ือแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด โดยกระบวนการภายในของ เทคโนโลยเีสมือนจริง ประกอบดว้ย 3 กระบวนการ ไดแ้ก่

  - การวเิคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็นขั้นตอนการคน้หา Marker จากภาพท่ีได้ จากกลอ้งแลว้สืบคน้จากฐานขอ้มูล (Marker Database) ท่ีมีการเก็บขอ้มูลขนาด และรูปแบบของ Marker เพื่อน ามาวิเคราะห์รูปแบบของ Marker การวิเคราะห์ ภาพ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศยั Marker เป็นหลกัในการท างาน (Marker based AR) และการวเิคราะห์ภาพโดยใชล้กัษณะ ต่างๆ ท่ีอยูใ่น ภาพมาวเิคราะห์ (Marker-less based AR)

  2

  ท่ีมา https://nipatanoy.wordpress.com/โลกเสมือนผา่นโลกจริง-augmented-reality/

  https://nipatanoy.wordpress.com/

 • 9

  - การค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ Marker เทียบกบักลอ้ง - กระบวนการสร้างภาพสองมิติ จากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) เป็นการเพิ่ม ขอ้มูลเขา้ไปในภาพ โดยใชค้่าต าแหน่ง เชิง 3 มิติ ท่ีค านวณไดจ้นไดภ้าพเสมือน จริง

  2.1.3 องคป์ระกอบของเทคโนโลยเีสมือนจริง ประกอบดว้ย - AR Code หรือตวั Marker ใชใ้นการก าหนดต าแหน่งของวตัถุ - Eye หรือ กลอ้งวิดีโอ กลอ้งเวบ็แคม กลอ้งโทรศพัทมื์อถือ หรือ ตวัจบั Sensor อ่ืนๆ ใชม้องต าแหน่งของ AR Code แลว้ส่งขอ้มูลเขา้ AR Engine

  - AR Engine เป็นตวัส่งขอ้มูลท่ีอ่านไดผ้า่นเขา้ซอฟต์แวร์หรือส่วนประมวลผล เพื่อแสดงเป็นภาพต่อไป

  - Display หรือ จอแสดงผล เพื่อใหเ้ห็นผลขอ้มูลท่ี AR Engine ส่งมาให้ในรูปแบบ ของภาพ หรือ วีดีโอหรืออีกวิธีหน่ึง เราสามารถรวมกล้อง AR Engine และ จอภาพ เขา้ดว้ยกนัในอุปกรณ์เดียว เช่น โทรศพัทมื์อถือ หรืออ่ืนๆ

  รูปท่ี 2.2 องคป์ระกอบของเทคโนโลยเีสมือนจริง ( ท่ีมา : http://learngears.files.wordpress.com/ )

  http://learngears.files.wordpress.com/

 • 10

  2.1.4 ระบบเสมือนเสริมบนโทรศพัทมื์อถือ

  โทรศพัทมื์อถืออจัฉริยะหรือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ถือเป็นจุดเปล่ียนแนวคิด ทางการตลาดของการโฆษณา เพราะด้วย ระบบเสมือนจริงบนโทรศพัท์มือถือ (Mobile AR) ท าให้ผูใ้ชส้ามารถ รับขอ้มูลหรือข่าวสารไดท้นัทีตามคุณลกัษณะของซอฟตแ์วร์หรือ โปรแกรมต่างๆ ท่ีอยูใ่นโทรศพัทมื์อถ