ინტელექტი და მისი ფსიქოლოგიური...

Click here to load reader

 • date post

  07-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  1.836
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of ინტელექტი და მისი ფსიქოლოგიური...

 • 1

  ????

  .

  .

  . , intelectus , ,

  . .

  . viciT,

  , .

  .

  , , Zlieri abstraqtuli azrovnebiTa da Tanmimdevruli logikiT gamoirCeva.

  f ,

  , gamklavebis .

  . . , .

  .

  , , ,

  , [ ecar

  , ].

  . , ,

  ,

  . .

  , [

  ]. a iwvevs

  ,

  (S), b . v. Sternis

  mixedviT. , . ,

  azrovnebis unaria.

  , , ,

  .

  . .

  . , a

  .

  - IQ . . cnebas, romelic asaxavs

  , a

  (1981). inteleqtis gazomvainteleqtis gazomvainteleqtis gazomvainteleqtis gazomva

  ,

  ,

  .

 • 2

  mecnierebi, visac didi wvlili miuZmecnierebi, visac didi wvlili miuZmecnierebi, visac didi wvlili miuZmecnierebi, visac didi wvlili miuZRvis inteleqtis gazomvis meTodebis SeqmnaSi:Rvis inteleqtis gazomvis meTodebis SeqmnaSi:Rvis inteleqtis gazomvis meTodebis SeqmnaSi:Rvis inteleqtis gazomvis meTodebis SeqmnaSi:

  ingliseli mecnieri fransis haltonifransis haltonifransis haltonifransis haltoni (me-19 saukune) iyo pirveli, vinc cdilobda Seeswavla adamianebs Soris gonebrivi gansxvavebebi da gaezoma maTi gonebrivi unarebi.

  , asTan erTad, ,

  urCion s adekvaturi saswavlo garemo

  .

  .

  1904 ,

  . isaTvis

  k . ....nnnn

  .

  . .

  moswavleTa gonebrivi SesaZlbelobebis ,

  . .... ....

  sxvadasxva

  . a, ,

  ,

  . 1905. o .

  da 30 , ,

  , , unarebis Sefasebas.

  3 11 50 janmrTeli .

  .

  da . IQ

  100-ze.

  IQ = / * 100

  ganisazRvreboda

  . , 10

  , 8 , 8.

  IQ ,

  . 14 1000

  . qulebis

  ,

  fransis fransis fransis fransis haltonihaltonihaltonihaltoni

  1822 1822 1822 1822 ----1911191119111911

  Aalfred bineAalfred bineAalfred bineAalfred bine 1859185918591859----1911191119111911

  luis luis luis luis termenitermenitermenitermeni 1877187718771877----1956195619561956

  devid veqsleridevid veqsleridevid veqsleridevid veqsleri 1896189618961896----1981198119811981

 • 3

  . , 5

  yofiliyo 5 .

  IQ llll. IQ IQ IQ IQ . nedli qulebis

  .

  llll. eeee IQ (1000 s) 10 asakobriv da nedli qulebi, bine-simonisgan gansxvavebiT, gadaiyvana standartul IQ skalaze, romlis saSualoa 100 da standartuli gadaxra 15.

  90-105 , .

  106-115 116-125.

  96- IQ . , 905 (5

  14 ) IQ M = 100, SD = 12.6. IQIQIQIQ

  56-65 (0.33%)

  66-75 (2.3%)

  76-85 (8.6%)

  86-95 (20.1%)

  96-105 (33.9%)

  106-115 (23.1%)

  116-125 (9.0%)

  125-135 (2.3%)

  136-145 (0.55%)

  amrigad, l. termenis mixedviT, IQ standartuli , gviCvenebs

  gonebrivi ganviTarebis misi asakobrivi jgufis

  is gonebrivi ganviTarebis donesTan. inteleqtis gazomvis mizniT Catarebuli kvlevebis safuZvelze aRmoCnda, rom:

  1. .

  2. farTo diapazoni.

  3. i obis mqone pirTa % maCveneblis

  , , kriteriumebis

  , iTac gansazRvaven gonebriv CamorCenilobas.

  4. , ( )

  , ( talantebi) .

  5. ,

  ,

  , .

  ????

  nd IQ IQ IQ IQ

  , , , , progresuli progresuli progresuli progresuli , inteleqtis .

  e ebi

  , asakobriv . sxvanairad rom vTqvaT, IQ testSi miRebuli qula gviCvenebs, Tu sad imyofeba konkretuli adamiani misi asakobrivi jgufis sxva adamianebTan SedarebiT _ saSualosTan axlos, saSualoze maRla, Tu saSualoze dabla.

 • 4

  naxatze mocemulia inteleqtis standartuli maCveneblebis ganawileba populaciaSi standartul skalaze. es ganawileba normaluria da yvelaze meti individi moTavsebulia -1 +1 standartuli gadaxris diapazonSi, anu 85-dan 115 IQ. d. veqsleris mixedviT IQ qulebis mixedviT gamoiyofa inteleqtis Semdegi doneebi: Zalian maRali saSualoze maRali 110-120 saSualo 90-110 saSualoze dabali 90-80 mosazRvre 80-70 ioli gonebrivi CamorCena 70-55 saSualo gonebrivi CamorCena 55-40 Zlieri gonebrivi CamorCena 40-20 mZime gonebrivi CamorCena -

 • 5

  , ,

  , , socialur-

  kulturuli faqtorebi .. .

  amitom

  i .

  da xelmeored standartizeba samizne populaciaze. inteleqtis testis monacemebis interpretaciisas metad mniSvnelovania socialuri da kulturuli faqtorebis gaTvaliswineba da IQ maCveneblebis pirovnebis Sesaxeb sxva fsiqologiur monacemebTan erTobliobaSi ganxilva.

  inteleqtis modelebiinteleqtis modelebiinteleqtis modelebiinteleqtis modelebi ,

  .,

  .

  .

  , , ,

  . , .

  IQ .. ,

  , .

  , ,

  . , IQ

  ,

  . ,

  . ,

  . ,

  IQ :

  , ?!

  .

  , ,

  (,

  , , )

  , .

  ,

  . ,

  , . ,

  , , .

  , , . . ( ) ,

  , .

  ,

  . . ,

 • 6

  (G) s ,

  .

  ,

  . , (g)

  . ,

  (.33)

  , :

  (g) , .

  , (g)

  , ,

  , s

  ,

  . g

  . G

  (IPAT) .

  . ,

  . 56

  , 7

  :

  1) (P) ; 2) (N) maTematikuri unarebi; 3) (W) 4) (V) V W , , ,

  V ,

  W .

  5) (S) ;

  6) (M ) , , , ; 7) (R) sxvadasxva saxis .

  ,

  , .

  .

  , .

  .

  . ,

  ,

  . , ,

  ,

  , ,

  , ,

  .

 • 7

  .

  (., . ). . g

  .

  Vied , Kim - .

  : ,

  , , ,

  .

  . s

  ) (

  ( ) : g

  s

  .

  .

  , ( )

  , ,

  .

  .

  . ,

  .. .

  3 : , , .

  5 ,

  4 4 . 4*5*6

  120 (). , .

  . 20

  98120 .

  ( ):

  1. , ;

  2. , , ;

  3.

  ( );

  4. ;

 • 8

  5. (cognition). [ ] .36

  5 4 .

  ,

  . (, ),

  (), (

  .. ).

  1. ; 2. , ; 3. ; 4. .

  , 6

  . , ,

  .

  1. . , , . 2. . . 3. . , . 4. . , , / 5. . . 6. (). ,

  .

  .

  .

  ,

  ,

  . ,

  IQ

  , , .

  , , ,

  ,

  . ,

  [ :

  , .

  ()

  , , ,

  , .

  .

  .

  . (1964, 1968).

 • 9

  ,

  A Gf

  B

  C

  D

  , ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  , ,

  . ,

  .

  , .

  .

  ,

  . .

  ,

  , .

  .

  .. , ,

  , .

  , Gf/Gc / . ,

  ,

  . ,

  , , , ).

  . , ,

  ,

  . , ,

  . ,

  , .

  , ,

  IQ . . (.).

  . IQ

  , ,

  . .

  ,

  , .

  ,

  . ,

  ,

  () .

  . ,

  , . ,

 • 10

  , , :

  , , .

  , , ,

  .

  . ,

  .

  ,

  ,

  .

  (, 1975). ,

  , , ,

  : 1.

  . 2. . 3.

  ( , 1978).

  . ,

  , .

  . , : ,

  .

  IQ .(1984) , B

  , , : A B, C D. ()

  ( )

  1. . .

  : ,

  , . ( : ; ; ).

  2. . A B , ,

  : A B ; A , B ; A , B

  .

  3. . (A : B) (C : ?) A C . :

  A , C , , ;

  . ,

  .

  4. . C , D, . , C D

  . A : B 1.

 • 11

  5. : C : D , A : B ,

  , , .

  6. . .

  , ,

  , , , ,

  , ,

  , ,

  . , , ,

  .

  ,

  , .

  , .

  .

  ( )

  ? ? ? ? ? ? ? ?

  mexsierebasTan

  . , a

  a (. ), ,

  da (. , .).

  . ,

  , .

  , , ,

  .

  , , ,

  , ,

  ? . am dros, ,

  , .