Download - Hyrje Në Excel

Transcript
 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  1/15

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  2/15

  Çfare eshte MS Excel?Microsoft Excel eshte

  program i paketes Office.

  MS Excel perdoretper:

  Organizimin e tedhenave ne rreshtadhekollona

  Perllogaritjen etedhenave

  Formimin egrafikeveetj..

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  3/15

  Hapja e Programit ExcelRruga standarte perte

  hapur MS Excel 2010eshte:

  Klikojme ne ButoninStart

  Ne menune Startzgjedhim All Programs

  Nga lista eprogramevete instaluar zgjedhimMicrosoft Office

  Me pas zgjedhimMicrosoft Excel 2010

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  4/15

  Komponentet kryesore

  te MS ExcelKomponentet kryesore

  te editorit te MS Excel

   jane:Title Bar

  Ribbon

  Quick AccessToolbar

  Formula Bar

   Worksheet

   Workbook

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  5/15

  Title Bar –

   Shiriti iEmritTregon emrin e skedarit, programit dhe butonat

  Minimize, Maximize/Restore dhe Close .

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  6/15

  RibbonEshte nje shufërqë përmban shumicen e komandave te

  MS Excel te organizuara ne grupe tendryshme.

  Ribbon shfaq komandat e Tab-it (skedes) te zgjedhur. Ne

  rastin e meposhtem kemi komandat e Tab-it Home.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  7/15

  Quick Access ToolbarEshte nje shufer qe permban komandat me te

  perdorura, te cilat mund te aksesohen (perdoren)shume shpejt.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  8/15

  Formula BarEshte nje shufer qe perbehet nga tre pjese:

  1-) Name Box

  2-) Insert Function

  3-) Formula Bar

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  9/15

  Name BoxTregon adresen

  e

  qelizesaktive.Qeliza

  aktive eshte

  qeliza ezgjedhur.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  10/15

  Insert FunctionSherben per te

  futurautomatikisht

  funksionet qeka MS Excel-i.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  11/15

  Formula BarSherben per te shkruajtur formulat brenda qelizave,

  ose perte pare formulatqe jane neqelizenaktive.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  12/15

  Formula BarNe rastin kur qeliza aktive permban formule vete

  qeliza tregon rezultatin e formules nderkohe qe neFormula Bar shfaqet formula qe jep kete rezultat.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  13/15

  Formula BarNe rastinkurqelizaaktive permban tekstqelizadhe

  formula bar shfaqin te njetininformacion.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  14/15

  Worksheet (fleta punuese)Quajme nje

  faqe te nje

  skedari tepregatiturnga MS

  Excel.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  15/15

  Workbook (Libri punues)Quajmë një

  fajll të

  pregatiturnga MSExcel.