zobacz kodeks dobrych praktyk restrukturyzacji

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of zobacz kodeks dobrych praktyk restrukturyzacji

 • KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

  RESTRUKTURYZACJI

  Wicej informacji na stronie: efektywnetransakcje.pl

  #efektywnetransakcje | #fBDf

  Kodeks powsta w ramach II edycji kampanii

  edukacyjnej z inicjatywy FORDATA

  II eDycja 16

 • Partnerzy strategIcznI

  Patronat meDIalny

  Partnerzy InstytucjonalnI

  wsPIeraj nas

 • Spis treci

  Sowowstpu

  Dobre Praktyki Restrukturyzacji

  Autorzy Kodeksu Rada Programowa

  1 str. 5 2 str. 6 - 10

  3 str. 11 - 26

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 16 5

  Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji, ktry przekazujemy w Pastwa rce zosta zainicjonowany

  przez Rad Programow Ekspertw, w nastpstwie wejcia w ycie nowych rozwiza prawnych. Usta-

  wa Prawo Restrukturyzacyjne obowizujca od 1 stycznia 2016 r. wprowadza wiele wanych rozwiza

  w relacjach biznesowych, w szczeglnoci pomidzy dunikami i wierzycielami. Nowe przyjazne regu-

  lacje prawne powinny by coraz czciej stosowane przez przedsibiorcw, gdy s dla nich korzystne

  i umoliwiaj podjcie efektywnych dziaa w sytuacjach kryzysowych.

  Zdaniem Autorw, restrukturyzacja powinna by przygotowana jako trzyetapowy proces, na ktry ska-

  da si: analiza ekonomiczno-prawna i okrelenie rde dysfunkcji biznesowych, opracowanie planu na-

  prawczego, a nastpnie jego konsekwentne wdroenie. Co odpowiada te ukadowi Kodeksu. Kodeks

  Dobrych Praktyk Restrukturyzacji to efekt wsplnej pracy praktykw z wieloletnim dowiadczeniem

  w dziedzinie restrukturyzacji, ktrzy dziaali w ramach Rady Programowej kampanii edukacyjnej For

  better data flow praktykuj efektywne transakcje.

  rada Programowa ekspertw

  wskazwki kodeksu Dobrych Praktyk restrukturyzacji obejmuj

  projekty restrukturyzacji zarwno rozwojowej, jak i naprawczej. kade

  przedsibiorstwo dostosowuje si do zmian zachodzcych w otoczeniu lub,

  reagujc na sytuacj kryzysow, podejmuje dziaania, ktrych celem jest

  kontynuacja aktywnoci firmy i wzrost jej wartoci.

  Sowo wstpu

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 166

  Aleksandra Porbska

  czonek zarzdu i It Director, forData sp. z o.o.

  Wspzaoyciel FORDATA, spki bdcej czoowym

  dostawc usugi Virtual Data Room w Polsce i w regio-

  nie CEE. Ola peni rol IT Director, odpowiedzialna

  jest take za rozwj biznesu, w tym identyfikowanie

  nowych kierunkw rozwoju. System VDR oferowany

  przez FORDATA usprawnia zarzdzanie dokumentami

  i komunikacj podczas zoonych procesw transak-

  cyjnych, m.in. fuzji i przej, restrukturyzacji, procesw

  zwizanych z pozyskiwaniem finansowania. System by

  wykorzystywany przy realizacji kilkuset transakcji, w

  tym m.in. przy pracach nad planem restrukturyzacyj-

  nym dla BZK Group, czy w procesie restrukturyzacji

  NOMI S.A., na etapie poszukiwania inwestora.

  Autorzy Kodeksu Rada Programowa

  Bartosz Groele

  Partner, kancelaria tomasik Pakosiewicz groele

  Kieruje Praktyk prawa upadociowego i restruktu-

  ryzacji. Uznany prawnik specjalizujcy si w szeroko

  pojtej restrukturyzacji. Powoany jako ekspert w ze-

  spole Ministra Sprawiedliwoci do spraw nowelizacji

  Prawa Upadociowego i Naprawczego. Konsultant

  Banku wiatowego w projekcie dotyczcym oceny

  ustawy Prawo upadociowe i naprawcze. Reprezen-

  tant Polski w ramach pracy grupy UNCITRAL ONZ.

  Prelegent na licznych konferencjach. Wiceprezes In-

  stytutu Allerhanda.

  Magorzata Kuik

  Partner, f5 konsulting sp. z o.o.

  Posiada bogate dowiadczenie w kompleksowej ob-

  sudze procesw transakcyjnych, doradzajc sprze-

  dajcemu lub kupujcemu. Braa udzia w procesach

  M&A podmiotw z rnych bran, o wartoci od kilku

  do kilkuset milionw PLN, realizowanych we wsp-

  pracy z podmiotami prywatnymi, funduszami inwe-

  stycyjnymi, grupami kapitaowymi, Skarbem Pastwa

  oraz samorzdami terytorialnymi.

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 16 7

  Patryk Filipiak

  Prezes zarzdu, zimmerman filipiak restruktu-

  ryzacja s.a.

  Doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca re-

  strukturyzacyjny, adwokat. Partner i zaoyciel kan-

  celarii Filipiak Babicz. Wsptwrca nowego Prawa

  Restrukturyzacyjnego. Wykadowca prawa upadocio-

  wego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

  Czonek midzynarodowego stowarzyszenia specja-

  listw zajmujcych si upadoci i restrukturyzacj

  przedsibiorstw INSOL EUROPE oraz Zespou Ministra

  Rozwoju ds. Prawa Gospodarczego i Zespou Ministra

  Sprawiedliwoci ds. Nowelizacji Prawa Upadociowego

  i Naprawczego.

  Andrzej Gowacki

  Przewodniczcy rady nadzorczej, Dga centrum

  sanacji firm s.a.

  Doradca restrukturyzacyjny, Prezes Zarzdu spki

  doradczo inwestycyjnej DGA S.A., spki z 25-letni

  histori, notowanej na Giedzie Papierw Wartociowych

  w Warszawie. Peni rwnie funkcj Przewodniczcego

  Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A., spki

  utworzonej przez zesp doradcw restrukturyzacyjnych

  oraz doradcw biznesowych. Realizator licznych projek-

  tw konsultingowych, w tym dotyczcych restrukturyza-

  cji przedsibiorstw. Autor wielu publikacji powiconych

  problematyce sanacji przedsibiorstw oraz nowego Prawa

  restrukturyzacyjnego.

  Grzegorz Nawrocki

  Doradca, grant thornton

  Legitymuje si tytuem Executive MBA. Posiada

  wieloletnie dowiadczenie w zakresie realizowania

  projektw reorganizacyjnych w zakresie finansw

  i ksigowoci w podmiotach z brany usug budow-

  lanych, komunalnych, handlu hurtowego i jednostce

  naukowej. W Grant Thornton odpowiada za rozwj

  produktu Restrukturyzacje.

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 168

  Maciej Drabek

  manager, ms towarzystwo funduszy Inwestycyj-

  nych s.a.

  Odpowiada za prowadzenie transakcji fuzji i przej,

  nadzr nad spkami portfelowymi oraz za analiz

  i prowadzenie nowych projektw inwestycyjnych w

  brany energetycznej, budowlanej, przemysowej,

  stoczniowej i offshore. Nadzoruje procesy restruktu-

  ryzacyjne oraz przygotowanie wycen i modeli finanso-

  wych. Wczeniej jako analityk inwestycyjny pracowa

  dla takich firm jak: Deloitte, PWC, Polimex Mostostal.

  Absolwent studiw magisterskich z dziedziny finan-

  sw i bankowoci w SGH oraz Universidad de Sevilla,

  a take studiw podyplomowych z zakresu zarzdza-

  nia projektami. Posiada tytu CFA.

  Marcin Dudarski

  radca Prawny, managing Partner, jP weber

  Zarzdza zespoem restrukturyzacyjnym. Specjalista

  w pozyskiwaniu i obsudze funduszy inwestycyjnych

  oraz inwestorw strategicznych w zakresie midzy-

  narodowych procesw restrukturyzacyjnych, transa-

  kcji M&A, a take procesw inwestycyjnych w Polsce.

  Przeprowadzi szereg zoonych transgranicznych

  projektw oraz transakcji, w szczeglnoci dla sek-

  tora spoywczego, motoryzacyjnego oraz AGD. Nad-

  zorowa proces przejcia upadego zakadu Fagor

  Mastercook przez koncern BSH Hausgerte oraz

  prowadzi transgraniczny projekt restrukturyzacyjny

  dla grupy Belvdre.

  dr hab. Andrzej Wierciski

  adwokat, starszy Partner, kancelaria wkB wier-

  ciski, kwieciski, Baehr

  Wspzaoyciel kancelarii, kieruje praktyk prawa

  upadociowego i restrukturyzacji oraz zespoem

  M&A. Profesor na Wydziale Prawa Szkoy Wyszej

  Psychologii Spoecznej. Jest uznanym ekspertem w

  zakresie prawnych aspektw procesw restruktury-

  zacyjnych przedsibiorstw, prawa upadociowego

  oraz w dziedzinie prawa spek i adu korporacyjne-

  go. Uczestniczy w prywatyzacji pierwszych przedsi-

  biorstw i bankw pastwowych w Polsce oraz dora-

  dza przy tworzeniu przedsiwzi typu joint venture.

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 16 9

  Jan Kospin

  Dyrektor Departamentu fuzji i przej, navigator

  capital group

  Czonek Zarzdu Navigator Capital Advisory

  Sp. z o.o. Posiada wieloletnie dowiadczenie w realizacji

  transakcji fuzji i przej, restrukturyzacji przedsi-

  biorstw i doradztwa finansowego, m.in. w brany

  FMCG, handlu detalicznego i produkcyjnej. Doradza

  m.in. w takich transakcjach, jak przejcie przez Wielton

  S.A. francuskiego Fruehauf SAS i woskiej Compagnia

  Italiana Rimorchi, przejcie przez Advent International

  giedowego EKO Holding S.A. i nabycie przez Bridge-

  point spki Dr Gerard od francuskiego Groupe Poult,

  restrukturyzacji zaduenia Grupy Pamapol.

  Magdalena Kasiarz-Lewandowska

  adwokat, kancelaria Prawna ey law (ernst &

  young law taasiewicz i wsp.)

  Posiada wieloletnie dowiadczenie w doradztwie praw-

  nym dla polskich i zagranicznych firm, gwnie z zakresu

  prawa cywilnego, kontraktw handlowych, prawa kar-

  nego i gospodarczego. Doradza przy sprzeday, reorga-

  nizacji i likwidacji spek, fuzjach i przejciach, audytach

  prawnych. Realizuje projekty nieruchomociowe i infra-

  strukturalne, take w ramach PPP. Specjalizuje si w re-

  strukturyzacji grup kapitaowych przedsibiorstw, rw-

  nie zagroonych upadoci w ramach postpowania

  naprawczego i upadociowego z opcj zawarcia ukadu.

  Sawomir Witkowski

  Doradca restrukturyzacyjny, rzeczoznawca ma-

  jtkowy

  Dowiadczenie zawodowe w restrukturyzacji

  i zarzdzaniu finansami zdobywa jako dyrektor

  finansowy w podmiotach krajowych i midzynaro-

  dowych, a od roku 2009 jako syndyk i nadzorca s-

  dowy. Uczestniczy w wielu procesach M&A, w tym

  w ramach prowadzonych przez siebie postpowa

  upadociowych.

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 1610

 • Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji

  Czci Kodeksu

  I. analiza i ocena stanu przedsibiorstwa. Przygotowanie do restrukturyzacji.

  II. Budowanie planu restrukturyzacyjnego.

  III. wdraanie planu restrukturyzacyjnego.

 • Cz I

  analiza i ocena stanu przedsibiorstwa.

  Przygotowanie do restrukturyzacji.

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  13KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI | Kampania FBDF II Edycja 16

  Restrukturyzacja moe by rozwojowa lub naprawcza.

  Restrukturyzacja rozwojowa ma na celu zwikszenie potencjau przedsibiorstwa, w szczeglnoci

  poprzez wejcie na nowe rynki, poszerzenie oferty produktowej, wdroenie innowacyjnych technolo-

  gii - przysowiow ucieczk do przodu.

  Restrukturyzacja naprawcza dotyczy przedsibiorstwa w kryzysie. W wikszoci sytuacji przedsi-

  biorca jest w stanie samodzielnie zaradzi sytuacji kryzysowej. W pozostaych przypadkach siga po

  przepisy prawa i pomoc specjalistw.

  W stanie zagroenia niewypacalnoci i w stanie niewypacalnoci firma potrzebuje dodatkowego

  wsparcia w postaci nadzwyczajnych narzdzi do wprowadzania zmian w przedsibiorstwie.

  Skuteczno restrukturyzacji zaley od rzetelnego jej przygotowania, dobrego planu i elaznej konse-

  kwencji w jego wdraaniu.

  Restrukturyzacja jest wyrazem dojrzaoci interesariuszy i ich troski o dobro przedsibiorstwa, nie

  powinna by kojarzona z upadoci.

  restrukturyzacja to proces przebudowy, w ktrym odpowiedzialne

  przedsibiorstwo dostosowuje si do zmian w otoczeniu lub reaguje

  na sytuacj kryzysow.01

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 16

  Kady waciciel oraz zarzdzajcy firm musi na bieco ledzi jej sytuacj ekonomiczn. wiado-

  mo tego, co dzieje si w organizacji, na rynku i z produktem, a take tego, jakie s aktualne perspek-

  tywy firmy, to najlepszy sposb na zapobieganie trudnym sytuacjom, a - w razie potrzeby najlepsze

  przygotowanie do dziaa restrukturyzacyjnych. Aby to osign, konieczne jest rzetelne sporzdza-

  nie sprawozdania finansowego oraz wdroenie systemu controllingu wewntrznego. W razie potrze-

  by, obowizkiem Zarzdu jest rozeznanie problemu i znalezienie sposobu jego rozwizania.

  Moliwe jest prowadzenie dziaa restrukturyzacyjnych siami wewntrznymi oraz skorzystanie

  z pomocy zewntrznego doradcy restrukturyzacyjnego, ktry spojrzy na sytuacj z nowej perspek-

  tywy. Czasami zasadne jest znalezienie inwestora, czy signicie po ochron, jak daje Ustawa Pra-

  wo Restrukturyzacyjne. Dziaania powinny by przeprowadzone moliwie wczenie i skutecznie, aby

  unikn odpowiedzialnoci za brak zgoszenia wniosku o ogoszeniu upadoci.

  stan przedsibiorstwa powinien by regularnie monitorowany.02

  14 KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI | Kampania FBDF II Edycja 16

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 16 15

  Aktualna sytuacja firmy jest konsekwencj tego, co wydarzyo si we wszystkich obszarach jej funkcjo-

  nowania. Dlatego restrukturyzacja powinna obj m.in. jej strategi rynkow, finansow, produktow

  i organizacyjn, zdolno do pozyskiwania nowych klientw, sfer zwizan z technologi i prawny

  przegld obowizujcych umw.

  Kluczowa jest uczciwa ocena stanu biecego, identyfikacja dysfunkcji i diagnoza ich przyczyn. Aby

  restrukturyzowa trzeba myle przyczynowo skutkowo, tylko wtedy program zmian bdzie zawie-

  ra realn przesank rozwoju lub sanacji przedsibiorstwa.

  Restrukturyzacja naprawcza to radykalne dziaanie. Wszyscy zaangaowani powinni by tego wia-

  domi, a przy tym dziaa odpowiedzialnie. Dua odpowiedzialno spoczywa na doradcy restruktury-

  zacyjnym, z ktrego usug powinien skorzysta przedsibiorca w sytuacji kryzysowej, wsppracujc

  z nim w sposb rzetelny i zaangaowany.

  Nie w kadej firmie jest moliwo przeprowadzenia restrukturyzacji - zwaszcza w takiej, w ktrej

  z reakcj na kryzys zwlekano zbyt dugo. Wtedy rozwizaniem pozostaje sprzeda przedsibiorstwa

  lub jego likwidacja - w takiej sytuacji warto do koca postpowa uczciwie: nie zwodzi wierzycieli,

  minimalizowa straty i zapobiega efektowi gospodarczego domina.

  restrukturyzacja to przede wszystkim proces ekonomiczny, dla ktrego

  rozwizania prawne mog stanowi istotne wsparcie.03

  KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI | Kampania FBDF II Edycja 16

 • Cz II

  Budowanie planu restrukturyzacyjnego.

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 16 17

  Punktem wyjcia jest biznesplan przedsibiorstwa, obejmujcy szukanie szans rynkowych, moliwoci

  budowania przewagi konkurencyjnej, popraw rentownoci. Restrukturyzacja moe oznacza take

  wprowadzenie innowacji. Bez strategicznej perspektywy rozwj lub sanacja firmy nie bdzie moliwa.

  W stosunku do podmiotw niewypacalnych lub zagroonych niewypacalnoci Ustawa Prawo

  Restrukturyzacyjne przewiduje cztery odrbne postpowania sdowe oraz zaangaowanie

  doradcy restrukturyzacyjnego. Jednak nawet jeli nie zachodzi obowizek wsppracy z doradc

  restrukturyzacyjnym, warto siga po pomoc inn, ni tylko doradcy prawnego. Ekonomiczne aspekty

  planu naprawczego wymagaj bowiem przygotowania analiz i prognoz ekonomiczno - finansowych,

  a czasem take wyceny przedsibiorstwa. W takim przypadku naley zadba o udostpnienie doradcom

  odpowiednich informacji i materiaw, dbajc przy tym o zapewnienie im odpowiedniej ochrony przed

  nieautoryzowanym dystrybuowaniem i kopiowaniem.

  tworzc plan restrukturyzacyjny naley myle strategicznie.04

  KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI | Kampania FBDF II Edycja 16

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 1618

  Na mocy Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, obowizujcej od stycznia 2016 roku, ksztatuje si nowy

  zawd doradcy restrukturyzacyjnego. Jego zadaniem jest udzia w postpowaniu restrukturyzacyj-

  nym, a przede wszystkim opracowanie rzetelnego, ekonomicznego planu naprawczego, w aktywnej

  wsppracy z przedsibiorc. Celem planu naprawczego jest wypracowanie rozwiza faktycznie do-

  pasowanych rynkowo, efektywnych i dajcych przedsibiorstwu prawdziw drug szans. W zwizku

  z tym rola doradcy restrukturyzacyjnego niesie ze sob now, niezwykle du odpowiedzialno. Po-

  ciga to za sob konieczno ustawicznego ksztacenia, a take stosowania nowoczesnych sposobw

  dziaania i narzdzi komunikacji z uczestnikami postpowania oraz z sdem i z sdzi komisarzem.

  rol doradcy restrukturyzacyjnego jest spojrzenie na firm w aspekcie

  ekonomicznym, a nie tylko prawnym.05

  KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI | Kampania FBDF II Edycja 16

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 16 19

  Plan restrukturyzacyjny bazowa powinien na wynikach analizy przedsibiorstwa opartej, midzy in-

  nymi, na rzetelnej diagnozie poszczeglnych obszarw dziaalnoci. Sprawozdania finansowe winny

  uwzgldnia realn warto aktyww przedsibiorstwa. Plan powinien bazowa na wynikach analizy

  otoczenia biznesowego, wskazywa gwne wyznaczniki strategii przedsibiorstwa i okrela zakres

  przeksztace w poszczeglnych obszarach jego funkcjonowania. Szczeglne znaczenie ma wskazanie

  zmian w przedsibiorstwie, ktre skutkowa bd odwrceniem negatywnych zjawisk oraz rde ich

  finansowania. W planie naley uczciwie okreli ograniczenia i ryzyka zwizane z wdroeniem planu,

  wynikajce zarwno z czynnikw wewntrznych, jak i zewntrznych. Tylko wiarygodny plan, propo-

  nujcy wierzycielom i przedsibiorcy rozwizania typu win-win, umoliwia osignicie faktycznego

  porozumienia i uzdrowienie przedsibiorstwa.

  Plan restrukturyzacyjny powinien zosta transponowany na dziaania operacyjne i taktyczne oraz

  przedstawia ich harmonogram, wskazujcy terminy moliwie krtkie, lecz realne.

  06

  Plan restrukturyzacyjny powinien by przygotowany rzetelnie, z naleyt

  starannoci i w poszanowaniu susznych praw wierzycieli.

  KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI | Kampania FBDF II Edycja 16

 • 20

  07 rodkw na finansowanie restrukturyzacji naley szuka wewntrz przedsibiorstwa dunika. Jeli fundusze wasne nie wystarcz, a wsplnicy nie s gotowi wspomc procesu, naley sign do rde zewntrznych, takich jak: fundusze inwestycyjne, instytucje kredytowe, instytucje pastwowe.

  Warto budowa relacje z podmiotami z rynku funduszy inwestycyjnych, ktre zainteresowane s pro-

  jektami bardziej ryzykownymi, ale tym samym z potencjaem na wikszy zysk.

  restrukturyzacja jest w istocie inwestycj, ktra wymaga nakadw

  finansowych.

  KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI | Kampania FBDF II Edycja 16

 • 21

  Cz III

  wdraanie planu restrukturyzacyjnego.

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 1622

  08 Przygotowanie i akceptacja przez interesariuszy planu restrukturyzacyjnego s tylko pierwszym krokiem na drodze uzdrowienia firmy. Bez prawidowego wdroenia tego planu sukces nie jest moliwy. Aby tego dokona, nie wystarczy rozdzieli zada, ale konieczne jest stae monitorowanie postpw

  i reagowanie na ewentualne przeszkody, zgodnie z zasadami zarzdzania projektem. Kluczowe

  w tym procesie jest ustanowienie osoby, ktra jest odpowiedzialna za nadzr nad przeprowadzeniem

  restrukturyzacji oraz wskazanie czonkw zespou przedsibiorcy, ktrzy bd z ni wspdziaa.

  W postpowaniach restrukturyzacyjnych otwartych, zgodnie z Ustaw Prawo Restrukturyzacyjne,

  tak osob jest doradca restrukturyzacyjny, dziaajcy w charakterze nadzorcy lub zarzdcy.

  Plan restrukturyzacyjny powinien by wdraany z elazn konsekwencj.

  KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI | Kampania FBDF II Edycja 16

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 16 23

  Plan restrukturyzacyjny jest swego rodzaju zaprezentowaniem drogi wyjcia z kryzysu oraz

  wizji dalszego rozwoju biznesu. Jego efektywne wdroenie zaley w duej mierze od tego, czy

  interesariusze uwierz w moliwo powodzenia. Wymaga to wyjanienia w sposb wyczerpujcy

  zaoe planu i dziaa w nim przewidzianych. Z drugiej strony przedsibiorstwo powinno chroni

  informacje wraliwe przed ich publicznym ujawnieniem. Dotyczy to zwaszcza sytuacji, gdy informacja

  o dziaaniach przewidzianych w planie moe mie warto handlow i jej ujawnienie moe narazi

  przedsibiorc na wykorzystanie informacji przez konkurentw. Dlatego te wszelkie informacje

  techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsibiorstwa lub inne informacje posiadajce warto

  gospodarcz, a ktrych ujawnienie moe spowodowa utrat przewagi rynkowej, powinny by

  udostpniane w sposb kontrolowany i pod warunkiem zachowania poufnoci.

  niektre szczegy planu restrukturyzacyjnego powinny pozosta tajemnic

  przedsibiorstwa.09

  KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI | Kampania FBDF II Edycja 16

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 1624

  10 Sprzeda caoci lub zorganizowanej czci restrukturyzowanego przedsibiorstwa albo przejcie kontroli nad spk dunika (tzw. distressed assets) to proces wymagajcy profesjonalizmu. Wymaga on m.in. zorganizowania data roomu i umoliwienia inwestorom przeprowadzenia badania

  Due Diligence. W celu dotarcia do potencjalnych kupujcych warto korzysta z sieci kontaktw

  odpowiednich doradcw transakcyjnych. Wskazana jest take rozsdna wsppraca dunika

  z mianowanym doradc restrukturyzacyjnym. Po zdobyciu uwagi kupujcych kluczowe jest, aby

  tego zainteresowania nie utraci naley zatem zadba o odpowiedni obsug inwestorw, w tym

  sprawne udostpnianie im rzetelnych informacji i udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, zgodnie

  z uznawanymi standardami rynkowymi oraz ochron poufnoci informacji.

  Podobne reguy, dopeniajce zakres stosowania norm prawnych wynikajcych z Prawa

  Upadociowego, maj zastosowanie do sprzeday przedsibiorstwa upadego, zarwno w trakcie

  przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), jak i podczas sprzeday dokonywanej w toku dalszego

  postpowania. Wskazane jest, by biegy sdowy szacujcy warto przedsibiorstwa by jednoczenie

  wpisanym na list doradc restrukturyzacyjnym.

  Dziaania restrukturyzacyjne mog zakada wyprzeda majtku lub

  przejcie kontroli nad spk dunika. wymagaj takich przygotowa,

  jakie maj miejsce w przypadku transakcji fuzji i przej.

  KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI | Kampania FBDF II Edycja 16

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 16 25

  Kady model restrukturyzacji wymaga wspdziaania dunika i wierzycieli. Warto czynnie

  interesowa si sytuacj finansow swojego kontrahenta, tak w ramach restrukturyzacji pozasdowej

  na etapie przed powstaniem gbokiego kryzysu, jak i w przypadku wystpienia u niego problemw

  finansowych, wymagajcych uzyskania ochrony w postpowaniu restrukturyzacyjnym. O ile bowiem

  restrukturyzacja pozasdowa zasadniczo obliguje dunika do uoenia si z kadym z wierzycieli,

  bd ich zaspokojenia, o tyle Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne oferuje przywileje tym wierzycielom,

  ktrzy aktywnie angauj si w postpowanie restrukturyzacyjne dunika.

  Aktywno wierzycieli winna przekada si zwaszcza na odpowiedzialne gosowanie nad

  propozycjami ukadowymi w ramach gosowania nad przyjciem ukadu.

  Wszyscy interesariusze procesu restrukturyzacji powinni dy do wypracowania platformy

  porozumienia i staej wsppracy nie tylko z dunikiem, ale take midzy sob. Tylko wsplnie

  wypracowane rozwizania pozwalaj realnie liczy na ich wykonanie, a tym samym zaspokojenie

  interesu wierzyciela w sytuacji kryzysowej dunika. Jednym z najwaniejszych zada doradcy

  restrukturyzacyjnego jest poszukiwanie konsensusu i denie do wypracowania rozwiza

  optymalnych, lecz rwnie odpowiedzialnych dla wszystkich interesariuszy procesu restrukturyzacji.

  warto by aktywnym wierzycielem, dbajc o swoje interesy na kadym

  etapie wsppracy.11

  KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI | Kampania FBDF II Edycja 16

 • efektywnetransakcje.pl#FBDF

  #eFektywnetransakcje

  KodeKs dobrych PraKtyK restruKturyzacji | kampania FBDF II edycja 1626

  12 Brak naleytej komunikacji o procesie restrukturyzacji oraz o etapach wdraania planu naprawczego jest powanym zagroeniem dla powodzenia caej operacji. Niewiedza generuje nieufno. Plan komunikacji powinien obj wspwacicieli, wierzycieli, instytucje finansujce, kontrahentw,

  dostawcw, klientw i pracownikw dunika. Celem planu powinno by dostarczenie rzetelnych

  informacji, we waciwym czasie i za pomoc efektywnych kanaw i narzdzi komunikacji tak, aby

  zapewni transparentno procesu i pozyska przychylno zainteresowanych. Kada z ww. grup

  wymaga odrbnego podejcia, zrozumiaego jzyka oraz waciwego poziomu szczegowoci

  prezentowanych informacji. Wewntrzny Public Relations powinien mie przede wszystkim na

  celu zapobieenie nieodpowiedniej polityce informacyjnej, ktrej skutkiem moe by uszczuplenie

  kapitau ludzkiego firmy oraz niewystarczajcy poziom wsppracy pozostaych uczestnikw procesu

  restrukturyzacji.

  sprawne wdroenie planu naprawczego wymaga opracowania planu

  komunikacji, ktry obejmie wszystkich interesariuszy.

  KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI | Kampania FBDF II Edycja 16

 • efektywnetransakcje.pl