ZMAJ JOVAN JOVANOVIĆ

download ZMAJ JOVAN JOVANOVIĆ

of 25

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ZMAJ JOVAN JOVANOVIĆ

 • 8/13/2019 ZMAJ JOVAN JOVANOVI

  1/25

  ZMAJ JOVAN JOVANOVI

  Veliki pesnik srpski Z m a j J o v a n J o v a n o v i rodio se 23. novembra 1833. odine ! Novome "ad!.

  Osnovn! #kol! i ni$e ra%rede imna%iske !&io je ! mes'! svoa ro(enja) a vi#e ra%rede dovr#io je ! *ala#! i !

  +o$!n!. "vr#iv#i imna%ij!) po&eo je pravne na!ke !&i'i ! +e#'i) prod!$io je ! +ra! i svr#io ! ,e&!) posle &ea se

 • 8/13/2019 ZMAJ JOVAN JOVANOVI

  2/25

  vra'io ! Novi "ad) de je bio naskoro i%abran %a radskoa podbele$nika. -nji$evni m! je rad ve bio priv!kao sv!

  pa$nj!) i on da os'avk! pa pokrene knji$evni lis' Javor. / 'o doba pada i $enidba njeova) a i% 'oa s! m!

  vremena i najlep#e lj!bavne pesme 0!lii. / po&e'k! 183. odine pos'ane nad%ornik ekelijan!ma ! +e#'i. ada

  se $!dei %a samos'alnim $ivo'om !pi#e ! medi4inski 5ak!l'e' i% koa i%i(e kao dok'or medi4ine. Jo# je %a 'o

  vreme !re(ivao i 6!moris'i&ki lis' Zmaj od k!da m! je do#ao i pop!larni nadimak. 7odin! dana po 'om do(e ! Novi"ad i '! se nas'ani kao prak'i&ni lekar) ra%vijaj!i sve vi#e knji$evn! radnj!. Oda'le pre(e ! +an&evo) de pokrene

  nov 6!moris'i&an lis' i$!. -ad m! '! !mre nepre$aljena) opevana i oplakana s!pr!a 9!$a) on se preseli !

  -arlov4e a oda'le ode !skoro ! :!'o %a op#'inskoa lekara. +ored 'e#ki6 porodi&ni6 $alos'i do'le '! a sna(e i

  poslednja; !mre m! i poslednje de'e "miljka) 'e on os'avi :!'o i preseli se ! Novi "ad. Ime je njeovo ve do'le

  bilo &!veno i slavno ! svem! "rps'v!. 7odine 18a ,o da bio

  pesnikB I Zmaj je bio) i os'ao) pesnik.

  -nji$evna is'orija o4enj!je li'erarn! prod!k4ij! jednoa naroda) klasi5ik!je snae) koje s! se javljale na polj!

  knji$evnom) pa) i%ri&!i svoj s!d o pojedin4ima kao i &i'avim enera4ijama) odre(!je svakome mes'o koje m!

  pripada. / Is'oriji "rpske -nji$evnos'i &asno je mes'o koje je dobilo ime Zmaja Jovana Jovanovia. Nenarodni

  prava4 pevanja ! kome se morado#e slomi'i i onako silni darovi kao #'o je bio dar M!#i4koa) nije moao %a ve&i'a

  vremena ospodova'i ! knji$evnoj poe%iji srpskoj. +ojedini s! se darovi s'ali o'ima'i 'e je s'vorena neka sredina !

  kojoj je bilo i lepi6 'alena'a) ali epo6! s'vara ,ranko koji ipak !mire mlad. "rpska se !me'ni&ka poe%ija posle sjajne

  pojave ,rankove ne bi ni ! kom sl!&aj! vraala s'arim 'onovima) ali je %a njeno ra%vie prava srea #'o ,rankov!

  m!%! pri6vaaj! Jovan Jovanovi i 0!ra Jak#i. Zas'ava na kojoj je ispisano %namenje novo doba srpske pesme

  ne savija se posle smr'i ,rankoveC ona se veselo lepr#a ! r!kama dvoji4e vojvoda) a oko nje se k!pi mlada i &ila

 • 8/13/2019 ZMAJ JOVAN JOVANOVI

  3/25

  "rbadija. Ali dr$ei je ! r!4i svojoj vi#e od polovine s'olea) Jovanovi je na njoj ne samo po%la'io %apis) neo a je

  pop!nio) i%veo na #ir! osnovi4! i !&inio op#'im %namenjem narodnim. Onome #'o je ,ranko ! 0a&kom 9as'ank!

  samo nalasio posve'io je Jovanovi &i'av! mal! li'era'!r!) pos'av#i na 'aj na&in i ir'ej narodni i *a5is ne$ni6

  srda4a i J!venal srd$be pa'rio'ske. aj li'erarnoDis'oriski %na&aj Jovanoviev %avidni je deo onoa #'o sk!pa &ini

  slav! imena njeova.

  Zmaj se ! knji$evnos'i javio prvi p!' pesmom +role'nje j!'ro) ispevanom 18=?. a #'ampanom posle ! @e'opis!

  Ma'i4e "rpske. On po&inje 'opl! pesm! ba# one odine kad mnoa sr4a srpska %a6va'i s'!den) kad se sprema#e da

  po&ne op#'e ra%o&aranje narodno. / onda mladom pesnik! Jovanovi! provi(enje dade "rps'v! %a sve 'e#ke

  !bi'ke boa'! naknad!.

  7odine 1882. %avr#enoje i%danje velike +evanije Zmajeve. Njoj je do4nije do#la ! dop!n! >r!a +evanija dve

  knjie ! i%danj! "rpske -nji$evne Zadr!e i po 'om "no6va'i4e.

  >ve najlep#e vrline koje pra'e pravi dar pesni&ki srele s! se i %bra'imile ! pesni&koj d!#i Zmajevoj. Jedna je !

  neposrednos'i) kojom je Zmaj %a6va'io i %a p!n! polovin! s'olea i vi#e vodio d!#! &i'ao&ev!) d!#! naroda srpskoC

  dr!a je ! savremenos'i njeova pevanja. "avremenos' je njena pravilno s6vaena kad je re&eno; E'o Jovanovi!

  kao pesnik! najvi#e vrednos'i daje) 'o je) #'o je on pesnik svoa vremena. >anas se i#'e od pesnika da ! njeov!

  sr4! prevri ono #'o vri ! lavama najbolji6 lj!di njeova vremena da je kao neki pre'e&aDpesnik. A Jovanovi je

  'akav pesnik.

  Za pa'rio'sk! se pesm! 'ra$i mnoo) ako se 6oe da ona ne b!de pra%na deklama4ija) Zmajeve pesme 'e vrs'e jes!

  prave pesme. "vaka od nji6 ima snae da krepi na#e pa'rio'ske oseaje) 'ako da i%leda kao %vono koje %ove na

  boomolj!) kao pra%ni&no r!6o. Za'o je svaki pa'rio'ski pokli& Zmajev bio %a sva sr4a srpska sna$an) onako kao #'o

  veli Mand!#i sa svoj d$everdar;

  / 6iljadi dr!ije6 p!#aka

  +o%na'i a #a#e kada p!kneB

  @j!bav je bila pesnik! po%na'a ! najidealnijoj lepo'i) i on je njoj posve'io najlep#e pesme svoje. "rpsko sr4e ne mo$e

  po$ele'i lep#i6 lj!bavni6 pesama od oni6 #'o s! savijene ! ki'! mirisni6 0!lia kojima odovaraj! '!$ni 0!lii

  /veo4i.

  Ali slika $ivo'a ima i svoje nali&je. +odi$!i vrlin!) pesnik je morao da $io#e porok. O'!da &i'av ni% sa'iri&ni6

  pesama. / njima kad #'o sme#na s'rana &ovekova $ivo'a i%la%i sama na vidik) ali s! mnoo pre'e$nije i%me(! nji6

  one koje &ine da d!#a !splam'i nevom. +esnik &es'o ka%!je neposrednoC ali se jo# &e#e on sa svojim

  ra%mi#ljanjem pov!&e po#'o je i%neo slik! posle koje sam &i'ala4 ra%mi#lja.

  >e&je pesme dovoljno je bilo da po&ne peva'i Zmaj) pa da se s'vori &i'ava ! nas do'le o'ovo nepo%na'a

  knji$evnos' 'e vrs'e.

 • 8/13/2019 ZMAJ JOVAN JOVANOVI

  4/25

  / prepevanj! je '!(i6 pesnika Zmaj bio nedos'i$an) i njeovi s! prepevi &es'o na'kriljavali !%orne ori(inale.

  @o# je bio jedan kamen 'emelja4 na kome je Zmaj naro&i'o osnivao svoj! poe'skoD5iloso5sk! reliij!) a 'o je njeovo

  verovanje da e ideja srpskoD6rva'sko bra's'va pre$ive'i sva isk!#enja i bi'i simbol !%vi#eni6 'e$nja "rba i *rva'a.

  Zmaj je bio &lan "rpske -raljevske Akademije) Ma'i4e "rpske i dr!i6 domai6 dr!#'avaC bio je &lan mad$arsko

  knji$evno -i#5al!dijeva >r!#'va koje je slavilo njeove j!bileje i na rob! m! se naro&i'o poklonilo ali je on vr6

  svea bio &lan velike d!6ovne %ajedni4e srpskoa naroda) bivaj!i m! i !&i'elj i s!dija i vo( d!6ovni i preporo(!j!i

  a %a sreniji $ivo' ! b!d!nos'i ! kojoj e i% odine ! odin! biva'i sve milije i !%vi#enije ime njeovo) ime velikoa

  &oveka i "rbina Zmaja Jovana JovanoviaB

  Znameniti Srbi XIX veka

  Andra 7avrilovi

  Na!&na -M>

  ,eorad) 28.

  JOVAN JOVANOVI ZMAJ

  Jovan Jovanovi Zmaj je jedan od najpo%na'iji6 srpski6 pjesnika 1?. vijeka; liri&ar) !rednik

 • 8/13/2019 ZMAJ JOVAN JOVANOVI

  5/25

  mnoi6 knji$evni6 lis'ova i dje&iji6 &asopisa) pisa4 rodolj!bive poe%ije) sa'iri&ar i 6!moris'a) ljekar)

  drama'!r i prevodila4. Mnoa s! njeova %animanja bila) ra%novrsno djelo koje je os'avio %a

  sobom) a jo# ra%novrsnije i opre&nije kri'ike koje je ono i%a%valo. No svi se kri'i&ari o'ovo

  jednod!#no sla$! ! 'ome da je Zmaj na# mo$da najvei dje&iji pjesnik) na &ijoj poe%iji s!

  odras'ale i jo# odras'aj! enera4ije dje&ije pop!la4ije

  pie: Anja Jefti

  "redina 1?. vijeka je po mnoo &em! klj!&na %a is'orij! srpsko naroda i srpske knji$evnos'i. /

  poe%iji je 'o doba smjene dvij! enera4ija roma'i&ara i dolaska na knji$evn! s4en! oni6 pjesnika

  po kojima je ovaj period i os'ao najvi#e !pamen; Jovana Jovanovia Zmaja) 0!re Jak#ia i @a%e

  -os'ia. "redi#'e k!l'!rne djela'nos'i bio je Novi "ad) a sporna pi'anja osnovi4e srpsko je%ika i

  V!kove re5orme) koja s! jedno vrijeme oblikovala javni $ivo') sada s! pos'ala pi'anja 5ormiranja

  na4ionalne svijes'i i njeno ar'ik!lisanja. Naime) o'kada s! se naselili na 'eri'orij! dana#nje

  Ma(arske i A!s'rije) ! 1

 • 8/13/2019 ZMAJ JOVAN JOVANOVI

  6/25

  Mile'i je pisao; Kako nam je literatura svakolika sumorna, sad bi joj osobito prek bio potreban

  sjajan i velelepan meteor, da je potrese, elektrizira, oivi. Kod sina G. ovanovi!a naao sam lep

  dar poezije. I %ais'a) kako je 'ada po&eo pisa'i) Zmaj se nije %a!s'avljao ! naredni6 pedese'

  odina. Objavio je; "uli!e) #ve dojakojanje pesme Zmaj ovana ovanovi!a) $ruga

  pevanija)"uli!i uveocii naravno sa kasnijim ponovljenim i kompiliranim i%danjima. Ono #'o e'rajno da obilje$i njeov rad) i da b!de ! nekom misl! prekre'ni4a ! pjesni&kom i d!6ovnom

  %renj! jes'e porodi&na 'raedija smr'i $ene i nji6ovi6 pe'ero dje4e. +ored 'oa je i prevodio

  njema&ke i ma(arske pjesnike) kako one po%na'ije) 'ako i one manje kvali'e'a) ali koji s! njem!

  li&no bili bliski. -ao i ,ranko 9adi&evi) i Zmaj je !&io srpski je%ik i rije&i i% V!kovo 9je&nika)

  nada6njivao se narodnom poe%ijom i sam sk!pljao rje&ni&k! ra(!) koj! je pred kraj $ivo'a

  predao Ma'i4i srpskoj. Mnoi s! a op'!$ivali da nije imao sis'ema'sko knji$evno obra%ovanje i

  dovoljno i%ra(en !k!s) da nije imao s!p'ilno pjesni&ko osjeanje i individ!alni ar'i%am. @a%a

  -os'i je &ak napisao posebn! Knjigu o Zmaju) o#'r! i domi#lja'! kri'ik! njeovo rada)

  svojevrsan kalamb!r) ! kojoj je i%nio 'eorij! da je kod njea %maj pojeo slav!ja) 'o jes' da je

  pjesnik sa'iri&ar pojeo lirsko pjesnika. A %bo &ea je bio sa'iri&ar) Zmaj je obra%lo$io !

  proram! svo sa'iri&no rada ! 'reem broj! Zmaja; $ok se korov i kopriva ne istrebi, ne moe

  se dobro seme sejati% dok se lani apostoli ne otkriju, ne moe ist