Základní právní pojmy

Click here to load reader

download Základní právní pojmy

of 15

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  50
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488. Občanský a společenskovědní základ. Základní právní pojmy. Autor: Mgr. Pavel Semerák. Obsah. Právo a stát Právní řád Zákonnost a právní vědomí Právní normy Právo veřejné a soukromé - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Základní právní pojmy

 • Zkladn prvn pojmyAutor: Mgr. Pavel SemerkObansk a spoleenskovdn zkladInovace vuky na Gymnziu Otrokovice formou DUMCZ.1.07/1.5.00/34.0488

 • *ObsahPrvo a sttPrvn dZkonnost a prvn vdomPrvn normyPrvo veejn a soukromPlatnost, innost a psobnost prvnch pedpisPrvn vztahyPrvn skutenostiPouit zdroje

 • Prvo a stt*Prvo je soubor pravidel, podle kterch se organizuje a d lidsk spoluit (od nepsanch prvnch obyej k soudob psemn form prvnch pedpis).

  Stt je organizan soustavou lidsk spolenosti. prostednictvm svch dcch orgn vydv veobecn zvazn pravidla (pedpisy). pomoc administrativnho apartu a ozbrojen moci vynucuje dodrovn tchto pravidel (prvnch pedpis)

  Tato pravidla jsou prvem pslunho sttu.

 • Prvn d*Prvn d je souhrn vech prvnch pedpis ve stt. Je uspodn stupovit podle dleitosti (prvn sly) jednotlivch druh prvnch pedpis.Prvn d R m bt v souladu s mezinrodnmi smlouvami.

  Charakteristick rysy prvnho du tvo uzaven mylenkov celek normy se obsahov dopluj, navazuj na sebe a nesmj mezi nimi bt rozpory vechny normy jsou projevem jedin vle (legislativnch orgn sttu) prvn d se neustle vyvj a mn

 • Zkonnost a prvn vdom*Zkonnost zvis na dobr znalosti prvnch norem a na pesvden o nutnosti jejich dodrovn. Znamen dsledn dodrovn prvnho du.

  Prvn vdom vyjaduje pedstavy o spravedlnosti a elnostiprvnch norem a znalost prvnho du.

  znalost prva pesvden o nutnosti dodrovat prvn normy pedstavy o spravedlnostiprvn vdomzkonnost v chovn osob

 • Prvn normy*Prvn norma je veobecn zvazn pravidlo chovn, jeho dodrovn je vynutiteln sttn moc.Prvn normy pedepisuj chovn astnk prvnch vztah.

  Podle zpsobu vymezen chovn astnk se dl na:1. Normy zavazujc bu ukldaj povinnost k aktivnmu jednn (nap. zaplatit da) a oznauj se jako normy pikazujc; nebo pouze zakazuj urit innosti (nap. podnikatel nesmj uzavrat kartelov dohody) pak se nazvaj normy zakazujc.

  2. Normy opravujc umouj volbu nkterho zpsobu chovn (nap. pokuta za poruen smlouvy me, ale nemus bt ve smlouv ujednna).

 • *prvn normy podle zpsobu vymezenopravujczavazujczakazujcpikazujc

 • *Druhy prvnch norem podle zvaznostiNormy donucujc neboli kogentn (lat. cogere = donucovati),kter jsou zvazn bezvhradn, nepipoutj dn odchylky.

  Normy podprn neboli dispozitivn, kter jsou relativn nezvazn; pouij se pouze v tch ppadech, kdy si astnci sv vztahy sami neuprav jinak.

  Druhy prvnch norem podle obsahuPodle obsahu se normy td do jednotlivch prvnch odvtv,a to na normy prva stavnho, obanskho, pracovnho, sprvnho, trestnho, finannho

 • Prvo veejn a soukrom*Tradin prvn teorie rozliuje prvo na: Veejn prvo upravuje takov vztahy, ve kterch stt a jeho orgny vystupuj jako nadzen nositel moci vi podzenm osobm, jim jsou uloeny povinnosti (nap. prvo trestn a sprvn).Soukrom prvo upravuje spoleensk vztahy na zklad rovnosti astnk, i kdy astnkem takovho vztahu je stt (nap. prvo obansk a pracovn).PRVO VEEJNPRVO SOUKROMsubjekt nadzensubjekt podzensubjekty na stejn rovni pkazy, zkazy, povolen dohody

 • Platnost, innost a psobnost prvnch pedpis*Platnost znamen, e byl vytvoen pedepsanm zpsobem pslunm sttnm orgnem (proel legislativnm procesem) a stal se soust prvnho du. Platn je ode dne vydn.innost je povinnost pedpisem se dit, dodrovat jej. V nkterch ppadech se shoduje datum innosti s datem platnosti. Vtinou ale nabv innosti pozdji pro obdob od platnosti do innosti nen esk odborn vraz (lat. vacatio legis).Psobnost osobn znamen uren na kter osoby se vztahuje (na vechny; jen na idie motorovch vozidel) zemn (prostorov, mstn)vymezuje prostor, v nm se pedpis uplatuje (cel stt,zem obce...) asov je synonymem innosti jde o dobu, od kdy, ppadn do kdy se pedpis mus dodrovat vcn vymezuje, kterch zleitost se urit pedpis tk.

 • Prvn vztahy*Prvn vztahy jsou vztahy upraven prvnmi normami, ktermi se astnci tchto vztah maj dit.VZTAHYprvnneprvn manelstv cta njemn smlouva nevra smlouva o asertivita peprav osobPrvky prvnch vztah: astnci = subjekty prvnho vztahu (FO,PO). Monost astnit se prvnch vztah je podmnna jejich zpsobilost k prvm a povinnostem, prvn osobnost (dve subjektivitou) obsah prv. vztahu = prva a povinnosti astnk pedmt prv. vztahu = cl (el)

 • *PRVN SKUTENOSTIskutenosti nezvisl na vliprvn udlostivoln jednnprotiprvn jednnprotiprvn stavyprvn jednn

 • Prvn skutenosti*Prvn skutenost je kad skutenost, s n prvn norma spojuje vznik, zmnu nebo znik prvnho vztahu. Dochz k nim samoinn nebo zmrn. Podle toho se rozliuj dva druhy prvnch skutenost:Objektivn udlosti vyplvaj z prodnch zkonitost, samoinn (nezvisle na vli a jednn astnk) mrt lovka uplynut asu prodn katastrofaSubjektivn prvn jednn a jin projevy vle, jimi se prvn vztahy zakldaj, mn nebo ru zmrn a uvdomle. platn prvn jednn mus bt urit, srozumiteln, svobodn (bez ntlaku) a vn mnn. neplatn prvn jednn by bylo takov jednn, kter svmobsahem nebo elem odporuje zkonu nebo jej obchz nebo se p dobrm mravm.

 • *Dleitmi prvnmi skutenostmi jsou tak individuln prvnakty sttnch orgn (nap. rozhodnut soudu, jm se astnkm zen ukldaj povinnosti) a protiprvn jednn jimi se zakldaj odpovdnostn prvn vztahy, z nich vznik njak povinnost (nap. nahradit kodu).Prvn jednn podle potu stran mohou bt jednostrann(unilaterln - nap. zv), dvoustrann (bilaterln nap. smlouva), mnohostrann (multilaterln nap. zaloen drustva).

  Prekluze a promlen prvaPrekluze - (propadnut) je znik prva neuplatnnho v zkonem stanoven lht (nap. prvo na reklamaci vady koupenho zbo).Promlen - podob se prekluzi, ale prvo jm nezanik, pouze soud neme viteli jeho prvo piznat, jestlie dlunk namtne a proke, e je promlen. Veobecn promlec lhta je tlet.

 • *Pouit zdrojeRyska, R., Pukinov, M. Prvo pro stedn koly. Praha: Eduko, 2013. ISBN 978-80-87204-76-4Bartonkov, K. a kol. Obansk a spoleenskovdn zklad. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2631-8Emmert, F. a kol. Odmaturuj ze spoleenskch vd . Brno: DIDAKTIS 2004. ISBN 80-86285-68-5Novotn, Z., Schelle, K., Tomancov, J. a kol. Prvn nauka pro koly i praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-1118-1Vechny objekty pouit k vytvoen prezentace jsou soust SW Microsoft Office nebo jsou vlastn originln tvorbou autora.