Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

of 37 /37
1 WAARDEBEPALING VAN DE ZAAK Luc Sterkens Erkend boekhouder fiscalist BIBF Antwerpen, 26 oktober 2011

Embed Size (px)

Transcript of Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

Page 1: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

1

WAARDEBEPALING VAN DE ZAAK

Luc Sterkens Erkend boekhouder fiscalist BIBF

Antwerpen, 26 oktober 2011

Page 2: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

2

OVERZICHT1. Inleiding

2. Basisprincipes bij de waardering van een onderneming

3. Benaderingswijzen• Vermogensgerichte benadering

• Inkomensgerichte benadering

• Marktgerichte benadering

4. Belangrijke aandachtspunten

5. 10 aanbevelingen

Literatuur: Praktijkgids KMO-overdracht (E. Spruyt & H. Berquin)

Seminarie Walter Hosten

Seminarie Patrick Valckx

Waarom wordt er gewaardeerd?

� Overdracht: aan- of verkoop, MBO (management buy out)

� Opvolgingsproblematiek

� Uittreding van een vennoot

� Echtscheiding

� Inbreng in of verkoop aan vennootschap

� Fusie, splitsing

� Nalatenschap

� Onteigening

Wat moet er gewaardeerd worden?

� Eenmanszaak vb. kleinhandel

� Vrij beroep vb. dokter, advocaat, ...

� Vennootschap

� Aandelenpakket

� Karakteristiek meerderheids- of

minderheidsaandeelhouder

� Beperkte of moeilijke overdraagbaarheid

Page 3: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

3

Waardering en prijsvorming

� Economische beslissingswaarde

� Argumentatie- of onderhandelingswaarde

� Verzoenings- of arbitrale waarde

� Prijs = resultaat van onderhandelingen tussen

een koper en een verkoper en wordt bepaald

door vraag en aanbod

Verkoper Koper

onderhan-delings

marge

Maximaal verwachte waarde

Minimaal geëiste waarde

Maximaal vooropgestelde waarde

Minimaal onderstelde waarde

Vier basisprincipes

1. Eigendomsprincipe

2. Totaliteitsprincipe

3. Toekomstgerichtheid

4. Subjectgeoriënteerdheid

Page 4: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

4

1. Eigendomsprincipe

� Waarde van een onderneming

is gelijk aan de waarde van het eigendomsrecht

� Eigendomsrecht wordt uitgedrukt door het eigen

vermogen

� Netto-waardering: activa min vreemd vermogen

2. Totaliteitsprincipe

� De waarde van een onderneming reikt verder dan de som van de materiële onderdelen

� Niet-materiële elementen vervullen een zeer belangrijke rol• kwaliteit van de technische en administratieve organisatie

• know-how• imago• ligging • marktaandeel • personeels- en leidingstructuur • financiële structuur: (eigen) goodwill

3. Toekomstgerichtheid

� Going concern

� De economische waarde van de onderneming is afhankelijk van haar toekomstige rendementen ongeacht de onderliggende waarde van haar activa

� Geactualiseerde waarde van toekomstige verwachtingen op het vlak van resultaten of geldstromen

� Perspectieven

Page 5: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

5

4. Subjectgeoriënteerdheid

� Waarde vanuit het standpunt van een bepaald subject

� Doel van de overnemer (fiscale redenen, concurrentie, marktaandeel, …)

� Overgang eenmanszaak naar vennootschap

Voorafgaande doorlichting

� Beschrijving van de • sterke punten, • zwakke punten, • opportuniteiten en • bedreigingen

� Due Diligence

� Risico-analyse

� Hanteren van specifieke checklists

Drie benaderingswijzen

Waaier van waarderingsmethoden terug te brengen tot drie groepen

1. Vermogensgerichte benadering

2. Inkomensgerichte benadering

3. Marktgerichte benadering

Page 6: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

6

1. Vermogensgerichte benadering

� Vermogenswaarde, substantiële waarde, intrinsieke waarde, …

� Specifiek geval: liquidatiewaarde

� Waarde wordt bepaald in functie van het netto-actief dat op een bepaald ogenblik in de onderneming aanwezig is

� Statisch karakter van de onderneming

1. Vermogenswaarde

� Momentopname

� Gecorrigeerd eigen vermogen

� boekwaarde versus vervangingswaarde

� degressieve afschrijving

� deelnemingen aan aanschaffingswaarde

� fiscaalvriendelijke waardering van voorraden

� Rekening te houden met belastinglatenties!

� Iedere actief- en passiefpost toetsen aan

• volledigheid• correcte waardering• eigendom en bestaan

� Voorbeelden• herwaardering gebouwen• herwaardering (te) snel afgeschreven machines• afboeken ‘winkeldochter’• afboeken oninbare vorderingen• provisies voor dreigende/hangende geschillen• boeken van latente belastingen

1. Vermogenswaarde (2)

Page 7: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

7

Specifiek geval van vermogenswaardering:

Liquidatiewaarde

� Discontinuïteit (Art.28 § 2 KB/W.Venn. 30/1/2001)

� Opzegvergoedingen personeel

� Bodemsanering

� Verbreking huurcontracten, onderhoudscontracten

1. Vermogenswaarde (3)

2. Inkomensgerichte benadering

� Rendementswaarde of opbrengstwaarde

� Waarde wordt bepaald in functie van het toekomstige inkomen: winst, cashflow, dividend, … dat kan worden verwacht

� Actuele waarde

� Onderneming = dynamisch geheel

2. Methodes gebaseerd op de verwachte toekomstige resultaten

� Rendementswaarde

� Theorie van de investeringsbeslissing

� Waarde van de onderneming = actuele waarde van al de toekomstige netto-inkomsten die de investeerder uit de onderneming kan verwachten

Page 8: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

8

2. Methodes gebaseerd op de verwachte toekomstige resultaten (2)

Wat is actuele waarde?2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 …

Vrije + 70 K € + 65 K € + 55 K € + 53 K € + 67 K € + 76 K € + 73 K € + 75K € + 71 K €

Kasstromen

352 K €

vereist rendement = vb. 12 %

� Nettowinstwaarde

De economische waarde van een onderneming volgens de nettowinst-methode is gelijk aan de huidige waarde van de stroom toekomstige nettowinsten

� Discounted cashflow-methodesDe economische waarde van een onderneming volgens de discounted cashflow-methode is gelijk aan de huidige waarde van de stroom toekomstige cashflows

2. Methodes gebaseerd op de verwachte toekomstige resultaten (3)

Discounted cashflow-methodes

� Dividenddiscount-methode: gebaseerd op de stroom van toekomstige dividenden van de onderneming

� Eigen vermogens vrije cashflow-methode: D.C.F.E. (Discounted Cash Flow to Equity)

gebaseerd op de vrije cashflow van de onderneming, inclusief financiële kosten

� Operationele vrije cashflow-methode: D.C.F.F. (Discounted Cash Flow to the Firm)

gebaseerd op de operationele cashflow van de onderneming, exclusief financiële kosten

2. Methodes gebaseerd op de verwachte toekomstige resultaten (4)

Page 9: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

9

Discounted cashflow-methodes (vervolg)

� A.P.V.: Adjusted Present Value

Verfijning van de D.C.F.F.-methode.

Gebaseerd op het afzonderlijk berekenen van alle waarderingscomponenten in plaats van het gecombineerd berekenen zoals bij de D.C.F.F.-methode.

2. Methodes gebaseerd op de verwachte toekomstige resultaten (5)

Voorbeeld VRIJE KASSTROOM ?

= Gecorrigeerde winst na belastingen+ Niet kaskosten (vb. afschrijvingen)- Investeringen+ Desinvesteringen- Toename werkkapitaal+ Leningen- Afbetaling leningen

≅ Vrije kasstroom

66.000 €+ 124.000 €

-95.000 €

-25.000 €

+70.000 €

2. Methodes gebaseerd op de verwachte toekomstige resultaten (6)

Het genormaliseerd en representatief resultaat

� Prognoses = moeilijk en delicaat

� Teruggrijpen naar recent verleden

� Tendens over de jongste 3 à 5 jaar

� Representatief resultaat = groter gewicht aan jongste jaren

� Genormaliseerd resultaat (GNW)

� Extrapolatie naar de toekomst

2. Methodes gebaseerd op de verwachte toekomstige resultaten (7)

Page 10: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

10

Het representatief resultaat

Wegingscoëfficiënt toepassen om groter gewicht toe te kennen aan jongste jaren

GNW 2005 x 1GNW 2006 x 2GNW 2007 x 3Totaal

Totaal / 6 = gemiddelde GNW

2. Methodes gebaseerd op de verwachte toekomstige resultaten (8)

Het genormaliseerd resultaat

� Aanrekening van een normaal ondernemersloon voor de ingezette arbeid

� Normale huurvergoeding voor de gebruikte ruimten rekening houden met een inherente interestvergoeding voor het eigen vermogen en interestvergoeding voor de rekeningcouranten

� Eliminatie van toevallige of uitzonderlijke kosten en opbrengsten

� Aanpassing voor belastingeffect

2. Methodes gebaseerd op de verwachte toekomstige resultaten (9)

De calculatierente

Hoe lager de calculatierente, hoe hoger de waarde van de onderneming

Voorbeeld: 1 mio € winst van het boekjaar

Gekapitaliseerd tegen 15 %= 1 mio € = 6,7 mio €0,15

Gekapitaliseerd tegen 5 %= 1 mio € = 20,0 mio €0,05

2. Methodes gebaseerd op de verwachte toekomstige resultaten (10)

Page 11: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

11

De calculatierente (vervolg)

Hoe hoger het bedrijfsrisico is, hoe hoger het geëist rendement is en dus hoe hoger de calculatierente. Dit hoger risico leidt tot een lagere waarde. Men is namelijk minder bereid te betalen naarmate de kans op het realiseren van de voorspelde winsten kleiner is.

2. Methodes gebaseerd op de verwachte toekomstige resultaten (11)

3. Marktgerichte benadering

� Vergelijken met gelijkaardig bedrijf waarvan de prijs gekend is of met beursgenoteerd bedrijf (benchmarking)

� Zie lijsten waardering goodwill op internet

� Eerder prijsbepalingsmethode dan waarderingsmethode

� Marktgeïnspireerde prijsmechanismen

� Collectief gevoel van mensen uit een sector

� Waardering aan 4 à 5 x de (vrije) cashflow

� Waardering aan 6 à 8 x de nettowinst

� Resultaat na belastingen

3. Methodes gebaseerd op de vergelijking van kengetallen bij transacties

Page 12: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

12

Vuistregels uit de praktijk

Zijn eigenlijk meer prijsbepalingsmethodes dan waardebepalingsmethodes

� Benzinestations: veelvoud van benzineomzet

� Verzekeringsmakelaars: veelvoud van het makelaarsinkomen

� Uitgevers: veelvoud van winst

� Hotels: kamerprijs

� Vrije beroepen: veelvoud van bedrag honoraria

3. Methodes gebaseerd op de vergelijking van kengetallen bij transacties (2)

Voordelen

� Snelle berekening� Algemeen gekend � Eenvoudig te begrijpen� Goede (start)basis bij onderhandelingen

3. Methodes gebaseerd op de vergelijking van kengetallen bij transacties (3)

Nadelen

� Gebaseerd op historische gegevens (geen link naar toekomstverwachtingen en optiemogelijkheden)

� Houdt geen rekening met belangrijke toekomstige kosten

� Meestal gebaseerd op één cijfergegeven� Is manipuleerbaar

3. Methodes gebaseerd op de vergelijking van kengetallen bij transacties (4)

Page 13: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

13

� Waardering kleinhandelszaken� Gecorrigeerd eigen vermogen + 2 à 3 x

nettowinst� Gecorrigeerd eigen vermogen + % omzetcijfer

� Waardering vrije beroepers� Gecorrigeerd eigen vermogen + % honoraria

� www.mesotten.be/goodwill.htm

3. Methodes gebaseerd op de vergelijking van kengetallen bij transacties (5)

Combinatie van methoden

� Substantiële waarde: statische aanpak,geen oog voor rendement

� Rendementswaarde: dynamische aanpak, houdt geen rekening met de balansstructuur

� Combinatie van de meerdere methoden

� Range van waarden

� Toetsing aan marktprijzen (vuistregels)

Belangrijke aandachtspunten

� Rekening houden met alle fiscale implicaties van overdrachtscenario

� Verschillend naargelang:

- aandelentransactie (share-deal)

- activa-transactie (overdracht handelszaak) asset-deal

- ontbinding huwelijksvermogen

- vereffening van vennootschap

- waardering voor inbreng in holding (interne meerwaardeproblematiek)

- overdracht via schenking of vererving (eventueel vrijstellingsregeling)

Page 14: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

14

Belangrijke aandachtspunten (2)

� Screening profiel van het over te nemen bedrijf

� Screening integriteit van de bedrijfsleiding

� Begeleiding en samenwerking na deal

� Vertrouwelijkheidsverklaring

Belangrijke aandachtspunten (3)

� Voorbereiding overdracht• Opkuisen balans• Heronderhandelen kredieten• Niet geboekte omzet• Vergunningen• Verantwoordings- en stavingsstukken• Audit

Belangrijke aandachtspunten (4)

� Intentieverklaring - contract• Aandelen vrij en onbelast• Garantie eigen vermogen• Naleving wettelijke voorschriften• Naleving vergunningen• Personeelsclausules

Page 15: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

15

Belangrijk aandachtspunten (5)

� Closing• Verificatie bankgaranties• Betalen prijs• Overschrijving aandelenregister• Overhandiging aandelen• Aandeelhoudersvergadering• Publicatie nieuwe mandatarissen

10 aanbevelingen bij waarde-ring van ondernemingen

1. Een WvO is nooit routinewerk! Neem de tijd voor een SWOT-analyse. Detecteer de mogelijke risico’s, en hou er rekening mee in de waardering. Wees voorzichtig met puur financiële berekeningen, zonder de achtergrond te kennen

2. Hou rekening met de alle fiscale aspecten van de mogelijke overdrachtscenario’s

3. Hou rekening met alle investeringen die in de toekomst nodig zijn. Op oneindige duur in de toekomst zijn afschrijvingen en investeringen gelijk

10 aanbevelingen bij waarde-ring van ondernemingen (2)

4. Hou rekening met mogelijke optimalisering van de vermogensstructuur.

5. Analyseer groeiverwachtingen in volume en prijs, en wees kritisch. Laat je niet misleiden door onrealistische vooruitzichten

6. Als de prognoses inflatie-gezuiverd zijn, moet dit ook het geval zijn voor de actualisatievoet.

7. De waardering mag niet eenzijdig zijn: best combinatie van vermogensgericht, rendementsgericht en marktgericht

Page 16: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

16

10 aanbevelingen bij waarde-ring van ondernemingen (3)

8. Weging tussen waarderingsmethoden mag niet arbitrair zijn. Indien geen voorkeur, gelijke weging.

9. Bereken de sensitiviteit en andere moeilijk bepaalbare parameters. In welke zin wijzigt de waardeberekening bij wijziging van de parameter? Stel eventueel de waarde voor binnen een vork van waarden

10.Dek uzelf in wat betreft de volledigheid van de ontvangen informatie. Laat het ontwerpverslag door de opdrachtgever nalezen, en aftekenen “voor gelezen” of “voor akkoord”. Hou rekening met pertinente opmerkingen, maar wees zeer kritisch t.a.v. onrealistische hypothesen en te optimistische prognoses

DANK VOOR UW AANDACHT

Page 17: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

17

SeminarieSuccesvol een bedrijf of zaak

overnemen

26 oktober 2011

Zelfstandig Ondernemen op een kruispunt

in samenwerking met

Laon Lawyers Dirk Berckmans

Inleiding

• Economisch herstel: overnamemarkt herstelt zich gradueel van de crisis

Page 18: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

18

1. Kenmerken van de onderneming

1. Kenmerken van de over te nemen onderneming

� Eenmanszaak;� Familiebedrijf;� Failliet bedrijf;� Onderdeel van een onderneming.

1.1. Eenmanszaak

� Geen vennootschap;� Geen rechtspersoonlijkheid;� Onbeperkte aansprakelijkheid;� Eenvoudigere administratie.

Page 19: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

19

1.2. Familiebedrijf

� Controle over het bedrijf door één familie via:

• Aandeelhouderschap;

• Invloed op beleid;• Management.

Overgrote deel (+/- 70%) van de ondernemingen in Vlaanderen is te beschouwen als een familiebedrijf.

1.3. Failliet bedrijf

� Probleem van voortzetten van de handelsactiviteit;

� Probleem van de werknemers.

1.4. Onderdeel van een onderneming

� Bedrijven met verschillende activiteiten;� Enkel interesse in bepaalde handelsactiva.

Page 20: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

20

2. Wie is de overnemer?

2. Wie is de overnemer?

� Andere bedrijven;� Familieleden;� Individuele natuurlijke personen (“Buy-

out”).

2.1. Overname door een ander bedrijf

� Overname door een concurrerend bedrijf

• Uitschakelen van een concurrent;• Positie op de markt verstevigen;• Overname van technologie en ontwikkelingen.

� Overname door een niet-concurrerend bedrijf

• Uitbreiding van de activiteiten;• Overname van technologie en ontwikkelingen.

Page 21: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

21

2.2. Overname door familieleden

� Probleem van de derde generatie:

Wie van de kleinkinderen gaat het familiebedrijf verder leiden?

• Erfeniskwesties;• Familieruzie;• Geen interesse;• Onaangepaste opleiding.

2.2. Overname door familieleden

� Voordelen:

• Kennis en achtergrond over het bedrijf;

• Continuïteit;

• Familiepatrimonium wordt in stand gehouden.

2.3. Overname door buy-out

� Overname van een familiebedrijf door een derde;

� Overname door het huidige bestuur van een bedrijf (“management buy-out”);

� Overname door investeerders.

Page 22: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

22

3. Voorwerp van de overname

3. Voorwerp van de overname

� Handelszaak (“asset deal”);� Aandelen (“share deal”).

3.1. Overname van een handelszaak

� Algemeenheid:

Het gehele vermogen van een vennootschap, zowel activa als passiva , wordt overgenomen.

� Bedrijfstak:

“Een bedrijfstak is een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken” (art. 680 W.Venn.)

Ook hier moeten zowel de activa als de passiva worden overgenomen.

� Bepaalde activa:

Door de overnemer aangeduide activa (en passiva), zonder dat hiermee het gehele vermogen of een bedrijfstak wordt overgenomen.

Page 23: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

23

3.1. Overname van een handelszaak

� Voordelen:

• Vrijheid in keuze van over te nemen activa;

• Minder risico’s of verborgen gebreken;

• Fiscaal voordelig voor de overnemer.

3.1. Overname van een handelszaak

� Nadelen:

• Formaliteiten met betrekking tot de tegenstelbaarheid aan derden;

• Registratierechten bij overdracht van onroerende goederen.

3.1. Overname van een handelszaak

� Op basis van art. 770 W.Venn.;� Op basis van het burgerlijk recht.

Page 24: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

24

3.1.1. Overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak (art. 770 W.Venn.)

� Enkel mogelijk voor overdracht:

• van de activa en passiva die een algemeenheid of bedrijfstak vormen zoals gedefinieerd in het W.Venn. (cfr. supra);

• tussen rechtspersonen.

Uitzondering: overdracht van een bedrijfstak door een natuurlijke persoon aan een vennootschap.

3.1.1. Overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak (art. 770 W.Venn.)

� Procedure:

1. Voorstel tot overdracht

Hierin moet uitdrukkelijk vermeld staan dat partijen toepassing wensen te maken van de overdrachtregeling zoals voorzien in het W.Venn. (art. 760-762 en 764-767 W.Venn.)

Dit voorstel moet worden aangeboden ter registratie en wordt gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

2. Verslag

Het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap stelt een verslag op voor haar aandeelhouders.

3.1.1. Overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak (art. 770 W.Venn.)

3. Akte van overdracht

Nadat de aandeelhouders van zowel de overdragende als overnemende vennootschap het voorstel tot overdracht hebben goedgekeurd, wordt de overdracht in een authentieke akte vastgesteld.

4. Registratie van de akte

Binnen de 15 dagen na ondertekening wordt de akte van overdracht voorgelegd aan de ontvanger der registratierechten.

Vervolgens wordt deze akte bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Vanaf dat ogenblik is de overdracht tegenstelbaar aan derden.

Page 25: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

25

3.1.2. Overdracht volgens het gemeen burgerlijk recht

� Tegenstelbaarheid van de overdracht ten opzichte van derden voor elk bestanddeel afzonderlijk;

� Volledige opsomming van activa, rechten en verplichtingen vereist.

3.1.2. Overdracht volgens het gemeen burgerlijk recht

� Enkele specifieke gevallen:

• Onroerend goed: registratie van de authentieke akte van verkoop op het Hypotheekkantoor;

• Overdracht van schuldvordering: art. 1690 B.W. Deze overdracht is slechts tegenstelbaar aan de schuldenaar na kennisgeving;

• Overdracht van schuld: toestemming van de schuldeiser vereist;• Intellectuele eigendomsrechten: aanpassing van de inschrijving

in het betreffende register (vb. Benelux-merkenregister);• Werknemers: raadplegen van de ondernemingsraad;• …

3.2. Overname van aandelen

� Voordelen:

• Geen wijziging van de identiteit van de vennootschap;

• Vermogen van de vennootschap (activa en passiva) blijft ongewijzigd;

• Minder formaliteiten met betrekking tot overdracht.

Page 26: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

26

3.2. Overname van aandelen

� Nadelen:

• Overdrachtbeperkingen in de statuten of in aandeelhoudersovereenkomsten (voorkooprecht, volgrecht of onbeschikbaarheid);

• Grotere onzekerheid over het voorwerp van overdracht;

• Fiscaal minder voordelig voor de koper.

4. Organisatie van de overname

4. Organisatie van de overname

� Pre-contractuele besprekingen

• Eerste verkennende contacten, zonder juridische gebondenheid;

• Letter of intent;

• Aanbod;

• “Heads of agreement”.

Page 27: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

27

4. Organisatie van de overname

� Due diligence:

• Onderzoeksprocedure waarbij de koper de doelvennootschap/activa grondig zal evalueren aan de hand van de door de verkoper bezorgde informatie;

• Vertrouwelijk karakter.

4.1. De overeenkomst tot overname

� Onderhandelingen na due diligence

Afhankelijk van het resultaat van de due diligence:

• “Deal breakers”;

• Prijsverhoging;

• Prijsverlaging

4.1. De overeenkomst tot overname

� De overeenkomst tot overname van:

• Aandelen;

• Handelszaak.

Page 28: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

28

4.1.1. De overeenkomst tot overname van aandelen

� Elementen van de overeenkomst:

• Voorwerp;

• Prijs;

• Verklaringen en waarborgen;

• Bankgarantie;

• Niet-concurrentiebeding.

4.1.1. De overeenkomst tot overname van aandelen

1. Voorwerp:

De aandelen, niet het vermogen!

2. Prijs:

Afhankelijk van de resultaten van het due diligence onderzoek

4.1.1. De overeenkomst tot overname van aandelen

3. Verklaringen en waarborgen (“representations and warranties”):

De verkoper moet de koper een groter comfort verschaffen door het opnemen van een aantal verklaringen en waarborgen in de overeenkomst.

Voorbeelden:

- Jaarrekening geeft een getrouw beeld;- Geen hangende geschillen;- Geen uitstaande schulden;- Fiscale waarborgen;- …

Page 29: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

29

4.1.1. De overeenkomst tot overname van aandelen

4. Bankgarantie:

- Door de verkoper

Ter dekking van de gedane verklaringen en waarborgen

- Door de koper

Als waarborg tot betaling van een gedeelte van de koopprijs op een later tijdstip

4.1.1. De overeenkomst tot overname van aandelen

5. Niet-concurrentiebeding

Beding waarbij de verkoper zich verbindt om binnen een bepaald territorium en gedurende een bepaalde periode geen (handels)activiteit uit te oefenen die zou concurreren met die van de overnemer.

4.1.2. De overeenkomst tot overname van een handelszaak

1. Voorwerp:

- Algemeenheid, bedrijfstak of afzonderlijke activiteit van de verkoper.

- De aandeelhoudersstructuur van de overdragende vennootschap blijft ongewijzigd!

Page 30: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

30

4.1.2. De overeenkomst tot overname van een handelszaak

2. Verklaringen en waarborgen

Minder verregaand in vergelijking met overdracht van aandelen: bij overname van activa zijn er doorgaans minder verborgen risico’s.

4.2. Fiscale aspecten

� Verschillende fiscale gevolgen voor de overnemer bij overname van :

• Aandelen;

• Activa.

4.2.1. Fiscale aspecten bij overname van aandelen

� Aftrek van de intresten van leningen voor zover de aangekochte aandelen worden gebruikt voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid van de koper.

� Geen registratierechten of B.T.W. verschuldigd.

Page 31: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

31

4.2.2. Fiscale aspecten bij overdracht van een handelszaak

� Geen aftrekbeperkingen op de intrest van leningen ter financiering van de over te nemen activa.

� Aankoopprijs van de activa kan fiscaal worden afgeschreven.

� Bij aankoop van bepaalde activa (vb. onroerend goed) zal registratierecht verschuldigd zijn.

� Geen B.T.W. verschuldigd bij aankoop van een algemeenheid of bedrijfstak door een B.T.W.-belastingplichtige.

4.2.2. Fiscale aspecten bij overdracht van een handelszaak (art. 442bis WIB92)

� Tegenstelbaarheid tegenover de fiscus

• Volgens art. 442bis WIB92 is:

“(…) de overdracht in eigendom of in vruchtgebruik, van een geheel van goederen (…) niet tegenstelbaar aan de ontvangers van de belastingen dan na verloop van de maand die volgt op die waarin een met het origineel eensluidend afschrift van de akte tot overdracht of vestiging ter kennis is gebracht van de ontvanger van de woonplaats of van de maatschappelijk zetel van de overdrager.”

4.2.2. Fiscale aspecten bij overdracht van een handelszaak (art. 442bis WIB 92)

• Aansprakelijkheid van de overnemer voor de fiscale schulden van de verkoper.

• Ook voor sociale schulden (sociale zekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintresten)!

• Aansprakelijkheid beperkt tot:- De waarde van de overgenomen bestanddelen;- De belastingschulden die de verkoper heeft tot na

de maand die volgt op de maand waarin de ontvanger de akte van overdracht heeft ontvangen.

Page 32: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

32

4.2.2. Fiscale aspecten bij overdracht van een handelszaak (art. 442bis WIB 92)

• Vrijstelling van aansprakelijkheid.

• Certificaat waarbij de ontvanger bevestigt dat de overdrager geen fiscale schulden heeft.

• Voor sociale schulden moet een certificaat worden aangevraagd bij de bevoegde RSZ-ontvanger.

• Dit certificaat moet binnen de 30 dagen samen met de akte van overdracht worden overgemaakt aan de ontvanger.

4.2.2. Fiscale aspecten bij overdracht van een handelszaak (art. 442bis WIB92)

! Spreek als overnemer tijdens de onderhandelingen met de overdrager af dat voorafgaand aan de overname de nodige certificaten door de overdrager worden bezorgd, of neem dit als opschortende voorwaarde op in de overeenkomst!

5. Waardebepaling

Page 33: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

33

5. Waardebepaling

� Gebaseerd op de activa:

• Liquidatiewaarde;

Netto verkoopsopbrengst van de activa verminderd met de schulden.= minimumverkoopprijs.

• Vervangingswaarde.

5. Waardebepaling

� Gebaseerd op aandelen/winst:

• Rendementswaarde;

Verdiscontering van de verwachte dividenden tegen de gestelde rendementseis.

• Discounted cash flow.

Verdiscontering van de toekomstige kasstromen.

6. Financiering van de overname

Page 34: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

34

6. Financiering van de overname

� Eigen middelen of verwante derden (familie, vrienden,…);

� Financiële instellingen (banken, investeringsmaatschappijen);

� Participatiefonds: financiële steun van de overheid aan startende ondernemers;

� De over te nemen onderneming.

6.1. Verbod onder art. 629 W.Venn.

1. Oude regeling: • “Een naamloze vennootschap mag geen

middelen voorschieten, leningentoestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen of van haar winstbewijzen door derden (…)”

• Absoluut verbod (slechts enkele uitzonderingen)

6.1. Verbod onder art. 629 W. Venn.

2. Nieuwe regeling (per 01.01.2009):Afschaffing financieringsverbod onder bepaalde voorwaarden:

• de verrichtingen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en tegen billijke marktvoorwaarden. De kredietwaardigheid van iedere betrokkene dient nauwgezet te worden onderzocht;

• voorafgaand besluit algemene vergadering vereist;• Verslag door raad van bestuur (belang vennootschap,

risico’s, voorwaarden waartegen, prijs) . Specifieke verantwoording indien begunstigde een moedervennootschap of bestuurder van een moedervennootschap is;

Page 35: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

35

6.1. Verbod onder art. 629 W. Venn.

• Dit verslag dient in zijn geheel te worden gepubliceerd;

• Uitgetrokken bedrag voor uitkering vatbaar. Opname in balans als niet voor uitkering beschikbare reserve;

• Wanneer een derde met financiële bijstand van de vennootschap vervreemde aandelen van de vennootschap verkrijgt of op in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal uitgegeven aandelen inschrijft of bij een verkoop van haar eigen aandelen, vindt die verkrijging of inschrijving plaats tegen een billijke prijs;

6.1. Verbod onder art. 629 W.Venn.

3. Toepassingsgebied:

� Vennootschapsvorm:

• NV;

• BVBA;

• CVBA;

• Comm.VA.

6.1. Verbod onder art. 629 W.Venn.

� Bedoelde handelingen:

• Financiële steun (voorschieten van middelen, toestaan van leningen, stellen van zekerheden);

• Met het oog op de verkrijging van de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap door derden.

Financiële steun is wel mogelijk bij overname van een handelszaak of andere activa!

Page 36: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

36

6.1. Verbod onder art. 629 W.Venn.

4. Uitzonderingen (ongewijzigd onder nieuwe regeling):

� Verrichtingen van kredietinstellingen onder de gebruikelijke voorwaarden;

� Verwerving van aandelen door personeel van de vennootschap, voor zover dit personeel verbonden is door een arbeidsovereenkomst (geen zelfstandige managers);

6.1. Verbod onder art. 629 W.Venn.

� Indien men onder een van de uitzonderingen valt, moet wel vaststaan dat de aangewende bedragen voor uitkering vatbaar zijn.

� Het beschikbare bedrag is gelijk aan:

Netto-actief verminderd met het gestorte kapitaal en vermeerderd met de onbeschikbare reserves.

6.1. Verbod onder art. 629 W.Venn.

5. Sancties bij inbreuk op het verbod:

� Bestuurdersaansprakelijkheid (art. 528 en eventueel 529 W.Venn.);

� Geldboete van EUR 50,- tot EUR 10.000,- en/of gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar

Page 37: Waardebepaling van een zaak/bedrijf/praktijk + Juridische aspecten ...

37

Contacts

Laon LawyersDirk Berckmans

Advocaat VennootTavernierkaai 2 bus 14

2000 AntwerpenBelgië

T +32 3400 89 89E [email protected]