Pvo juridische procedures

of 31 /31
HR in beeld

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Pvo juridische procedures

Page 1: Pvo  juridische procedures

HR in beeld

Page 2: Pvo  juridische procedures

DOELKomen tot beëindiging dienstverband tussen G4S en een medewerker.

AANLEIDINGStructurele beperkingen, zonder verzuim / arbeidsongeschiktheid

BELANGRIJKEen juridische procedure moet de logische (en laatste) stap zijn in een (langer) lopend proces (staande voet uitgezonderd).

Structureel disfunctioneren

Dringende reden

Economische gronden

Overige relevante redenen (uiterlijke verzorging, privé situatie e.d.)

Page 3: Pvo  juridische procedures

TYPE PROCEDURESWederzijds goedvinden

Pro-forma ontbinding Kantonrechter

Ontslagvergunning UWV Werkbedrijf

Inhoudelijke ontbinding Kantonrechter

Ontslag op staande voet

Ontslagvergunning UWV Werkbedrijf voor zover vereist (combi procedure)

Inhoudelijke ontbinding Kantonrechter voor zover vereist (combi procedure)

Page 4: Pvo  juridische procedures

WELKE PROCEDURE KIES JE ???Criteria voor keuze :

ernst reden procedure (stafbaar feit, ongewenst gedrag, overtreding procedures e.d.)

(kwaliteit) dossiervorming (onderbouwing proces, vastlegging (herhaling) feiten e.d.)

duur dienstverband en leeftijd (speelt mee bij bepalen opzegtermijn en evt. vergoeding : Kantonrechtersformule)

kosten procedure (doorbetalen loon gedurende procedure, vergoeding, griffiekosten, kosten outplacement, kosten rechtsbijstand e.d.)

risico inschatting meer kosten (bezwaar / beroep medewerker, navorderingen e.d.)

historie dienstverband (eerste incident/klacht, volgende in serie e.d.)

Page 5: Pvo  juridische procedures

WEDERZIJDS GOEDVINDEN (1)

kan in vrijwel alle situaties worden gebruikt, waarin werkgever redenen heeft om tot beëindiging dienstverband over te gaan

Wanneer te gebruiken :

in geval van ontslag op staande voet : alleen ná nietigheidsberoep (schikking)

in geval van arbeidsongeschiktheid : kiezen voor pro-forma ontbinding Kantonrechter

Voordelen procedure :

sinds 2009 is deze procedure door het UWV erkend en zijn WW rechten geborgdinvloed op hoogte eventuele vergoeding en bijkomende kosten

invloed op duur

(vrijwel) geen beroepsmogelijkheid werknemer

zekerheid einde dienstverband

Page 6: Pvo  juridische procedures

WEDERZIJDS GOEDVINDEN (2)

afspraken tussen werknemer en werkgever over voorwaarden beëindiging dienstverband (einddatum, doorbetaling loon, vergoeding, verlof/ADV rechten, studieschuld e.d.)

Inhoud procedure :

wettelijke opzegtermijn gebruiken

na akkoord : beide partijen tekenen overeenkomst

werknemer moet juridische bijstand inroepen (borging WW-rechten)

in geval van gebruik bij osv : eerst aanzeggen, daarna ‘schikken’ en bij akkoord osv intrekken

Voorwaarden aan procedure :

uitwisseling stukken tussen advocaat en G4S

verwijtbaarheid mag niet uit overeenkomst blijken (borging WW-rechten)

Page 7: Pvo  juridische procedures

WEDERZIJDS GOEDVINDEN (3)

Uitvoering procedure :

HR adviseur -> advisering, contactpersoon, correspondentie en opmaak stukken

UM (i.o.m. RM) -> besluit over inhoud regeling

vergoeding (in overleg te bepalen)

Kosten :

evt. kosten juridische bijstand (gemidd. € 750,-)

loon gedurende onderhandelingsperiode (vrijstelling arbeid)

Nadelen procedure :

vergoeding hoger naarmate minder ‘hard’ bewijs en bij ‘oudere’ werknemersi.v.m. borging WW-rechten vrijwel altijd minimaal vergoeding neutrale grondenbij langere duur procedure, lopen kosten juridische bijstand op

Page 8: Pvo  juridische procedures

PRO FORMA ONTBINDING KANTONRECHTER (1)

kan in vrijwel alle situaties worden gebruikt, waarin werkgever of werknemer redenen / wens heeft om tot beëindiging dienstverband over te gaan,

Wanneer te gebruiken :

in geval van ontslag op staande voet : alleen ná nietigheidsberoep (schikking)

in geval van arbeidsongeschiktheid : alleen bij wens werknemer en VC bij procedure betrekken

Voordelen procedure :

WW rechten geborgd

invloed op hoogte eventuele vergoeding en bijkomende kosten

administratieve procedure Rechtbank (geen zitting noodzakelijk)

einddatum dienstverband staat vast (geen beroepsmogelijkheid werknemer)

Page 9: Pvo  juridische procedures

PRO FORMA ONTBINDING KANTONRECHTER (2)

afspraken tussen werknemer en werkgever over voorwaarden beëindiging dienstverband (einddatum, doorbetaling loon, vergoeding, verlof/ADV rechten, studieschuld e.d.)

Inhoud procedure :

wettelijke opzegtermijn gebruiken (- 1 maand)

stukken na akkoord tussen partijen ingediend, Kantonrechter doet uitspraak

werknemer moet juridische bijstand inroepen (borging WW-rechten)

in geval van gebruik bij osv : eerst aanzeggen, daarna ‘schikken’ en bij akkoord osv intrekken

Voorwaarden aan procedure :

stukken worden vooraf uitgewisseld tussen advocaat en G4S

in geval van gebruik bij arbeidsongeschiktheid : alleen in geval van specifieke wens werknemer, VC betrekken

Page 11: Pvo  juridische procedures

ONTSLAGVERGUNNING UWV WERKBEDRIJF (1)

bij structureel disfunctioneren (functioneel of gedrag)

Wanneer te gebruiken :

in geval van economische gronden : geen werk meer

in geval van arbeidsongeschiktheid : ná doorlopen 2 jaar ziektewet (denk aan re-integratieverplichtingen Poortwachter) of bij structureel niet nakomen verplichtingen

Voordelen procedure :

WW rechten geborgd

geen vergoeding

bij vergunning alleen wettelijke opzegtermijn van toepassing (- 1 maand !!!)administratieve procedure

overige relevante redenen -> BEPERKT !!! (vb. uiterlijke verzorging, fysieke gesteld- heid)

Page 12: Pvo  juridische procedures

ONTSLAGVERGUNNING UWV WERKBEDRIJF (2)

aanvraag wordt ingediend bij UWV met onderbouwing middels (bewijs)stukken (dossier)

Inhoud procedure :

werknemer MOET worden ingelicht over verzoek (kopie brief meesturen aan UWV)

werknemer mag verweer voeren (krijgt stukken werkgever)

verzoek en verweer aan ontslagcommissie -> besluit

bij gunning -> opzeggen met inachtneming wettelijke opzegtermijn – 1 maand (miniaal 1 maand)

Voorwaarden aan procedure :

er mag geen sprake zijn van verzuim of arbeidsongeschiktheid / structurele beperkingen voor eigen functie (m.u.v. 2 jaar zw)

dossiervorming moet sluitend zijn !! -> ontslagvergunning moet laatste stap zijn in verbeterproces

Page 13: Pvo  juridische procedures

ONTSLAGVERGUNNING UWV WERKBEDRIJF (3)Voorwaarden aan procedure (vervolg):

in geval van economische gronden : afspiegelingsprincipe regionaal toepassen

in geval van arbeidsongeschiktheid : alleen na einde 2e ziektejaar en na eindoordeel UWV over re-integratie inspanningen wg (bij loonsanctie pas procedure mogelijk na herbeoordeling UWV)

Acties werknemer :

verweer tegen aanvraag werkgever (1e en 2e termijn)

beroepsprocedure Kantonrechter (kennelijk onredelijk ontslag)

Kosten :

loon gedurende onderhandelingsperiode (vrijstelling arbeid)

loon gedurende wettelijke opzegtermijn (-1 maand, minimaal 1 maand)

Page 15: Pvo  juridische procedures

INHOUDELIJKE ONTBINDING KANTONRECHTER (1)

kan in alle situaties worden gebruikt, waarin werkgever redenen / wens heeft om tot beëindiging dienstverband over te gaan

Wanneer te gebruiken :

in geval van ontslag op staande voet : evt. voor zover vereist aanvragenin geval van arbeidsongeschiktheid : VC bij procedure betrekken

Inhoud procedure :

werkgever dient verzoek in tot ontbinding van dienstverband, met uitgebreide onderbouwing verzoek (dossier)

werknemer wordt ingelicht over verzoek

werknemer of advocaat krijgt kopie ingediend verzoek incl. stukken

rechtbank stelt zittingsdatum vast voor inhoudelijke behandeling

rechtbank doet uitspraak na zitting (indien geen akkoord tijdens evt. schorsing)

Page 16: Pvo  juridische procedures

in geval van gebruik bij osv : eerst aanzeggen, daarna voor zover vereist aanvragen

Voorwaarden aan procedure :

in geval van gebruik bij arbeidsongeschiktheid : alleen in geval van structureel niet meewerken aan verplichtingen of nakomen afspraken

INHOUDELIJKE ONTBINDING KANTONRECHTER (2)

dossiervorming moet sluitend zijn !! -> procedure moet laatste stap zijn in verbeterproces

vergoeding (vooraf onbekend)

Kosten :

evt. griffiekosten (ca. € 175,-)

evt. loon gedurende procedureperiode

evt. loon vanaf einddatum procedure tot einddatum dienstverband

Page 17: Pvo  juridische procedures

Uitvoering procedure :

HR adviseur -> i.s.m. bedrijfsjurist evt. correspondentie, aanwezig bij zittingbedrijfsjurist -> opmaken en indienen stukken, correspondentie, vertegenwoor- digen G4S tijdens zitting, voeren pleidooi

duur -> afhankelijk van drukte Rechtbank

Nadelen procedure :

onvoorspelbaarheid -> ontbinding, datum en vergoeding

INHOUDELIJKE ONTBINDING KANTONRECHTER (3)

Voordelen procedure :

zekerheid einde dienstverband bij goed dossier

geen beroepsmogelijkheid werknemer

RM, UM, VC -> afh. van aard procedure aanwezig bij zitting (inschatting bedrijfsjurist)

Page 18: Pvo  juridische procedures

ONTSLAG OP STAANDE VOET (1)

alleen in geval van dringende reden

Wanneer te gebruiken :

Voordelen procedure :

dienstverband eindigt direct zonder verdere kosten

UM wordt in kennis gesteld van dringende reden

Inhoud procedure :

medewerker wordt direct gebeld en geschorst (wanneer hij/zij aan het

werk is, naar huis sturen) -> schriftelijk bevestigen

contact / overleg met HRa

gesprek (hoor- en wederhoor) met medewerker -> confrontatie feiten en reactiemogelijkheid werknemer

na gesprek en afweging besluit RM tot evt. ontslag op staande voet (advies

HRa) -> aanzeggen osv en schriftelijk bevestigen

Page 19: Pvo  juridische procedures

alleen als ALLERLAATSTE REDMIDDEL gebruiken

moet sprake zijn van dringende reden

Voorwaarden aan procedure :

er moet concreet bewijsmateriaal zijn, dat wettelijk gebruikt mag worden

ONTSLAG OP STAANDE VOET (2)

osv moet ONVERWIJLD worden aangezegd (evt. na schorsing, max 7 dgn.)

bij niet bruikbare bewijsmaterialen, moet er schriftelijke bekentenis werknemer zijn en moet werknemer op gevolgen WW zijn gewezen

alleen RM mag osv aanzeggen

Nadelen procedure :mogelijkheid nietigheidsberoep werknemer (binnen 6 maanden na osv)

risico op hoge kosten vanwege procedurerecht tot 3 jaar na osv

(bijna) altijd alleen in combinatie met ‘voor zover vereist procedure’

Page 20: Pvo  juridische procedures

Uitvoering procedure :HR adviseur -> advisering, opmaak stukken (osv en vzv procedure) ,

contact- persoon en correspondentie (bij nietigheidsberoep)

UM -> schorsing, onderzoek en verzamelen bewijsmateriaal

eindafrekening (kan worden ingehouden als gefixeerde schadevergoeding)

Kosten :

verder geen kosten tenzij nietigheidsberoep en procedure

bij procedure : loonkosten tot einddatum dienstverband, eindafrekening (als ingehouden), vergoeding (in de hand bij schikking, hoger bij Ktr procedure)

ONTSLAG OP STAANDE VOET (3)

Nadelen procedure :procedurerecht tot 3 jaar na osv

hoge kosten bij vernietiging osv

RM -> aanzeggen osv

Page 21: Pvo  juridische procedures

Uitvoering procedure :

HR adviseur -> ontvangst stukken wederpartij en 1e contact

bedrijfsjurist -> voorbereiding verweer pleidooi, vertegenwoordigen G4S bij zitting, voeren onderhandelingen (tijdens zitting)

werknemer roept nietigheid in (schriftelijk) -> MOET binnen 6 maanden na aanzegging osv

Procedure :

bij geen reactie werkgever of bij geen akkoord in schikkingsverzoek, dient advocaat verzoek ontbinding Kantonrechter in met nietigheidsverklaring osv -> dit kan tot 3 jaar na aanzegging osv !!! (mits tijdig nietigheidsberoep)

NIETIGHEIDSBEROEP WERKNEMER

RM, UM, HRa, VC -> aanleveren dossierstukken

Page 22: Pvo  juridische procedures

ontslagvergunning UWV Werkbedrijf voor zover vereistTwee procedures:

ontbinding Kantonrechter voor zover vereist

VOOR ZOVER VEREIST PROCEDURES (1)

Doel procedures:Beperken kosten in geval van nietigheidsberoep werknemer.

Wanneer welke procedure:in eerste instantie altijd ontslagvergunning UWV Werkbedrijf voor

zover vereist

ontbinding Kantonrechter voor zover vereist : in geval van (mogelijk beroep op) arbeidsongeschiktheid, (ex) lid OR, strafbare feiten waarbij evt. straf- rechtelijk onderzoek nog loopt, gevallen waarin medewerker niet bekend

Page 23: Pvo  juridische procedures

ontslagvergunning UWV Werkbedrijf voor zover vereist -> idem eerder beschreven

Inhoud procedures:

ontbinding Kantonrechter voor zover vereist -> idem inhoudelijke ontbinding met opmerking, dat er geen behoefte is aan inhoudelijke behandeling

VOOR ZOVER VEREIST PROCEDURES (2)

zekerheid einddatum dienstverband

bij gunning UWV ontslagvergunning -> dienstverband voor zover vereist opzeggen (rekening houden met wett. opzegtermijn – 1 maand)

Voordeel procedures:

beperking na te betalen loonkosten bij nietigheidsberoep

Page 24: Pvo  juridische procedures

Uitvoering procedures:

VOOR ZOVER VEREIST PROCEDURES (3)

HR adviseur -> advisering, opmaak stukken (i.g.v. UWV procedure), contact- persoon en correspondentie (bij nietigheidsberoep)

bedrijfsjurist -> opmaken en indienen stukken (i.g.v. ontbinding Ktr), correspondentie, evt. vertegenwoordigen G4S tijdens zitting, voeren pleidooiRisico procedures :

UWV procedure -> onthouding ontslagvergunning (gevolg : osv houdt geen stand bij nietigheidsberoep en er moet alsnog geschikt worden, waarbij kosten zullen toenemen)

Ktr procedure -> geen ontbinding wegens dringende reden (gevolg : Ktr ontbindt dan wegens verandering omstandigheden (secundair verzoek) en zal hoge(re) vergoeding toekennen (minimaal factor 1))

Page 25: Pvo  juridische procedures

Kosten procedures (pas na nietigheidsberoep !!):

VOOR ZOVER VEREIST PROCEDURES (4)

UWV procedure -> nabetaling loon vanaf datum osv tot einddatum wegens ontslagvergunning

Ktr procedure -> nabetaling loon vanaf datum osv tot einddatum dienstverband, vergoeding, griffiekosten

Page 26: Pvo  juridische procedures

alleen als LAATSTE REDMIDDEL inzetten

altijd in combinatie met ‘voor zover vereist procedure’

i.v.m. onverwijldheid op dag mededeling feiten schorsing inzetten

zonder ‘hoor & wederhoor’ red je het bij nietigheidsberoep niet

bekentenis medewerker ALTIJD op papier laten zetten (verstrekt osv)

TIPS & TRICS (1)

OSV

Ontslagvergunning UWV altijd verkiezen boven ontbinding Kantonrechterzekerheid einde dienstverband (bij goed dossier) groter

kosten lager (langere duur compenseert evt. vergoeding in praktijk ruim i.v.m. borging

WW- rechten)

Page 27: Pvo  juridische procedures

leg ALLES vast (afspraken, gesprekken, contacten e.d.)

niet toegestane bewijzen in procedure : beelden beveiligingscamera’s, foto’s, prikklok-/ logintijden, GPS gegevens e.d.gebruik voorgaande gegevens wel voor confrontatie en leg evt. bekentenis medewerker schriftelijk vast (ONDERTEKEND DOOR WN !!!)denk aan ‘cc personeelsdossier’

investeer in verbeteren medewerker : start formeel verbetertraject op met frequente evaluatiemomenten

TIPS & TRICS (2)Dossiervorming

Page 28: Pvo  juridische procedures

BEREKENING VERGOEDINGKANTONRECHTERSFORMULE

A x B x CA = aantal dienstjaren (afronding > 6 maanden naar boven)

B = maandloon (afronding naar boven)

C = correctiefactor -> stelt kantonrechter vast (overwegingen : leeftijd, kansen arbeidsmarkt, verwijtbaarheid,

belangen partijen e.,d.)

BEREKENING DIENSTJAREN

Jaren dienstverband tot 35 jaar = ½ dienstjaar per jaarJaren dienstverband 35 - 45 jaar = 1 dienstjaar per jaarJaren dienstverband 45 - 55 jaar = 1½ dienstjaar per jaarJaren dienstverband vanaf 55 jaar = 2 dienstjaar per jaar

Page 29: Pvo  juridische procedures

KOSTENVOORBEELD 1UWV ONTSLAGVERGUNNING

Casus : structureel disfunctioneren

Inhoud dossier :- 6 mailberichten met klachten van collegae en opdrachtgever over functioneren

- 1 mail verzuimcoördinator over noodzaak tot gesprek wegens frequent (baal)verzuim

- plan van aanpak met afspraken over tekortkoningen en gewenste verbeteringen binnen 6 maanden

- 5 evaluaties (maandelijks) met voortgang en geconstateerde uitblijvende verbetering

- 4 contactrapportages GL t.a.v. gesprekken over geconstateerde tekortkomingen en ongewenst gedrag

- 1 eindevaluatie einde traject met constatering dat er niets verbeterd is, doelen zijn niet behaaldDoorlooptijd procedure bij UWV : 1 maand (start 5/5, gunning 3/6)

Kosten : loon tijdens procedure € 1.877,-

loon opzegtermijn € 2.661,-

totaal € 4.538

Page 30: Pvo  juridische procedures

KOSTENVOORBEELD 2ONTBINDING KANTONRECHTER

Casus : weigering passend werk en verstoorde arbeidsrelatie

Inhoud dossier :- mailberichten met klachten over functioneren (opdrachtgever en collegae)

- 7 brieven i.v.m. briefwisseling advocaat om tot oplossing te komen

- gespreksverslagen UM met medewerkster (deels aanwezigheid HRa en VC)

- correspondentie met betrekking tot aanbiedingen passend werk (5 objecten)

- mailberichten medewerkerster en brieven advocaat weigering aangeboden objecten

- deskundigenoordeel UWV t.a.v. arbeidsongeschiktheid

Page 31: Pvo  juridische procedures

KOSTENVOORBEELD 2ONTBINDING KANTONRECHTER (vervolg)

Kosten : loon tijdens hele discussieperiode bij G4S € 2.160,- (1 september 2009 tot 31maart 2010)

vergoeding vastgesteld door Kantonrechter € 13.760,- (factor 1,02)

loonvordering advocaat € 4.052,- (civiele procedure)

totaal € 19.972,-

Kantonrechtersformule

Dienstjaren

Leeftijd : 44

Dienstverband : 18 jaar

Dienstjaren : 10 x 1 (35-44) + 8 x 0,5 = 14 maanden