VAPOPREX LVP 2019. 4. 4.¢  1. DESCRIERE GENERAL{Cazanele de abur saturat VAPOPREX LVP,...

download VAPOPREX LVP 2019. 4. 4.¢  1. DESCRIERE GENERAL{Cazanele de abur saturat VAPOPREX LVP, pentru joas[

of 12

 • date post

  27-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VAPOPREX LVP 2019. 4. 4.¢  1. DESCRIERE GENERAL{Cazanele de abur saturat VAPOPREX LVP,...

 • VAPOPREX LVP cazan de abur de joas[ presiune - 0,98 bar cu flac[ra `ntoars[ `n focar

  MANUAL TEHNIC

 • CUPRINS

  1. DESCRIERE GENERAL{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 3 2. COMPONENTE PRINCIPALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 4 3. FURNITUR{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 5 4. DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 6 5. ECHIPAMENTE DE REGLARE :I SIGURAN|{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 7

 • 1. DESCRIERE GENERAL{ Cazanele de abur saturat VAPOPREX LVP, pentru joas[ presiune (pre- siune de siguran\[ 0,98 bar) sunt cazane orizontale, ignitubulare, constru- ite integral din o\el. Cazanul se livreaz[ montat pe o structur[ metalic[ ;i este de tip mono- bloc, cu toate accesoriile ;i automatiz[rile necesare func\ion[rii incluse (corpul cazanului, izola\ia, arm[turile, instala\ia de ardere, panoul de comand[ ;i automatizare). Cazanele VAPOPREX LVP sunt pe principiul „flac[r[ `ntoars[ `n focar” (primul ;i al doilea drum `n focar, al treilea prin \evile de gaze de ardere) ;i sunt proiectate ;i realizate `n conformitate cu Directiva European[ 97/23/CE (PED). Cazanul este marcat CE. Recep\ia echipamentului se face prin declara\ie de conformitate (certificare DIN EN ISO 9001 TUV). De concep\ie modern[, cazanele de abur VAPOPREX LVP sunt destinate arderii `n focare presurizate a combustibililor lichizi sau gazo;i cu realizarea unor randamente termice ridicate, a unor emisii de noxe reduse ;i a unei fiabilit[\i ;i disponibilit[\i ridicate. Principalele caracteristici constructive ale cazanelor VAPOPREX LVP sunt>

  - camera de ardere, de volum mare, este imersat[ ;i complet r[cit[< - pl[cile tubulare sunt de tipul plan, cu sudur[ plac[/ fascicol de \evi

  de tipul cu penetrare complet[< - toate sudurile sunt `n conformitate cu Normele Europene EN 288 ;i

  EN 287 ;i sunt verificate prin metode de testare nedistructiv[ (raze X ;i lichide penetrante)<

  - focarul este dimensionat amplu `n diametru ;i `n lungime ;i se ca- racterizeaz[ prin sarcini termice reduse<

  - grupul de \evi este amplasat `n spa\iul mai mare din jurul focarului, ;i se compune din \evi ce au fost mai `nt]i mandrinate ;i apoi sudate<

  - \evile sunt prev[zute cu turbionatoare fabricate din fir de o\el nede- formabil de 8 mm AISI 430, care amplific[ schimbul de c[ldur[ prin crearea turbulen\ei `n gazele de ardere, asigur]nd o eficien\[ de 90% chiar ;i la sarcini reduse<

  - posibilitatea de inspec\ie vizual[ a suprafe\elor ude ale cazanului este asigurat[ prin intermediul unei guri de vizitare ovale superioare (dimensionat[ DN 100) ;i o gur[ de inspec\ie oval[ inferioar[ (op\ional[ pentru modelele mai mici dec]t LVP-1000)<

  - volumul mare de ap[ al cazanului, dimensionarea optim[ a suprafe\ei de schimb de c[ldur[ ;i camera de abur de mari dimen- siuni asigur[ un abur saturat uscat de calitate ;i iner\ie termic[ ridi- cat[<

  - u;a frontal[ este fixat[ pe placa suport a cazanului cu ajutorul unor balamale cu deschidere reversibil[ ;i este c[ptu;it[ la interior cu un strat de ciment refractar pentru a reduce dispersia de c[ldur[< u;a frontal[ este prev[zut[ cu plac[ port arz[tor ;i un vizor de inspec\ie pentru controlul arderii<

  - camera de fum posterioar[ este fixat[ `n interiorul corpului cazanu- lui (se utilizeaz[ `n acest fel o prelungire a tamburului dincolo de placa tubular[)< accesul la \evile de gaze de ardere pentru cur[\are este permis prin intermediul a dou[ u;i posterioare, `n vreme ce extrac\ia cenu;ii poate fi efectuat[ folosind o u;[ special[ amplasat[ `n partea de jos a camerei de fum<

  - pierderile de c[ldur[ `n mediul ambiant sunt foarte reduse datorit[ unei bune izola\ii termice a corpului cazanului, executat[ cu un strat de vat[ mineral[ de `nalt[ densitate (minim 100 mm grosime), pro- tejat[ de tabl[ inox<

  - robinetul de purjare poate fi orientat spre st]nga sau spre dreapta< - o pasarel[ superioar[ favorizeaz[ activitatea de montaj ;i accesul

  la diferitele echipamente.

  VAPOPREX LVP

  3

  Camer[ abur

  Abur Co; fum

  Ap[

  Ap[

  Focar

  |evi gaze de ardere

  Arz[tor

 • 2. COMPONENTE PRINCIPALE

  VAPOPREX LVP

  4

  LEGEND{

  1. Camer[ de fum posterioar[ 2. Van[ e;apare abur 3. Supap[ de siguran\[

  4. Gur[ de vizitare superioar[ 5. Tablou de comand[ 6. Manometru 7. Presostat de siguran\[ ;i

  presostat de lucru (1 sau 2)

  8. Grup control nivel 9. Camer[ de fum anterioar[ 10. U;[ cazan 11. Tub focar 12. Arz[tor (neinclus standard)

  13. Robinet purj[ cazan 14. Sticl[ de nivel 15. Robinete prob[ nivel 16. Pomp[ alimentare ap[

  1

  2

  3 4 5

  6 7

  8

  9

  10

  12

  131415

  16 11

 • 3. FURNITUR{

  3.1 FURNITUR{ STANDARD 1 van[ e;apare abur 1 pomp[ de alimentare (complet echipat[ cu vane de separare ;i clapete de sens) 1 robinet de purjare cu ventil de `nchidere 1 supap[ de siguran\[ 1 presostat de siguran\[ 1 presostat de lucru 1 manometru tip Bourdon (cu robinet cu trei c[i) 1 sticl[ de nivel cu reflexie ;i robine\i de control nivel 2 robine\i control nivel 1 regulator de nivel cu sonde de conductivitate 1 tablou de comand[ ;i automatizare electric gur[ de vizitare superioar[

  3.2 FURNITUR{ OP|IONAL{ (la cerere) al doilea regulator de nivel minim de siguran\[ (cu autotestare) arz[tor a doua pomp[ de alimentare (cu anclan;area automat[ a rezervei) a doua sticl[ de nivel cu reflexie ;i robine\i de control nivel purj[ automat[ continu[ purj[ autoamat[ intermitent[ r[citor de probe al doilea presostat de lucru echiparea ;i testarea cazanului racorduri cu flan;e ce permit apli- carea sondelor ;i vanelor corespunz[toare normei TRD 604 gur[ de inspectare inferioar[

  3.3 ECHIPARE SUPLIMENTAR{ a) Economizor

  Economizorul este un schimb[tor de c[ldur[ compact (gaze de ardere – ap[ de alimentare) montat `n camera de fum posterioar[ (`n spatele cazanului de abur) pentru pre`nc[lzirea apei de alimentare. Efectul util al acestui schimb[tor de c[ldur[ (`n contracurent) const[ `n cre;terea tem- peraturii apei de alimentare, reducerea consumului de combustibil ;i cre;terea randamentului cazanului (cu aproximativ 4%). Schimb[torul de c[ldur[ este executat ca un registru din \evi eliptice din o\el zincat. Registrul este amplasat `n camera de colectare a gazelor de fum< con- struc\ia ;i execu\ia lui este conform[ cu prescrip\iile TRD. O gur[ de vizi- tare serve;te la revizia intern[ ;i inspec\ia \evilor de gaze de ardere. Economizorul poate fi utilizat `n cazul func\ion[rii cazanului pe gaz natu- ral, GPL sau motorin[. Schimb[torul de c[ldur[ este prev[zut cu un sis- tem de by-pass, pentru cazul `n care cazanul func\ioneaz[ pe combustibil lichid u;or sau pentru perioadele de revizie. Schimb[torul de c[ldur[ este de asemenea izolat cu un strat de vat[ mineral[ de `nalt[ densitate, pro- tejat[ de tabl[ inox. Schimb[torul de c[ldur[ este echipat cu urm[toarele arm[turi>

  1 supap[ de siguran\[ 1 manometru 1 termostat de siguran\[ 1 termometru de lucru

  VAPOPREX LVP

  5

  Rezervor ap[ alimentare

  Ap [ a

  lim en

  ta re

  Ap[ alimentare

  Ap [ a

  lim en

  ta re

  Pomp[ ap[ alimentare

  Cazan abur

  Economizor

  Co; fum

 • 4. DATE TEHNICE

  VAPOPREX LVP

  6

  LEGEND{

  1. Cazan 2. U;[ cazan 3. Camer[ de fum posterioar[ 4. Tablou comand[

  5. Grup control nivel 6. Manometru 7. Presostate 8. Purj[ continu[ (op\ional) 9. Sticl[ de nivel 10. Robinet verificare nivel

  11. Sticl[ de nivel op\ional[ 12. Gur[ de vizitare superioar[ 13. Gur[ de inspec\ie inferioar[ 14. Pomp[ alimentare 15. Grup control nivel (suplimentar) a1. Racord e;apare abur

  a2. Racord alimentare pomp[ a3. Golire cazan (purj[) a4. Racord co; de fum a5. Racord arz[tor a6. Golire de siguran\[ a9. Alimentare auxiliar[

  Debit abur 0.98 bar kg/h 150 250 300 400 500 600 800 1000 1500 1990 2500 2990 Sarcin[ termic[ kcal/h 90300 149640 179740 239940 300140 360340 479880 600280 900420 1194540 1500700 1793960 util[ kW 105 174 209 279 349 419 558 698 1047 1389 1745 2086 Sarcin[ termic[ focar kW 116 193 232 310 387 465 620 775 1163 1543 1938 2317 Con\inut ap[ cazan maxim l 410 510 630 740 910 1110 1280 1560 2820 3800 4260 5380 Con\inut ap[ cazan minim l 300 370 460 530 650 800 940 1140 2100 2800 3220 4060 Presiune camer[ de ardere* mbar 2,00 3,80 5,50 3,50 4,50 6,80 4,60 7,20 5,10 7,20 6,20 7,80 Dimensiuni A mm 1040 1040 1040 1220 1220 1220 1450 1450 1740 1740 1970 1970

  B mm 1325 1325 1325 1510 1510 1510 1780 1780 2120 2120 2250 2370 C mm 1498 1778 2078 1788 2108 2488 2146 2546 2776 3576 3272 3992 D mm 1230 1230 1230 1410 1410 1410 1640 1640 1930 1930 2110 2320 E mm 700 700 700 700 700 700 320 320 320 320 320 360 F mm 1140 1420 1720 1420 1740 2120 1760 2160 2380 3180 2860 3580 G mm 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 H mm 218 218 218 228 228 228 246 246 256 256 272 272 P mm 645 645 645 730 730 730 830 830 970 970 1080 1080 Q mm 1020 1020 1020 1180 1180 1180 1420 1420 1720 1720 1920 1920

  Racorduri a1** DN 50 65 65 80 80 80 100 100 125 150 150 200 a2 DN 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1