Uwierzmy Chrystusowi 2.03 nr 50

Click here to load reader

download Uwierzmy Chrystusowi 2.03 nr 50

of 7

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Uwierzmy Chrystusowi 2.03 nr 50

 • CHRYSTUSOWI U W I E R Z M Y

  Tygodnik Katolicki 2 marca 2014r. VIII niedziela zwyka NR 50

  POCZET WITYCH W WIECIE BIBLII EWANGELIA

  IZRAELICI WCHODZ DO KANAANU UFNO W OPATRZNO BO WITY JERZY

 • 2

  Redakcja w skadzie: Stanisaw Pietrykowski redaktor naczelny Damian Siegmund Dawid Oleksy Mateusz Kwapich Mateusz Obrzut Marcin Horczak

  Stopka redakcyjna

  Drodzy Czytelnicy! Przed nami Wielki Post! Chcemy w tym roku przey go wraz z b. Janem Pawem II, ktrzy przez

  cae ycie swoje kocha bardzo mocno krzy. Niech nasz wielki bogosawiony, niebawem ju wity pomaga nam w przeywaniu tego witego czasu jakim jest Wielki Post! A jak co

  tydzie przedstawiamy pastwu kolejny numer naszego tygodnika. Jest to ju 50 nu-mer!! W tym numerze znajdziemy: yciorys w. Jerzego, dwie perykopy ewangelicz-

  ne: jedn na niedziel a drug na rod Popielcow oraz kolejny odcinek papie-skiej encykliki o Miosierdziu Boym. yczymy Pastwu miej lektury i bogosawio-nej niedzieli

  Redakcja Uwierzmy Chrystusowi

  rdo zdj Okada http://www.flickr.com/photos/kuliomario/5171614896/sizes/o/in/photolist-8SZSW5-eB2pXf-bq3JrM-8Q5MZa-7SPqJB-9mf4Wy-7HzY5n-aF76kq-aGYs6n-aJqo8x-99w5Hk-8eATT5-dCt5hE-eot56F-9G71Cp-9H64P8-ecxogq-d88Zbw-8sve9i-8puRsE-adXKbE-bu8GoJ-f6UWVa-bHfwCM-aPz8Ug-8QJQYk-b548qn-dEnguS-988nYy-9kQt1m-dfE1iv-aEw56B-daHDxZ-9Gipwc-cQqCf1-ckDPtY-jpNgRF-aeKw4L-bpuxqk-afvb9n-99x7NG-afxXPW-jnRd4W-e49qgL-7Xj2B1/ Popi http://wlodartrade.pl/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8

 • 3

  EWANGELIA

  KOMENTARZ

  ROZWAANIE Co mog powiedzie o mojej relacji do rzeczy materialnych?

  Czy potrafi odda Panu Bogu wszystkie moje troski z przekonaniem, e On si nimi zajmie?

  Czy daj pierwszestwo Panu Bogu?

  UFNO W OPATRZNO BO EWANGELIA

 • pochodzi z Liddy. By synem Per-

  sa - Geroncjusza. Rodzice wypro-

  sili go w modlitwach, gdy nie mo-

  gli mie dzieci. Jako modzieniec

  ochoczo wstpi do legionw

  rzymskich. Awansowa do rangi

  wyszego oficera. W 307 roku za

  panowania cesarza Dioklecjana w

  czasie przeladowa chrzecijan

  odmwi zoenia ofiar bokom

  pogaskim. Rozda cay swj ma-

  jtek ubogim. Za odmwienie od-

  dania pokonu bokom zosta ska-

  zany na siedmioletnie wizienie i

  tortury. By m.in: przybijany do

  krzya i mczona na katowskim

  kole. Ponis mier mczesk

  w Diospolis na terenie Palestyny.

  w. Jerzy jest patronem Wielkiej

  Brytanii, Holandii, Niemiec, Szwe-

  cji i Litwy. W Polsce patronuje

  archidiecezji biaostockiej. Jest

  take patronem miast: Ferrary i

  Neapolu. Oprcz miejsc jest pa-

  tronem take rycerzy, onierzy,

  wojsk pancernych, skautw i har-

  cerzy. Wzywa si jego wstawien-

  nictwa w czasie epidemii trdu i

  chorb skry. W ikonografii w.

  Jerzy przedstawiany jest jako ry-

  cerz zabijajcy smoka. Atrybutami

  w. Jerzego s: anio z wiecem

  laurowym, baranek, biaa chor-

  giew, ko i palma mczestwa.

  Koci oddaje cze w. Jerze-

  mu 24 kwietnia

  WITY JERZY POCZET WITYCH

  Jozue obj przywdztwo po Mojeszu

  i wreszcie, okoo 1230 roku przed

  Chrystusem Izraelici przekroczyli rze-

  k Jordan i od zachodu weszli do Zie-

  mi Obiecanej, Kanaanu. Obszar Kana-

  anu by w owym czasie podzielony

  midzy wiele pastewek. Kade z nich

  skupiao si wok warownego miasta,

  w ktrym rezydowa wadca. Izraelici

  stanli pod murami Jerycha. Obiecana

  im przez Boga kraina czekaa na zdo-

  bycie. Pierwszym celem Jozuego byo

  zdobycie Jerycha, warownego miasta

  stojcego na stray Kanaanu. Wzi je

  po szczeglnym obleniu. Biblia po-

  daje, e przez sze dni Izraelici okr-

  yli miasto, grajc na trbach. Sid-

  mego dnia okryli Jerycho siedmio-

  krotnie i wznieli wielki okrzyk. Mury

  rozpady si. Izra-

  elici wdarli si do

  rodka i zrwnali

  miasto z ziemi.

  Mimo pocztko-

  wych niepowo-

  dze Jozue zdo-

  by Aj, a potem

  pomaszerowa na

  Sychem, miasto o

  kluczowym zna-

  czeniu, pooone

  przy drodze pro-

  wadzcej przez

  rodek Kanaanu.

  Opanowa cen-

  trum kraju, jednake pnoc i poudnie

  pozostaway w rkach wrogw. Oba-

  wiajc si Izraelitw, Gibeonici skonili

  Jozuego podstpem, by zawar z nimi

  pokj. Zaniepokojeni wadcy Jerozoli-

  my, Hebronu i trzech innych miejsc

  uderzyli na Gibeon. Jozue dotrzyma

  warunkw traktatu i przeciwnicy zostali

  pokonani w bitwie pod Bet-Choron.

  Jozue kaza straci 5 pokonanych kr-

  lw, burzc ich miasta. Kiedy wrci do

  Gilgal, poudnie Kanaanu znajdowao

  si w jego rkach. Wieci o zwyci-

  stwach Izraelitw na poudniu szybko

  rozeszy si po kraju. Krl pooonego

  na pnocy Chasor zebra swych

  sprzymierzecw i ruszy na poudnie,

  by rozprawi si z najedcami. Dziki

  byskawicznej reakcji Jozue zaskoczy

  nieprzyjaci nad wodami Merom i od-

  nis kolejne zwycistwo. Zdoby i spa-

  li wane miasto Chasor. Zabi krlw,

  ktrzy mu si opierali, lecz nie znisz-

  czy ich miast. Izraelici dzielili si tra-

  dycyjnie na 12 plemion, zwanych po-

  koleniami, wywodzcych si od 12

  synw Jakuba i poczonych przez

  szczeglny zwizek z Bogiem. Kade-

  mu z tych plemion Jozue przydzieli

  inn cz Kanaanu. Pokolenia Rube-

  na i Gada osiedliy si na wschd od

  Kanaanu wraz z poow pokolenia

  Manassesa. Pokolenia Asera, Neftale-

  go, Zabulona, Issachara i Efraima,

  poowa pokolenia Dana i druga poowa

  pokolenia Manassesa - na pnocnym

  zachodzie. Pokolenia Beniamina, Judy

  i Symeona oraz druga poowa pokole-

  nia Dana - na poudniowym zachodzie.

  Jozue pokona wadcw Kanaanu i

  zniszczy wiele miast o kluczowym

  znaczeniu, a wraz z nimi kananejskie

  orodki religijne. Wprawdzie pokj si

  jeszcze nie zakoczy, ale to, co osi-

  gn Jozue, pozwolio rozpocz za-

  siedlanie kraju. Izraelitom nigdy nie

  udao si zdoby caego Kanaanu.

  Wrogowie ich nkali, a oni czsto po

  po prostu przejmowali kananejski spo-

  sb ycia i kananejskie wierzenia reli-

  gijne. Odnieli jednak wiele powa-

  nych zwycistw i zdobyli dominujc

  pozycj w kraju

  W WIECIE BIBLII (cz. 3)

  IZRAELICI WCHODZ DO KANAANU

 • 5

  NAUCZANIE B. JANA PAWA II

  ENCYKLIKA DIVES IN MISERICORDIA (cz. 4)

  5

  Pojcie miosierdzie ma swoj du-g i bogat histori w Starym Testa-mencie. Musimy do tej historii si-gn, aby tym peniej ujawnio si owo miosierdzie, ktre objawi Chry-stus. Objawiajc je zarwno czynami jak nauczaniem, zwraca si do ludzi, ktrzy nie tylko znali pojcie miosier-dzia, ale ktrzy ponadto ze swej wie-lowiekowej historii, jako Lud Boy Starego Przymierza wynieli szcze-glne dowiadczenie miosierdzia Boego. Byo to dowiadczenie za-rwno spoeczne i wsplnotowe, jak te indywidualne i wewntrzne.

  Izrael by bowiem ludem Przymierza z Bogiem, ktremu to Przymierzu niejednokrotnie bywa niewierny. Kie-dy budzia si wiadomo tej nie-wiernoci a w cigu dziejw Izrae-la nie brako prorokw i mw, kt-rzy wiadomo tak budzili ww-czas odwoywano si do miosierdzia. Znajdujemy na to ogromnie wiele dowodw w Ksigach Starego Testa-mentu. Z waniejszych wydarze i tekstw biblijnych mona tu przyto-czy pocztek epoki Sdziw (por. Sdz 3, 7-9), modlitw Salomona z okazji powicenia wityni (por. 1 Krl 8, 22-53), prob proroka Michea-sza o przebaczenie (por. Mi 7, 18-20), Izajaszowe ordzie pocieszenia (por. Iz 1, 18; 51, 4-16), modlitw wygnacw (por. Ba 2, 11 3, 8), odnow Przymierza po powrocie z wygnania (por. Ne 9). Znamienne jest, e mowy prorockie owo miosier-dzie, do ktrego odwouj si ze wzgldu na grzechy ludu, wi nie-jednokrotnie z wyrazistym obrazem mioci ze strony Boga. Bg miuje Izraela mioci szczeglnego wybra-nia, podobn do mioci oblubieca (por. np. Oz 2, 21-25; Iz 54, 6-8) i dlatego przebaczy mu winy, przeba-czy nawet zdrady i niewiernoci. Jeli spotka si z pokut, z prawdziwym nawrceniem, przywrci swj lud z powrotem do aski (por. Jr 31, 20; Ez 39, 25-29). W mowach prorokw mi-osierdziu oznacza szczeglnie pot-g mioci, ktra jest wiksza ni, grzech i niewierno ludu wybranego.

  W tym szerokim kontekcie spoecznym pojawia si miosier-dzie jako korelat dowiadczenia we-wntrznego poszczeglnych osb, ktre bd znajduj si w stanic winy, bd to doznaj jakiegokolwiek cier-pienia czy nieszczcia. Zarwno zo

  fizyczne, jak te zo moral-ne lub grzech, kae po-szczeglnym synom czy crkom Izraela zwraca si do Boga, apelujc do Jego miosierdzia. Tak zwraca si do Niego Da-wid w poczuciu swojej cikiej winy (2 Sm 21; 12; 24, 10), ale podobnie zwraca si do Boga zbun-towany Job wiadom swe-go straszliwego nieszcz-cia (Job, passim). Zwra-ca si do Niego rwnie Estera w poczuciu mier-telnego zagroenia swego ludu (Est 4, 17k nn.). Jeszcze wiele innych przykadw znajdujemy w Ksigach Starego Testa-mentu (por. np. Ne 9, 30-32; Tb 3, 2-3. 11-12; 8, 16 n.; 1 Mch 4, 24).

  U rde tego wielorakiego przekonania wsplnoto-wego i indywidualnego potwierdzonego w caym Starym Testamencie na przestrzeni stuleci, ley podstawowe dowiadcze-nie ludu wybranego, prze-yte w epoce wyjcia. Bg widzia ndz swojego ludu w niewoli, sysza jego woanie, pozna jego udrk i postanowi go uwolni (por. Wj 3, 7 nn.). W tym akcie wyzwolenia dokonanym przez Boga Prorok umia dostrzec Jego mio i wspczucie (por. Iz 63, 9). I tu wanie zakorzenia si ufno caego ludu i kadego spo-rd jego czonkw w miosierdzie Boe, ktrego mona wzywa we wszystkich dramatycznych okoliczno-ciach. czy si z tym fakt, e n-dz czowieka jest take jego grzech. Lud Starego Przymierza pozna t ndz ju od czasu wyjcia, gdy uczyni posg cielca ze zot