uspjeh u skoli

download uspjeh u skoli

of 24

Embed Size (px)

Transcript of uspjeh u skoli

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  1/24

  UVOD

  Za drutvenu zajednicu poseban znaaj imaju rezultati koje mlai ostvaruju

  u osnovnoj koli.Ova kola je namijenjena cjelokupnom podmladku od 6 do

  15 godina.Razvoj mladi na ovom stepenu je veoma slo!en i biran."o je

  period u kome se zbiraju sna!ni procesi #iziko$biolokog i psioloko %

  socijalnog rasta i razvoja.&ladima treba obezbjediti to potpunije i

  kvalitetnije obrazovanje'kao i vaspitanje u osnovnoj koli.(rutveni #aktori i

  kola treba treba da stalno prate ovaj razvoj i stalno preispituju sve mjere i

  postupke kako bi obezbjedili takav razvoj.

  ) #okusu pa!nje treba da se nalazi problem uspjeha uenika u kolskomuenju.*ktuelan je u svjetskim razmjerama pa ga ni nai pedagozi ne mogu

  gubiti iz vida've+ se moraju stalno njima baviti.Zbog aktuelnosti problema'

  danas se i pojedine svjetske organizacije , )-/0O'&OR'&eunarodni

  biro za obrazovanje i vaspitanje i dr. bave pitanjem e#ikasnosti kolski

  sistema u svijetu'na svim nivoima kolovanja.Ovi problemi se smatraju

  najve+im gubicima u obrazovanju."o su dvostruki indikatori kolskog

  uspjea ' a i steena e#ikasnosti obrazovnog sistema'pa je stoga zanimljivo

  ta su uzroci i koji su #aktori koji i uslovljavaju.Otkriveni su mnogobrojni

  #aktori.-eki od nji su tzv.#aktori izvan sistema i #aktori koji djeluju u

  samom sistemu obrazovanja.ksterni #aktori djeluju iz ire drutvene

  zajednice i utiu na unutranje , interne #aktore sistema'kao i na sve

  pedagoke procese i pojave u njemu."o su #aktori koji djeluju kao

  socijalne'ekonomske i kulturne pretpostavke.2sto tako'ti eksterni #aktori

  podlije!u uticaju unutranji #aktora obrazovno$vaspitnog sistema'podi!u se

  socijalni'ekonomski i kulturni nivoi pa se i mlae linosti razvijaju stalno na

  nekom novom nivou.

  1

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  2/24

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  3/24

  "&*4/truktura porodice i uspje uenika

  1.TEORIJSKI RISTU RO!"E#U ISTR$%IV$&J$

  Porodica je domovina srca

  uzepe Mozini

  8orodica je najpogodnija sredina za podizanje djece'prije svega'zavaljuju+i

  tome to roditelji lino vode brigu o djetetu i zadovoljavaju njegove

  potrebe.Ona je prva kola u kojoj dijete na najprirodniji nain stie prva

  znanja o !ivotu i ljudima'o odnosima meu ljudima.

  1.1.'naaj poro(i)e u *ormiranju linos+i uenika

  ) porodici dijete na najbolji nain mo!e da zadovolji osnovne

  potrebe'najprije potrebu za nje!no+u i ljubavlju od koje zavisi i razvoj

  osje+anja sigurnosti'osje+anje priva+enosti od strane drutva o osje+anje

  pripadnosti drutvu.

  8ored potrebe za ljubavlju i sigurno+u'djetetu je potrebno i konstantno

  prisustvo i ue+e roditelja u njegovom !ivotu."o je potreba za socijalnim

  odnosom.-eopodno je da roditelji pokazuju interesovanje za sve to se

  deava i ime se bavi dijete./aradnja izmeu roditelja i djece neopodna je

  ne samo za intelektualni've+ i za emotivni i drutveni razvoj djeteta.

  Za dijete je majka najznaajniji lan porodice.&ajka je osoba koja

  uspostavlja prve osje+ajne dodire sa djetetom.Ona je i bioloki predodreena

  9

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  4/24

  da se prva i najvie bavi djetetom.:jubav majina je ne samo prvi uslov da

  bi dijete voljelo majku'nego je to prvi uslov da bi dijete uopte steklo

  sposobnost da voli druge.:jubav nije uroena'ona se stie.(a bi dijete

  zavoljelo majku'a kasnije i druge ljude'mora da osjeti ljubav majke.) procesu vaspitanja'stavovi roditelja utiu'bilo pozitivno ili negativno na

  oblikovanje ponaanja i odgovaraju+i osobina linosti djeteta.

  /tav privatanja djeteta od strane roditelja doprinosi uspostavljanju vrste

  emotivne veze izmeu njega i roditelja."akvo dijete je raspolo!eno'spremno

  na akciju i ustupke'sigurno u sebe'osje+ajno i rabro.

  0ada poditelj ispoljava stav izbjegavanja odnosa sa djetetom'ono je obino

  nesposobno za uspostavljanje trajni emotivni veza'izlo!eno mogu+nosti

  nepostojanja emocija'nije istrajno u svojim postupcima '!eljama 'sklono

  samovalisanju. 8onekad izra!ava samo!aljenje."akvo dijete nije sposobno

  za istrajanost i usredsre+enost u nastavi i uenju' nepovjerljivo je i

  plaljivo'lako ulazi u sukob sa osobama iz svoje okoline.0od takve djece su

  esti laki oblici delinkventog ponaanja.

  /tav saradnje sa djetetom naje+e utie na stvaranje povjerenja djeteta i

  roditelja i obrnuto."o se odra!ava na razvoj pozitivni osobina linosti

  djeteta."akvo dijete se esto obra+a roditeljima za pomo+ i savjet'uglavnom

  je zadovoljno svojim radom'istrajno u poduvatima'spremno za druge oblike

  saradnje i privatanje obaveza.

  -egativno na razvoj djeije linosti utie stav roditelja koji se sastoji od

  pretjerani zatjeva'kritika i zamjerki."akvo dijete gui povjerenje u sopstvene snage. 8onaanje i linost djeteta

  odlikuju nesigurnost'strepnja'preosjetljivost i nemogu+nost usredsreivanja

  pa!nje na neto./ve se to negativno odra!ava na postizanje uspjea u

  ;

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  5/24

  kolskom uenju.) koli'takvo dijete'mo!e do!ivjeti neuspije i imati velike

  teko+e u prilagoavanju drutvu vrnjaka iz okru!enja.

  /toga je strukturalna cjelovitost porodice va!an preduslov za njenu

  #unkcionalnu adekvatnost.*ko je ona poreme+ena'to se mo!e odraziti na bilokoju #unkciju porodice.

  -aje+i poreme+aji u strukturi porodice su u nepotpunoj porodici.Za

  normalan psiiki razvoj djeteta potrebna su oba roditelja.

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  6/24

  8osljedice neuspjea uenika na razvoj linosti koje se naje+e navode u

  strunoj literaturi su4

  gubi se povjerenje u sopstvene snage'

  stvara se osje+aj manje vrijednosti u odnosu na ostale uenike'dolazi

  do izdvajanja iz drutva'bje!anje i sanjarenje koje kompenzuje

  neuspje'

  #ormiraju se odgojni stavovi prema sredini'nastavniku'nastavnom

  predmetu'

  esti su sukobi na relaciji uenik$kola'uenik'roditelj'

  usljed nemogu+nosti da se a#irmiu u drutveno privatljivim oblicimaponaanja i konstantnog do!ivljavanja neuspjea'takvi uenici nalaze

  rjeenje u agresiji'bje!anju sa asova'skitnji i slino.

  ) strunoj literaturi postoje razliita svatanja pojma uenja uopte'pa i

  kolskog uenja.)enje se kao psiiki proces mo!e de#inisati na razne

  naine.)enje je relativno trajno mijenjanje ponaanja subjekta koji ui pod

  djelovanjem njegovog iskustva. , "ime se od e#ekta uenja odvajajupromjene ponaanja koje nastaju zbog drugi inilaca$adaptacije'

  sazrijevanja'itd. -aglasak u ovoj de#iniciji je na iskustvu.

  -eki psiolozi izbjegavaju pojam iskustva koji je vieznaajan'pa ka!u 4

  $)enje je mijenjanje ponaanja izazvano vje!bom'praksom'treningom ili

  )enje je usvajanje novi reakcija ili dogovora pod uticajem prakse.

  ) ovim de#inicijama se naglaava sam pro)es uenja'dok je u pedagogiji

  naglasak na reul+a+ima uenja4 )enje je usvajanje znanja te razvijanje

  vjetina i navika.

  =ira pedagoka de#inicija glasi4

  6

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  7/24

  )enje je ovladavanje dostignu+ima pretodni generacija'dakle usvajanje

  generacijskog iskustva.

  -a razvoj i postignu+a uenika u koli'djeluje vie meusobno povezani

  inilaca'zbog toga je teko izvriti klasi#ikaciju koja bi u potpunosti bilazadovoljavaju+a.

  Zavisno od kriterija'u srunoj literaturi'inioci uspjea uenika obino se

  svrstavaju u spoljanje i unutranje inioce vezane za linost uenika'

  porodicu'drutvenu sredinu i kolu."reba i svatiti kao grupe srodni

  inilaca #ormirane radi lakeg i preglednijeg sagledavanja njiovog uticaja

  na postignu+a uenika u kolskom uenju.

  /vakako'#aktori koji utiu na uspje uenika ne mogu se razmatrati van

  socio$akonomski i kulturni uslova drutva u cjelini.8oznato je da u

  zemljama koje su nerazvijene'na osnovu podataka )-/>O$a 55$6? @

  djece ne zavri kolu.Aedno od va!ni pitnja je pitanje aspiracije drutva koja

  u manjoj ili ve+oj mjeri brine oko obrazovanja svakog lana drutva.

  /vakako da od drutveno$politikog sistema zavisi i koncepcija vaspitanja i

  obrazovanja./ jedne strane'postoje zemlje u kojima se #ormira tzv.

  intelektualna elita'ili je u krajnjoj iliniji obrazovanje preputeno svakom

  pojedincu./ druge strane' postoje zemlje u sklopu ijeg drutvenog sistema

  je jedan od osnovni zadataka i ciljeva drutva u cjelini pru!anje jednaki

  mogu+nosti za vaspitanje i obrazovanje.-o'bez obzira na sistem'svako

  drutvo je zainteresovano da je to manji broj neuspjeni's tim to postoje

  velike razlike u konstruisanju programa u cilju suzbijanja neuspjea'odosposobljavanja uenika da rjeava neke isto praktine zadatke'pa sve do

  razvojni.

  8orodica je'svakako'posebna kategorija koja #unkcionie u zavisnosti od

  drutveno$ekonomski odnosa'a i nezavisno od nji.-aime'drutvo je opti

  B

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  8/24

  okvir'uslovljen ekonomskim i kulturnim #aktorima'koji stvara odreene

  uslove za !ivot pojedinca u grupi.&eutim'porodica ima posebnu

  samostalnost u smislu psiolokog #unkcionisanja.Ona se pojavljuje kao

  inilac koji ima subjektivni karakter i pitanje je kako +e se drutvene normere#lektovati na nju.

  8onaanje djeteta nastaje kao rezultat interakcije individue sa sredinom u

  kojoj !ivi.Aedan od va!ni #aktora u trans#ormaciji socijalni normi u

  individualnu strukturu upravo je ba porodica.8rirodu djeijeg ponaanja

  odreuju uslovi u kojima ono !ivi.(ijete i u porodici razvija svoje

  intelektualne potencijale'kao i osobine linosti.) ranom djetinjstvu proces

  socijalizacije se odvija kroz kontakte sa roditeljima i lanovima porodice.8ri

  tom'verbalna komunikacija ima veliku ulogu u predavanju generalizovanog

  naina ponaanja.-i tada'ponaanje nije uvijek u skladu sa postoje+im

  normama'a vremenom se kod djeteta #ormiraju neke unutranje norme i

  sistemi vrijednosti.

  /toga je jasno da je porodica jedan od najznaajniji inilaca koji utiu na

  uspje uenika.-o'ova tvrdnja je skoro bez vrijednosti ako se ne proue ire

  meanizmi #unkcionisanja porodice koji su veoma slo!eni.

  Dru+/eno0ekonomski *ak+ori ili #aktori porodine sredine4

  a /ocio$ekonomski status porodice , obrazovni nivo roditelja'uslovi za

  rad djeteta u porodici'materijalne prilike porodice'

  b /truktura porodice,cjelovita$de#icijentna'broj lanova doma+instva'

  broj i redoslijed raanja djece u porodici'c Odnosi u porodici , meuljudski odnosi lanova porodice$porodina

  atmos#era'naini komunikacije roditelja sa djecom'roditeljski stil

  ponaanja'

  C

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  9/24

  d 8orodina vaspitna praksa,stavovi roditelja prema obrazovanju'uvid u

  rad i naini pru!anja pomo+i djeci u procesu uenja'uvid u ponaanje

  djece u slobodnom vremenu'primjena vaspitni mjera.

  Soma+sko0psiholoki *ak+ori ili psio$#izike karakteristike uenika4a Zdravstveno$#iziko stanje , #izika razvijenost'opte zdravstveno

  stanje i sl.'

  b Opte i posebne sposobnosti'osobine i sklop osobina linosti

  uenika'njegovu motivaciju za uenje'nivo razvijenosti radni

  navika i sl.'

  c Odnos prema drugovima i nastavnicima'komunikacija nastavnik$

  uenik'

  d /tavovi uenika prema uspjeu i neuspjeu i naini do!ivljavanja

  uspjea'odnosno neuspjea'

  e Ostale aktivnosti i posebne sklonosti uenika na koje se mo!emo

  osloniti radi podsticanja ve+i vaspitno$obrazovni rezultata.

  -kolski *ak+ori

  a &aterijalno$teniki i kadrovski uslovi rada kole'

  b -ivo organizacije vaspitno$obrazovnog procesa'

  c 8edagoko$psioloka i metodika osposobljenosti nastavnog kadra'

  d Osobine linosti nastavnika'poznavanje individualni razlika meu

  uenicima i njiovi porodini uslova'

  e /istem vrednovanja i pra+enja razvoja i postignu+a djece ukolskom uenju i sl.

  D

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  10/24

  &nogobrojni i raznovrsni #aktori utiu na uspje uenika u kolskom

  uenju. ) skladu sa ciljem i zadacima ovog istra!ivanja uradila sam analizu

  povezanosti #aktora porodine sredine i postignu+a djece u kolskom uenju.

  ) posljednji dvadeset godina istra!ivanja o povezanosti uslova porodine

  sredine i uspjea uenika u kolskom uenju najvie su bila usmjerena na

  utvrivanje veza izmeu socio$ekonomskog statusa porodice i uspjea

  uenika u koli."o je i razumljivo's obzirom da je socio$ekonomski status

  relativno stabilna varijabla./em toga'istra!ivanje povezanosti socio$

  ekonomskog statusa porodice i postignu+a djece u kolskom uenju

  predstavlja i polaznu osnovu pri utvrivanju meuzavisnosti i drugi brojni

  i raznovrsni #aktora porodine sredine i postignu+a uenika u kolskom

  uenju./ocio$ekonomski status ima veliki uticaj na odnose i ponaanje

  roditelja prema djeci.

  1?

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  11/24

  ,. #ETODO"O-KI $SEKTI ISTR$%IV$&J$

  ,.1. re(me+ is+ra2i/anja

  8redmet istra!ivanja u ovom radu pripada veoma irokom i kompleksnomproblemu odnosa porodine sredine uspjea uenika u koli.-jegovoj

  slo!enosti doprinosi i slo!ena priroda'sutina sami #enomena porodine

  sredine i kolskog uspjea uenika'njiove strukture i odnosa sa ostalim

  pojavama u u!oj i iroj drutvenoj sredini."o uslovljava znaenje teko+e pri

  istra!ivanjima bilo kojeg vida ovako slo!enog i zamrenog kolskog i

  drutvenog problema.*'kako je problem kolskog uspjea uenika

  slo!en'predmet ovog istra!ivanja odnosi se na povezanost strukture porodice

  i uspjea uenika tre+eg razreda osnovne kole.

  ,.,. 3ilj i a(a)i is+ra2i/anja

  >ilj istra!ivanja je da +e analizom dobijeni podataka utvrdi uticaj strukture

  porodice na uspje uenika u koli i da se utvrdi veza izmeu struktrure

  porodice i kolskog uspjea uenika.) okviru ovakvog odreenog cilja

  slijede zadaci istra!ivanja4

  - utvrditi uticaj broja lanova doma+instva na uspjeu uenika'

  - ispitati uticaj broja djece i redoslijed raanja djece na uspje uenika'

  11

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  12/24

  - utvrditi kolerativni odnos , s izmeu uspjea uenika i strukture

  porodice '

  - snimiti stanje uspjea uenika na kraju jtre+eg razreda'ana osnovi

  podataka iz pedagoke dokumentacije kole.

  ,.4. 5ipo+ee is+ra2i/anja

  -a osnovu analize o #unkcijama porodice'posebno njenom uticaju na razvoj

  linosti djeteta i postignu+a u kolskom uenje dola sam do saznanja da

  postoji izvjesna povezanost izmeu struktrure porodice i uspjea uenika u

  kolskom uenju.

  8rema tome osno/ne hipo+ee 6prepos+a/ke7 od koji polazim u ovom

  istra!ivanju su sljede+e4

  a na uspje uenika u kolskom uenju utie broj lanova doma+instva

  ,porodice'

  b uspje uenika u kolskom uenju je povezan sa brojem djece u

  porodici'

  c redoslijed raanja djece u porodici je povezan sa uspjeom uenika u

  koli'

  d cjelovitost porodice je povezana sa kolskim uspjeom uenika.

  Ove pretpostavke cu zasnovane na teorijskim i empirijskim dokazima o

  uticaju uslova porodine sredine na uspje uenika u kolskom uenju.

  -ezavisne varijable u ovom istra!ivanju su sljede+e porodine varijable4

  - broj lanova porodice , doma+instva '

  - broj djece u porodici'

  17

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  13/24

  - redoslijed raanja djece u porodici i

  - cjelovitost porodice.

  Zavisna varijabla u ovom istra!ivanju je op+i uspjeh uenikapostignut nakraju kolske godine'variran na etiri nivoa4 aodlian'bvrlo dobar'cdobar'

  dnedovoljan i dovoljan.

  ,.8. opula)ija i uorak is+ra2i/anja

  8opulaciju istra!ivanja ine uenici tre+eg razreda Osnovne kole E"injaE u

  "inji.Za istra!ivanje je odabran uzorak od B5 uenika iz etiri odjeljenja

  tre+eg razreda.Rije je o namjernom uzorku ija je struktura prikazana u

  sljede+im tabelama.

  "abela 1 4 S+ruk+ura uorka po polu

  &ai/ kole

  O(jeljenje

  DJE9$3I DJEVOJ9I3E UKU&O

  * : * : ; :

  44 11 18>?@ ,1 ,A>==4, 1B ,=>== 18 1A>?@ ,C 4A>?@

  44 11 18>?@ ? A>== 1@ ,,>?@48 8 B>44 8 B>44 A 1=>??

  UKU&O 8 8= B4>44 4B 8?>?@ @B 1==>==

  Od ukupnog broja uenika'u uzorku od B5'djeaka je ;? , 59'99 @ 'a

  djevojica 95 , ;6'6B @ .

  19

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  14/24

  "abela 7 S+ruk+ura uorka uenika po opem uspjehu

  USJE5 djeca /3

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  15/24

  2nstrumenti istra!ivanja4upitnik se sastojao iz dva dijela4prvi dio se odnosio

  na opte podatke o ueniku i socioekonomskom statusu porodice'a drugi dio

  na in#ormacije o problemu koji je istra!ivan./adr!aj upitnika je inilo 1?

  pitanja.8omo+u upitnika i analizom kolske dokumentacije su prikupljenipodaci o strukturi porodice i postignutom uspjeu uenika u kolskom

  uenju na kraju tre+eg razreda.

  ,.?.&aini obra(e (obi/enih po(a+aka

  ) statistikoj obradi podataka kori+ene su sljede+e metode4

  a G7% Gi kvadrat test koji se rauna pomo+u #ormule4

  H $ suma ili zbir

  #?% empirijska ili opa!ena #rekvencija pojedini polja

  #t% teorijska ili oekivana #rekvencija pojedinog polja

  b c % koe#icijent kontingencije koji se rauna pomo+u #ormule4

  -$ veliina uzorka

  8odaci dobijeni ovim istra!ivanjem su prikazani u tabelama sa

  #rekvencijama i procentima i u vidu statistiki vrijednosti.

  15

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  16/24

  4. $&$"I'$ RE'U"T$T$ ISTR$%IV$&J$

  4.1. Op+i po(a)i o uorku is+ra2i/anja

  ) sprovedenom istra!ivanju smatram opravdanim da se pri utvrivanju

  uticaja strukture porodice na postignu+e uenika u kolskom uenju'prije

  svega sagleda socio$ekonomski status porodice'uzimaju+i u obzir mjesene

  priode porodice'strunu spremu roditelja i uslove stanovanja.

  4.1.1. #jeseni priho(i poro(i)e

  "abela 14 #jeseni priho(i poro(i)e

  &jeseni priodi

  porodice

  SVE$; : ; :

  3eoma dobri ; 5.99 8 5.99

  (obri 75 99.99 ,B 99.99Zadovoljavaju+i 9? ;?.?? 4= ;?.??-ezadovoljavaju+i 16 71.99 1? 71.99)0)8-O B5 1??.?? @B 1==.==

  2z prezentirani podataka mo!e se zakljuiti da je na ovom uzorku najve+i

  broj porodica 9? , ;? @ sa zadovoljavaju+im materijalnim prilikama.Zatim

  slijede sa dobrim mjesenim priodima 75 , 99.99 @ pa nezadovoljavaju+i

  16 , 71.99 @ . -ajmanji broj porodica ; , 5.99 @ je sa veoma dobrim

  mjesenim priodima.2z izlo!eni podataka je jasno da su materijalne prilike

  u porodoci'na ovom uzorku'zadovoljavaju+e'pa stoga ne bi trebalo da

  posebno utiu na uspje uenika.

  16

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  17/24

  4.1.,. S+runa sprema ro(i+elja

  "abela 74 S+runa sprema ro(i+elja'$VRSE&$

  -KO"$

  O+a) majka SVE$* : * : ; :

  O/-O3-* 7? 19.99 7; 16.?? 88 7D.99/R(-A* 51 9;.?? ;5 9?.?? C? 6;.??

  32=* 1 ?.6B 9 7.?? 8 7.6B32/O0* 9 7.?? 9 7.?? ? ;.??)0)8-O @B 5?.?? @B 5?.?? 1B= 1==.==

  -a osnovu dobijeni podataka'mo!e se konstatovati da je na ovom uzorku

  najve+i broj roditelja sa zavrenom srednjom kolom D6 , 6; @ 'zatim sa

  osnovnom kolom ;; ,7D'99 @'visokom 6 ,; @ i viom kolom ;,7'6B @.

  2z prezentirani podataka se uoava da je vie majki'7; , 16@'sa zavrenom

  osnovnom kolom u odnosu na oeve 7? , 19'99 @ .-o'kada je u pitanju

  kategorija srednje kole tu je vie oeva 51 , 9; @ sa zavrenom srednjom

  kolom u odnosu na majke ;5 , 9? @ ./toga se mo!e zakljuiti da je'na

  ovom uzorku'obrazovni nivo roditelja zadovoljavaju+i i da ne predstavlja

  ometaju+i #actor u postignu+ima uenika u koli.

  4.1.4. Uslo/i s+ano/anja

  "abela 9 4 Uslo/i s+ano/anja

  1B

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  18/24

  US"OVI

  ST$&OV$&J$

  SVE$* : * :

  VEO#$ DO!RI C 1?.6B A 1?.6BDO!RI 9; ;5.99 48 ;5.99'$DOVO"J$V$JUFI 75 99.99 ,B 99.99

  &E'$DOVO"J$V$JUFI C 1?.6B A 1?.6BUKU&O @B 1??.?? @B 1==.==

  8rema navedenim podacima'mo!e se zakljuiti da od B5 porodica dobre

  uslove stanovanja imaju 9; porodice,;5.99 @'zadovoljavaju+e 75,99'99@'

  a veoma dobre uslove stanovanja i nezadovoljavaju+e isti broj porodica C

  ,1?'6B@.) cjelini posmatrano'najve+i broj porodica ima povoljne uslove

  stanovanja.Zato se mo!e zakljuiti da na ovom uzorku uslovi stanovanja

  nisu #actor koji mo!e ometaju+e da utie na uspje uenika.

  4.,. S+ruk+ura poro(i)e i uspjeh uenika

  &eu istra!ivaima ne postoji saglasnost u stavovima o snazi uticaja

  porodini varijabli koje se grupiu u okviru strukture porodice na uspje

  uenika u kolskom uenju.

  1C

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  19/24

  Rezultati sprovedenog istra!ivanja su prikazani prema sljede+im porodinim

  varijablama4

  broj lanova doma+instva' broj djece u porodici'

  redoslijed raanja djece u porodici'

  brani status porodice , cjelovitost % de#icijentnost .

  4.,.1. !roj lano/a (omains+/a i uspjeh uenika

  8olaze+i od postavljene ipoteze da na uspje uenika utie broj lanova

  doma+instva u istra!ivanju sam dola do sljede+i rezultata4

  "abela ; broj lano/a (omains+/a i uspjeh uenika

  )/8AI 7 i 9 lana ; lana 5 lanova 6 i vie lanova SVE$# @ F @ # @ # @ F @

  O(:2J*- = ?'?? 1B 55'56 C 56'75 C 91'?9 44 ;;'??

  3R:O (OK*R,

  66'6B@

  75'D78

  75'??A

  7B'5D,1

  7C'??(OK*R 1 99'99 B 1C'56 = ?'?? C 91'?9 1B 7?'??(O3O:A*- = ?'?? = ?'?? 4 1C'B5 4 1?'9; ? C'??UKU&O 4 8>== ,@ 4?>== 1? ,1>44 ,C 4A>?@ @B 1==>==

  2z prezentirani rezultata mo!e se konstatovati da preovlauju porodice sa 6

  i vie lanova doma+instva , 9C'6B @ ' zatim slijede etverolana porodica

  , 96 @ i petolana porodica , 71'99 @ ' dok su porodice sa dva i tri lana

  zastupljene u znatno manjem broju u odnosu na pretodne , ; @ . (obijeni

  rezultati istra!ivanja ukazuju na povezanost broja lanova doma+instva sa

  postignu+ima uenika u kolskom uenju i to kod kategorija uenika sa

  odlinim uspjeom i uenika sa dovoljnim uspjeom.

  1D

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  20/24

  -a ovom uzorku istra!ivanja ve+i je broj uenika sa odlinim uspjeom koji

  !ive u porodicama sa manjim brojem lanova doma+instva , petolana

  porodica % 56'75 @ u odnosu na vielane porodice % 91'?9 @ i obratno'

  broj uenika sa dovoljnim uspjeom je znatno ve+i u petolanim porodicama, 1C'B5 @ u odnosu na porodice koje imaju etiri lana , ? @ .

  (obijeni rezultati istra!ivanja ' na ovom uzorku ' potvruju pretpostavku

  broja o povezanosti broja lanova doma+instva sa uspjeom uenika u

  kolskom uenju ' a to je i razumljivo ' jer porodice sa ve+im brojem

  lanova nisu ' u ve+ini sluajeva ' u mogu+nosti da obezbjede djeci

  odgovaraju+e uslove za rad.

  4.,.,. !roj (je)e u poro(i)i i uspjeh uenika

  2maju+i u vidu postavljenu ipotezu da je uspje uenika u kolskom uenjupovezan sa brojem djece u porodici'dola sam do sljede+i rezultata 4

  "abela 5 4 !roj (je)e u poro(i)i i uspjeh uenika

  7?

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  21/24

  )/8AI Aedno dijete (voje djece "roje djece Jetvero i vie djece /3==

  -a osnovu izvedeni podataka'na ovom uzorku'mo!e se zakljuiti da

  dominiraju porodice sa dvoje djece 57 , 6D'99 @ ' zatim slijede porodice sa

  troje djece 1; , 1C'6B @ ' a u najmanjem broju su porodice sa etvero i vie

  djece 5 , 6'6B @ u porodice sa jednim djetetom ; , 5'99 @ .

  8rema prikazanim podacima istra!ivanja mo!e se konstatovati da postojerazlike u postignu+ima uenika u kolskom uenju u odnosu na broj djece u

  porodici.-aime'od 1; porodica sa troje djece odlian uspje je postiglo B

  uenika ili 5? @ ' a 7 uenika ili 1;'7C @ je postiglo dovoljan uspje.-a

  osnovu ovi podataka'mo!e se zakljuiti da je u porodici sa troje djece

  najve+i procenat uenika sa odlinim uspjeom."akoe'mo!e se zakljuiti da

  od ; porodice sa jednim dijetom ' u svim kategorijama'ne postoji nikakvarazlika u postignu+ima uenika u kolskom uenju.

  4.,.4. Re(oslije( raGanja (je)e i uspjeh uenika

  -a osnovu postavljene ipoteze da je redoslijed raanja djece povezan sa

  uspjeom uenika dola sam do sljede+i rezultata4

  "abela 6 4 Re(oslije( raGanja (je)e u poro(i)i i uspjeh uenika

  USJE5 Je(ine &ajmlaGe Sre(nje &ajs+arije SVE$; : * : * : * : * @

  OD"I9$& 1 75'?? B 75'?? ; 1??'?? 71 59'C5 44 ;;'??VR"O

  71

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  22/24

  DO!$R 1 75'?? 1? 95'B1 ? ?'?? 1? 75'6; ,1 7C'??DO!$R 1 75'?? D 97'1; ? ?'?? 5 17'C7 1B 7?'??DOVO"J$& 1 75'?? 7 B'15 ? ?'?? 9 B'6D ? C'??UKU&O 8 5'99 ,A 9B'99 8 5'99 4C 57'?? @B 1==>==

  8oreenjem navedeni rezultata istra!ivanja mo!e se zapaziti da postoje

  razlike u postignu+ima uenika u odnosu na redoslijed raanja djece.-ajve+i

  procenat odlini uenika ; , 1?? @ je iz kategorije srednje roene

  djece'zatim iz kategorije najstarije dijete 71 , 59'C5 @ ' dok je znatno manji

  procenat iz kategorije najmlae dijete B ,75 @ i jedine 1 , [email protected]

  ovim podacima'znatno ve+i procenat uenika sa dovoljnim uspjeom potieiz kategorije jedine ,75@ u odnosu na ostale kategorije.

  4.,.8.3jelo/i+os+ poro(i)e i uspjeh uenika

  8rema postavljenoj ipotezi da je cjelovitost porodice povezana sa kolskim

  uspjeom uenika dola sam do sljede+i rezultata

  "abela B 4 3jelo/i+os+ poro(i)e i uspjeh uenika

  USJE5 o+puna poro(i)a &epo+puna poro(i)a SVE$* : * : * :

  OD"I9$& 9? ;5';5 9 99'99 44 ;;'??VR"O

  DO!$R 1D 7C'BC 7 77'77 ,1 7C'??DO!$R 19 1D'B? 7 77'77 1B 7?'??

  77

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  23/24

  DOVO"J$& ; 6'?6 7 77'77 ? C'??UKU&O ?? CC'?? C 17'?? @B 1==>==

  Rezultati istra!ivanja'na ovom uzorku'ukazuju da 66 , CC@ djece !ivi u

  cjelovitoj porodici'dok u de#icijentnoj !ivi D , 17 @ uenika.

  0omparacijom dobijeni rezultata istra!ivanja mo!e se konstatovati da

  postoje razlike u uspjeu uenika u kolskom uenju zavisno od toga potie

  li iz cjelovite ili de#icijentne porodice.Ove razlike su posebno izra!ene kod

  kategorije uenika sa odlinim uspjeom'gdje se procenat odlini uenika

  kre+e od ;5';5 @ iz cjeloviti do 99'99 @ uenika iz de#icijentni porodica.-asuprot ovim podacima'kod kategorije uenika sa dovoljnim uspjeom i

  dobrim uspjeom zapa!a se suprotno stanje.

  -aime'u necjelovitim porodicama 77'77@ uenika posti!e dovoljan uspje'

  dok u cjelovitim 6'?6@ uenika.

  '$K"JU9$K

  1. -a uspje uenika u kolskom uenju utie broj lanova porodice.Kroj

  uenika sa odlinim uspjeom je znatno ve+i u porodicama sa manjim

  brojem lanova doma+instva ' nego kod kategorije uenika sa dovoljnim

  uspjeom ' pri emu treba imati i vidu da roditelji treba da obezbijede

  djeci odgovaraju+e uslove , prostor za rad.

  7. 8ostignu+a uenika u koli nisu povezana sa brojem djece u porodici.

  -ajve+i procenat uenika sa odlinim uspjeom je u porodicama sa troje

  djece to ne potvruje moju pretpostavku.

  79

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  24/24

  9. Redoslijed raanja djece u porodici nije povezan sa uspjeom uenika.

  -ajve+i broj djece sa odlinim uspjeom je iz kategorije srednje roene

  djece ' to je suprotno od postavljene ipoteze.

  ;. >jelovitost porodice nije povezana sa kolskim uspjeom uenika. -e

  postoje statistiki znaajne razlike u postignu+ima uenika iz cjeloviti u

  odnosu na de#icijentne porodice.

  " I T E R $ T U R $

  1. Zagreb

  ,. (mitrovi+'dr 8etar , 7??; 4 Usa/ra/anje nas+a/nika'knjiga prva'

  8edagoki #akultet'Kijeljina

  4. &u!i+'Kranimir,1DB94#e+o(oloHija pe(aHokoH is+ra2i/anja'

  Zavod za izdavanje ud!benika'/arajevo

  8. 8otkonjak'-ikola i =imlea'8etar ,1DCD4e(aHoka en)iklope(ija ,'Zavod za ud!benike i nastavna sredstva'Keograd.

  B. /tanojlovi+'Korislav (. , 7??7 4 oro(i)a i /aspi+anje (je)e'

  -auna knjiga'Keograd.