uspjeh u skoli

download uspjeh u skoli

of 24

 • date post

  25-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of uspjeh u skoli

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  1/24

  UVOD

  Za drutvenu zajednicu poseban znaaj imaju rezultati koje mlai ostvaruju

  u osnovnoj koli.Ova kola je namijenjena cjelokupnom podmladku od 6 do

  15 godina.Razvoj mladi na ovom stepenu je veoma slo!en i biran."o je

  period u kome se zbiraju sna!ni procesi #iziko$biolokog i psioloko %

  socijalnog rasta i razvoja.&ladima treba obezbjediti to potpunije i

  kvalitetnije obrazovanje'kao i vaspitanje u osnovnoj koli.(rutveni #aktori i

  kola treba treba da stalno prate ovaj razvoj i stalno preispituju sve mjere i

  postupke kako bi obezbjedili takav razvoj.

  ) #okusu pa!nje treba da se nalazi problem uspjeha uenika u kolskomuenju.*ktuelan je u svjetskim razmjerama pa ga ni nai pedagozi ne mogu

  gubiti iz vida've+ se moraju stalno njima baviti.Zbog aktuelnosti problema'

  danas se i pojedine svjetske organizacije , )-/0O'&OR'&eunarodni

  biro za obrazovanje i vaspitanje i dr. bave pitanjem e#ikasnosti kolski

  sistema u svijetu'na svim nivoima kolovanja.Ovi problemi se smatraju

  najve+im gubicima u obrazovanju."o su dvostruki indikatori kolskog

  uspjea ' a i steena e#ikasnosti obrazovnog sistema'pa je stoga zanimljivo

  ta su uzroci i koji su #aktori koji i uslovljavaju.Otkriveni su mnogobrojni

  #aktori.-eki od nji su tzv.#aktori izvan sistema i #aktori koji djeluju u

  samom sistemu obrazovanja.ksterni #aktori djeluju iz ire drutvene

  zajednice i utiu na unutranje , interne #aktore sistema'kao i na sve

  pedagoke procese i pojave u njemu."o su #aktori koji djeluju kao

  socijalne'ekonomske i kulturne pretpostavke.2sto tako'ti eksterni #aktori

  podlije!u uticaju unutranji #aktora obrazovno$vaspitnog sistema'podi!u se

  socijalni'ekonomski i kulturni nivoi pa se i mlae linosti razvijaju stalno na

  nekom novom nivou.

  1

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  2/24

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  3/24

  "&*4/truktura porodice i uspje uenika

  1.TEORIJSKI RISTU RO!"E#U ISTR$%IV$&J$

  Porodica je domovina srca

  uzepe Mozini

  8orodica je najpogodnija sredina za podizanje djece'prije svega'zavaljuju+i

  tome to roditelji lino vode brigu o djetetu i zadovoljavaju njegove

  potrebe.Ona je prva kola u kojoj dijete na najprirodniji nain stie prva

  znanja o !ivotu i ljudima'o odnosima meu ljudima.

  1.1.'naaj poro(i)e u *ormiranju linos+i uenika

  ) porodici dijete na najbolji nain mo!e da zadovolji osnovne

  potrebe'najprije potrebu za nje!no+u i ljubavlju od koje zavisi i razvoj

  osje+anja sigurnosti'osje+anje priva+enosti od strane drutva o osje+anje

  pripadnosti drutvu.

  8ored potrebe za ljubavlju i sigurno+u'djetetu je potrebno i konstantno

  prisustvo i ue+e roditelja u njegovom !ivotu."o je potreba za socijalnim

  odnosom.-eopodno je da roditelji pokazuju interesovanje za sve to se

  deava i ime se bavi dijete./aradnja izmeu roditelja i djece neopodna je

  ne samo za intelektualni've+ i za emotivni i drutveni razvoj djeteta.

  Za dijete je majka najznaajniji lan porodice.&ajka je osoba koja

  uspostavlja prve osje+ajne dodire sa djetetom.Ona je i bioloki predodreena

  9

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  4/24

  da se prva i najvie bavi djetetom.:jubav majina je ne samo prvi uslov da

  bi dijete voljelo majku'nego je to prvi uslov da bi dijete uopte steklo

  sposobnost da voli druge.:jubav nije uroena'ona se stie.(a bi dijete

  zavoljelo majku'a kasnije i druge ljude'mora da osjeti ljubav majke.) procesu vaspitanja'stavovi roditelja utiu'bilo pozitivno ili negativno na

  oblikovanje ponaanja i odgovaraju+i osobina linosti djeteta.

  /tav privatanja djeteta od strane roditelja doprinosi uspostavljanju vrste

  emotivne veze izmeu njega i roditelja."akvo dijete je raspolo!eno'spremno

  na akciju i ustupke'sigurno u sebe'osje+ajno i rabro.

  0ada poditelj ispoljava stav izbjegavanja odnosa sa djetetom'ono je obino

  nesposobno za uspostavljanje trajni emotivni veza'izlo!eno mogu+nosti

  nepostojanja emocija'nije istrajno u svojim postupcima '!eljama 'sklono

  samovalisanju. 8onekad izra!ava samo!aljenje."akvo dijete nije sposobno

  za istrajanost i usredsre+enost u nastavi i uenju' nepovjerljivo je i

  plaljivo'lako ulazi u sukob sa osobama iz svoje okoline.0od takve djece su

  esti laki oblici delinkventog ponaanja.

  /tav saradnje sa djetetom naje+e utie na stvaranje povjerenja djeteta i

  roditelja i obrnuto."o se odra!ava na razvoj pozitivni osobina linosti

  djeteta."akvo dijete se esto obra+a roditeljima za pomo+ i savjet'uglavnom

  je zadovoljno svojim radom'istrajno u poduvatima'spremno za druge oblike

  saradnje i privatanje obaveza.

  -egativno na razvoj djeije linosti utie stav roditelja koji se sastoji od

  pretjerani zatjeva'kritika i zamjerki."akvo dijete gui povjerenje u sopstvene snage. 8onaanje i linost djeteta

  odlikuju nesigurnost'strepnja'preosjetljivost i nemogu+nost usredsreivanja

  pa!nje na neto./ve se to negativno odra!ava na postizanje uspjea u

  ;

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  5/24

  kolskom uenju.) koli'takvo dijete'mo!e do!ivjeti neuspije i imati velike

  teko+e u prilagoavanju drutvu vrnjaka iz okru!enja.

  /toga je strukturalna cjelovitost porodice va!an preduslov za njenu

  #unkcionalnu adekvatnost.*ko je ona poreme+ena'to se mo!e odraziti na bilokoju #unkciju porodice.

  -aje+i poreme+aji u strukturi porodice su u nepotpunoj porodici.Za

  normalan psiiki razvoj djeteta potrebna su oba roditelja.

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  6/24

  8osljedice neuspjea uenika na razvoj linosti koje se naje+e navode u

  strunoj literaturi su4

  gubi se povjerenje u sopstvene snage'

  stvara se osje+aj manje vrijednosti u odnosu na ostale uenike'dolazi

  do izdvajanja iz drutva'bje!anje i sanjarenje koje kompenzuje

  neuspje'

  #ormiraju se odgojni stavovi prema sredini'nastavniku'nastavnom

  predmetu'

  esti su sukobi na relaciji uenik$kola'uenik'roditelj'

  usljed nemogu+nosti da se a#irmiu u drutveno privatljivim oblicimaponaanja i konstantnog do!ivljavanja neuspjea'takvi uenici nalaze

  rjeenje u agresiji'bje!anju sa asova'skitnji i slino.

  ) strunoj literaturi postoje razliita svatanja pojma uenja uopte'pa i

  kolskog uenja.)enje se kao psiiki proces mo!e de#inisati na razne

  naine.)enje je relativno trajno mijenjanje ponaanja subjekta koji ui pod

  djelovanjem njegovog iskustva. , "ime se od e#ekta uenja odvajajupromjene ponaanja koje nastaju zbog drugi inilaca$adaptacije'

  sazrijevanja'itd. -aglasak u ovoj de#iniciji je na iskustvu.

  -eki psiolozi izbjegavaju pojam iskustva koji je vieznaajan'pa ka!u 4

  $)enje je mijenjanje ponaanja izazvano vje!bom'praksom'treningom ili

  )enje je usvajanje novi reakcija ili dogovora pod uticajem prakse.

  ) ovim de#inicijama se naglaava sam pro)es uenja'dok je u pedagogiji

  naglasak na reul+a+ima uenja4 )enje je usvajanje znanja te razvijanje

  vjetina i navika.

  =ira pedagoka de#inicija glasi4

  6

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  7/24

  )enje je ovladavanje dostignu+ima pretodni generacija'dakle usvajanje

  generacijskog iskustva.

  -a razvoj i postignu+a uenika u koli'djeluje vie meusobno povezani

  inilaca'zbog toga je teko izvriti klasi#ikaciju koja bi u potpunosti bilazadovoljavaju+a.

  Zavisno od kriterija'u srunoj literaturi'inioci uspjea uenika obino se

  svrstavaju u spoljanje i unutranje inioce vezane za linost uenika'

  porodicu'drutvenu sredinu i kolu."reba i svatiti kao grupe srodni

  inilaca #ormirane radi lakeg i preglednijeg sagledavanja njiovog uticaja

  na postignu+a uenika u kolskom uenju.

  /vakako'#aktori koji utiu na uspje uenika ne mogu se razmatrati van

  socio$akonomski i kulturni uslova drutva u cjelini.8oznato je da u

  zemljama koje su nerazvijene'na osnovu podataka )-/>O$a 55$6? @

  djece ne zavri kolu.Aedno od va!ni pitnja je pitanje aspiracije drutva koja

  u manjoj ili ve+oj mjeri brine oko obrazovanja svakog lana drutva.

  /vakako da od drutveno$politikog sistema zavisi i koncepcija vaspitanja i

  obrazovanja./ jedne strane'postoje zemlje u kojima se #ormira tzv.

  intelektualna elita'ili je u krajnjoj iliniji obrazovanje preputeno svakom

  pojedincu./ druge strane' postoje zemlje u sklopu ijeg drutvenog sistema

  je jedan od osnovni zadataka i ciljeva drutva u cjelini pru!anje jednaki

  mogu+nosti za vaspitanje i obrazovanje.-o'bez obzira na sistem'svako

  drutvo je zainteresovano da je to manji broj neuspjeni's tim to postoje

  velike razlike u konstruisanju programa u cilju suzbijanja neuspjea'odosposobljavanja uenika da rjeava neke isto praktine zadatke'pa sve do

  razvojni.

  8orodica je'svakako'posebna kategorija koja #unkcionie u zavisnosti od

  drutveno$ekonomski odnosa'a i nezavisno od nji.-aime'drutvo je opti

  B

 • 7/25/2019 uspjeh u skoli

  8/24

  okvir'uslovljen ekonomskim i kulturnim #aktorima'koji stvara odreene

  uslove za !ivot pojedinca u grupi.&eutim'porodica ima posebnu

  samostalnost u smislu psiolokog #unkcionisanja.Ona se pojavljuje kao

  inilac koji ima subjektivni karakter i pitanje je kako +e se drutvene normere#lektovati na nju.

  8onaanje djeteta nastaje kao rezultat interakcije individue sa sredinom u

  kojoj !ivi.Aedan od va!ni #aktora u trans#ormaciji socijalni normi u

  individualnu strukturu upravo je ba porodica.8rirodu djeijeg ponaanja

  odreuju uslovi u kojima ono !ivi.(ijete i u porodici razvija svoje

  intelektualne potencijale'kao i osobine linos