Techniki aktywnego słuchania

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Słyszeć nie znaczy słuchać. Jeśli rozmawiając z drugą osobą mamy intencję słuchania jej, jesteśmy zainteresowani tym co mówi, w naturalny sposób stosujemy techniki ułatwiające nam koncentrowanie się na przekazie oraz eliminację ewentualnych nieporozumień.

Transcript of Techniki aktywnego słuchania

  • 1. Al Techniki aktywnego suchania

2. Al Techniki aktywnego suchania 3. `A , UE nowe _ 1 tm konpetencie 4. zwiki wymawiane r kompetencjee w n` zajci wasnymi mylami L_ syszymy d 'przez kogo,ale wcale go nie suchamy 5. utomatyczn odpowied_ automatycznie a _ aixodpowiadamy na .wszystkie pytania,ez zastanawiania ` t`,o co tak prawdjestemy pytani LA , a nowve _ 1 g kompetencje 6. og powtrzy Ika ostatnich w jestemy w stanie odpowiedzie na pytanie dotyczce tego,co zostao powiedziane,oznacza to,e suchalimy i przemylelimy przekazane informacje Na tym poziomie dopiero zaczyna si prawdziwesuchanie! 7. og wytumaczyc Suchajcy potrafi przekaza usyszane informacje osobie trzeciej,co wiadczy o tym,e sucha akt nie!"unp,Prezi'IntlA nowe ` (:kompetencje 8. M9 nauczy9k0suchajcy nie tylko zrozumia iprzemyla to,co ,_i zostao powiedziane,ilecz take sucha natyle uwanie,ze bezpomocy moe nauczy osobj! 9. Jeli rozmawiajc z drug osob mamy intencj suchania jej,jestemy zainteresowani tym co mwi,Y w naturalny sposb stosujemy techniki uatwiajce nam koncentrowanie si na przekazie oraz eliminacj ewentualnych nieporozumie 10. Istniej okrelone techniki aktywnego suchania,ktre uatwiaj zrozumienie intencji i treci komunikatwnadawcy 11. ParafrazowanieUjmujemy winne sowa sens usyszanej wypowiedzi,sprawdzajc,czy dobrze zrozumielimy tre lub intencj- O ile dobrze Pana rozumiem. .. "- Chodzi o to,e. .."- Z tego,co Pan mwi rozumiem,e. .."- Chce Pan powiedzie,e. .."A nowe ` (:kompetencje 12. KlaryfikacjaSkupianie si na najwaniejszym.Prosimy rozmwc 0 skoncentrowanie si na sprawie najwaniejszejaiouajatttuo W -omoii tk)r` - Ktra z tych spraw jest dla Pana priorytetowa? " - Dlaczego tak bardzo Panu na tym zaley? " - Czego konkretnie oczekuje Pan ode mnie W tejsytuacji? " 13. skaniaj rozmwc do szerszej wypowiedzi,zachcaj do dzielenia si swoimi spostrzeeniami i jasnego precyzowania nam swoich oczekiwanowe _ v kompetencje - Prosz mi opowiedzie,co konkretnie si wydarzyo? " - Co sdzi Pan o tym,abymy. .." - Co by Pan powiedzia,gdybym zaproponowaa. .." 14. iQ Doprowadzaj do i - krtkich odpowiedzi, 'przydatne zwaszcza, it?gdy rozmowa` i ` przybiera niekorzystnyj A dla nas obrt ii chcemy uzyskakonkretn odpowiednowe .`A`r4 kompetenCle- Czy vi/ ystawi/ icie Pastwo faktur zgodnie z naszymi procedurami? " - Czy woli Pan to zrobi sam czy wsplnie z X ? "s`qIIlp'- I a s Prezi '-'lnl"` 15. e 3E5TE wuomanie. M K 7. A!w Z O G E .A. . im Wn w w . IE .nowiu mu iw~13 08X15UH C A s rc C K U O C . ini W A M Z O oh O P .M U1 ub . t A U u Pozwala , a:,S".hy amaim C w amw_ em m wdiamm ma wamvewew Zuetn Z rkiedmdm mwwmmpmz ud pDowbm- "Podsumowujc,powiedzia Pan,e. .." - "Pozwoli Pan,e podsumuj.Zgodzilimy si,e. .., 16. W odrnieniu od pseudosuchania,suchanie aktywne opiera si na intencji zaangaowania si uczestnikw procesu komunikacji w co najmniej jeden z 4 celw: Vq. :-ii lZrozumienie drugiej osobyZainteresowanie rozmowNauczenie si czegoZnalezienie pomocy lub pocieszenie 17. _A , wg nowe _ w w kompetencje 18. Nadawca,ktry: - formuuje przekaz cakowity i jasny- okrela autora sdw (to moje zdanie,innych ludzi,autorytetu)- utrzymuje spjno komunikatw werbalnych i niewerbalnych- jest wiarygodny (zna temat,jest rzetelny- yczliwy,zna opinie innych)- jego przekaz jest czytelny- dostosowany do odbiorcy- dostosowany do sytuacji- jest otwarty (te emocjonalna) na rozmwc""`I'Ip'.'Prezi lull" 19. Odbiorca,ktry: - sucha aktywne- nie przeszkadza,nie przerywa- wyjania,parafrazuje,klaryfikuje (Rozumiem,e... Czy dobrze ci zrozumiaem,em")- pyta i wyjania AVI~ (a 20. Al Techniki aktywnego suchania