Aktywne pióro premium firmy Dell PN579X ... 8 Konfiguracja aktywnego pióra premium...

Click here to load reader

 • date post

  13-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Aktywne pióro premium firmy Dell PN579X ... 8 Konfiguracja aktywnego pióra premium...

 • Model regulacyjny: PN579X

  Aktywne pióro premium firmy Dell PN579X

  Podręcznik użytkownika

 • Copyright © 2018 Dell Inc. lub firmy zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki towarowe to znaki towarowe firmy Dell Inc. lub firm zależnych. Inne znaki towarowe mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

  2018 – 04

  Wer. A01

  Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

  UWAGA: UWAGA to ważne informacje, pomagające w lepszym użytkowaniu urządzenia.

  PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje możliwość uszkodzenia urządzenia lub utraty danych w razie niestosowania się do instrukcji.

  OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE wskazuje możliwość uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci.

 • │ 3

  Spis treści

  Zawartość opakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Konfiguracja aktywnego pióra premium firmy Dell. . 8

  Instalacja baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Mocowanie smyczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Parowanie z urządzeniem Bluetooth . . . . . . . . . . . . 9

  Sprawdzanie trybu AES i MPP. . . . . . . . . . . . . . . 10

  Przełączanie trybu pisma odręcznego . . . . . . . . . . 11

  Oprogramowanie Active Pen Control Panel . . . . . . . 12

  Instalacja oprogramowania Active Pen Control Panel . . 12

  Korzystanie z oprogramowania Active Pen Control Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Trzymanie aktywnego pióra premium firmy Dell . . . 16

  Wymiana końcówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Dell . . . . . . . 21

  Zasoby samopomocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Kontakt z firmą Dell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Informacje wymagane przez prawo . . . . . . . . . . . . 22

  Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

 • 4 │

  Ograniczona gwarancja i zasady dokonywania zwrotów . . . . . . 22

  Dla klientów ze Stanów Zjednoczonych: . . . . . . . . . . . . . . 22

  Dla klientów z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki: . . . . . . . . 22

  Dla klientów spoza Stanów Zjednoczonych: . . . . . . . . . . . . 22

  Oświadczenie o zgodności z regulacjami . . . . . . . . .23

  Oświadczenie o zgodności z przepisami Federalnej Komisji Łączności dotyczącymi zakłóceń . . . . . . . . . 23

  Oświadczenie kanadyjskiego Ministerstwa Przemysłu: . 24

 • Zawartość opakowania │ 5

  Zawartość opakowania

  1 2 3

  4

  5

  Dell Premium Active Pen

  PN579X

  Quick Start Guide

  © 2018 Dell Inc. or its subsidiaries.

  © 2018 Microsoft Corporation.

  2018 - 04

  1 Aktywne pióro premium firmy Dell 2 Smycz

  3 Końcówka i przyrząd do wyjmowania końcówki

  4 Bateria AAAA

  5 Dokumentacja

  UWAGA: w celu realizacji gwarancji należy zachować pudełko lub zapisać znajdujący się na nim numer PPID.

 • 6 │ Funkcje

  Funkcje

  1 2 4 6 73 5

  Funkcja Działanie

  1 Końcówka Przesuń końcówkę po ekranie dotykowym w celu przesunięcia wskaźnika. Umożliwia pisanie, rysowanie, zaznaczanie obiektów itp.

  2 Dolny przycisk korpusu

  Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, a następnie przesuń końcówkę po obszarze, który chcesz wymazać. Informacje na temat zmiany działania tego przycisku można znaleźć w rozdziale Korzystanie z oprogramowania Active Pen Control Panel.

  3 Kontrolka zmiany protokołu

  Sprawdzanie trybu:

  • Naciśnij krótko dolny i górny przycisk korpusu, aby sprawdzić bieżący tryb pisma odręcznego:

  • Microsoft Pen Protocol (MPP) — zamiga dwa razy

  • Wacom Active Electrostatic (AES) — zamiga raz

  Przełączanie trybu:

  • Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy dolny oraz górny przycisk korpusu, aby przełączyć tryb. Po przełączeniu kontrolka wskaże wybrany aktualnie tryb:

  • MPP — zamiga dwa razy

  • AES — zamiga raz

  UWAGA: domyślnym trybem pisma odręcznego jest AES.

  UWAGA: aktywne pióro premium PN579X firmy Dell obsługuje środowisko Universal Pen Framework (UPF) firmy Wacom, które umożliwia przełączanie między urządzeniami Microsoft Surface i Wacom Active ES (electrostatic).

  Urządzenia Microsoft Surface obsługują protokół MPP, a urządzenia Wacom ES protokół AES.

 • Funkcje │ 7

  Funkcja Działanie

  4 Górny przycisk korpusu

  Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć menu kontekstowe lub wykonać kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Informacje na temat zmiany działania tego przycisku można znaleźć w rozdziale Korzystanie z oprogramowania Active Pen Control Panel.

  5 Kontrolka parowania Bluetooth

  Migające białe światło oznacza, że tryb parowania jest aktywny. Stałe białe światło oznacza, że parowanie zostało ukończone. Informacje o parowaniu pióra z urządzeniem Bluetooth można znaleźć w rozdziale Parowanie z urządzeniem Bluetooth.

  6 Otwór na smycz

  Przymocuj tutaj smycz. Informacje o mocowaniu smyczy można znaleźć w rozdziale Mocowanie smyczy.

  7 Górny przycisk

  Nowe oprogramowanie Active Pen Control Panel umożliwia zaprogramowanie górnego przycisku do uruchamiania określonych aplikacji z listy w menu. Domyślne aplikacje uruchamiane za pomocą górnego przycisku to:

  • Pojedyncze naciśnięcie — Ink Worspace

  • Dwukrotne naciśnięcie — Screen Sketch

  • Długie naciśnięcie — Sticky Note

  UWAGA: gesty pojedynczego naciśnięcia, dwukrotnego naciśnięcia i długiego naciśnięcia działają dopiero po zainstalowaniu oprogramowania Active Pen Control Panel.

  UWAGA: więcej informacji o zgodności systemu można znaleźć w podręczniku użytkownika systemu.

  • W trybie prezentacji naciśnij raz, aby przejść do następnego slajdu lub naciśnij dwa razy w krótkim odstępie czasu, aby przejść do poprzedniego slajdu.

  UWAGA: funkcja ta jest dostępna dopiero po zainstalowaniu oprogramowania Active Pen Control Panel. Instrukcje instalacji oprogramowania Active Pen Control Panel można znaleźć w rozdziale Instalacja oprogramowania Active Pen Control Panel.

 • 8 │ Konfiguracja aktywnego pióra premium firmy Dell

  Konfiguracja aktywnego pióra premium firmy Dell

  Aktywne pióro premium firmy Dell korzysta z baterii AAAA. Bateria zapewnia zasilanie dla końcówki, przycisków korpusu, funkcji Bluetooth i funkcji szybkiego uruchamiania górnego przycisku.

  Instalacja baterii

  PRZESTROGA: nieprawidłowe włożenie baterii spowoduje uszkodzenie pióra.

  1. Zdejmij pokrywę górną pióra.

  1 2

  1 pióro 2 pokrywa górna

  2. Włóż baterię do uchwytu baterii, a następnie przymocuj do pokrywy górnej; dodatni biegun baterii powinien być skierowany w stronę pokrywy górnej.

  1 2 3

  1 bateria 2 uchwyt baterii

  3 pokrywa górna

  3. Wyrównaj płaską stronę pióra z płaską stroną pokrywy górnej i przymocuj pokrywę górną do pióra.

 • Konfiguracja aktywnego pióra premium firmy Dell │ 9

  Mocowanie smyczy

  1. Przełóż pętlę smyczy przez otwór w pokrywie górnej pióra.

  2. Przełóż pasek smyczy przez pętlę i pociągnij mocno w celu zabezpieczenia na miejscu.

  1 2

  1 pasek smyczy 2 pętla

  3. Przymocuj drugi koniec smyczy do urządzenia przenośnego.

  Parowanie z urządzeniem Bluetooth

  UWAGA: aktywnego pióra PN579X firmy Dell można używać wyłącznie z wybranymi komputerami i tabletami firmy Dell. Listę obsługiwanych urządzeń można znaleźć w witrynie www.dell.com.

  UWAGA: jeśli pióro znajduje się już na liście urządzeń Bluetooth, należy je usunąć i dopiero wtedy sparować z urządzeniem.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy górny przycisk, aby włączyć tryb parowania. Kontrolka parowania Bluetooth zacznie migać w celu potwierdzenia włączenia trybu parowania.

  3s

  2. W polu Search (wyszukiwania) w systemie Windows wpisz Bluetooth.

  3. Na wyświetlonej liście stuknij lub kliknij pozycję Bluetooth and other devices settings (Ustawienia urządzeń Bluetooth i innych).

  http://www.dell.com

 • 10 │ Konfiguracja aktywnego pióra premium firmy Dell

  4. Upewnij się, że dla funkcji Bluetooth ustawiona została opcja On (Wł.).

  5. Na liście urządzeń stuknij lub kliknij pozycję Dell Active Pen PN579X → Pair (Aktywne pióro PN579X firmy Dell → Sparuj).

  UWAGA: jeśli aktywne pióro PN579X firmy Dell nie będzie widoczne na liście, należy sprawdzić, czy włączony został tryb parowania pióra.

  6. Potwierdź proces parowania za pomocą pióra i urządzenia.

  Kontrolka parowania Bluetooth będzie świecić przez kilka sekund białym światłem w celu potwierdzenia sparowania, po czym zgaśnie. Po sparowaniu pióro i urządzenie będą łączyć się automatycznie, gdy włączona