Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

30
Şedinţa Senatului ULIM Şedinţa Senatului ULIM 28 ianuarie 200 28 ianuarie 200 8 8 Reali Reali zările savanţilor ULIM zările savanţilor ULIM în anul 2008 în anul 2008 Raportor – dr. Mihai ŞLEAHTIŢCHI Raportor – dr. Mihai ŞLEAHTIŢCHI vicerector pentru ştiinţă vicerector pentru ştiinţă

description

Şedinţa Senatului ULIM 28 ianuarie 200 8 Reali zările savanţilor ULIM în anul 2008 Raportor – dr. Mihai ŞLEAHTIŢCHI vicerector pentru ştiinţă. Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008. Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Page 1: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Şedinţa Senatului ULIMŞedinţa Senatului ULIM28 ianuarie 20028 ianuarie 20088

RealiRealizările savanţilor zările savanţilor ULIM în anul 2008ULIM în anul 2008

Raportor – dr. Mihai ŞLEAHTIŢCHI Raportor – dr. Mihai ŞLEAHTIŢCHI

vicerector pentru ştiinţăvicerector pentru ştiinţă

Page 2: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Nr. Nr. d/od/o

Denumirea subdiviziuniiDenumirea subdiviziunii Director/Director/CCoordonator oordonator activităţiactivităţi

Secretar ştiinţificSecretar ştiinţific

1.1. Institutul de Istorie şi Ştiinţe Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice (Facultatea Istorie şi Politice (Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale)Relaţii Internaţionale)

Postică Gheorghe, Postică Gheorghe, confconf. univ., dr. . univ., dr. hhab.ab.

Borziac IlieBorziac Ilie,,confconf..univuniv, , dr.dr.

2.2. Institutul de Cercetări în Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului Drepturilor Omului (Facultatea Drept)(Facultatea Drept)

Gamurari Vitalie, Gamurari Vitalie, conf. univ., dr. conf. univ., dr.

Cauia AlexandruCauia Alexandru,, lectorlector,, master master în drept în drept

3.3. Institutul de Intervenţii Institutul de Intervenţii Strategice în Economie Strategice în Economie (Facultatea Ştiinţe (Facultatea Ştiinţe Economice)Economice)

Burlacu Natalia, prof. Burlacu Natalia, prof. univ., dr. hab.univ., dr. hab.

Blagorazumnaia Olga, Blagorazumnaia Olga, conf. univ., dr. conf. univ., dr.

4.4. Institutul Mass Media Institutul Mass Media (Facultatea de Limbi Străine (Facultatea de Limbi Străine şi Ştiinţe ale comunicării)şi Ştiinţe ale comunicării)

Moraru Victor, prof. Moraru Victor, prof. univ., dr. hab.univ., dr. hab.

Bohanţov Alexandru, Bohanţov Alexandru, conf.. univ., dr. conf.. univ., dr.

Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Page 3: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

NNr.r.

Denumirea subdiviziuniiDenumirea subdiviziunii Director/Director/CCoordonator oordonator activităţiactivităţi

Secretar ştiinţificSecretar ştiinţific

5.5. Institutul de Formare şi Institutul de Formare şi Cercetare Socială (Facultatea Cercetare Socială (Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială)Psihologie şi Asistenţă Socială)

Rusnac Svetlana, conf. Rusnac Svetlana, conf. univ., dr. univ., dr.

Zmuncilă Ludmila, Zmuncilă Ludmila, master în master în psihopedagogie, drd. psihopedagogie, drd.

6.6. Institutul de Cercetări Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale Filologice şi Interculturale (Facultatea Limbi Străine)(Facultatea Limbi Străine)

Prus Elena, prof. univ., Prus Elena, prof. univ., dr. hab.dr. hab.

Bobrovschi Sergiu, Bobrovschi Sergiu, masterand masterand

7.7. Facultatea de Informatică şi Facultatea de Informatică şi InginerieInginerie

Veaceslav Perju, Veaceslav Perju, prof.univ., dr.hab. prof.univ., dr.hab.

----------------- -----------------

8.8. Institutul de Cercetări pentru Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare DurabilăMediu şi Dezvoltare Durabilă ((Facultatea de MedicinăFacultatea de Medicină))

Dediu Ion, acad., prof. Dediu Ion, acad., prof. univ., dr. hab.univ., dr. hab.

----------------------------------------

9.9. Departamentul Informaţional Departamentul Informaţional BiblioteconomicBiblioteconomic

Sochircă Zinainda, Sochircă Zinainda, master în economie, master în economie, grad superior de grad superior de calificarecalificare

Corghenci Ludmila, Corghenci Ludmila, grad superior de grad superior de calificarecalificare

Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Page 4: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Subdiviziunile investigaţionale ULIM – 2008Subdiviziunile investigaţionale ULIM – 2008Efectivul de cercetători ştiinţificiEfectivul de cercetători ştiinţifici

1751754422111111 17 17 --11363655747422772424Total:Total:

994422111111--------------DIBDIB

2200----------11551188111133ICMDDICMDD((FMFM))

1177---------- 3 -3 -44--88----22FIIFII

2626---------- 33 - -

44111212--1155ICFI ICFI (FLS)(FLS)

2323----------2210102288----11IFCS IFCS (FPAS)(FPAS)

1111------------44--66----11IMM IMM ((LSLSŞC)ŞC)

2233----------4433--88111166IISE IISE (FŞE)(FŞE)

2727----------2233111155--1155ICPD ICPD O (FD)O (FD)

11992 1 2 1 3399--3311IIIIŞPŞP

(FIRI)(FIRI)

Total Total FFără ără grad grad

de de calif.calif.

Grad I Grad I de de

calif.calif.

Grad Grad sup. de sup. de calif.calif.

Mast,Mast,

grad I grad I de de

calif.calif.

Mast,Mast,

grad grad sup. sup. de de

calif.calif.

Mast, LiMast, Li

Lect. cenLect. cen

Asist. ţăAsist. ţă

MasMastt

LectLect. .

sup.sup.

Dr.,Dr.,

lector lector sup.sup.

Dr.,Dr.,

conf.conf.

univ.univ.

Dr.,Dr.,

prof.prof.

univuniv

Dr. Dr. hab,hab,

conf.conf.

univ.univ.

Dr. Dr. hab,hab,

prof.prof.

univ.univ.SISI

Page 5: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Dinamica efectivului de cercetători Dinamica efectivului de cercetători ştiinţificiştiinţifici

(anii 2006-2008)(anii 2006-2008)AnulAnul Dr.haDr.ha

b.b.Dr.Dr. Mg.Mg. GSCGSC GICGIC FărFăr

ăă

GCGC

LicenţLicenţăă

TotaTotall

20200606

2929 7979 4343 11 33 -- 11 151566

20200707

3434 7676 5252 11 44 22 -- 161699

20200808

3131 8181 5555 11 22 44 11 171755

Page 6: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Teze de doctor/doctor habilitat finisate sauTeze de doctor/doctor habilitat finisate sau//şi şi susţinute în 2008susţinute în 2008

Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice (Facultatea de Istorie şi Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice (Facultatea de Istorie şi Relaţii Internaţionale)Relaţii Internaţionale)::

BORZIAC ILIEBORZIAC ILIE – susţine cu succes – susţine cu succes((pe 19.12.2008pe 19.12.2008)) teza de doctor habilitat în istorie teza de doctor habilitat în istorie ((specialitatea 07.00.06-arheologiespecialitatea 07.00.06-arheologie;; coordonator ştiinţific- coordonator ştiinţific- dr. hab. Gh.Posticădr. hab. Gh.Postică).).

Candu TeodorCandu Teodor – a finisat şi discutat în cadrul – a finisat şi discutat în cadrul Seminarului de Profil Seminarului de Profil ((AŞMAŞM)) teza de doctor teza de doctor ((specialitatea 07.00.02 – Istoria românilorspecialitatea 07.00.02 – Istoria românilor;; coord. Ştiinţific – dr.hab. D.Dragnevcoord. Ştiinţific – dr.hab. D.Dragnev)). Susţinerea tezei este preconizată pentru prima . Susţinerea tezei este preconizată pentru prima jumătate a anului 2009.jumătate a anului 2009.

Moşneanu VMoşneanu Valeriualeriu- - a finisata finisat şi prezentat pentru şi prezentat pentru discuţie în cadrul catedrei teza de doctor cu titlul discuţie în cadrul catedrei teza de doctor cu titlul “Cre“Creşştinismul tinismul şi biserica Banatului în şi biserica Banatului în sec. IX-XVsec. IX-XV” (” (specialitatea 07.00.02 – Istoria românilorspecialitatea 07.00.02 – Istoria românilor;; coordonator ştiinţific – dr.hab. coordonator ştiinţific – dr.hab. Gh. PosticăGh. Postică)). Susţinerea tezei este preconizată pentru anul 2009.. Susţinerea tezei este preconizată pentru anul 2009.

Institutul Mass- Media (Facultatea Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării)Institutul Mass- Media (Facultatea Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării)::

Bulicanu VictoriaBulicanu Victoria – – a finisat a finisat şi prezentat pentru şi prezentat pentru discuţie în cadrul catedrei teza de doctor discuţie în cadrul catedrei teza de doctor ((specialitatea 10.01.10 – Jurnalism şi Ştiinţe ale specialitatea 10.01.10 – Jurnalism şi Ştiinţe ale ComunicăriiComunicării;; coord. Ştiinţific – dr. hab. V. Moraru coord. Ştiinţific – dr. hab. V. Moraru))

Page 7: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Dinamica susţinerii tezelor de Dinamica susţinerii tezelor de doctor/doctor habilitatdoctor/doctor habilitat

(anii 2006-2008)(anii 2006-2008)

AnulAnul Doctor Doctor habilitathabilitat

DoctorDoctor

20062006 33

(f +s)(f +s)55

(f + s)(f + s)

20072007 -- 77

(f + s)(f + s)

20082008 11

(f + s)(f + s)33

(f )(f )

Page 8: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Subdiviziunile investigaţionale ULIM-2008Subdiviziunile investigaţionale ULIM-2008Configuraţie structuralăConfiguraţie structurală

SISI Secţii Secţii LaboratLaboratoare oare

Centre de Centre de studii studii

comparatcomparatee

Centre de Centre de informare şi informare şi documentaredocumentare

Centre de Centre de activităţi activităţi

promoţionale promoţionale şi culturaleşi culturale

Centre de Centre de resurse resurse

electronice electronice şi ITşi IT

Centre Centre manageriamanageria

lele

ServiciiServicii TotaTotal l

IIIIŞPŞP

(FIRI)(FIRI)

44 22 -- -- -- -- -- -- 66

ICPD O ICPD O (FD)(FD)

44 -- -- -- -- -- -- -- 44

IISE IISE (FŞE)(FŞE)

44 -- -- -- -- -- -- -- 44

IMM IMM (LSŞC)(LSŞC)

22 -- 11 -- -- -- -- -- 33

IFCS IFCS (FPAS)(FPAS)

22 -- -- -- -- -- -- -- 22

ICFI ICFI (FLS)(FLS)

33 -- -- -- -- -- -- -- 33

FIIFII 66 -- -- -- -- -- -- -- 66

ICMDICMDDD((FMFM))

-- 88 -- 11 -- -- -- -- 99

DIBDIB -- -- -- 11 11 11 11 55 99

Total:Total: 2525 1010 11 22 11 11 11 55 4466

Page 9: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Profiluri ştiinţifice-200Profiluri ştiinţifice-20088Institutul (Facultatea, Departamentul)Institutul (Facultatea, Departamentul) Profilul ştiinţificProfilul ştiinţific

Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice (Facultatea Istorie şi Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice (Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale)Relaţii Internaţionale)

Republica Moldova în contextul istoric, politic şi cultural Republica Moldova în contextul istoric, politic şi cultural europeaneuropean

Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului (Facultatea Drept)Omului (Facultatea Drept)

Mecanisme de garantare şi protecţie a drepturilor omului Mecanisme de garantare şi protecţie a drepturilor omului în statul de dreptîn statul de drept

Institutul de Intervenţii Strategice în Economie (Facultatea Institutul de Intervenţii Strategice în Economie (Facultatea Ştiinţe Economice)Ştiinţe Economice)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei

Institutul Mass Media (Facultatea de Institutul Mass Media (Facultatea de Limbi strLimbi străine şi ăine şi Ştiinţe ale Comunicării)Ştiinţe ale Comunicării)

Mecanisme şi modalităţi ale impactului psihosocial şi Mecanisme şi modalităţi ale impactului psihosocial şi mediatic asupra conştiinţei de masămediatic asupra conştiinţei de masă

Institutul de Formare şi Cercetare Socială (Facultatea Institutul de Formare şi Cercetare Socială (Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială)Psihologie şi Asistenţă Socială)

Mecanisme şi modalităţi ale impactului psihosocial şi Mecanisme şi modalităţi ale impactului psihosocial şi mediatic asupra conştiinţei de masămediatic asupra conştiinţei de masă

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (Facultatea Limbi Străine)(Facultatea Limbi Străine)

Studii contrastive în filologia romano-germanică Studii contrastive în filologia romano-germanică

Facultatea de Informatică şi InginerieFacultatea de Informatică şi Inginerie Sisteme şi tehnologii avansate de prelucrare a informaţiei Sisteme şi tehnologii avansate de prelucrare a informaţiei

Institutul de CercetInstitutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă ări pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă ((Facultatea de MedicinăFacultatea de Medicină))

Ecologia şi protecţia mediului înconjurătorEcologia şi protecţia mediului înconjurător

Departamentul Informaţional BiblioteconomicDepartamentul Informaţional Biblioteconomic Managementul informaţional biblioteconomicManagementul informaţional biblioteconomic

Page 10: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Direcţii ştiinţifice-2008Direcţii ştiinţifice-2008Subdiviziunea investigaţională Subdiviziunea investigaţională Direcţii ştiinţificeDirecţii ştiinţifice

Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice (Facultatea Istorie şi Relaţii (Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale)Internaţionale)

Civilizaţiile preistorice şi medievale din spaţiul pruto-Civilizaţiile preistorice şi medievale din spaţiul pruto-nistrean.nistrean. Procesul politic din R. Moldova şi ţările limitrofe în Procesul politic din R. Moldova şi ţările limitrofe în perioadele medievală, modernă şi contemporanăperioadele medievală, modernă şi contemporană

Institutul de Cercetări în Domeniul Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului Protecţiei Drepturilor Omului (Facultatea Drept) (Facultatea Drept)

Perfecţionarea legislaţiei penale şi a măsurilor Perfecţionarea legislaţiei penale şi a măsurilor ce ţin de apărarea drepturilor şi intereselor ce ţin de apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei în contextul integrării legitime ale persoanei în contextul integrării europene.europene.Constituţionalismul ca bază teoretică a statului Constituţionalismul ca bază teoretică a statului de drept.de drept.Cooperarea în cadrul dreptului internaţional Cooperarea în cadrul dreptului internaţional contemporan.contemporan.Reglementarea juridică a drepturilor social-Reglementarea juridică a drepturilor social-economice în condiţiile integrării europene. economice în condiţiile integrării europene.

Institutul Mass Media (Facultatea Institutul Mass Media (Facultatea Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării)Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării)

Potenţialul comunicării mediatice.Potenţialul comunicării mediatice.Tendinţe actuale ale evoluţiei comunicării Tendinţe actuale ale evoluţiei comunicării mediatice.mediatice.Politica şi mass- media.Politica şi mass- media.Influenţa demersului politico-mediatic asupra Influenţa demersului politico-mediatic asupra conştiinţei de masă.conştiinţei de masă.

Departamentul Informaţional Departamentul Informaţional BiblioteconomicBiblioteconomic

Biblioteca de învăţămînt în serviciul Biblioteca de învăţămînt în serviciul comunităţii.comunităţii.Informatizarea şi automatizarea bibliotecii Informatizarea şi automatizarea bibliotecii universitare.universitare.Cultura informaţională a utilizatorului.Cultura informaţională a utilizatorului.

Page 11: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Subdiviziunea investigaţională Subdiviziunea investigaţională Direcţii ştiinţificeDirecţii ştiinţifice

Institutul de Formare şi Cercetare Institutul de Formare şi Cercetare Socială (Facultatea Psihologie şi Socială (Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială) Asistenţă Socială)

Metodologia investigării conştiinţei sociale.Metodologia investigării conştiinţei sociale.Metode şi tehnici de influenţare a conştiinţei de Metode şi tehnici de influenţare a conştiinţei de masă.masă.Individul şi grupul în contextul schimbării Individul şi grupul în contextul schimbării sociale.sociale.Intervenţia în dinamica câmpului social.Intervenţia în dinamica câmpului social.

Institutul de Cercetări Filologice şi Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (Facultatea Limbi Interculturale (Facultatea Limbi Străine)Străine)

Traducere şi terminologieTraducere şi terminologieLiteratură şi interculturalitateLiteratură şi interculturalitateLingvistică şi comparativistică Lingvistică şi comparativistică

Facultatea de Informatică şi InginerieFacultatea de Informatică şi Inginerie Modelarea sistemelor complexeModelarea sistemelor complexeSisteme optoelectroniceSisteme optoelectroniceSisteme Sisteme de inteligenţă artificială de inteligenţă artificială Tehnologii Tehnologii în artă şi design în artă şi design

Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă Dezvoltare Durabilă ((Facultatea de Facultatea de MedicinăMedicină))

Studiul ecosistemelor urbane acvatice ;I Studiul ecosistemelor urbane acvatice ;I terestreterestre Reducerea poluReducerea poluăăriirii şi degradării ecosistemelor şi degradării ecosistemelorEvaluarea stării ecologice a organismului umanEvaluarea stării ecologice a organismului uman Tehnologii farmaceuticeTehnologii farmaceutice

Departamentul Informaţional Departamentul Informaţional BiblioteconomicBiblioteconomic

Biblioteca de învăţămînt în serviciul Biblioteca de învăţămînt în serviciul comunităţii.comunităţii.Informatizarea şi automatizarea bibliotecii Informatizarea şi automatizarea bibliotecii universitare.universitare.Cultura informaţională a utilizatorului.Cultura informaţională a utilizatorului.

Page 12: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Publicaţii ştiinţifice -200Publicaţii ştiinţifice -20088

SISI Nr. Nr. cercetcercet

..

IPIP MonoMono-grafii -grafii

ManuManu-ale / -ale /

CursuCursuriri

DicţioDicţio-nare-nare

GhiduGhiduri ri

didactdidact..

RedacRedac. / . /

CoordCoord..

ArticoArticole le

Rezu-Rezu-mate mate

Indici Indici bibl./ bibl./ biobl. biobl.

Alte Alte genurgenur

i i publicpublic

..

TotalTotal

IIIIŞPŞP

(FIRI)(FIRI)1919 4,264,26 55 11 -- -- 44 4747 77 -- 1177 (3 (3

brobroşurşurii))

8181

ICPDICPDOO (FD)(FD)

2727 3,043,04 88 -- -- 44 33 5959 88 -- -- 8282

IISE IISE (FŞE)(FŞE)

2323 3,393,39 33 22 -- -- -- 5050 2323 -- -- 7878

IMM IMM (F(FLSLSŞŞC)C)

1111 2,2,6464 33 -- -- -- 11 2255 -- -- -- 2929

IFCS IFCS (FPA(FPAS)S)

2323 2,2,4444 44 66 33 44 22 3535 22 -- -- 5656

Page 13: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

SISI Nr. Nr. cercetcercet

..

CPICPI MonoMono-grafii -grafii

ManuManu-ale / -ale /

CursuCursuriri

DicţioDicţio-nare-nare

GhidGhiduri uri

didactdidact..

RedacRedac. / . /

CoorCoord.d.

ArticArticole ole

Rezu-Rezu-mate mate

Indici Indici bibl./ bibl./ biobl. biobl.

Alte Alte genurgenur

i i publicpublic

..

TotalTotal

ICFI ICFI (FLS)(FLS)

2266 3,313,31 22 33 11 99 77 4646 1188 -- -- 8686

FIIFII 1177 33 11 -- -- 11 22 2828 -- -- 1919 5151

ICMICMDD DD ((FMFM))

2020 1,1,88 55 22 -- 22 -- 2727 -- -- -- 3636

DIBDIB 99 6,6,5656 -- -- -- 1212 77 2222 -- 66 1212 5959

Total Total 117575 3,193,19 3131 1144 44 3232 2266 339339 5858 66 4848 558558

Page 14: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Dinamica publicaţiilor ştiinţificeDinamica publicaţiilor ştiinţifice(anii 2006-2008)(anii 2006-2008)

AnuAnull

MoMonognografiirafii

MaManuanualele

DicţDicţionaionarere

GhiGhid. d.

didadidact.ct.

RedRed././

CooCoord.rd.

ArtiArticolecole

RezRezumaumatete

Ind. Ind. BiblBibl./Bi./Biobibobibliogliografiirafii

Alte Alte gengenuriuri

IPIP TotTotalal

20020066

1414 1717 -- 1212 4141 414414 174174 44 11 4,34,344

676777

20020077

1717 1919 33 2121 2323 304304 102102 1111 3232 3,13,155

535322

20020088

3131 1414 44 3232 2626 339339 5858 66 4848 3,13,199

555588

Page 15: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Organizarea manifestărilor cu caracter ştiinţific-200Organizarea manifestărilor cu caracter ştiinţific-20088

Subdiviziunea investigatoareSubdiviziunea investigatoare Manifestări ştiinţifice:Manifestări ştiinţifice: Total Total

de nivel de nivel internaţionalinternaţional

de nivel naţional de nivel naţional / republican/ republican

de nivel local / de nivel local / intrauniversitarintrauniversitar

Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice (Facultatea Istorie şi Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice (Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale)Relaţii Internaţionale)

22 11 44 77

Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului (Facultatea Drept)Omului (Facultatea Drept)

11 33 22 66

Institutul de Intervenţii Strategice în Economie Institutul de Intervenţii Strategice în Economie (Facultatea Ştiinţe Economice)(Facultatea Ştiinţe Economice)

-- 22 33 55

Institutul Mass Media (FacultateaInstitutul Mass Media (Facultatea Limbi Limbi Străine şi Ştiinţe Străine şi Ştiinţe ale Comunicării)ale Comunicării)

44 11 11 66

Institutul de Formare şi Cercetare Socială (Facultatea Institutul de Formare şi Cercetare Socială (Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială)Psihologie şi Asistenţă Socială)

77 77 -- 1414

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (Facultatea Limbi Străine)(Facultatea Limbi Străine)

66 22 33 1111

Facultatea de Informatică şi InginerieFacultatea de Informatică şi Inginerie 33 -- -- 33

Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare DurabilăDurabilă ( (Facultatea de MedicinăFacultatea de Medicină))

22 44 -- 66

Departamentul Informaţional BiblioteconomicDepartamentul Informaţional Biblioteconomic 11 44 55 1100

Total:Total: 2266 2244 1818 6688

Page 16: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Organizarea manifestărilor cu caracter ştiinţificOrganizarea manifestărilor cu caracter ştiinţific(anii 2006-2008)(anii 2006-2008)

AnulAnul Manifestări ştiinţifice de nivel:Manifestări ştiinţifice de nivel: TotalTotal

internaţiointernaţionalnal

nnaţional/aţional/

republicrepublicanan

llocal/ocal/intraunivintrauniv

ersitarersitar

20062006 1212 1111 2323 4646

20072007 2222 2121 2626 6969

20082008 2626 2424 1818 6868

Page 17: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Participarea la manifestări ştiinţifice organizate la iniţiativa altor Participarea la manifestări ştiinţifice organizate la iniţiativa altor centre/instituţii de cercetarecentre/instituţii de cercetare (2008) (2008)

Subdiviziunea investigatoareSubdiviziunea investigatoare

Manifestări ştiinţifice:Manifestări ştiinţifice:

Total:Total:de nivel de nivel

internaţionainternaţionall

de nivel de nivel naţional / naţional /

republicanrepublican

de nivel local / de nivel local / intraorganizaţiintraorganizaţi

onal onal

Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice (Facultatea Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice (Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale)Istorie şi Relaţii Internaţionale)

3434 66 -- 4040

Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului (Facultatea Drept)Drepturilor Omului (Facultatea Drept)

3535 1414 11 5050

Institutul de Intervenţii Strategice în Economie Institutul de Intervenţii Strategice în Economie (Facultatea Ştiinţe Economice)(Facultatea Ştiinţe Economice)

77 1010 -- 1717

Institutul Mass Media (Facultatea Limbi Străine şi Institutul Mass Media (Facultatea Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării)Ştiinţe ale Comunicării)

5656 2020 55 8181

Institutul de Formare şi Cercetare Socială Institutul de Formare şi Cercetare Socială (Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială)(Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială)

1717 1717 -- 3434

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (Facultatea Limbi Străine)(Facultatea Limbi Străine)

4141 66 -- 4747

Facultatea de Informatică şi InginerieFacultatea de Informatică şi Inginerie 55 -- -- 55

Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare DurabilăDurabilă ( (Facultatea de MedicinăFacultatea de Medicină))

99 11 -- 1010

Departamentul Informaţional BiblioteconomicDepartamentul Informaţional Biblioteconomic 88 1313 11 2222

Total:Total: 212212 8787 77 306306

Page 18: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Participarea la manifestări ştiinţifice organizate la iniţiativa Participarea la manifestări ştiinţifice organizate la iniţiativa altor centre/instituţii de cercetarealtor centre/instituţii de cercetare

(anii 2006-2008)(anii 2006-2008)

AnulAnul Manifestări ştiinţifice de nivel:Manifestări ştiinţifice de nivel: TotalTotal

internaţiointernaţionalnal

nnaţional/aţional/

republicrepublicanan

llocal/ocal/intraunivintrauniv

ersitarersitar

20062006 9999 3838 2525 162162

20072007 105105 4949 33 157157

20082008 212212 8787 77 306306

Page 19: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Stagii şi Burse de cercetare-200Stagii şi Burse de cercetare-20088((prezentare selectivăprezentare selectivă))

Cercetătorul, funcţia deţinută în Cercetătorul, funcţia deţinută în cadrul subdiviziuniicadrul subdiviziunii

Unde a avut loc Unde a avut loc stagierea/cercetareastagierea/cercetarea

Durata Durata Finanţatorul Finanţatorul

IIIIŞPŞP

(FIRI)(FIRI)

dr. Ludmila Coadă, cerc.şt.dr. Ludmila Coadă, cerc.şt.

dr.Ludmila Coadă, cerc.şt.dr.Ludmila Coadă, cerc.şt.

dr. Virgiliu Bârlădeanu, dr. Virgiliu Bârlădeanu, cerc.şt.sup. cerc.şt.sup.

mr. Teodor Candu, cerc. şt.mr. Teodor Candu, cerc. şt.

ms. Viorica Ţîcu, cerc. ms. Viorica Ţîcu, cerc. şt.stag.şt.stag.

Central European Central European University, BudapestaUniversity, Budapesta

Institutul Cultural Institutul Cultural RomRomân, Berlinân, Berlin

Institutul Naţional de Institutul Naţional de Istorie al AŞ a Istorie al AŞ a UcraineiUcrainei

Institutul de Ştiinţe şi Institutul de Ştiinţe şi Tehnologii Tehnologii “Dr. John “Dr. John Garang de Garang de Mabiour”,SudanMabiour”,Sudan

Universitatea Universitatea Varşovia, PoloniaVarşovia, Polonia

ianuarie 2008ianuarie 2008

iiulie 2008 2007ulie 2008 2007

nnoiembrie 2008oiembrie 2008

mai- august 2008mai- august 2008

decembrie 2008decembrie 2008

Central European Central European University, University,

BudapestaBudapesta

Central European Central European University, University,

BudapestaBudapesta

AŞM; INTASAŞM; INTAS

ULIMULIM

ULIMULIM

Page 20: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

ICPD O ICPD O (FD)(FD)

mrmr..Alexandru Cauia, secretar Alexandru Cauia, secretar ştiinţificştiinţific

dr. hab. Alexei dr. hab. Alexei Barbăneagră,cerc. şt. coord.Barbăneagră,cerc. şt. coord.

Centrul de Centrul de Instruire Instruire ““SenejSenej””, , Moscova, RusiaMoscova, Rusia

Suedia Suedia ((Serviciul de Serviciul de MigraţieMigraţie)), Finlanda, Finlanda

((Ministerul de Ministerul de InterneInterne))

aprilie – aprilie – mai 2008mai 2008

17-28 17-28 noiembrie noiembrie

20082008

Comitetul Comitetul Internaţional Internaţional

al Crucii al Crucii RoşiiCHURRoşiiCHUR

ICFI ICFI (FLS)(FLS)

drd.Carolina Dodu – drd.Carolina Dodu – Savca,cerc. şt. stag. Savca,cerc. şt. stag.

Biblioteca Biblioteca Naţională a RusieiNaţională a Rusiei

noiembrie noiembrie 2007-aprilie 2007-aprilie 20082008

Cont propriuCont propriu

FIIFII dr. hab. Veaceslav Perju, dr. hab. Veaceslav Perju, decan decan

dr. hab. Veaceslav Perju, dr. hab. Veaceslav Perju, decandecan

Universitatea din Universitatea din Florida Centrală, Florida Centrală,

SUASUA

Universitatea Universitatea Sussex ,Brighton, Sussex ,Brighton,

MBMB

aprilie 2008aprilie 2008

noiembrie noiembrie 20082008

Grant ONRGGrant ONRG

Grant ONRGGrant ONRG

DIBDIB ZZinaida inaida Sochirca, director general Sochirca, director general

Ludmila Corghenci, director Ludmila Corghenci, director adjunctadjunct

WashingtonWashington

Biblioteca Biblioteca Congresului SUACongresului SUA

Biblioteca Biblioteca Naţională a Naţională a R.MoldovaR.Moldova

ianuarie-iulie ianuarie-iulie 20082008

octombrie 2008octombrie 2008

Ambasada SUA Ambasada SUA din R.Moldovadin R.Moldova

Ministerul Ministerul Culturii şi Culturii şi TurismuluiTurismului

Stagii şi Burse de cercetare-200Stagii şi Burse de cercetare-20088(pre(prezentare selectivăzentare selectivă))

Page 21: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Participare Participare în proiecte investigaţionale-200în proiecte investigaţionale-20077

Subdiviziunea investigatoareSubdiviziunea investigatoare

Proiecte de cercetare:Proiecte de cercetare: Total Total

de nivel de nivel internaţional internaţional

de nivel de nivel naţionalnaţional

Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice (Facultatea Istorie şi Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice (Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale)Relaţii Internaţionale)

66 11 77

Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului (Facultatea Drept)Omului (Facultatea Drept)

11 -- 11

Institutul de Intervenţii Strategice în Economie (Facultatea Institutul de Intervenţii Strategice în Economie (Facultatea Ştiinţe Economice)Ştiinţe Economice)

-- 33 33

Institutul Mass Media (Facultatea de Jurnalism şi Institutul Mass Media (Facultatea de Jurnalism şi Comunicare Publică)Comunicare Publică)

66 55 1111

Institutul de Formare şi Cercetare Socială (Facultatea Institutul de Formare şi Cercetare Socială (Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială)Psihologie şi Asistenţă Socială)

77 44 1111

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (Facultatea Limbi Străine)(Facultatea Limbi Străine)

55 -- 55

Facultatea de Informatică şi InginerieFacultatea de Informatică şi Inginerie -- 22 22

Facultatea de MedicinăFacultatea de Medicină -- -- --

Departamentul Informaţional BiblioteconomicDepartamentul Informaţional Biblioteconomic 11 44 55

Total:Total: 2626 1199 4545

Page 22: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Participare în proiecte Participare în proiecte investigaţionaleinvestigaţionale(anii 2006-2008)(anii 2006-2008)

AnulAnul Proiecte de cercetareProiecte de cercetare TotalTotal

internaţiointernaţionalenale

naţionalenaţionale

20062006 2525 1313 3838

20072007 2525 1919 4444

20082008 2626 1919 4545

Page 23: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Studii Doctorat 200Studii Doctorat 20088 20020077-200-20088 / / 20020088 – 200 – 20099

FacultateaFacultatea ÎnmatricuÎnmatricu

laţi laţi

(anul I) (anul I)

Anul IIAnul II Anul IIIAnul III Vor Vor absolviabsolvi

(anul IV) (anul IV)

ÎnmatricuÎnmatricu

laţi laţi

(anul I) (anul I)

Anul IIAnul II Anul IIIAnul III Vor Vor absolviabsolvi

(anul IV) (anul IV)

1. Drept 1. Drept 65: RM – 9 RO – 56A.s.– 0

60: RM – 5 RO – 55A.s. – 1

46: RM – 4RO -42A.s. – 0

~13: RM – 0RO – 13A.s.– 0

77: RM – 9 RO – 68A.s.– 0

65: RM – 9 RO – 56A.s.– 0

60: RM – 5 RO – 55A.s. – 1

46: RM – 4RO -42A.s. – 0

2. Ştiinţe 2. Ştiinţe EconomicEconomicee

39: RM – 6 RO – 32A.s. – 1

13: RM – 2RO – 11A.s – 0

11: RM – 0RO – 11As. – 0

~11: RM – 2 RO – 9As.– 0

57: RM –11 RO – 46A.s. – 0

39: RM – 6 RO – 32A.s. – 1

18: RM – 2RO – 17A.s – 0

14: RM – 0RO – 14As. – 0

3. Limbi 3. Limbi Străine Străine

1: RM - 0 RO – 1A.s.– 0

~1: RM – 1 RO – 0As.– 0

33: RM - 3: RM - 31: RM - 0 RO – 1A.s.– 0

4. Istorie 4. Istorie 5: RM – 2 RO – 3A.s. – 0

3: RM – 1 RO – 2A.s. – 0

3: RM – 0 RO – 3A.s. – 0

5: RM – 2 RO – 3A.s. – 0

3: RM – 1 RO – 2A.s. – 0

Total Total 109: RM-17RO – 91A.s. – 1

76: RM – 8 RO – 68A.s. – 1

58:RM– 4 RO –54A.s. – 0

~25: RM-3RO – 22A.s. – 0

140: RM-23RO – 117A.s. – 0

109: RM-17RO – 91A.s. – 1

81: RM – 8 RO – 73A.s. – 1

58:RM– 4 RO –54A.s. – 0

Page 24: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Ipostaze criticeIpostaze critice

Majoritatea publicaţiilor revine unei Majoritatea publicaţiilor revine unei minorităţi de cercetători (80% din minorităţi de cercetători (80% din lucrările publicate în cadrul IIŞP, lucrările publicate în cadrul IIŞP, spre exemplu, cad pe seama a doar spre exemplu, cad pe seama a doar 7 cercetători ( din 19 existenţi)).7 cercetători ( din 19 existenţi)).

Un număr impunător de lucrări Un număr impunător de lucrări publicate de către cercetătorii ULIM publicate de către cercetătorii ULIM nu se regăsesc în planurile anuale nu se regăsesc în planurile anuale de activitate ştiinţifică a de activitate ştiinţifică a respectivelor subdiviziuni respectivelor subdiviziuni investigaţionale.investigaţionale.

Page 25: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Ipostaze criticeIpostaze critice

Nu este soluţionată problema Nu este soluţionată problema bugetării specializate a institutelor bugetării specializate a institutelor ştiinţifice.ştiinţifice.

Institutele ştiinţifice, în marea lor Institutele ştiinţifice, în marea lor majoritate, nu dispun de personal majoritate, nu dispun de personal auxiliar.auxiliar.

Potenţialul logistic al subdiviziunilor Potenţialul logistic al subdiviziunilor investigaţionale este unul redus, el investigaţionale este unul redus, el urmând să fie ameliorat cât mai urmând să fie ameliorat cât mai curând posibil.curând posibil.

Page 26: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

Proiectul de hotărâre a Senatului ULIMProiectul de hotărâre a Senatului ULIM

Luând în considerare Luând în considerare informaţia expusă în Raportul informaţia expusă în Raportul cu referire la cu referire la realirealizările zările savanţilor ULIM în anul savanţilor ULIM în anul calendaristic 200calendaristic 20088, prezentat , prezentat de către vicerectorul pentru de către vicerectorul pentru ştiinţă M. Şleahtiţchi, Senatul ştiinţă M. Şleahtiţchi, Senatul ULIM hotărăşte:ULIM hotărăşte:

Page 27: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

A considera activitatea A considera activitatea cercetcercetăătorilortorilor ULIM ,desfăşurată ULIM ,desfăşurată pe parcursul anului calendaristic 200pe parcursul anului calendaristic 20088, ca fiind de nivel , ca fiind de nivel satisfăcător.satisfăcător.

A întreprinde măsurile necesare constituirii Bugetului A întreprinde măsurile necesare constituirii Bugetului Instituţional pentru Ştiinţă şi Inovare Instituţional pentru Ştiinţă şi Inovare (BISI)(BISI).. A renova şi diversivica, către finele lui iunie curent, baza A renova şi diversivica, către finele lui iunie curent, baza

tehnico-materială a subdiviziunilor axate pe activităţi de tehnico-materială a subdiviziunilor axate pe activităţi de cercetare şi inovare.cercetare şi inovare.

Către finele lui septembrie curent, a dota subdiviziunile Către finele lui septembrie curent, a dota subdiviziunile centrate pe cercetare cu personalul auxiliar necesar.centrate pe cercetare cu personalul auxiliar necesar.

A asigura, către finele lui octombrie curent, condiţiile A asigura, către finele lui octombrie curent, condiţiile necesare întemeierii Centrului Editorial – Poligrafic ULIM necesare întemeierii Centrului Editorial – Poligrafic ULIM (CEP ULIM).(CEP ULIM).

A finaliza, către finele lui iunie curent, pregătirile necesare A finaliza, către finele lui iunie curent, pregătirile necesare pentru demararea procesului de acreditare ştiinşifică a pentru demararea procesului de acreditare ştiinşifică a profiluluiprofilului ”Ecologia ”Ecologia şi protecţia mediului înconjurător şi protecţia mediului înconjurător ” ” (Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare (Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă, Facultatea MedicinDurabilă, Facultatea Medicinăă).).

Proiectul de hotărâre a Proiectul de hotărâre a Senatului ULIMSenatului ULIM

Page 28: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

A atrage atenţia administraţiei facultăţii A atrage atenţia administraţiei facultăţii Informatică – Inginerie asupra necesităţii Informatică – Inginerie asupra necesităţii urgentării creării unei subdiviziuni urgentării creării unei subdiviziuni investigaţionale specializate ( Institutinvestigaţionale specializate ( Institutulul de de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Informaticii, Cercetări Ştiinţifice în domeniul Informaticii, Ingineriei şi Designului)Ingineriei şi Designului)..

AA crea, crea, către finele lui iunie curent, premisele către finele lui iunie curent, premisele necesare instituirii studiilor de doctorat la necesare instituirii studiilor de doctorat la două specialităţi noi – două specialităţi noi – “Psihologie social“Psihologie socialăă” ” ((Institutul de Formare şi Cercetare Socială, Institutul de Formare şi Cercetare Socială, Facultatea Psihologie şi Asistenţă SocialăFacultatea Psihologie şi Asistenţă Socială)) şi şi ““Jurnalism şi Ştiinţe ale ComunicăriiJurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării” ” ((Institutul Mass Media, Facultatea Limbi Institutul Mass Media, Facultatea Limbi Străine şi Ştiinţele ComunicăriiStrăine şi Ştiinţele Comunicării).).

Proiectul de hotărâre a Proiectul de hotărâre a Senatului ULIMSenatului ULIM

Page 29: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

A încuraja pe toate căile posibile, inclusiv A încuraja pe toate căile posibile, inclusiv prin susţinerea materiaprin susţinerea materiallă din partea ă din partea Rectoratului ULIM, publicarea lucrărilor Rectoratului ULIM, publicarea lucrărilor ştiinţifice ale titularilor ULIM în ediţiile ştiinţifice ale titularilor ULIM în ediţiile ştiinţifice de anvergură internaţională, după ştiinţifice de anvergură internaţională, după cum şi participarea acestora la cum şi participarea acestora la manifestările organizate la iniţiativa unor manifestările organizate la iniţiativa unor prestigioase centre investigaţionale.prestigioase centre investigaţionale.

A obliga Departamentul Ştiinţă ULIM să A obliga Departamentul Ştiinţă ULIM să

perfecteze mecanismele de planificare şi perfecteze mecanismele de planificare şi evaluare a calităţii studiilor la nivel de evaluare a calităţii studiilor la nivel de doctorat.doctorat.

Proiectul de hotărâre a Proiectul de hotărâre a Senatului ULIMSenatului ULIM

Page 30: Subdiviziunile investigaţionale ULIM - 2008

A atrage atenţia cadrelor didactice, A atrage atenţia cadrelor didactice, cercetătorilor şi a conducătorilor de cercetătorilor şi a conducătorilor de subdiviziuni (facultăţi, institute, subdiviziuni (facultăţi, institute, departamente) asupra inadmisibilităţii departamente) asupra inadmisibilităţii manifestării spiritului de formalism în tot manifestării spiritului de formalism în tot ce ţine de proiectarea, organizarea, ce ţine de proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea acţiunilor cu desfăşurarea şi evaluarea acţiunilor cu caracter ştiinţific.caracter ştiinţific.

Monitorizarea şi evidenţa aplicării Monitorizarea şi evidenţa aplicării prezentei hotărâri este pusă în seama prezentei hotărâri este pusă în seama vicerectorului pentru ştiinţă, a decanilor de vicerectorului pentru ştiinţă, a decanilor de facultăţifacultăţi,, a directorilor de institute şi a directorilor de institute şi departamente. departamente.

Proiectul de hotărâre a Proiectul de hotărâre a Senatului ULIMSenatului ULIM