Sociálně právní ochrana dětí

Click here to load reader

 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  49
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Sociálně právní ochrana dětí. Úvod do sociální práce ZS 2013. Ochrana práv dětí. Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Sociálně právní ochrana dětí

Sociln prvn ochrana dt

Sociln prvn ochrana dtvod do sociln prceZS 2013

Ochrana prv dt

Ochrana rozshlho souboru prv a oprvnnch zjm dtteZakotven v rznch prvnch odvtvch a prvnch pedpisech rzn prvn slyOblasti : rodinn prvn, sociln, kolsk zdravotnick, obanskoprvn, trestn, atd.Listina zkladnch prv a svobodmluva o prvech dtte

mluva o prvech dttedokument OSN, mezinrodn smlouvadti jsou plnohodnotn lidsk bytosti svlastnm mylenm a nzorydtstv m nrok na zvltn pi a pomocvR od 1. 1. 1993 soust prvnho du m vy prvn slu ne ostatn zkonyzvazn pro vechny orgny a obany

Sociln prvn ochrana dtucelen systm, fungujc vsystmu prva R s dlouholetou tradiczkonem . 359/1999 Sb. o sociln prvn ochran dt zskala tato oblast samostatnou prvn pravu Aktuln prava zkon . 401/2012 Sb. kterm se mn z..359/1999 Sb.draz na preventivn psoben a ochranu dt ped SPJ psoben na rodinu , podpora a sanace rodinprostor pro psoben NNO

Dleit zmny v rmci SPODSociln kuratelaStandardy kvality SPOD Ppadov konferenceVyhodnocovn situace rodiny a dtteIndividuln pln ochrany dttePstounsk pe

Pzniv vvoj a dn vchovaOprvnn zjmy, vetn jmnObnoven naruench funkc rodinyZabezpeen nhradnho rodinnho prosted (pro dt, kter neme bt vychovno ve vlastn rodin )

Vymezen SPODPrincipy SPODNejlep zjem, prospch a blaho dtSpoluast dtteTk se vech dt nen ppustn jakkoliv diskriminaceOdpovdnost sttu za ochranu prv dt nenahrazuje rodiovskou zodpovdnostStt nezasahuje do postaven rodi, nejsou-li prva nebo vvoj dtte ohroenyKdo SPOD zajiujeOrgny SPOD :Obecn ady obc s rozenou psobnostObecn adyKrajsk ady (MHMP)MPSV ad pro mezinrodn ochranu dtDle SPOD zajiuj :Obce a kraje v samostatn psobnostiPoven osobyKomise SPODZkon o rodin (zkon . 94/1963 Sb. , o rodin) (exkurz 1)Vztahy mezi rodii a dtmiRodiovsk zodpovdnost souhrn prv a povinnost pi pi o nezl.dt, pedevm pe o jeho zdrav,tlesn, citov, rozumov a mravn vvoj ,pi zastupovn nezl. dtte a pi sprv jeho jmn ( pozor - zmna v souvislosti s novm OZ ) !!!!

Povinnosti a prva rodirodie :povinnost dsledn chrnit zjmy dttepovinnost dit jednn dtte a dohlet nad nm sohledem na stupe jeho vvojeprvo ut pimen vchovn prostedky, nesm bt dotena dstojnost dtte, ohroeno jeho zdrav nebo vvoj (tlesn tresty)

Povinnosti a prva dtdt :prvo na vlastn nzor (podle schopnosti posoudit obsah opaten , kter se dtte tkaj, prvo na informace, bt slyeno a vyjadovat se krozhodnutm )povinnost pomhat svm rodim a pispvat na hradu domcnostirozhodujc lohu ve vchov dt maj rodiedt je povinno sv rodie ctt a respektovatmonost stetu zjm mezi rodii a dttem pi prvnch konech, dn rodi neme dt zastupovat (kolizn opatrovnk)

Na kter dti se SPOD vztahuje ?Dti, jejich rodie zemeli, nepln povinnosti nebo zneuvaj prva plynouc z rodiovsk zodpovdnostiDti s vchovnmi problmy (nap. zkolctv, tky z domova, povn alkoholu, drog)Dti, kter spchaly trestn in (nebo in jinak trestn, trestn zodpovdnost)

Dti, na kterch byl spchn trestn in ohroujc ivot, zdrav, svobodu, lidskou dstojnost, mravn vvoj, jmnDti, kter jsou ohroeny nsilm mezi rodiiDti, kter jsou adateli o azyl a odlouen od rodiPokud tyto skutenosti trvaj po takovou dobu nebo jsou takov intenzity, e nepzniv ovlivuj vvoj dt nebo jsou anebo mohou bt pinou nepznivho vvoje dt.

Opaten SPODV kompetenci adu obce s rozenou psobnost :napomenut dohled omezen uloen povinnosti vyut odbornou poradenskou pomoc (nebo mediaci)

OSPOD navrhuje, rozhoduje i naizuje soud: pechodn pobyt v SVP nebo v domov pro osoby se zdrav. postienm (max.3 msce)sven dtte do pe zazen pro dti vyadujc okamitou pomoc (pedbn opaten)pobyt dtte ve zdravot. zazen v souvislosti se spory rodi o vchov (zrove rodim povinnost odbornho poradenstv)omezen, zbaven nebo pozastaven rodiovsk zodpovdnostinazen, prodlouen nebo zruen stavn vchovysven dtte do pstounsk pe na pechodnou dobu nebo jeho zruensplnn podmnky osvojen

povinnosti OSPOD : projednat nvrh s rodii uspodat ppadovou konferenci

Oprvnn a povinnosti v rmci SPODKad je oprvnn upozornit na zvadn chovn dt jejich rodie.Kad je oprvnn upozornit orgn SPOD na skutenost, e dolo kporuen nebo zneuit rodiovsk zodpovdnosti nebo na dal situace, kdy dochz kohroen dt.(mlenlivost)

Dt m prvo podat orgny SPOD a dal zazen (nap. koly, kolsk a zdravotnick zazen apod.) o pomoc pi ochran ivota nebo svch dalch prv. Ti maj povinnost poskytnout dtti odpovdajc pomoc. Dt m prvo podat o pomoc i bez vdom rodi.

Oprvnn OSPODNavtvovat dt a rodinu vprosted, kde ij nebo se zdrujPoizovat obrazov snmky, obrazov a zvukov zznamy dtte a prosted , ve kterm se zdruje.

Povinnosti sttnch orgn a rodiZkon ukld povinnost sttnm orgnm, zamstnavatelm, kolm, kolskm, zdravotnickm a jinm obdobnm zazenm a povenm osobm sdlit bezplatn daje potebn pro poskytnut SPOD.Rodie jsou povinni spolupracovat sorgny SPOD, sdlovat potebn daje, pedloit doklady a listiny, umonit nvtvu vbyt nebo vjinm prosted, kde dt ije.

Sociln kuratelakurtor pro dti a mldezamuje se na prci s dtmi s vchovnmi problmy a trestnou innost (trestn zodpovdnost)prevence SPJspoluprce s PMS a OT spoluprce se zazenmi pro vkon stavn a ochrann vchovy, vznicemi, nvtvy dt (a dalmi zazenmi a institucemi)Metody SP v rmci SPODPm prce s dttem a rodinouVyhodnocovn situace dtte a rodinyIndividuln pln ochrany dtteVeden spisov dokumentace (nahlen do spisu Om)MlenlivostPpadov konferencePrvo na dtstv - Nrodn strategie ochrany prv dt

Vkon stavn a ochrann vchovy

(exkurz 2)Zkon . 109/2002 Sb., o kolskch zazench pro vkon V nebo OV a SVPstavn vchovaOchrann vchovaDiagnostick stav (pro dti, pro mlde)Dtsk domov Dtsk domov se kolou Vchovn stav