Seo optimizācija google, yandex un bing meklētājiem jaunizveidotai mājas lapai. prezentācija

Click here to load reader

 • date post

  25-Jun-2015
 • Category

  Marketing

 • view

  285
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Mājas lapas SEO optimizācija Google, Bing un Yandex atslēgvārdu meklētājiem. Ar ko sākās optimizācijas process, lielākie ieguvumi, statistikas dati.

Transcript of Seo optimizācija google, yandex un bing meklētājiem jaunizveidotai mājas lapai. prezentācija

 • 1. SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

2. ADWORDS ADS PaidSearch ORGANICRESULTS - SEO Apmakstie rezultti - Reklma google - PPC (payperclick) - Adwords reklmas - Paid search - Sponsorts nordes Organiskie rezultti - Dabgie rezultti - SEO - Neapmakstie rezultti Divi veidi k sasniegt mekltju pirms pozcijas 3. Kas ir SEO? Procesu kopums, ar kuru paldzbumjas lapa tiek sakrtota tehniski,tekstuli unvizuli saturiski atbilstoi augstkajiem standartiem, lai btuatrodama mekltju pirmajs pozcijs unmaksimli palielintu apmekljumu. 4. Svargi zint MEKLTJ-PROGRAMMAS - Google, Bing, Yahoo ORGANISKIE REZULTTI - Neapmakstie rezultti mekltj SEO mris PAGE RANK - Lapas novrtjums 1 10 (visaugstkais) ALGORITMI vai ZIRNEKI - Robots, kasnosaka lapu kvalittiun reitingu INDEKSCIJA - Process, kadGoogle algoritms caurskatamjaslapu un pta tskvalitti 5. Kd nepiecieams SEO? 6. Arvienvairk cilvkipirms pirkt skotnjito meklGoogle 2006 2008 2010 2012 60% 40% 17% 5% 40% 60% 83% 95% Veikal Pirms doties veikal Kd nepiecieams SEO? 7. Mjaslapastekstulajamun vizulajamsaturamk ar struktrai ir jatbilstnoteiktiemstandartiem, lai to atrastumekltju sistms Google, Bing, Yahoo, Yandex, u.c. Lai lietotjampatiktulapaun tasvltos tajuzturties un veikt darjumus, lapassaturam ir jbtprdotspjgamun sakrtotam. Kd nepiecieams SEO? 8. Rangs #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 % Kliki 36.4% 12.5% 9.5% 7.9% 6.1% 4.1% 3.8% 3.5% 3.0% 2.2% Tikai pirms 10 pozcijas saem 90% no visiem klikiem Kd nepiecieams SEO? 9. Lai izcntu konkurenci un starp tkstoiem citu lapupardtos pirmaj lap Kd nepiecieams SEO? 10. SEO68.9 % E-mail, In-Store 56.7 % PPC 52.4 % PR 48.5 % Tieais pasts37.4 % Online mediji19.7 % no SEO iegtiemapmekljumiemir vislielkinvestcijuatdeve(ROI) Kd nepiecieams SEO? 11. Pamata ieguvumi no SEO Kd nepiecieams SEO? 12. Uzlabojas rezulttu apraksts Googlemekltj tas ir daudzatbilstoks Kd nepiecieams SEO? Ceojumi ar autobusu - Relaks Tre relaksture.lv Ceojums, Dienas, Cena Ls, 2013, 2014. Mai, Jn, Jl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr. Albnija. Albnija un Eiropas "baltie plankumi", 13, 485-590 ... Lapabez SEOnekvalitatvsrezultts Ceojumi Ceojumubod www.celojumubode.lv Ceojumu izprdoana neizejot no mjm - ceojumi ar autobusu | ceojumi ar lidmanu | pdj bra ceojumi | viesncas | auto noma. LapaarSEOKvalitatvsunsakrtotsrezultts 13. Pamataieguvumino SEO Ievrojami uzlabojas lapas pozcijas Google, Bing, Yahoo, Yandex, u.c. Kd nepiecieams SEO? Pirms pozcijas pc daudz vairk mekljumiem Auto Synonims JauniAuto Japuauto Mazlietotiauto Autoakcijas Autotirdzniecba AutosalonsRg Js atrads vairkcilvku pircju vis pasaul 14. Pamataieguvumino SEO SEO optimizcija ir ilgtermia investcija,kura darbojas vairkusgadus Kvalitatviorganiskie rezultti (SEO) veicina zmola atpazstambu un prestiu Pc SEO Optimizcijas apmekltjiem bs rtk atrast nepiecieamo informciju Jsu mjas lap Tieknovrstas kdaslap lapa kstsaturiskikvalitatvka Kd nepiecieams SEO? 15. Skk par SEO 16. Dai SEO rezulttu ietekmjoie faktori: SEO Atslgvrdu faktori Kvalitte,blvums, u.c Saturs Kvalitte,struktra. u.c. HTML faktori Lapas struktra Dizains Vizulo elementu seo IekjSEO faktori rj SEO faktori Ienkoilinki Kvalitte,skaits,u.c Lapas uzticamba Vsture, Linkuuzticamba Domains Autoritte, popularitte Socilaktivitte Likes, reitingi, u.c. 17. Mjas lapa bez SEO ir nepabeigta mjas lapa... 18. SEO process JAUNAILAPAI 1. Tehniskoprieknoteikumuievieana / konsultcija SEO specilistatehniskkonsultcijaslapasizstrdes procesa skum 2. Atslgas vrdu monitorings Efektvo atslgasvrdu noteikana 3. Satura jeb iekj SEO optimizcija Struktras, tekstul un vizul satura optimizcija 4. SEO Audits Mjaslapaskopj analze 5. rj optimizcija Lapas sasaistear augstvrtgiem rjiem resursiem, vrtbas celanai 19. Tehniskie prieknoteikumi optimizcijai Mjas lapas izstrdes proces, balstoties uz ts veida unmriem SEO specilists sniedz tehniskos nordjumusun konsultcijupar nepiecieamo prieknoteikumuievieanu mjas lap, lai vartu realizt efektvuSEO optimizciju, kas kalpotuilgtermi. Piemram.... CMS sistmas skotnjieoptimizcijas darbi, paredzot noteiktulaukuizveidi HTML meta-taguizveide katrai lapai (title,description, keywords) ALT tagu un attlutekstasatura izveide elementiemmjas lap u.c. Tehniskkonsultcija 20. Atslgvrdumonitorings Posms, kur analiznozari un konkurentus un nosakaatslgasvrdus, kuri bs nepiecieami saturun turpmkajosoptimizcijas procesos,lai lapatiktu efektvi noindeksta. Nosaka efektvos atslgvrdus,pc kuriem lapai jbtatrodamai Analizkdiun cik apjomgiSEO paskumibs nepiecieami Prognoz atslgvrdublvumu lapusadas Dod ieskatupar potencilorezulttukpumu pc SEO Atslgvrdu monitorings 21. Satura jeb iekj optimizcija Satura Optimizcija Viens nosaretkajiemunsvargkajiemposmiem. Saturstiek sagatavots,laimekltjimaksimlitri un kvalitatvi noindekstulapu,laipc iespjastrk un augstkpardtosmekltjurezulttos ilgtermi. HTML tekstu, virsrakstu, URL,Meta Tagu, link-buildinguzlaboana ProfesionluSEO tekstusagatavoana copywriting Vizul satura (attli,video, audio) optimizcija Dinamisksatura izveide/ optimizcija Apmekltjuplsmas analze unpastvgipalielinta potencil mrauditorija 22. Lapatiek saturiskisakrtotailgtermi Mekltjinovrt lapuk kvalitatvu Mekltjitrk un preczk spj atrastatslgvrduslapassatur Arvien augstkpardalapuorganiskajosrezulttos Iegtais rezultts: Satura Optimizcija Satura jeb iekj optimizcija 23. Detalizta mjas lapas tehnisk un saturisk analze. Tiek izvrtta jauns lapas sinerija ar saturu, rjiemresursiem. SEO Audits SEO audits Iegtaisrezultts: Uzrda papilduuzlabojumunepiecieambu. Norda tlkooptimizcijas darbuvirzienu un apjomu. 24. 1. URL stvoklis 2. Title Tagu stvoklis 3. Meta Tagu stvoklis 4. Otrirgo virsrakstu stvoklis 5. ALT Tagu stvoklis (attlu nosaukumi) 6. Teksta apjoms (HTML ratio) 7. Lapas augupieldes un lejupieldes trums 8. Tehnisk koda stvoklis (robots.txt;XML Sitemaps;W3C validity u.c.) (lai saprastu kdi paskumi bs nepiecieami lai paceltuTOP klienta mjas lapu) 9. Iekjo linku un rjolinku (backlinks) stvoklis 10. Aktivittes statistika soc. tklos internet 11. Saistto interneta vietu stvoklis un saites uz/no Jsu lapas 12. Konkurentu mjas lapu monitorings 13. Lapas aktivittes statistika sociajos tklos 14. Lapas semantisk kodola (atslgvardu blvums) analze ....Un daudzu citu parametru analze Dai SEO analzes parametri SEO audits 25. rj SEO optimizcija rj Optimizcija Otrs svargkais posmsoptimizcij. rj optimizcijair lapaspareizasavienoana ar augstvrtgiem internetaresursiem, kas maksimlipaaugstina lapaskonkurtspju miljonulapukonkurenc, attsta lapas pagerank - padara lapuvrtgu mekltj-sistmm. 26. rj SEO optimizcija Augstvrtgi do follow unno follow linkibiznesa untematiskajsinternetadirektorijs Google blogu atvrana unsatura izveide Reklmrakstuizveide un izvietoana vietjos un starptautiskosrakstu katalogos Reklmasrelu izveide un izvietoana vietjos unstarptautiskosrakstu katalogos Youtube,Vimeo klipu apstrde Attlugalerijuizveide rj Optimizcija 27. Jsu jaun lapa Kvalitatvaun sakrtota Efektvaun prdotspjga Atrodamalielkajosrjosservisos Atrodamajebkurbrd 28. Rezultts TOP pozcijasmekltjos + Zmola atpazstambalielkajosrjosresursos = Vairkasreizeslielksapmekljums = Vairkdarjumu= lielkapea 29. Izmaksas 1. Tehniskoprieknoteikumuievieana/ konsultcija Izmaksas atkarbno apjoma (audita rezulttiem) un kasveic programmanu 2. Atslgasvrdumonitorings 75,- LVL (viena valoda) 3. Saturajeb iekjSEO optimizcija ~ 200 -350,- LVL (viena valoda), atkarbno saturaapjoma 4. SEOAudits 70,- 120,- LVL 5. rj optimizcija Pamata 220 LVL / mnes Optimla 350 LVL / mnes Pilna 520 LVL / mnes 30. Msdiensjau vairs nejaut... ...Vai mums nepiecieamsSEO ?... Jaut ... Ciktri varsietto paveikt? 31. Ar ko skt ... Nosakm lapas mrus unstratiju Ievieam SEO tehniskosprieknosacjumus Veicam atslgas vrdu un konkurentumonitoringu Sagatavojamlapas saturu- copywriting Veicam satura iekjo optimizciju... Veicam SEO auditu Veicam satura rjo optimizciju... Turpinm ar lapas rjo optimizciju... 32. PALDIES Jnis Briedtis SEM & Client Service Manager janis@wrong.lv +371 2 8343983