Seni tulisan khat

Click here to load reader

 • date post

  17-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  10.536
 • download

  13

Embed Size (px)

Transcript of Seni tulisan khat

 • 1. PEMASARAN SENIPensyarah:Tuan Haji Mohd Ghazali binAbdullahSENITULISAN KHAT

2. Senarai nama ahli kumpulan Norazimah Binti Drus(31852) Hanizarina Binti Abdullah(30318) Anis Farhana Binti Mahamad(25957) Norfarhana Binti Suleiman(31869) Norsuaidah Binti Mohd Salleh(31955) Fatin Nooryana Binti Khalid (30194) 3. Pengenalan Kesenian islam merupakan hasil karya ciptaanmanusia yang berteraskan ciri-ciri islam. Perbezaan seni islam dengan seni yang lainadalah niat pengukir keranan Allah. Islam membenarkan kesenian dengan pelbagaicara dan menggalakkan perkembangan senitetapi mestilah berlandaskan syariat Allah. Seni khat merupakan khazanah dunia tertuayang dimiliki oleh umat islam. Seni kaligrafi islam dikaitkan dengan seni khatyang berkaitan dengan al-quran dan hadis. 4. Seni khat berperanan mengabadikan al-quran dalam bentuk tulisan,dan juga untukpembangunan dan sebagainya. Perkembangan seni khat seiring dengankemajuan perkembangan dakwah islamiyyahdan ilmu islam. 5. Khat riqahKhatKhat tuluth nasakhKhatKhattaliq Jenis-jenismuhaqqaqbentuk khatKhat Khat tauqiqnastaliq Khat rihan Khatdiwan Khat kufi 6. Konsep seni menurut perspektif Islam Tujuan seni islam adalah kerana Allah. Keindahan kesenian yang diciptakan oleh umatislam merupakan salah satu ciri keEsaan,kebesarandan kesempurnaanNya. Kerangka dasar pembangunan seni mestilahmenyeluruh dan meliputi aspek-aspekahlak,iman,matlamat keagamaan dan falsafahkehidupan manusia.Daripada pandangan islam,senimestilah satu proses pendidikan yang bersifatpositif iaitu menggerakkan semangat,memimpinbatin dan membangunkan ahlak. Seni islam juga bersifat Al-Amar bil Maruf dan An-Nahyan Munkar 7. Prinsip-prinsip.. (Ciri-ciri )kesenian islam Mengangkat martabat islam dengan tidak meninggalkannilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai persekitaran sertasejagat. Alam sekitar sebagai galeri,manakala manusia pula sebagaiseniman yang mengolahkan segala unsur kejadian untukmenunjukkan bukti cinta kepada Allah. Kesenian islam mementingkan tentang ahlak dankebenaran yang menyentuh estetika,kemanusiaan,moraldan lain-lain. Bagi pandangan islam,kesenian yang mempunyai nilaitertinggi ialah seni yang mendorong ke arahketaqwaan,kemarufan,kesahihan dan budi yang mantap. 8. Lima hukum seni wajib:memeriahkan suasana masjid Sunat: semangat penyatuan umat islam Makruh:membawa unsur yang sia-sia Haram: berbentuk hiburan Harus: tiada nas yang mengharamkan 9. Matlamat Seni Tidak bertujuan hiburan,keuntungan,keduniaanatau keseronokan. Menggariskan kesenian sesuai mengikutnaluri,dan fitrah semulajadi. Konsep seni islam dan pembawanya haruslahberkonsepkan tauhid dan pengabdian kepadaAllah. Seni islam tidak bermatlamatkan seni,tetapi senikerana Allah,untuk manusia,alam sekitar danmakhluk. 10. Asal-Usul Tulisan Khat Terdapat beberapa pendapat (ensiklopediakesenian dan warisan islam,jilid 7,2009)1. khat adalah anugerah daripada Allah S.W.T. kepada manusia2. Ibnu khaldun menyatakan lukisan khat jenis masnad berasal dari yaman,heart dan akhirnya ke Hijjaz.3. berasal daripada finiqi yang diambil daripada huruf Mesir purba.4. Kebanyakan ahli ejarah bersetuju khat berasal daripada tulisan Nabati (Ramali). 11. Pendapat (Noraini muhammad,2009) Tulisan khat dibawa melalui pedagang yangberniaga di Syam dan Iran, terutamanyapedagang Quraisy. Proses perkembangan khat berlaku seiringdengan perkembanan pembelajaran al-quran. 12. Asal usul khat islam zaman Rasullullah S.A.W. Berlaku selepas penghijrahan nabi keMadinah. Setelah Baginda menerima wahyu yangpertama iaitu surah al-alaq seni khat terusdimanifestasikan melalui perubahan agungyang mengatasi perkembangannya selama 3abad. 13. Asal usul khat islam zaman khulafa ar-rasyidin Semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-siddiq tulisan banyak digunakan untuk urusanagama, pentadbiran, dan muamalat. Pada masa kekuasaan Khalifah Uthman binAffan, penulisan mushaf masih lagi kakukerana tidak mempunyai tanda baca, danmenyebabkan Abu al-Aswad bin Sufyan ad-Duali memasukkan tanda baca dengan titik diatas perintah Khalifah Ali bin Abi Talib untukmengelak dari salah dalam membaca. 14. Sejarah perkembangan seni khatarabMenurut pendapat: (Noraini 2009)-Lahir serentak dengan kelahiran islam berserta wahyu yang diterima oleh Rasulullah-seni khat diperlukan untuk mengabadikan Al-Quran dalam bentuk penulisan.Menurut : (Ensiklopedia Islam untuk pelajar Jilid 5,2201)-seni khat terus berkembang setelah kewafatan Nabi Muhammad iaitu pada zaman khulafa Ar-rasyidin, Bani Umaiyah, Bani Abasiyyah, zaman islam di Mughal, Andalus dan seterusnya.-pada awal penubuhan kerajaan Umaiyah, tulisan kaligrafi digunakan untuk keperluan administrasi negara.-perkembangan seterusnya tulisan kaligrafi diabadikan di dinding- dinding banguanan istana, kubah-kubah masjid, mimbar- mimbar, serta peralatan peperangan dan juga barangan seramik 15. Sejarah kemasukan seni khat arab dan pengaruhnya diNusantara Khat arab mula bertapak di Kepulauan Jawa Sebelum kedatangan khat arab dan khat jawimasyarakat nusantara bersifat jahil daripada segipengetahuan. Namun begitu, sebaik sahaja kedatangan pedagangdan peniaga arab penduduk mula berminat untukmempelajari tulisan arab yang dibawa oleh merekabermula daripada penulisan. Penduduk nusantara mula menghafaz huruf-hurufarab sekaligus mempelajari al-quran dan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama islam, makapenyebaran agama islam seiring denganperkembangan seni tulisan khat di Nusantara. 16. Perkembangan khat diMalaysia Pertemuan batu bersurat di Terengganu telahmembuktikan bahawa khat Arab diguna pakai di AlamMelayu sejak ratusan tahun lagi. Pada zaman keagungan kerajaan Melayu Islam di seluruhAlam Melayu seni khat diabdaikan diatas duit syiling iaitupada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Zaman pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah wang emas,cokmar, cop mohor, pingat, dan bintang kebesarankerajaan negeri diukir dengan khat.Tenunan songket danhiasan juga membuktikan keunikan penggunaan seni khatdi Tanah Melayu dan seterusnya Malaysia. Pengaplikasian seni khat terus berkekalan sehingga ke hariini dengan menggunakan ayat al-quran. 17. Tokoh-tokoh Khat Syeikh Kamil Akdik Syeikh Ismail Hakki Syeikh Sami Afandi Sheikh Abdul Aziz Affandi Al-Rifaie Sheikh Hamid Al-Amidi Sheikh Muhammad Badawi Derani Sheikh Sayyid Ibrahim Sheikh Hashim Muhammad Al-Baghdadi Sheikh Muhammad Abdul Qadir Sheikh Muhammad Haddad 18. Jenis-jenis khat Khat Kufi Fatimi: Ia tidak dibaris dan boleh dihias di ruangkosong antara huruf dengan ragam hias yang bercirianpokok dan batang pokok kacang sebagai latar belakangayat.Khat Diwani Jali:Dinamakan Jali bererti jelas keranaterdapat kelainan yang jelas dari segi bentuk tulisannya. Khat Ijazah:Ijazah bermakna syahadah atau sijil yangdikurniakan kepada mereka yang betul-betul cemerlangdalam bidang khat. Khat Huruf Taj:Al-Taj bermaksud mahkota Khat Nasakh: Dinamakan Nasakh kerana tulisannyadigunakan untuk menaskhahkan atau membukukan al-Quran serta pelbagai naskhah ilmiah yang lain Khat Faris:Dinamakan Farisi kerana dinisbahkan kepadabangsa Iran serta digunakan untuk menulis syair, dankegunaan harian. 19. Khat Kufi Fatimi 20. Khat Diwani Jali 21. Khat Ijazah 22. Khat Huruf Taj 23. Khat Nasakh 24. Khat Farisi 25. Peralatan yang digunakan dalam penghasilan tulisan khat 26. Kesimpulan Kesimpulannya, kesenian merupakan satu perkara yangdiharuskan di dalam Islam dan di antara kesenian yangdigalak oleh Islam ialah Seni Khat Arab.Nabi s.a.w. telahmemberi penekanan terhadap seni khat, sekalipun Bagindaseorang Ummi. Khat Arab ini perlu dipelihara oleh semualapisan masyarakat ia boleh dianggap sebagai eset yangsangat berharga bagi generasi Muslim akan datang. Sesungguhnya Khat adalah tinggalan khazanah yangberkait secara langsung dengan al-Quran.Minat yangdipupuk terhadap seni Khat adalah diharapkan menjadisatu langkah dalam mendekatkan seseorang dengankhazanah al-Quran. Seharusnya Umat Islam tidak mencarikeindahan di luar Islam kerana ia adalah agama yanglengkap bahkan juga melengkapkan keperluan kehidupanumatnya.