SBZ jaarverslag 2018 - SBZ Pensioen SBZ Pensioen 1 SBZ Pensioen . Jaarverslag 2018 . Dit jaarverslag...

Click here to load reader

 • date post

  13-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SBZ jaarverslag 2018 - SBZ Pensioen SBZ Pensioen 1 SBZ Pensioen . Jaarverslag 2018 . Dit jaarverslag...

 • SBZ Pensioen 1

  SBZ Pensioen Jaarverslag 2018

  Dit jaarverslag is een uitgave van SBZ Pensioen (SBZ Pensioen is een handelsnaam van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars)

  Statutair gevestigd in Zeist en ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 41178751

  Administrateur Achmea Pensioenservices N.V. Postbus 20005, 7302 HA Apeldoorn telefoon: (030) 245 3001

  Datum 17 juni 2019

  Versie 1.0

 • SBZ Pensioen 2

  Voorwoord

  Geachte lezer,

  SBZ Pensioen is hèt pensioenfonds voor de zakelijke dienstverlening. Van oorsprong het pensioenfonds voor de

  zorgverzekeraars, nu ook voor verzekeraars, banken, vermogensbeheerders, IT-bedrijven, ingenieursbureau’s,

  accountantskantoren en andere werkgevers die qua aard van de werkzaamheden en werknemersbestand

  overeenkomen met ons risicoprofiel. Wij streven naar schaalvergroting om ons hoge niveau van dienstverlening

  in de toekomst tegen lagere kosten te kunnen doen.

  Aansluiting bij SBZ Pensioen is vrijwillig. Dat houdt ons scherp. Daarom is in 2018 hard gewerkt aan vernieuwing.

  Op dit moment kiezen de bij ons aangesloten werkgevers voornamelijk voor middelloonregelingen. Maar als

  fonds merken wij dat er ook behoefte is aan meer flexibiliteit in pensioen en overige arbeidsvoorwaarden. Daarom

  werken wij aan de toekomst. De middelloonregeling is nu geparametriseerd. Werkgevers kunnen hun eigen

  opbouwpercentage, franchise en percentage partnerpensioen opgeven. En voor een grote zorgverzekeraar

  verzorgen wij vanaf 2019 een pensioenregeling, waarbij elke deelnemer jaarlijks kan kiezen voor een lager

  opbouwpercentage in ruil voor een lagere deelnemersbijdrage. Alle administratieve handelingen verlopen

  geautomatiseerd, dus geen extra werk of kosten. De middelloonregeling is bovendien IFRS- en Solvency-proof.

  En de premie wordt actuarieel bepaald; werkgevers betalen dus nooit meer dan nodig is voor hun eigen

  werknemers.

  Per 2019 bieden wij ook een Nettopensioenregeling aan. Dit is een premieregeling voor salarissen boven de

  fiscale grens. Ook een Beschikbarepremieregeling als basisregeling is mogelijk. Binnen beide DC-regelingen

  gaan deelnemers in de laatste 10 jaar voor pensioen geleidelijk over naar Collectief Variabel Pensioen. Hierdoor

  zijn wij goed voorbereid voor een eventuele transitie naar een nieuw pensioenstelsel.

  Deelnemers kunnen in hun eigen vernieuwde portaal real time inzicht krijgen in hun pensioensituatie. Hun

  opgebouwde rechten, de correspondentie en bij de DC-regelingen alles over de beleggingen. Zij kunnen ook hun

  pensioen plannen. De gegevens zijn altijd up-to-date. Informatie is begrijpelijk gemaakt met video’s. We stoppen

  met brievenpost tenzij deelnemers dat niet willen. Werkgevers maken per 2019 gebruik van uniforme

  pensioenaangifte. Gemak, veilig en goedkoper.

  Naast het project voor de overgang naar digitale klantbediening heeft uiteraard de normale gang van zaken in

  2018 de nodige aandacht gehad. In 2018 is de financiële positie van het pensioenfonds licht verbeterd. De

  beleidsdekkingsgraad is in 2018 gestegen van 112% naar 112,5%. Dankzij de stijging van de

  beleidsdekkingsgraad was het mogelijk per 1 januari 2019 de pensioenen te indexeren met 0,4%. Hier wordt

  verder op ingegaan in paragraaf 7.1.

  We bedanken iedereen die zich het afgelopen jaar voor het pensioenfonds heeft ingezet. We zijn erkentelijk voor

  de inzet en toewijding van alle betrokkenen.

  Met vriendelijke groet,

  namens het bestuur van SBZ Pensioen,

  Utrecht, 17 juni 2019

  R.F. van der Feltz- Doude van Troostwijk, uitvoerend bestuurslid beleggingen en vermogensbeheer

  J.B. Koomans, uitvoerend bestuurslid pensioenen en risicobeheer

 • SBZ Pensioen 3

  Inhoud

  Voorwoord 2

  Inhoud 3

  Bestuursverslag 5

  1 Het pensioenfonds 5

  1.1 Over het pensioenfonds 5

  1.2 Het bestuur 6

  1.2.1 Structuur 6

  1.2.2 Bestuurlijke commissies 7

  1.3 Het verantwoordingsorgaan 8

  1.4 Klachten, geschillen en onregelmatigheden 8

  1.4.1 Klachten- en geschillenprocedure 8

  1.4.2 Commissie van Beroep 8

  1.5 Beloningsbeleid 8

  1.6 Uitbesteding, controle, ondersteuning en advies 9

  2 Bestuursaangelegenheden 11

  2.1 Samenstelling bestuur 11

  2.2 AFM 11

  2.3 DNB 11

  2.4 Klachten, geschillen en incidenten 11

  2.5 Toekomst van het fonds 12

  2.6 Pensioenbeheer 12

  2.7 Vermogensbeheer 13

  2.8 IORP 14

  2.9 Haalbaarheidstoets 14

  2.10 Crisissituatie 15

  2.11 Opvolging aanbevelingen 15

  3 Financiële positie 18

  3.1 Kerncijfers 18

  3.2 Solvabiliteit 19

  3.3 Herstelplan 20

  3.4 Kosten uitvoering pensioenbeheer en vermogensbeheer 20

  3.4.1 Kosten uitvoering pensioenbeheer 20

  3.4.2 Kosten uitvoering vermogensbeheer en transactiekosten 21

  4 Beleggingsbeleid 25

  4.1 Inleiding 25

  4.2 Gevoerd beleid 25

  4.3 Performance 29

  4.4 Prudent Person 31

  4.5 Beleggingsbeleid 2019 32

  5 Communicatiebeleid 34

  5.1 Acties en terugblik op 2018 34

 • SBZ Pensioen 4

  5.2 Vooruitblik naar 2019 35

  6 Risicobeleid 36

  6.1 Governance 36

  6.2 Risicobeoordeling 39

  7 Pensioenparagraaf 48

  7.1 Toeslag 48

  7.1.1 Algemeen 48

  7.1.2 Toeslagverlening in 2019 48

  7.1.3 Communicatie over toeslagverlening 49

  7.2 Premiebeleid 49

  7.2.1 Feitelijke premie 49

  7.2.2 (Gedempte) kostendekkende premie 50

  7.2.3 Bijdrage toeslagreserve 51

  7.2.4 Premie arbeidsongeschiktheidspensioen 51

  7.3 Aanpassingen pensioenreglement en uitvoeringsovereenkomst 52

  8 Governance 53

  8.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 53

  8.2 Code pensioenfondsen 54

  8.3 Aanpassingen beleidsdocumenten 54

  8.4 Geschiktheid bestuursleden en leden verantwoordingsorgaan 55

  9 Verantwoording 56

  9.1 Inleiding 56

  9.2 Oordeel intern toezicht 56

  9.2.1 Inleiding 56

  9.2.2 Manieren waarop Intern Toezicht is gehouden 56

  9.2.3 Oordeel van het NUB over het Intern Toezicht 59

  9.3 Reactie uitvoerend bestuur op oordeel intern toezicht 60

  9.4 Oordeel verantwoordingsorgaan 60

  9.4.1 Taakuitoefening 60

  9.4.2 Bevindingen 61

  9.4.3 Oordeel 61

  9.5 Reactie bestuur op oordeel verantwoordingsorgaan 63

  10 Ondertekening bestuur 65

  Jaarrekening 66

  Overige gegevens 116

  Actuariële verklaring 116

  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 118

  Bijlage 1 Meerjarenoverzicht 121

  Bijlage 2 Personalia 122

  Bijlage 3 Pensioenregeling, statuten en overige reglementen 126

  Bijlage 4 Aangesloten organisaties 128

  Bijlage 5 Mutatieoverzicht van deelnemers 129

  Bijlage 6 Begrippenlijst 131

 • SBZ Pensioen 5

  Bestuursverslag

  1 Het pensioenfonds

  In dit hoofdstuk is de samenstelling en werkwijze van het pensioenfonds beschreven. Daarbij wordt ook ingegaan

  op externe partijen waarvan het pensioenfonds gebruikt maakt.

  1.1 Over het pensioenfonds

  SBZ Pensioen (hierna: het fonds) is opgericht op 19 december 1961 en statutair gevestigd in Zeist. Het fonds is

  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 41178751. De laatste statutenwijziging

  vond plaats op 13 februari 2019.

  Adresgegevens:

  SBZ Pensioen

  Postbus 20005, 7302 HA Apeldoorn

  Telefoon: (030) 245 3001

  Internet: www.sbzpensioen.nl

  Het fonds is een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds voor financiële dienstverleners en aanverwante

  ondernemingen. Dit betekent dat werkgevers, die onder de in de statuten omschreven werkingssfeer vallen,

  kunnen aansluiten. Zij zijn hiertoe niet verplicht. Er waren eind 2018 48 aangesloten ondernemingen en 10.378

  deelnemers, 24.734 gewezen deelnemers/slapers en 7.982 pensioengerechtigden. Het pensioenvermogen

  bedroeg eind 2018 5.422.011 duizend euro.

  In de statuten van het fonds is het doel beschreven als het verlenen van pensioenen aan de deelnemers,

  gewezen deelnemers en hun nabestaanden. Het fonds int de premies bij de aangesloten organisaties, belegt en

  beheert de gelden en doet daaruit uitkeringen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid.

  Het beleid hierover is vastgelegd in beleidsdocumenten, waarvan de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (abtn)

  de belangrijkste is. In de abtn zijn de opzet van het fonds, de risicoanalyse en wijze van uitvoering

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  0

  5.000

  10.000

  15.000

  20.000

  25.000

  30.000

  2014 2015 2016 2017 2018

  Deelnemers Gewezen deelnemers

  Pensioengerechtigden Aangesloten organisaties

 • SBZ Pensioen 6

  gedocumenteerd. De abtn is voor het laatst geactualiseerd in 2019 en is van toepassing vanaf 1 januari 2019. De

  abtn is opgenomen op de website van het fonds.

  Onze missie

  Wij voeren de pensioenregeling uit voor (oud-)werknemers van aangesloten ondernemingen.