· PDF filesava, u tome i jeste izvor i snaga naša, u Hristu. Mi ljudi ogrijehovljeni i...

Click here to load reader

 • date post

  08-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of · PDF filesava, u tome i jeste izvor i snaga naša, u Hristu. Mi ljudi ogrijehovljeni i...

 • Informativni list općine Kakanj · Godina XIV, Broj 330 · 01.04.2018. · www.kakanjske.com · Cijena 1 KM

  KAKANJSKENOVINE

  Amina Plasto osvojila prvo mjesto na

  takmičenju studenata Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Mirnesa Softić

  prva žena u BiH koja je dobila orden „Viteza“

  Za afirmaciju i promociju sporta općine Kakanj

  NAJVEĆE PRIZNANJE – GRB OPĆINE KAKANJ BIĆE DODIJELJENO FUDBALSKOM

  KLUBU “MLADOST” DOBOJ-KAKANJ

  Od 25. marta do 25. maja u Kaknju će biti realizirana velika, sveobuhvatna ekološka akcija:

  “Grablje, vreće i rukavice, i svi u

  proljetne radne akcije” Uspješno

  poslovanje prepoznatljivog

  bh. brenda

  MOJ SAN – KVALITETAN SAN ZA ZDRAV ŽIVOT

  Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u BiH,

  posjetio našu općinu

  Upriličena debata pod nazivom “EU u posjeti lokalnim zajednicama”

  Uspjesi mladih Kakanjki

 • 2 broj 330, 01.04.2018.

  KA KA

  NJ SK

  E N OV

  IN E

  KAKANJSKE NOVINE Informativni list općine Kakanj

  www.kakanjske.com

  „Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju

  štampanih medija na području općine Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom”

  UVODNIK

  Izdavač: Kakanjske novine doo Kakanj Direktor: Fikret Kadrić Glavni i odgovorni urednik: Faris Sikirić

  Redakcija: Azerin Salihbegović Amina Hujdur Ilma Šahman Edis Škulj Alina Krivokapa

  Saradnici: Ivica Pekić Evelin Memić Adib Zekić Sanela Smajić Abdurahman Zukan Emina Dedić Nađa Kovačević Ahmed Kovač Mirsad Mujagić Hamid Hadžić Eldin Omeragić Emerin Ahmetašević Mirela Kubura Sabina Selimović Elvedin Ibrahimspahić

  Komentari i stavovi sadržani u autorskim tekstovima su lični komentari i stavovi autora, a ne nužno i uredništva Kakanjskih novina.

  List izlazi svakih 15 dana. Adresa redakcije: Šehida br. 5 Kakanj Telefon/fax: 032 554-878 E-mail: kakanjske@gmail.com Fotografije: Redakcija

  Grafička obrada i DTP: “Artymus“ Zenica (artymusze@gmail.com) Štampa: “Labirint” d.o.o. Zenica (labirintzenica@gmail.com)

  List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.

  Žiro račun: 134-020-0000083244 kod ASA Banke d.d. Sarajevo

  Vaskrs je naj- već i hr išćansk i praznik, praznik vjere, života i sva- kog blagoslova Božijeg. Sva naša vjera je u Vaskrsu i Vaskrs u vjeri.

  Apostol Pavle u Prvoj poslanici Korinćanima (15. 55) svjedoči o slavnoj pobjedi dobra nad zlom, svjetlosti nad tamom i životom nad smrti i pita: „Gdje ti je, smrti, žalac? Gdje ti je, pakle, pobjeda?“

  Praznik nad praznicima, dan nad danima, Vaskrs je praznik uspome- ne na vaskrsenje Hristovo i kao takav iznova nas obnavlja i vaskr- sava, u tome i jeste izvor i snaga naša, u Hristu.

  Mi ljudi ogrijehovljeni i takvi kakvi već jesmo, mali, možemo biti uzor, ali ne i izvor. Snaga izvora je u Onome koji život daje, Gospo- du Bogu Svevišnjem.

  Apostol Pavle kao apostol naro- da govori: „Ako Hristos ne ustade, uzalud vjera vaša“, a odmah potom dodaje: „Ali je Hristos ustao iz mr- tvih, te postade Prvenac onih koji su umrli“ (I Kor. 15, 17-20).

  Vjera u vaskrsenje Hristovo su- ština je apostolske propovjedi i učenja, temelj Crkve. Stari Zavjet nam na mnogo mjesta govori o vaskrsenju. O njemu svjedoče pro- rok David u svojim Psalmima, mno- gostradalni Jov, prorok Jona i pro-

  U ISTINI ŽIVJETI, VJERU ISPOVIJEDATI, DJELIMA JE SVJEDOČITI

  Piše: Dragiša Cvjetković, kakanjski paroh

  KAKANJSKENOVINE

  Svim katolicima i pravoslavcima koji slave uskršnje/vaskršnje praznike upućujemo iskrene čestitke sa željama da ove velike

  praznike dočekaju i proslave u zadovoljstvu, sreći i zdravlju zajedno sa svojim najbližima, komšijama i prijateljima, te da ovi praznici

  ispune srca toplinom i blagostanjem i pruže snagu da zajedno izgradimo život pun razumijevanja i uvažavanja.

  SRETAN USKRS i SREĆAN VASKRS

  rok Jezekilj. Punoća vaskr-

  senja je ispunje- na u Novom Za- vjetu, u stvarnom događaju vaskr- senja Hristovog. To nam potvrđuju sveti jevanđelisti potresnim opi-

  som posljednjih događaja iz Hristo- vog života koji su se zbili u Jerusa- limu: Njegovog izvođenja na sud pred Pilata, Njegovog Raspeća, Njegove smrti na krstu, Njegovog pogrebenja ali i Njegovoga slavno- ga Vaskrsenja.

  Kao i hrišćani drevnih vremena, i mi u duhu tradicije i običaja pro- slavljamo Vaskrs. Sa svojim bližnji- ma, za trpezom ljubavi uz šarana vaskršnja jaja. Šarano vaskršnje jaje je simbol života, simbol otva- ranja, simbol početka, jer Gospod naš Isus Hristos nakon tri dana ustade iz mrtvih, smrt bi pobijeđe- na, vrata Raja otvorena i život vječ- ni obećan.

  Neka nas primjer vaskrsenja i vječnosti vodi, da znamo put kojim trebamo hoditi i djela koja nam je činiti. U istini živjeti, vjeru ispovje- dati, djelima je svjedočiti.

  Ovom objavom istine i drevnim pozdravom pravoslavnom rodu upućujem iskrene čestitke povo- dom najvećeg praznika Vaskrsa. Hristos Vaskrse - zaista Hristos Va- skrse!

 • broj 330, 01.04.2018. 3

  KA KA

  NJ SK

  E N OV

  IN E

  AKTUELNO

  U četvrtak 22. marta 2018. godine, Kakanj je posjetio ambasador Lars- Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evrop- ske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH. Posjeta Kaknju je počela sastankom u uredu načelnika Općine Kakanj sa načelnikom Nerminom Mandrom i predsjedavajućim Općinskog vijeća Kakanj Slavenom Katičićem.

  Nakon sastanka u uredu načelnika, upriličen je obilazak općinskih službi, a nakon toga u velikoj sali Doma kulture u Kaknju je upriličena debata pod nazivom “EU u posjeti lokalnim zajednicama”. Do- maćin ove debate koja je organizirana u okviru projekta “Lokalna zajednica prEUzi- ma inicijativu“ je Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u BiH i speci- jalni predstavnik Evropske unije u BiH.

  “Kakanj je jako dobar izbor za lokaciju za jedno od ovakvih dešavanja zato što ima dobre javne službe. Upravo sam zavr- šio sastanak sa načelnikom koji mi je go- vorio koliko se pažnje u ovoj općini pridaje socijalnim sadržajima. Svrha ovog projek- ta je da što više razgovaramo sa ljudima u različitim gradovima u BiH, da čujemo od njih kako oni vide Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji, šta misle da će im Evropska unija donijeti, šta očekuju da im EU done- se”, rekao je ambasador Wigemark.

  Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark je u četvrtak 22. marta 2018. godine posjetio fudbalski klub Mladost Doboj-Kakanj.

  Nakon prijema u uredu općinskog načelnika i debate ‘’EU u posjeti lokalnim zajednicama’’ koja je održana u kakanj- skom Domu kulture gospodin Wigemark je posjetio i fudbalski klub Mladost Do- boj-Kakanj.

  Šefa delegacije EU u BiH, g-dina Wi- gemarka su ugostili mališani, članovi MGM Farm Akademije i njihovi treneri, kao i uprava Kluba. Tom prilikom dodije- ljeni su im prigodni pokloni, dresovi, šalovi i grb FK Mladost DK.

  Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u BiH, posjetio našu općinu:

  Upriličena debata pod nazivom “EU u posjeti lokalnim zajednicama”

  „Kakanj je jako dobar izbor za lokaciju za jedno od ovakvih dešavanja zato što ima dobre javne službe“, istakao je ambasador Wigemark

  Zabilježeno tokom posjete Kaknju

  Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH (EUSR) pokrenula je projekt “Lokalna zajednica prEUzima inicija- tivu“ u okviru kojeg će posjetiti 15 lokalnih zajednica u BiH, te održati javne debate o ulozi lokalne zajednice te izazovima i moguć- nostima koje nudi proces pristupanja EU.

  Debate će okupiti više od 100 podu- zetnika, predstavnike javne uprave, jav- nih preduzeća i organizacija civilnog

  društva te poljoprivrednike, mlade i stručnjake za ekonomski i održivi razvoj lokalnih zajednica.

  Namjera je da se otvorenim dijalogom skrene pažnja na važnost lokalnih zajed- nica u procesu evropskih integracija, te da se prepoznaju nove mogućnosti za unapređenje socio-ekonomskog i održi- vog razvoja na lokalnom nivou.

  Press Općine Kakanj

  Lars-Gunnar Wigemark posjetio Mladost

  Sjajan prijem za šefa delegacije EU u BiH u Doboju

  ‘’Nisam bio baš dobar fudbaler dok sam bio dječak. Nisam kao Zlatan Ibrahi- mović, ali hvala vam na Zlatanu, jer on je vaš. Zaista mi je drago da su ova djeca tu i najbolje je da timski pomažete jedni

  drugima – jer to će vam biti važna život- na lekcija. Možda neki od vas postanu velike zvijezde kao Zlatan. Ponavljam najvažnije od svega je da se držite zajed- no i hvala vam na ovom divnom prijemu’’, rekao je Lars-Gunnar Wigemark u svom kratkom obraćanju dječacima iz FK Mla- dost DK.

  Wigemark je šutirao i jedanaesterac nakon čega mu je simbolično uručen certifikat da je uspješno položio školu fudbalske MGM Farm Akademije.

  Nakon toga je u klupskom crvenom salonu upriličena prezentacija na kojoj je prikazan put ovog kluba do Premijer lige BiH. Edis Škulj

 • 4 broj 330, 01.04.2018.

  KA KA

  NJ SK