Pss Zajecar - Broura Decembar - Navodnjavanje Povrca 2010

Pss Zajecar - Broura Decembar - Navodnjavanje Povrca 2010
Pss Zajecar - Broura Decembar - Navodnjavanje Povrca 2010
Pss Zajecar - Broura Decembar - Navodnjavanje Povrca 2010
download Pss Zajecar - Broura Decembar - Navodnjavanje Povrca 2010

of 3

 • date post

  24-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  245
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Pss Zajecar - Broura Decembar - Navodnjavanje Povrca 2010

Poljoprivredna struna sluba Zajear

Poljoprivredna struna sluba Agroznanje ZajearN. Paia 37/4, 19000 Zajer;, tel. 019/436-86;, fax. 019/429-185; e-mail: psszajecar@ymail.com

366 $JUR]QDQMH

NAVODNJAVANJE BORANIJE (leguminozno povre )Pod nazivom Boranija podrazumeva se mlada ne dozrela mahuna neke vrste selekcionisanog pasulja. Ako se taj pasulj gaji kao povrtarska biljka , proizvode se svee ( zelene) mahune, a ako se gaji kao ratarska biljka , proizvode se zrele mahune sa zrnom. Boranija je kratke vegetacije , moe da se propizvodi tokom cele vegetacione sezone 60-90 dana. Za toplu ili hladnu preradu gaji se u navodnjavanju kao postrni usev , tada se intenzivno navodnjava prvo zalivanje se obavlja po potrebi posle setve a naredno po turnusima u modificiranom obliku svakih 5-10 dana normom zalivanja koja treba da prokvasi 40 cm kod rane prolene setve boranije zalivanje se vri po kritinim fazama po potrebi od cvetanja do tehnoloke zrelosti Reim navodnjavanja treba uskladiti sa vremenom proizvodnje , odnosno evapotranspiracionim zahtevima sredine , zemljitem ,fazom rasta i razvia

B R O U R ABESPLATAN PRIMERAK

sunim godinama moe izgubiti prinos u celini Pasulj se vrlo uspeno moe zalivati prema promeni boje mladog lia . Kad nastupi deficit vode u zemljitu vrno lie dobije plavozelenu boju do tamno zelenu to je znak da treba poeti sa zalivanjem u naem rejonu , pasulj bi trebalo zalivati do 3 puta u zavisnosti od uslova godine , sa normom koja prokvaava 50 cm PRINOS 3,5 t/ha

NAVODNJAVANJE GRAKAVegetacioni period traje 65-100 dana za proizvodnju zrelih zrna potrebno je jo 20 dana. Povrtarski graak ima kratku vegetaciju seje se krajem zime ili u rano prolee Period vegetacije mu karakteriu niski evapotranspiracioni zahtevi sredine , kod nas esto gaji bez navodnjavanja U poslednje vreme gaji se u navodnjavanju , jer omoguuje drugu setvu za zrno ili tehnoloku preradu. Navodnjavanje mu stabilizuje prinos na visokom nivou i ostvaruje bolji kvalitet zrna u pogledu ujednaenosti zrenja, tvrdoe , boje. Zalivni reim je jednostavan , izvodi se prema kritinim fazama po poterbi obavljaju se dva zalivanja u fazi cvetanja i nalivanja zrna Norma zalivanja treba da prokvasi 30 -40 cm Jedno zalivanje u fazi cvetanja uvek je dalo pozitivan efekat na poveanje broja mahuna i zrna u njima PRINOS 8-9 t/ha , semena 4t/h

NAVODNJAVANJE POVRAautor V. Aleksi, dipl.ing.

NAVODNJAVNJE PASULJAUkupne potrebe pasulja za vodom variraju od 300-500 mm U naim rejonima oko 400 mm Pasulj ima srednje dubok korenov sistem , koji je snano razvijen u povrinskim slojevima zemljita sa slabim lateralima , moe prodreti i do 1,5 m dubine aktivna rizosfera odakle usvaja vodu je 0,5 m najkritiniji period prema deficitu vode je u cvetanju i formiranju mahuna , tada deficit vode naglo smanjuje prinose , a u izrazito

Tel. 019/436-865 Fax: 019/429-185 E-mail:psszajecar@ymail.com

Decembar, 2010. godine

1

2

NAVODNJAVANJE KRASTAVCA , DINJE I LUBENICE familija tikavaKrastavac krajnje rasipniki troi vodu , ima veoma razvijenu vegetativnu masu koja intenzivno transpirie a koren se razvija u povrinskom sloju 20-25 cm dubine , odakle voda vrlo intenzivno isparava -Potreba krastavaca za vodom je 250-400 mm u zavisnosti od toga dali je rana , letnja ili kasna proizvodnja - u vreme setve zemljite treba da je optimalno vlano . U suprotnom se obavlja predsetveno zalivanje i nakon nekoliko dana kada se zemljite prosui izvodi se povrinska priprema i setva -Poslesetvena zalivanja su rizina , jer moe doi do stvaranja pokorice , moe se intervenisati malim zalivnim normama da bi se razmekala pokorica -Do poetka obrazovanja zametaka obavljaju se umerena zalivanja , da bi se spreio intenzivan porast vegetativne mase i omoguilo formiranje veeg broja enskih cvetova Turnus je 4-8 dana u zavisnosti od uslova proizvodnje U poetku cvetanja preporuuje se jo oskudnije zalivanje , ak i da se izostavi jedno zalivanje da bi se poboljala oplodnja i formiranje enskih cvetova - od poetka formiranja plodova u periodu berbi , neophodno su ea zalivanja svakih 3-5 dana , naravno turnusi u modificiranom obliku -Nedovoljna vlanost u periodu plodonoenja uzrokuje prekid porasta mladih zametaka , plodovi se deformiu , krive , smanjuje se prinos, pogorava se kvalitet(gorina plodova), opada im trina vrednost -Ukoliko se primenjuje zalivni reim prema vlanosti zemljita tehniki minimum vlanosti u vegetativnom porastu 70%PVK , za vlanije rejone 60% PVK -period plodonoenja 75-80% PVK Krastavac je toploljubiv usev osetljiv je na hladnu vodu , min 20 oC . Zalivanje treba obavljati kada su srednje dnevne

temperature u prolee nie od 11 o c , i leti 15 -17 oC -Zalivne norme su male 20-30 mm , prokvaava se sloj 20-30 cm . U poetku vegetacije 15-20 mm . Obavlja se vei broj zalivanja , velika je norma navodnjavanja BRAZDAMA ; OROAVANJEM ILI KAPANJEM , SUBIRIGACIJA ;MIKROKIENJEM zalivanje svakodnevno , onoliko vode koliko dnevno utroi na evapotranspiraciju odrava se vlanost oko PVK Uzgoj uz vertikalnu potporu (mreu ) , na foliji ili mikrokienje ukoliko se koristi mal. PRINOS 40-50 t/ ha Lubenice i dinje se u naim uslovima gaje bez navodnjavanja . Smatra se da su otporne na suu , jer imaju dubok korenov sistem , koji prodire kod dinja do 1,5 m dubine , kod lubenice do 2m 10-20 kg / biljci U aridnim i semi aridnim rejonima ovi usevi se obavezno navodnjavaju -Posledice sue u poetku vegetacije u vegtativnom porastu su nerazvijene biljke koje kasnije nisu u stanju da formiraju visok prinos -kritini period za vodu je u fazama cvetanja i plodonoenja -Ukupne potrebe za vodom su 400-600 mm -zalivanja su rea sa veim normama zalivanja 40 cm dubine lubenice su jo otpornije na suu treba prokvasiti sloj od 60-80 cm dubine ZALIVNI REIM PREMA KRITINIM FAZAMA 1-2 zalivanja jedno u fazi cvetanja dva u poetku porasta plodova Ksnija zalivanja mogu da produe sazrevanje , smanjuju kvalitet , sdre manje eera i ostaju bez odgovarajueg ukusa BRAZDE I KIENJEM 3

BRAZDAMA (50-70 cm), VETAKOM KIOM (40-50cm) PRINOS 40-50t/ha

NAVODNJAVANJE KROMPIRA Solonaceae13,6-30 t/ha u navodnjavanju Krompir je vana poljoprivredna biljka , po obimu proizvodnje u svetu je na IV mestu Prinos krompira je u direktnoj korelaciji sa navodnjavanjem i ubrenjem Sorte iz grupe ranih krompira imaju vegetacioni period 90-120 dana, srednje 120150 i pozne 150 -180 dana. -prinos je u korelaciji sa duinom odravanja zdrave lisne mase (cime krompira) -krompir je vrlo osetljiv prema vodnom stresu , povoljno reaguje na povolnji vodni reim zemljita -potrebe za vodm su 460-480mm Dinamika potronje vode na evapotranspiraciju raste od sadnje, dostie visok nivo krajem juna , kada je intenzivno razvijena lisna povrina Maksimalna sredinom jula i zadrava visok nivo evapotranspiracije do polovine avgusta, onda opada do polovine septembra Dnevno troi oko 3,5 mm vode max 7-8 mm, poetkom vegtacije oko 1mm, juli-avgust 5mm zalivni reim treba prilagoditi uslovima godine Nedostatak pristupane vode u zemljitu u srednjem i poslednjem delu vegetacionog perioda nosi veu opasnost po smanjenje prinosa nego ako se desi u ranijem delu vegetacionog perioda. tehniki minimum 75-80 % PVK -Kritini periodi krompira za vodom su: -butonizacija cvetanje -porast krtola ( 1-2 zalivanja) Sa zalivanjem se prekida mesec dana pre vaenja krtola U beskinim periodima 7 zalivanja , normom 30 mm norma navodnjavanja preko 200 mm u zavisnosti od predvegetacionih rezervi i padavina u treoj dekadi maja , pre butonizacije , butonizacija , porast krtola Dnevne potrebe su 4-6 mm u letnjim mesecima HIDROFITOTERMIKI INDEKS 0,19

NAVODNJAVANJE KUPUSAfamilija Basicaceae Kupusnjaa (OKO 20 vrsta)Kao povre ekonomski su najznaajniji Karfiol i kupus (kelj , keleraba)

-Kupusnjae imaju niu evapotranspiraciju od ostalih mnogih povrtarskih useva , jer im je lie prevueno tankom votanom prevlakom i svetlije je boje -odlikuje se niskim pritiskom elijskog soka , slabom usisnom silom korena , koji je plitak te zahtevaju povienu vlanost zemljita 4

-Deficit vode u bilo kojoj fazi razvoja manifestuje se na umanjenje prinosa -kupus se gaji kao: -rani -srednje rani -kasni -postrni usev Kratke je vegetacije , omoguuje dve etve godinje , gaji se kao drugi i postrni usev -obzirom da se gaji za vegetativnu masu , zahteva povienu vlanost zemljita i ima umerene zahteve prema toploti, neki ga svrstavaju u hidrofilne biljke -Proizvodi se iz rasada , koji se gaji u zatienom prostoru za rani li u otvorenom polju srednje rani ikasni kupus -Navodnjavanje rasada je obavezno , neophodno je odravati umerenu ali dovoljnu vlanost zemljita -zalivanja se izvode empirijski kada se povrinski sloj prosui -zalivne norme su male , prokvaava se sloj 10 15 cm , u poetku 2-3 l /m2, kasnije 4-6 l/m2 - u vremenu kaljenja rasda i ukorenjavanja izostavljaju se zalivanja da bi biljke razvile moniji korenov sistem , koji se osposobljava da koristi slabije rezerve vode , to omoguuje bolje primanje posle rasaivanja -potrebe rasada za vodom su razliitei variraju u irokom rasponu 80-160 mm u zavisnosti od uslova i naina proizvodnje -posle rasaivanja zahteva 380-500 mm vode u zavisnosti od klimatskih uslova (Futoki 380-410 mm. -zalivni reim je pojednostavljen -prvo zalivanje obavlja se posle rasaivanja, normom 15-30 mm -drugo zalivanje je posle 3-5 dana , kada se popunjavaju prazna mesta 20-30mm -kada se rasad primi prvi 10-15 dana (kod ranih 15 dana pa i due, kod kasnih 10 dana , sobzirom da se rasauje krajem jula kada su temperature visoke) ne treba zalivati , radi to boljeg ukorenjavanja biljaka -Vegetaciona zalivanja su po turnusu u modificiranom obliku -duina turnusa se odreuje u svakom konkretnom sluaju u zavisnosti od sorte, klimatskih uslova i zemljita

-Kod ranih sorata u poetku turnusi su 8-15 dana, a kasnije u fazi intenzivnog porasta i obrazovanja glavica 5-9 dana -Kod kasnih sorata turnusi su u poetku krai 5-9 dana apotom 8-15 dana TEH