Premijerski Sat -24. Jul 2013

download Premijerski Sat -24. Jul 2013

of 27

 • date post

  07-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

description

politic

Transcript of Premijerski Sat -24. Jul 2013

Milutin Simovi (DPS)POSLANIKO PITANJE

Koji je aktuelni status najznaajnijih investicionih projekata i kakva je dalja dinamika njihove realizacije?

ObrazloenjeVlada je u prethodnom periodu sprovela nepopularne ali neophodne mjere u cilju fiskalne konsolidacije i ouvanja makroekonomske stabilnosti. Panja javnosti je, razumljivo, primarno bila usmjerena ka tim aktivnostima. Meutim, paralelno sa tim aktivnostima koje su bile nune i urgentne, Vlada je oigledno znaajno bila posveena i realizaciji velikih investicionih projekata koji treba da budu osnov i garancija budueg rasta crnogorske ekonomije. Rasta koji e znaiti: nova radna mjesta, rast ivotnog standarda, rast kvaliteta javnih usluga, makroekonomsku stabilnost, jednom rijeju - boljitak.U martu ste najavili da e Vlada donijeti odluku o realizaciji projekta izgradnje auto-puta i ta odluka je donesena. Sada Vas pitam, kada moemo oekivati poetak izgradnje i kakva je planirana dinamika? U martu ste, takoe, najavili da e crnogorska turistika ponuda biti bogatija za nove turistike komplekse i hotelske kapacitete, golf terene, marine i ostale pratee sadraje. Kakva je dinamika realizacije ovih projekata u Kumboru, Porto Montenegru, Plavim horizontima, Lutici, Kraljiinoj plai... i koja je vrijednost ovih investicija? U kojoj fazi su aktivnosti na projektu izgradnje drugog bloka Termoelektrane u Pljevljima?Koje su aktivnosti pokrenute da Crna Gora dobije pristup gasu kao ekoloki najistijem i najjeftinijem energentu i za domainstva i za industriju? Vjerujem da e projekat izgradnje gasovoda, istovremeno, biti dodatni stimulans za efikasno donoenje odluka za dodjelu koncesija za istraivanje i poetak eksploatacije nafte i gasa u naem podmorju. I konano, vjerujem da e sve ove obimne investicione aktivnosti, uz definisanje modela odrivosti aluminijske industrije, stvoriti uslove za ograniavanje restriktivnih mjera koje su provedene, doprinijeti diverzifikaciji nae ekonomije i biti garancija dugoronog razvoja Crne Gore.

ODGOVOR

Potovani poslanie Simoviu, Kao to ste i sami naveli Vlada je, nakon konstituisanja, suoivi se sa ozbiljnim posljedicama ekonomske krize, preduzela niz aktivnosti i mjera na planu finansijske konsolidacije kako bi ouvali makroekonomsku stabilnost, kao osnovni preduslov daljeg ekonomskog razvoja.Nakon, uspjeno obavljenih aktivnosti u prvom tromjeseju, Vlada je posebnu panju posvetila detaljnoj analizi sektorskih politika u cilju stvaranja preduslova za dalji razvoj, kroz realizaciju investicionih projekata u kljunim oblastima, a posebno energetici, turizmu, saobraaju i poljoprivredi.Najvaniji preduslov za dalji ekonomski i drutveni razvoj je unaprjeenje saobraajne infrasturkture. Najzahtjevniji projekat u tom smislu je auto put, i Vlada je u prvih osam mjeseci, intenzivirala aktivnosti u cilju realizacije ovog projekta. Na sjednici odranoj 04.07.2013. godine Vlada je ponudu kineskih kompanija China Communications Construction Company (CCCC), i China Road and Bridge Corporation (CRBC), ocijenila kao prvorangiranu, ime smo stvorili uslove za poetak pregovarakog procesa koji e rezultirati potpisivanjem odgovarajuih ugovora i u finalu zakljuivanjem meudravnog sporazuma.U optimalnoj projekciji,vjerujem i realnoj, poetak radova se oekuje krajem tekue godine, vrijednost radova prve faze je oko 800 miliona eura, a rok njenog zavretka je etiri godine. Prema prognozama kineskih partnera u periodu intezivnih radova bie potreban angaman oko 4.000 radnika.

Predano smo radili na realizaciji investicija u oblasti turizma. Napraviu kratak osvrt na oekivane rezultate u razvoju najvanijih projekta u ovoj godini:Oekujemo da 1. septembra ove godine, ponu radovi na rizortu u Kumboru. Ugovorena je investicija od 258 mil . Nakon potpisivanja Ugovora sa jednim od najpoznatijih svjetskih operatora One & Only, planirana investicija je poveana na 500 mil . Tokom juna raspisan je oglas za zapoljavanje oko 500 ljudi, a prema najavama investitora ovaj projekat e tokom izgradnje angaovati oko 3000 radnika, dok e ekskluzivni rizort, nakon izgradnje zapoljavati oko 2000 ljudi. Otvaranje se oekuje sredinom 2016. godine.

Porto Montenegro, prvijenac projekat ovog tipa na podruju Crne Gore, otvaranjem novog Regent hotela u sezoni 2014. godine upotpunie svoju ponudu. Od septembra poinje i realizacija druge faze Marine koja podrazumijeva izgradnju novih 230 vezova. Samo u ova dva segmenta projekta, bie investirano preko 70 miliona eura. Porto Montenegro ima 280 direktno zaposlenih radnika dok jo oko 300 zaposlenih svakodnevno rade u Porto Montenegru, u razliitim kompanijama (vlasnici restorana, kafia, spa centra i drugih sadraja koji postoje u Marini).

Takoe jedan od najprestinijih svjetskih operatora, Aman rizort, zavrio je investiciju na Svetom Stefanu, vrijednu 60 miliona eura. Hotel Aman Sveti Stefan je prema standardima hotel sa 5 zvjezdica. Zavrena je izgradnja Spa centra vrijednosti oko 7,5 miliona eura, a sljedee godine, u skladu sa ugovorom koji je potpisan sa Amanom, oekujemo da otpone izgradnja hotelskog rizorta Kraljiina plaa. Ova investicija je vrijedna 55 miliona eura, u okviru koje EBRD uestvuje sa 24 miliona. Ukupan broj zaposlenih u svim sadrajima Resort-a tokom sezone je oko 400 ljudi.

Projekat Lutica bay Resort e, prema najavama investitora, stvoriti hiljade novih radnih mjesta. Izgradnja je poela, a ukupna investicija se procjenjuje na preko milijardu eura. Ovo je jedan je od najveih projekata na cijelom Mediteranu, za koji je kamen temeljac postavljen 18. maja. Za polovinu oktobra zakazan je poetak glavnih radova na izgradnji prve marine u tom projektu sa prateom infrastrukturom i sadrajima. Paralalelno sa prvom fazom, koja ukljuuje hotelsko-rezidencijalno naselje i marinu sa 160 vezova za jahte, a u vrijednosti 45 do 50 miliona eura, sredinom sledee godine poee gradnja golf terena sa golf hotelom i golf vilama.

Takoe, uspjeli smo da ponovo ohrabrimo investitore na projektu Plavi horizonti, Qatari Diar, da nastave sa investicionim aktivnostima, ukupne vrijednosti od 250 miliona eura. Oekujemo da e, u skladu sa novim Zakonskim rjeenjima otpoeti radove tokom ove godine. Imajui u vidu nivo ponude, standard i kategoriju predvienog hotelskog rizorta sa 5 zvjezdica, oekujemo da e ovaj turistiki kompleks obezbijediti veliki broj radnih mjesta.

Istovremeno, oekujemo da sa ponuaemQUEENS BEACH DEVELOPMENT COMPANY za projekat Kraljiina plaa potpiemo ugovor odmah nakon godinjih odmora, sa jasno definisanom dinamikom realizacije projekta. Ova investicija koja predvia izgradnju luksuznog turistikog kompleksa, iznosi 180 miliona eura.

Planirana je i izgradnja visokokvalitetnog turistikog rizorta Maljevik, ija bi okvirna investicija trebalo da iznosi preko 220 miliona eura. Oekujemo da se planski preduslovi zavre u roku od mjesec dana, a da e se sa investicionim aktivnostima otpoeti ve krajem ove godine. Oekivani iznosi investicija u turistikom sektoru su oko 3 milijarde eura, pa nije sluajno to je od strane Svjetskog Savjeta za turizam i putovanja (WTTC) Crna Gora proglaena za zemlju koja e u narednom desetogodinjem periodu biti meu dravama sa najbrim turistikim razvojem sa prometom od 1,7 milijardi eura i 50.000 zaposlenih, sa godinjim porastom investicija od 10%, i sa ueem od 34% u ukupnom bruto drutvenom proizvodu do 2023. godine.U cilju ostvarivanja ravnomjernog regionalnog razvoja, nastojimo da stvorimo preduslove za unaprjeenje zimske turistike ponude. Nakon otvaranja putnog pravca Risan abljak, intenzivno se radi i na oivljavanju turistikog razvoja abljaka. Ponuda je ve unaprijeena otvaranjem rekonstruisanog hotela abljak u kategoriji 4**** sa dodatnim sadrajima, u koji je uloeno oko 2 miliona eura (19. jula ove godine). U toku su aktivnosti na izradi razvojnog plana za lokalitet Savin kuk, i oekujem da emo uskoro dobiti investitore za realizaciju projekata izgradnje novih 30 kilometara ski staza i osam liftova u vrijednosti od oko 11 miliona eura. Pomenuo bih i aktivnosti na valorizaciji projekta Bjelasice i Komova. Trenutno se radi na pripremi projektne dokumentacije za rizort Kolain 1600, iju e okosnicu initi tri hotela. Paralelno se priprema raspisivanje tendera za ski rizort i priprema tenderske dokumentacije za nabavku iare na lokaciji Kolain 1600. Gospodine Simoviu, sve predhodno ukazuje da se na odnos prema razvojnim resursima bitno mijenja. Potencijali o kojima smo godinama i decenijama uglavnom priali konano se stavljaju u ekonomsku funkciju i valorizuju. Stvaramo uslove za poetak ozbiljnih investicionih aktivnosti za novi veliki investicioni ciklus ime e se obezbijediti nova i kvalitetnija radna mjesta i bri ekonomski razvoj. Paralelno sa dravnim investicijama u infrastrukturu, nauku, obrazovanje i zdravstvo stvaraju se uslovi za bogatije i prosperitetnije drutvo. Za ovu i svaku buduu Vladu vjerujem razvoj i unapreenje kvaliteta ivota mora ostati prvi prioritet.U oblasti energetike, realizuje se vie projekata. Kao to je i najavljeno, u toku je proces izbora partnera koji e raditi na proirenju proizvodnog kapaciteta TE Pljevlja .Vrijednost radova TEP-II je preko 300 miliona . Nakon zavretka investicije, stavljanjem u funkciju oba bloka, Rudnik uglja e udvostruiti godinju proizvodnju to e znaiti angaovanje dodatnih 250 radnika u oba preduzea.

Projekat povezivanja Crne Gore i Italije podmorskim kablom jednosmjerne struje predvia investiciju vrijednu 758 mil EUR, a prema informacijama koje Terna koristi ta cifra dosee oko milijardu EUR. Projekat podrazumijeva i izgradnju 400 KV trafostanice na crnogorskom primorju sa prikljunim dalekovodima i dalekovodom od crnogorskog primorja do Pljevalja to je investicija vrijedna oko 105 mil EUR.

Ovaj kapitalni projekat se realizuje planiranom dinamikom, a oekivani rok za njegov zavretak je kraj 2016. godine.

Takoe, Vlada intenzivno radi na daljom valorizaciji hidro potencijala. Ministarstvo ekonomije j