СЕЙСМИКАЛЫҚ АЙМАҚТАРДАҒЫ ҚҰРЫЛЫС П РК/Updated/СП РК...

Click here to load reader

 • date post

  05-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  20
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of СЕЙСМИКАЛЫҚ АЙМАҚТАРДАҒЫ ҚҰРЫЛЫС П РК/Updated/СП РК...

 • Сәулет, қала құрылысы және құрылыс

  саласындағы мемлекеттік нормативтер

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАҒИДАЛАР ЖИНАҒЫ

  Государственные нормативы в области

  архитектуры, градостроительства и строительства

  СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

  СЕЙСМИКАЛЫҚ АЙМАҚТАРДАҒЫ ҚҰРЫЛЫС

  СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ ЗОНАХ

  ҚР ҚЖ 2.03-30-2017*

  СП РК 2.03-30-2017*

  Ресми басылым

  Издание официальное

  Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлiгiнiң

  Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері

  комитетi

  Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального

  хозяйства Министерства по инвестициям и развитию

  Республики Казахстан

  Астана 2018

 • ҚР ҚЖ 2.03-30-2017*

  СП РК 2.03-30-2017*

  II

  АЛҒЫ СӨЗ

  1 ӘЗІРЛЕГЕН: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ

  2 ҰСЫНҒАН: Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлiгiнiң Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық

  шаруашылық істері комитетiнің Техникалық реттеу және

  нормалау басқармасы

  3 БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА

  ЕНГІЗІЛГЕН

  Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму

  министрлiгiнiң Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық

  шаруашылық істері комитетiнің 2017 жылғы

  «20» желтоқсанындағы № 312-НҚ бұйрығымен

  4 ОРНЫНА ҚР ҚНжЕ 2.03-30-2006 5 ЖАҢА БАСЫЛЫМ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму

  министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық

  шаруашылық істері комитетінің 28.02.2018 жылғы №44-

  НҚ, 01.07.2018 жылғы №171-НҚ бұйрықтарына сәйкес

  ПРЕДИСЛОВИЕ

  1 РАЗРАБОТАН: АО «КазНИИСА»

  2 ПРЕДСТАВЛЕН: Управлением технического регулирования и нормирования Комитета по делам строительства и

  жилищно-коммунального хозяйства Министерства по

  инвестициям и развитию Республики Казахстан

  3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:

  Приказом Комитета по делам строительства и

  жилищно-коммунального хозяйства Министерства по

  инвестициям и развитию Республики Казахстан от

  20 декабря 2017 года № 312-НҚ

  4 ВЗАМЕН СНиП РК 2.03-30-2006 5 НОВОЕ ИЗДАНИЕ в соответствии с приказами Комитета по делам

  строительства и жилищно-коммунального хозяйства

  Министерства по инвестициям и развитию Республики

  Казахстан №44-НҚ от 28.02.2018 года и №171-НҚ от

  01.08.2018 года

  Осы мемлекеттік нормативті Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы

  және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатысыз ресми

  басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

  Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично

  воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без

  разрешения уполномоченного государственного органа по делам архитектуры,

  градостроительства и строительства Республики Казахстан.

 • ҚР ҚЖ 2.03-30-2017*

  III

  МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ ........................................................................................................................................ V

  1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ ЖӘНЕ ШАРТТАРЫ ..................................................................... 1

  2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР ............................................................................................... 2

  3 ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛАР ................................................................................. 3

  4 ТАҢБАЛАР, ҚЫСҚАРТУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРІ ...................... 11

  5 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР ............................................................................................................... 13

  6 ҚҰРЫЛЫС АЙМАҚТАРЫНЫҢ СЕЙСМИКАЛЫҚ ҚАУІПТІЛІГІ. ҚҰРЫЛЫС

  АЛАҢДАРЫНЫҢ ТОПЫРАҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ ЖӘНЕ СЕЙСМИКАЛЫҚ

  ҚАУІПТІЛІГІ ............................................................................................................................... 15

  6.1 Аймақтардың сейсмикалық қауіптілігі ............................................................................. 15

  6.2 Құрылыс алаңдарының сейсмикалық қасиеттері бойынша топырақ жағдайлары ...... 16

  6.3 Құрылыс алаңдарының сейсмикалық қауіптілігі ............................................................ 18

  6.4 Құрылыс алаңдарын таңдау ............................................................................................... 21

  7 ЕСЕПТІК СЕЙСМИКАЛЫҚ ЖҮКТЕМЕЛЕР ...................................................................... 22

  7.1 Жалпы ережелер ................................................................................................................. 22

  7.2 Ғимараттар мен имараттардың есептік модельдері......................................................... 23

  7.3 Есептік сейсмикалық жүктемелерді спектрік әдіспен анықтау ..................................... 25

  7.4 Ғимараттардың және имараттардың жауапкершілік класы. Жауапкершілік

  коэффициенті ............................................................................................................................ 26

  7.5 Есептік реакциялардың спектрі ......................................................................................... 29

  7.6 Мінез-құлық коэффициенті ............................................................................................... 31

  7.7 Жоспардағы ғимараттың кездейсоқ бұралуының әсері .................................................. 33

  7.8 Сейсмикалық әсердің әсерін анықтау ............................................................................... 35

  7.9 Сейсмикалық әсер компоненттерінің модальды реакцияларының

  комбинациясы ........................................................................................................................... 36

  7.10 Ғимараттардың күш түспейтін элементтеріне есептік сейсмикалық жүктемелер ..... 37

  7.11 Ғимараттар қабаттарының көлденең қисаюын тексеру ................................................ 40

  7.12 Екінші түрдің әсерін есепке алу ...................................................................................... 40

  8 БЕРІКТІК ПЕН ОРНЫҚТЫЛЫҚҚА ЕСЕПТЕУ ................................................................... 42

  9 ТҰРҒЫН, ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК ҒИМАРАТТАР .......................................... 43

  9.1 Жалпы ере