NORMATIVA 0910

of 29 /29
TEMA NORMATIVA EDUCATIVA. CURS 2009 - 2010 DATA CICLES FORMATIUS RESOLUCIÓ de 17 d'agost, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'establix els cicles a què permet l'accés les opcions de la part específica de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de les distintes famílies professionals de Formació Professional per al curs 2010-2011 www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/07/pdf/2009_9945.pdf DOCV 6096 (07.09.2009) NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (Programa experimental) RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoca i regula el funcionament d'un programa experimental per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns permanents o temporals de la personalitat o de la conducta. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/10/pdf/2009_10047.pdf DOCV 6099 (10.09.2009) LLOCS DE TREBALL (Itinerants) ORDE de 28 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es creen llocs itinerants de treball docent en determinats centres públics d'Educació Infantil i Primària, de titularitat de la Generalitat, per al curs 2009/2010. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/11/pdf/2009_10084.pdf DOCV 6100 (11.09.2009)

Embed Size (px)

description

Normativa educativa de la Comunitat Valenciana del curs 2009/2010

Transcript of NORMATIVA 0910

Page 1: NORMATIVA 0910

TEMA

NORMATIVA EDUCATIVA. CURS 2009 - 2010

DATA

CICLES FORMATIUS

RESOLUCIÓ de 17 d'agost, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'establix els cicles a què permet l'accés les opcions de la part específica de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de les distintes famílies professionals de Formació Professional per al curs 2010-2011 www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/07/pdf/2009_9945.pdf

DOCV 6096 (07.09.2009)

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

(Programa experimental)

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoca i regula el funcionament d'un programa experimental per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns permanents o temporals de la personalitat o de la conducta. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/10/pdf/2009_10047.pdf

DOCV 6099 (10.09.2009)

LLOCS DE TREBALL (Itinerants)

ORDE de 28 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es creen llocs itinerants de treball docent en determinats centres públics d'Educació Infantil i Primària, de titularitat de la Generalitat, per al curs 2009/2010. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/11/pdf/2009_10084.pdf

DOCV 6100 (11.09.2009)

Page 2: NORMATIVA 0910

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 28 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es creen llocs itinerants de treball docent en determinats centres públics d'Educació Infantil i Primària, de titularitat de la Generalitat, per al curs 2009/2010. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/14/pdf/2009_10187.pdf

DOCV 6101 (14.09.2009)

FORMACIÓ

PROFESSIONAL (plantilles de professorat)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es modifica la Resolució de 18 de maig de 2007, per la qual es publiquen els criteris per a l'elaboració de plantilles de professorat de Formació Professional específica. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/14/pdf/2009_10148.pdf

DOCV 6101 (14.09.2009)

PROVES D’ACCÉS (Tècnic Esportiu, Tècnic

Esportiu Superior i Formacions esportives Nivell I i Nivell II)

RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/21/pdf/2009_10447.pdf

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de Tècnic esportiu i Tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I

DOCV 6106 (21.09.2009)

DOCV 6130 (26.10.2009)

Page 3: NORMATIVA 0910

i de nivell III. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/26/pdf/2009_11939.pdf

FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

(Mestres)

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2009, de la direcció general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del Cos de Mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per l'Orde de 6 de maig de 2009. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/07/pdf/2009_11073.pdf

DOCV 6118 (07.10.2009)

FUNCIONARIS EN

PRÀCTIQUES (Professors)

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc dels procediments selectius convocats per l'Orde de 6 de maig de 2009. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/07/pdf/2009_11072.pdf

DOCV 6118 (07.10.2009)

NOVA ESPECIALITAT (Mestres)

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el Cos de Mestres, en el procediment selectiu convocat per l'Orde de 6 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per a l'adquisició de noves especialitats.

DOCV 6118 (07.10.2009)

Page 4: NORMATIVA 0910

www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/07/pdf/2009_11070.pdf

NOVA ESPECIALITAT (Professors)

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos de professors d'Ensenyança Secundària i de professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per l'Orde de 6 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per a l'adquisició de noves especialitats. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/07/pdf/2009_11071.pdf

DOCV 6118 (07.10.2009)

CENTRES DE PRÀTIQUES

(Pràcticum del màster de professorat)

ORDE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'establixen orientacions per al desenrotllament del Pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a exercir les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyances d'idiomes. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/15/pdf/2009_11553.pdf

DOCV 6123 (15.10.2009)

PROVES D’ACCÉS -

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació, Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es publica el model de sol�licitud

DOCV 6123

Page 5: NORMATIVA 0910

SOL·LICITUD (Formació Professional)

d'admissió per a cursar les ensenyances finançades amb fons públics relatives a cursos preparatoris de les proves d'accés a la formació professional en centres docents de la Comunitat Valenciana www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/15/pdf/2009_11555.pdf

(15.10.2009)

OPOSICIONS (Mestres)

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 15 d'abril de 2008. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/16/pdf/2009_11365.pdf

DOCV 6124 (16.10.2009)

FASE DE PRÀCTIQUES

(Mestres i professors)

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés i accés als cossos docents de mestres, professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional convocats per Ordes de 6 de maig de 2009. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/22/pdf/2009_11745.pdf

DOCV 6128 (22.10.2009)

FUTBOL

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la

DOCV 6128 (22.10.2009)

Page 6: NORMATIVA 0910

(Proves d’accés: Grau mijtà i Grau Superior)

Conselleria de Cultura, Educació i Esport i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de Grau Mitjà de futbol i de futbol sala i de Grau Superior de futbol i de futbol sala en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant l'any 2010. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/22/pdf/2009_11874.pdf

MENJADOR ESCOLAR

(preus productes lactis)

Modificació de la Resolució de 23 de juliol, de la directora general de Producció Agrària, per la qual s'establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2009-2010. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/28/pdf/2009_12154.pdf

DOCV 6132 (28.10.2009)

PLA DE FORMACIÓ

LINGÜISTICOTÈCNICA EN LLENGÜES

ORDE de 5 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari i l'obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l'ús vehicular de les llengües en tots els nivells d'ensenyament no universitari. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/28/pdf/2009_12156.pdf

DOCV 6132 (28.10.2009)

PREMIS

(Innovació educativa)

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria dels Premis 2009 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa.

DOCV 6137 (04.11.2009)

Page 7: NORMATIVA 0910

www.docv.gva.es/portal/portal/2009/11/04/pdf/2009_12382.pdf

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ

PROFESSIONAL INICIAL

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual es renoven les autoritzacions dels Programes de Qualificació Professional Inicial en Centres Públics aprovats per al curs 2009-2010 i es dicten instruccions per a sol�licitar noves autoritzacions per al curs 2010/2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/11/05/pdf/2009_12600.pdf

DOCV 6138 (05.11.2009)

XARXA EUROPEA D’ESCOLES

PROMOTORES DE SALUT

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'innovació sobre educació per a la salut pels centres docents de la Comunitat Valenciana pertanyents a la Xarxa Europea d'Escoles Promotores de Salut, durant l'any 2009. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/11/06/pdf/2009_12601.pdf

DOCV 6139 (06.11.2009)

ALUMNAT

ESTRANGER

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, sobre l'alumnat estranger en l'educació de naturalesa no obligatòria. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/11/09/pdf/2009_12684.pdf

DOCV 6140 (09.11.2009)

Page 8: NORMATIVA 0910

PREMIS

(Materials didàctics alumnat immigrant)

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2009 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics, modalitat B, dirigits a l'atenció educativa de l'alumnat immigrant. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/11/11/pdf/2009_12816.pdf

DOCV 6142 (11.11.2009)

INSPECCIÓ EDUCATIVA

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova el Pla General d'Actuació Anual del Servici d'Inspecció Educativa per al 2009/2010. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/11/18/pdf/2009_12955.pdf

DOCV 6147 (18.11.2009)

PREMIS (Pare Jofre i Foment de la

Solidaritat)

RESOLUCIÓ de 13 novembre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques durant el curs acadèmic 2009-2010, així com els Premis 2009 de la Comunitat Valenciana, Pare Jofré per al foment de la solidaritat en l'àmbit educatiu. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/11/19/pdf/2009_13182.pdf

DOCV 6148 (19.11.2009)

DIRECTORS (Centres Integrats de FP)

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es deleguen determinades atribucions en els directors dels centres integrats públics de Formació Professional dependents de la Conselleria d'Educació.

DOCV 6149 (20.11.2009)

Page 9: NORMATIVA 0910

www.docv.gva.es/portal/portal/2009/11/20/pdf/2009_13255.pdf

UNIFORME ESCOLAR

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es concedixen les ajudes econòmiques als centres educatius participants en el Programa experimental per a l'estudi dels avantatges en l'àmbit educatiu de l'ús de l'uniforme escolar per al curs 2009-2010. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/11/20/pdf/2009_13187.pdf

DOCV 6149 (20.11.2009)

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

(Programa experimental)

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2009 de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la qual s'autoritzen els projectes dels centres incorporats al programa experimental d'orientació professional durant el curs 2009-2010. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/11/24/pdf/2009_13184.pdf

DOCV 6151 (24.11.2009)

GRADUAT EN ESO (Prova extraordinària)

ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes i les alumnes que no l'hagen obtingut en finalitzar l'etapa. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/12/10/pdf/2009_13765.pdf

DOCV 6162 (10.12.2009)

RESOLUCIÓ, de 25 de novembre de 2009, de la Direcció General

Page 10: NORMATIVA 0910

FUTBOL

(calendario admissió i matriculació)

d'Ordenació i Centres, per la qual es determina el calendari i el procediment extraordinari per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau superior de Futbol en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste durant l'any 2010. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/12/10/pdf/2009_14189.pdf

DOCV 6162 (10.12.2009)

FORMADORS

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten instruccions per a la selecció de formadors que impartisquen de forma experimental accions formatives de Formació Professional per a l'ocupació en la xarxa de centres integrats públics de formació professional de la Comunitat Valenciana dependents de la Conselleria d'Educació acollides a l'Orde de 30 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/12/15/pdf/2009_14391.pdf

DOCV 6165 (15.12.2009)

PREMIS (convivència escolar)

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa, per la qual es concedixen els Premis 2009 de la Comunitat Valenciana a les iniciatives i bones pràctiques educatives sobre convivència escolar. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/12/22/pdf/2009_14242.pdf

DOCV 6170 (22.12.2009)

ORDE de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació,

Page 11: NORMATIVA 0910

CATEDRÀTICS

per la qual es convoca procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes. www.docv.gva.es/portal/portal/2009/12/30/pdf/2009_14924.pdf

DOCV 6175 (30.12.2009)

ALUMNAT ESTRANGER

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 4 de novembre de 2009, de la mateixa direcció general, sobre l'alumnat estranger en l'educació de naturalesa no obligatòria www.docv.gva.es/portal/portal/2010/01/04/pdf/2009_14926.pdf

DOCV 6177 (04.01.2010)

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I

EXTRAESCOLARS (ajudes a la conciliació

familiar i laboral)

ORDRE de 15 de desembre de 2009, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i es convoquen ajudes per a finançar activitats complementàries i extraescolars, dutes a cap per alumnes dels centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària, sostinguts amb fons públics de la Generalitat, que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral, durant l'any 2010. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/01/07/pdf/2009_14588.pdf

DOCV 6179 (07.01.2010)

CONSUM

ORDRE de 21 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s'establixen les bases per a la concessió de subvencions per a accions educatives en matèria de consum per a l'exercici 2010. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/01/11/pdf/2009_14887.pdf

DOCV 6181 (11.01.2010)

Page 12: NORMATIVA 0910

CONSUM (Concurs)

ORDRE de 21 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es convoca el Concurs Escolar 2009/2010 Consumópolis 5: I tu de què vas? A mi em va el consum responsable. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/01/11/pdf/2009_14886.pdf

DOCV 6181 (11.01.2010)

EDUCARTE (Compensació

educativa-Primària)

ORDE de 29 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca i regula el programa Educarte, per a la realització de projectes experimentals i d'innovació dirigits a la inserció educativa i social d'alumnat d'Educació Primària amb necessitats de compensació educativa a través de la formació artística en centres sostinguts amb fons públics per a l'any 2010. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/01/12/pdf/2010_104.pdf

DOCV 6182 (12.01.2010)

PREMIS (Per a evitar

entropessades-Accessibilitat)

ORDRE de 21 de desembre de 2009, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen els premis escolars Per a Evitar Entropessades en matèria d'accessibilitat al medi físic www.docv.gva.es/portal/portal/2010/01/12/pdf/2010_123.pdf

DOCV 6182 (12.01.2010)

IDIOMES

ORDE de 23 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del

Page 13: NORMATIVA 0910

(Certificat de Nivell

Bàsic)

Certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemany, francès, anglès i italià, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i Formació Professional de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/01/14/pdf/2010_134.pdf

DOCV 6184 (14.01.2010)

JUBILACIÓ

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2010 de la jubilació anticipada voluntària conforme a la disposició transitòria segona de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/01/20/pdf/2010_296.pdf

DOCV 6188 (20.01.2010)

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ

PROFESSIONAL INICIAL

ORDE 1/2010, d'11 de gener, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde de 7 juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment general per a la concessió d'ajudes per al desenrotllament de programes de Qualificació Professional Inicial. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/02/03/pdf/2010_964.pdf

DOCV 6198 (03.02.2010)

LOE (Conveni)

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2010, del director general del Secretariat del Consell, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es disposa la publicació del conveni de col�laboració entre el Ministerio de Educación i la Generalitat per al Pla de Suport a la implantació de la LOE. Any 2009. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/02/19/pdf/2010_1809.pdf

DOCV 6210 (19.02.2010)

Page 14: NORMATIVA 0910

IDIOMES (Certificat de Nivell Bàsic, Intermedi i

Avançat)

RESOLUCIÓ de 12 febrer de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2009-2010. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/02/22/pdf/2010_1884.pdf

DOCV 6211 (22.02.2010)

PREMIS (llocs d’internet

educatius)

ORDE 3/2010, de 10 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis 2010 de la Comunitat Valenciana als millors llocs d'Internet d'àmbit educatiu per a foment de la solidaritat. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/02/23/pdf/2010_1867.pdf

DOCV 6212 (23.02.2010)

PREMIS (Premis extraordinaris de

Formació Professional)

ORDE 7/2010, de 16 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional, corresponents al curs 2008/2009. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/03/pdf/2010_2362.pdf

DOCV 6218 (03.03.2010)

DIRECTORS

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

DOCV 6222 (09.03.2010)

Page 15: NORMATIVA 0910

www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/09/pdf/2010_2613.pdf CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de març de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/10/pdf/2010_2736.pdf

DOCV 6223 (10.03.2010)

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ

PROFESSIONAL INICIAL

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2010, per la qual es modifica la Resolució de 5 de juny de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual es dicten instruccions relatives al final del curs 2008-2009 i per a l'organització i funcionament dels Programes de Qualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2009-2010. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/15/pdf/2010_2438.pdf

DOCV 6226 (15.03.2010)

CALENDARI I ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011 www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/18/pdf/2010_3056.pdf

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2010, de la directora territorial

DOCV 6229 (18.03.2010)

Page 16: NORMATIVA 0910

d'Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/18/pdf/2010_3058.pdf

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/18/pdf/2010_3061.pdf CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/23/pdf/2010_3182.pdf

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011 www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/23/pdf/2010_3184.pdf

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per

DOCV 6231 (23.03.2010)

Page 17: NORMATIVA 0910

al curs 2010/2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/23/pdf/2010_3186.pdf

CARNETS PROFESSIONALS

(autorització de cursos)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per al desenrotllament, durant el curs escolar 2009-2010, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació i la Conselleria d'Educació, per la qual s'encomana a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en esta reglamentació als centres educatius públics dependents d'esta l'última que realitzen les ensenyances de Formació Professional Específica que permeten l'accés als esmentats carnets. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/22/pdf/2010_3064.pdf

DOCV 6230 (22.03.2010)

CARNETS PROFESSIONALS

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2010, de la Direcció General d'Indústria i Innovació, per la qual s'incorpora un nou annex, relatiu al carnet d'instal�lador de línies d'alta tensió, a la Resolució de 20 de febrer de 2004, de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada, per la qual es fa llista i especificació dels títols de Formació Professional inclosos en l'estructura del sistema educatiu que acrediten el requisit de formació mínima necessària per a obtenir cada un dels carnets d'instal�lador o mantenidor autoritzat previstos en l'àmbit de la seguretat industrial.

DOCV 6233 (25.03.2010)

Page 18: NORMATIVA 0910

www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/25/pdf/2010_3229.pdf

LLOCS DE TREBALL DOCENT D’ESPECIAL

DIFICULTAT

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es classifiquen els llocs de treball docent d'especial dificultat de centres docents públics. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/08/pdf/2010_3389.pdf

DOCV 6241 (08.04.2010)

DETECCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES DOCENTS

(programa experimental)

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoca el Programa Experimental per a la Detecció de Bones Pràctiques Docents dirigides a l'èxit escolar, la seua difusió, aplicació i avaluació. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/12/pdf/2010_3930.pdf CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de març de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoca el Programa Experimental per a la Detecció de Bones Pràctiques Docents dirigides a l'èxit escolar, la seua difusió, aplicació i avaluació. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/23/pdf/2010_4449.pdf

DOCV 6243 (12.04.2010)

DOCV 6252 (23.04.2010)

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es modifiquen els annexos II, III i IV de l'Orde de 19 de maig de 2009, de la

DOCV 6245

Page 19: NORMATIVA 0910

PROFESSIONAL INICIAL

Conselleria d'Educació, en la que s'establix el procediment d'admissió d'alumnat en els Programes de Qualificació Professional Inicial finançats amb fons públics. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/14/pdf/2010_3987.pdf

(14.04.2010)

XARXA DE CENTRES

DE QUALITAT EDUCATIVA

ORDE 23/2010, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres docents no universitaris que pertanyen a la Xarxa de Centres de Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/16/pdf/2010_4098.pdf

DOCV 6247 (16.04.2010)

COMPENSACIÓ

EDUCATIVA PROA PASE

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la sol�licitud dels programes de compensació educativa i els programes PROA i PASE per al curs 2010-2011 www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/19/pdf/2010_3861.pdf

DOCV 6248 (19.04.2010)

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

(eTwinning)

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual es reconeix com a activitat de formació la participació del professorat en els projectes a través de la ferramenta eTwinning www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/22/pdf/2010_4152.pdf

DOCV 6251 (22.04.2010)

ORDE 1/2010, de 14 d'abril, de les conselleries d'Economia,

Page 20: NORMATIVA 0910

CONSELLS SOCIALS (Centres de Formació

Professional)

Hisenda i Ocupació i d'Educació, per la qual es regulen els consells socials dels centres integrats públics i privats concertats de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/26/pdf/2010_4484.pdf

DOCV 6253 (26.04.2010)

ATENCIÓ EXTRAORDINÀRIA I

REFORÇ (3r. i 4t. ESO)

ORDE 28/2010, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca i regula el funcionament del programa experimental d'atenció extraordinària i reforç, en els instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana durant el curs 2009-2010, fora de l'horari lectiu dirigit a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO amb dificultats en les matèries que s'especifiquen. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/26/pdf/2010_4478.pdf

DOCV 6253 (26.04.2010)

PROVA D’ACCÉS UNIVERSITARI

(PAU)

ORDE 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula en la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/30/pdf/2010_4773.pdf

DOCV 6257 (30.04.2010)

RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2010 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es determinen els

Page 21: NORMATIVA 0910

PROGRAMA

PLURILINGÜE

centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curso escolar 2010-2011 aplicaran un programa experimental plurilingüe en centres educatius públics d'Educació Infantil i Educació Primària. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/04/pdf/2010_4529.pdf

DOCV 6259 (04.05.2010)

CALENDARI ESCOLAR

RESOLUCIÓ de 22 d'abril del 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2010/2011 www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/06/pdf/2010_4854.pdf

DOCV 6261 (06.05.2010)

ABSENTISME I ABANDÓ ESCOLAR

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'establixen criteris i el procediment d'autorització del programa experimental per a previndre i reduir l'absentisme i l'abandó escolar prematur de l'alumnat en centres educatius de secundària durant el curs 2010-11. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/07/pdf/2010_5122.pdf

DOCV 6262 (07.05.2010)

PROFESSORAT RELIGIÓ

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2010, de la Direcció General de Personal, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica que presta servicis als centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/10/pdf/2010_5235.pdf

DOCV 6263 (10.05.2010)

Page 22: NORMATIVA 0910

HORARI ESCOLAR (programa

experimental)

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoca el programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2010-2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/10/pdf/2010_5124.pdf CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 d'abril de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoca el programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2010-2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/19/pdf/2010_5675.pdf

DOCV 6263 (10.05.2010)

DOCV 6270 (19.05.2010)

ENRIQUIMENT CURRICULAR I

ALUMNAT D’ALTES CAPACITATS

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoca el procés de selecció de projectes de centres públics que s'incorporaran al programa experimental i d'innovació educativa per a fomentar l'enriquiment curricular i atendre a l'alumnat d'altes capacitats durant el curs 2010-2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/10/pdf/2010_5123.pdf

DOCV 6263 (10.05.2010)

FORMACIÓ

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Projectes de Formació Permanent del Professorat en Centres

DOCV 6267

Page 23: NORMATIVA 0910

PERMANENT DEL PROFESSORAT

dependents de l'àmbit de gestió dependent de la Conselleria d'Educació. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/14/pdf/2010_5425.pdf

(14.05.2010)

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ

PROFESSIONAL INICIAL

RESOLUCIÓ de 5 de maig del 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2010/2011 www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/14/pdf/2010_5405.pdf

DOCV 6267 (14.05.2010)

CALENDARI I ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT

(Form. Profes. Grau Superior)

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2010, del director territorial d'Educació de Castelló, per la qual s'establix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, per a cursar ensenyances de Formació Professional de Grau Superior www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/25/pdf/2010_5943.pdf

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2010 del director territorial d'Educació d'Alacant, per la qual s'establix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, per a cursar ensenyances de Formació Professional de grau superior. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/25/pdf/2010_5944.pdf

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2010, de la directora territorial d'Educació de València, per la qual s'establix el calendari

DOCV 6274 (25.05.2010)

Page 24: NORMATIVA 0910

d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, per a cursar ensenyaments de Formació Professional de Grau Superior www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/25/pdf/2010_5945.pdf

ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT

(Form. Profes. Grau Superior)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'adapten els annexos I i II de l'Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la que es regula l'admissió de l'alumnat per a cursar ensenyances de Formació Professional de Grau Superior www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/25/pdf/2010_5942.pdf

DOCV 6274 (25.05.2010)

AULA DIDÀCTICA DE CULTURA CLÀSSICA

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'autoritza un programa experimental i d'innovació educativa per a la posada en funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt durant el curs 2010-2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/26/pdf/2010_5672.pdf

DOCV 6275 (26.05.2010)

ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT

(Ensenyaments Universitaris)

ORDE 51/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els procediments d'admissió a ensenyaments universitaris en la Comunitat Valenciana per al curs 2010/2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/06/11/pdf/2010_6502.pdf

DOCV 6287 (11.06.2010)

Page 25: NORMATIVA 0910

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ

PROFESSIONAL INICIAL

ORDE 60/2010 de 5 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial a la Comunitat Valenciana i l'Orde de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes que no l'hagen obtingut al finalitzar l'etapa. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/06/11/pdf/2010_6638.pdf

DOCV 6287 (11.06.2010)

EDUCARTE (Compensació

educativa-Primària)

ORDE 52/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el programa Educarte, per a la realització de projectes experimentals i d'innovació dirigits a la inserció educativa i social d'alumnat d'Educació Primària amb necessitats de compensació educativa a través de la formació artística en centres sostinguts amb fons públics per al curs 2010-2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/06/11/pdf/2010_6528.pdf

DOCV 6287 (11.06.2010)

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ

PROFESSIONAL INICIAL

RESOLUCIÓ de 7 de juny del 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la que es publica la modificació dels annexos X, XI i XII i l'addició de l'annex XVI a la resolució de 5 de juny de 2009 de la mateixa Direcció General, per la que es dicten instruccions relatives al final del curs 2008-2009 i per a l'organització i funcionament dels Programes de

DOCV 6289 (15.06.2010)

Page 26: NORMATIVA 0910

Qualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2009-2010 (DOCV núm. 6035 de 15.06.2009). www.docv.gva.es/portal/portal/2010/06/15/pdf/2010_6667.pdf

OPTATIVES

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2010-2011 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'educació secundària obligatòria. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/06/15/pdf/2010_6668.pdf

DOCV 6289 (15.06.2010)

OPTATIVES

ORDE 64/2010, de 16 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/06/29/pdf/2010_7296.pdf

DOCV 6299 (29.06.2010)

INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I

FUNCIONAMENT DELS CENTRES (Infantil i Primària)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i Formació Professional i de Personal, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de Segon Cicle i col�legis d'Educació Primària per al curs 2010-2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/07/09/pdf/2010_7801.pdf

DOCV 6307 (09.07.2010)

Page 27: NORMATIVA 0910

INSTRUCCIONS PER A L’ORDENACIÓ

ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DELS

CENTRES (ESO i Batxillerat)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2010-2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/07/09/pdf/2010_7802.pdf

DOCV 6307 (09.07.2010)

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ

PROFESSIONAL INICIAL

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels Programes de Qualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2010-2011. www.docv.gva.es/datos/2010/07/28/pdf/2010_8482.pdf

DOCV 6320 (28.07.2010)

CONVALIDACIONS I EXEMPCIÓ DE

MATÈRIES

ORDE 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a sol.licitar la convalidació i exempció de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/07/30/pdf/2010_8536.pdf

DOCV 6322 (30.07.2010)

Page 28: NORMATIVA 0910

CENTRES EDUCATIUS

INTEL·LIGENTS

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització i el funcionament del programa de pilotatge de centres educatius intel.ligents per al curs 2010-2011, en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, on s'impartisquen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/07/30/pdf/2010_8403.pdf

DOCV 6322 (30.07.2010)

MENJADOR

ORDE 73/2010, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual se suspén la vigència de l'Orde 47/2010, de 28 de maig, per la qual es regula el servici de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat www.docv.gva.es/portal/portal/2010/08/03/pdf/2010_8909.pdf

DOCV 6324 (03.08.2010)

INSTRUCCIONS PER

A L’ORDENACIÓ ACADÈMICA I

ORGANITZACIÓ DELS CENTRES

(Cicles Formatius)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2010-2011 impartisquen cicles formatius de Formació Professional. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/08/10/pdf/2010_9074.pdf

DOCV 6329 (10.08.2010)

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació,

Page 29: NORMATIVA 0910

ORIENTACIÓ

PROFESSIONAL (ESO)

per la qual es convoca i regula el funcionament del programa experimental d'orientació professional en instituts d'Educació Secundària, per a alumnat que finalitza l'educació bàsica, durant el curs 2010-2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/08/12/pdf/2010_8560.pdf

DOCV 6331 (12.08.2010)

PRODUCTES LACTIS (preus)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2010, de la Direcció General de Producció Agrària, per la qual s'establixen els preus màxims que hande pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2010-2011. www.docv.gva.es/portal/portal/2010/08/23/pdf/2010_8999.pdf

DOCV 6338 (23.08.2010)