Nieuwe business- en verdienmodellen in de praktijk

Click here to load reader

 • date post

  17-May-2015
 • Category

  Marketing

 • view

  275
 • download

  4

Embed Size (px)

description

De veranderende wereld geeft ook jou de vraag of er nieuwe verdien- en business modellen zijn die jouw werk of onderneming een nieuwe toekomst kunnen geven. Het voorbeeld is natuurlijk de muziekindustrie, van CD naar streaming muziek met alle gevolgen van dien. Wat betekent dat voor jouw business? Zijn er ook in jouw industrie bedreigingen en hoe herken je de kansen die een veranderende wereld jouw bedrijf kan bieden? Aan de hand van voorbeelden en toepassingen geeft Ment Kuiper een inspirerend webinar. Je kunt direct aan de slag met de nieuwe mogelijkheden.

Transcript of Nieuwe business- en verdienmodellen in de praktijk

 • 1. NieuweBusiness-en verdienmodellen MentKuiper 13januari2014

2. Bedenker en ontwikkelaar NextAcademy opleidingen Initiatiefnemer NextMarketeer Initiatiefnemer Trendsfactory Auteur van het jaarlijkse Trenddoc Adviseert bedrijven bij marketingvraagstukken Coacht marketeers Dagvoorzitter bij verschillende evenementen Regelmatig spreker op congressen Netwerker 3. Watgaanwedoen? Watzijnbusiness-enverdienmodellen? Stappenplan 4. Waaromisditonderwerpbelangrijk? Publiek Ondernemen 5. Veranderendpubliek 6. Veranderendondernemen 7. Een paar kleine ontwikkelingen 8. Vraag1 Watzijnvolgensjulliebusinessen verdienmodellen? 9. Waarpratenweeigenlijkover? DewijzewaaropeenorganisaGegeldverdient,noemenwe hetverdienmodelofhetbusinessmodel. Eenverdienmodelhoudtrekeningmetzoweldeopbrengsten-alsde kostenkantvandebusiness.Determbedrijfsmodelisookgangbaar. Devraag'waaropisonzewaardecreaGegebaseerd'isdeessenGevan businessmodellen.HiervindtuhandvaPen,inzichtenenvoorbeelden omuwbusinessmodelteverbeterenoftevernieuwenManagementsite.nl 10. Waarpratenweeigenlijkover Businessmodel Eenoverzichtvandesamenhangenmogelijkhedenvande processenteneindebedrijfsvoeringteopGmaliseren WaardeproposiGe Valuechain Segment Kostenstructuuretc Verdienmodel Hoevertaaljetoegevoegdewaardenaarinkomsten? 11. Vraag2 Wievanjulliewerktaanhetontwikkelenvan nieuwebusinessenverdienmodellen? Kunjeeenvoorbeeldgeven? 12. StappenvoornieuweBusinessen verdienmodellen Stap1 Stap2 Stap3 Stap4 Stap5 Stap6 Stap7Why,howandWhat Showmethemoney Eigeninbreng Partnerstrategie CalculaGe Verdienmodelbepalen OperaGonaliseren 13. Eenuitgangspunt Its not the strongest species that survive, Nor the most intelligent But the one most responsive to changesCharles Darwin 14. Stap1Why,HowandWhat Beeldvandevisieenmissie 15. Stap1Why,HowandWhat GeeWbeeldvandekaders DenkaanvisionairenbijvoorbeeldSteveJobs 16. Stap2Showmethemoney AandehandvanBusinessModellCanvas 17. key activities"value proposition"customer relationships"key partners"customer segments"cost structure"revenue streams"key resources"distribution channels"images by JAM" 18. Stap2Showmethemoney 19. Stap2Showmethemoney Segmenten Toegevoegdewaarde CRM kanalen 20. Customersegments Klantenzijnhethartvanelkebusiness Wiewiljebedienen? Segmenten:groepenvangelijkebehoeWen, gelijkgedragofanderekenmerken Alsbedrijfmoetjeduidelijkkiezenvoor welkesegmentenjewelgaatenvooral voorwelkesegmentenniet 21. Customersegments Kernvraag:forwhomarewecreaGng value? Echtverschillendegroependuiden Personas Gedragingen doelgroepen 22. ValueproposiGon EenvalueproposiGonmoetrelevanten onderscheidendzijn Toegevoegdewaardevoordeklant WatisonzebeloWe,waaromkunnenjuistwij datwaarmaken? 23. ValueproposiGon Kernvragen: Welkeproductenendienstenleverenwijvoordat segment? WatzijndebehoeWenvanonzeklantendiewij vervullen? WatisonzebeloWeaanhetsegment? Welkspeciekprobleemlossenwevoorzeop? 24. Stap3Eigeninbreng EigenproducGe Eigencapaciteit Opwelkewijzekunjedetoegevoegdewaarde leveren? 25. KeyResources Watzijndeprimairebronnenenprocessen waardeorganisaGeuitbestaat? Bestaansrechtvandeonderneming Huidig ToekomsGg Capaciteiten 26. KeyAcGviGes WelkeacGviteitenstaancentraal? Zijndatookdeprimaireprocessen? WelkeacGviteitonderscheidtjenu? 27. Stap4partnerstrategie Hoegajedetoegevoegdewaarderealiseren? 28. KeyPartners Hoegaanwedatdoen? Zelf? Samenwerkingaangaan? Hoekunjesamenwerken? 29. Stap5CalculaGe Kostenstructuur Kostenopbouw 30. Stap6Verdienmodellenbepalen Hoekunnenwedetoegevoegdewaarde vertalennaarinkomsten? 31. Stap7OperaGonaliseren Metbehulpvanverschillendeinvalshoeken 32. Stap7OperaGonaliseren OGSMmodel 33. Stap7OperaGonaliseren Vanuitdeklant 34. Wathebbenwegedaan? Watzijnbusiness-enverdienmodellen? Stappenplan 35. StappenvoornieuweBusinessen verdienmodellen Stap1 Stap2 Stap3 Stap4 Stap5 Stap6 Stap7Why,howandWhat Showmethemoney Eigeninbreng Partnerstrategie CalculaGe Verdienmodelbepalen OperaGonaliseren 36. 2voorbeelden BehoeWevanauteurversusuitgever SGjgendevraagnaarlogisGekprobleembij onlinewinkelen 37. WaarlooptdeprakGjktegenaan?Bron:Trenddoc2014 38. Meerweten? InvoorjaarverschijnteenboekvanEgbertJanvanBelen MentKuiperoverhetschrijvenvanplannenmetdaarin opgenomenditonderwerp. Mailinfo@achterhoekbusinessschool.nlalsjeopdehoogte gehoudenwiltworden. Ikgeefzelftweedaagseoverontwikkelenbusinessen verdienmodellen.Meerinfo?Mailmentkuiper@me.com Kijkopwww.achterhoekbusinessschool.nl Schrijvenvanplannen,tweedaagsetrainingmetcoaching hPp://www.idmk.nl/online-markeGngplan/ Vraagindividuelebegeleiding/coachingaan(alvanaf1uur) 39. Vragen? @ment31 0629065098 mentkuiper@me.com