MAPPING AV LOVER/REGLER · PDF file §16.1.: Org av kundebehandling: kundene behandles av...

Click here to load reader

 • date post

  11-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MAPPING AV LOVER/REGLER · PDF file §16.1.: Org av kundebehandling: kundene behandles av...

 • Mapping av regelverk Finans Q2 2018

  MAPPING AV LOVER/REGLER

  RÅDGIVNING

  OG ANNEN KUNDEBEHANDLING

  INNEN FINANS

  Q4/2018

  Finansnæringens autorisasjonsordninger

  (FinAut)

  Dokumentet oppdateres løpende (denne utgave oppdatert pr. 26.02 2019)

  Tips! Søk i PDF-dokumentet:

  • Hold pekeren på musen på toppen av dokumentet.

  • Trykk Ctrl + F.

  • Fyll inn ordet du vil søke etter i boksen

  • Trykk på søk.

 • TEMA LOVER/REGLER ETC. INNHOLD STATUS FUNKSJON RELEVANS

  2

  INNLEDNING

  Overvåking av regelverksutviklingen i EU og Norge

  Det skjer en kontinuerlig utvikling av regelverk forbrukerbeskyttelse, rådgivningskompetanse og kompetansestandarder og som er av stor betydning for FinAut

  og medlemsbedriftene. FinAut må ha god kunnskap om denne regelverksutviklingen. Dette er forutsetningen for å sikre at videreutviklingen av fagplaner og

  godkjennings-/autorisasjonsordninger går i riktig retning, og at endringer innfases i rett tid.

  Hensikt med mappingen

  Mappingen inneholder en oversikt over relevante lover/forskrifter innen sparing/plassering/investering, kreditt og forsikring, og fokuserer på regler knyttet til

  informasjon, rådgivning og forbrukervern. Hensikten er å gi en oversikt over de viktigste lover og regler som er vedtatt eller som er i arbeid, til høring eller i

  beslutningsprosess. Mappingen danner grunnlag for innspill til FinAut’s styre og ulike fagråd.

  Kilder

  • Lov-/regelverksutvikling i EU og Norge

  • Rundskriv, veiledninger, rapporter, merknader (ulike tilsyn)

  • Domsavsigelser

  • Avtaler og normer i bransjen

  Oppbygning

  Del 1 Oversikt: består en relativt utfyllende oversikt over viktige lover og regler (vedtatt eller i utvikling), inndelt etter hovedkategorier av produkter.

  Del 2 Prosess: består av en kortfattet oversikt lover som er i utvikling i hhv EU og Norge, og som må følges særskilt.

  Hver av delene består av ulike kapitler, inndelt etter sektorer/forretningsdimensjoner innen bransjen (verdipapir, forsikring, kreditt), samt eget kapittel for

  finansbransjen generelt og forbrukervern. På grunn av utviklingen innen teknologi og digitalisering innen bransjen, er dette skilt ut som et eget kapittel.

  Oppdateringer og publisering

  Oppdatert mapping legges ut hvert kvartal. Oppdateringer angis med dato for når de er oppdatert. Nye oppdateringer siden sist publisering markeres med dato i

  rød skrift. Mappingen må leses som et arbeidsdokument som er i utvikling, og FinAut kan ikke garantere for at den er komplett eller oppdatert til enhver tid. Alle

  innspill til feil, mangler eller forslag til oppdateringer mottas med takk, og sendes til [email protected] - det vil bidra til økt kvalitet. Mappingen publiseres på

  FinAuts nettsider (https://www.finaut.no/organisering/radgivende-regelverksutvalg/)

 • TEMA LOVER/REGLER ETC. INNHOLD STATUS FUNKSJON RELEVANS

  3

  INNHOLD

  DEL 1: OVERSIKT

  1.1. Generelt finans og forbrukervern s. 4-22

  1.2. Betalingstjeneste, teknologi og digitalisering s. 23-30

  1.3. Verdipapir, sparing, plassering s. 31-48

  1.4. Forsikring s. 49-59

  1.5. Kreditt s. 60-70

  DEL 2: I PROSESS (fra Del 1: Oversikt)

  2.1. Regelverk i prosess i EU/internasjonalt s. 71-77

  2.1. Regelverk i prosess i Norge s. 78-100

 • TEMA LOVER/REGLER ETC. INNHOLD STATUS FUNKSJON RELEVANS

  4

  1.1. REGELVERK FINANSBRANSJE GENERELT OG FORBRUKERVERN

 • TEMA LOVER/REGLER ETC. INNHOLD STATUS FUNKSJON RELEVANS

  5

  TEMA LOVER/REGLER

  ETC.

  INNHOLD STATUS FUNKSJON REL.

  1-3

  Tilsyn

  Finans-

  tilsynet

  Strategi

  2019-2022

  Strategi Fianstilsynet Forbrukervern – ett av seks delmål.

  «Krav til informasjon og rådgivning ved salg av verdipapirfond og andre spareprodukter er nødvendig for å sikre at kundene kan ta gode valg. Kravene til finansielle rådgiveres markedsatferd økes gjennom innføring av en rekke nye regler på området. Pensjonsprodukter med investeringsvalg overtar gradvis markedet, og kundene får et større ansvar for hvordan pensjonsmidlene forvaltes. Behovet for informasjon om risiko og avkastningsmuligheter ved ulike alternativ øker. En økt andel av salget av finansielle produkter foregår på internett med automatiserte løsninger. Tilsyn med salg av finansielle produkter blir en stadig viktigere del av Finanstilsynets aktiviteter.» Mappet 22.02.2019

  EBAs

  annual

  work

  program

  me for

  2019

  Strategi EBA In 2019, the EBA will focus on five high level priorities:

  leading the Basel III implementation in the EU;

  understanding risks and opportunities arising from financial innovation;

  collecting, disseminating and analysing banking data;

  ensuring a smooth relocation of the EBA to Paris; and

  fostering the increase of the loss-absorbing capacity of the EU banking system.

  Mappet 29.01.2019

  EBA

  FinTech

  https://ec.europa.eu/info

  /index_en

  The European Commission’s action plan on Fintech

  FinTech Roadmap

  Mappet 29.01.2019

  Tilsyn

  Finans-

  ielle

  tjenester

  forordning 1093/2010

  (EBA), forordning

  1094/2010 (EIOPA),

  forordning 1095/2010

  (ESMA), forordning

  345/2013 (EUVECA),

  forordning 346/2013

  (EUSEF), forordning

  600/2014 (MIFIR),

  forordning 2015/760

  (ELTIF), forordning

  2016/1011 (benchmark),

  forordning 2017/1129

  (prospekt).

  EU-kommisjonen har foreslått endringer i rollen og oppgavene som tilligger EUs

  finanstilsynsmyndigheter EBA (bank), ESMA (verdipapir), EIOPA (forsikring og pensjon) og

  ESRB (makrotilsyn). Kommisjonen foreslår at EUs finanstilsyn skal få ytterligere fullmakter og

  virkemidler for å samordne tilsynspraksis i Europa. I tillegg vil ESMA få direkte tilsynsansvar for

  flere typer foretak og produkter. Videre foreslås endringer i EU-tilsynenes organisering og styring,

  og en ny finansieringsløsning.

  Kommisjonen viser til at formålet med forslaget er å oppnå mer enhetlig tilsynspraksis gjennom

  mer sentralisert, uavhengig og handlekraftig tilsyn på europeisk nivå. Forslaget skal bygge opp

  under målet om mer integrerte markeder og en felles finansiell union, bestående av bankunionen og

  kapitalmarkedsunionen. Kommisjonens ambisjon er å legge til rette for utviklingen av ett

  kapitalmarkedstilsyn.

  Mappet 29.01.2019

  Europa-

  parlament

  et og

  Rådet

  diskuterer

  https://ec.europa.eu/info/index_en https://ec.europa.eu/info/index_en

 • TEMA LOVER/REGLER ETC. INNHOLD STATUS FUNKSJON RELEVANS

  6

  UNEP FI

  Bærekraft

  Samfunnsansvar

  FN

  Parisavtalen

  https://www.unepfi.org

  United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI)

  Principles for responsible banking:

  As society’s expectations change, banks must be transparent and clear about how their products and

  services will create value for their customers, clients, investors, as well as society. The Principles

  for Responsible Banking will help any bank – whatever its starting point – to align its business

  strategy with society’s goals.

  The Principles provide the framework for the sustainable banking system of the future, and help the

  industry to demonstrate how it makes a positive contribution to society.

  They will accelerate the banking industry’s contribution to achieving society’s goals as expressed

  in the Sustainable Development Goals and the Paris Climate Agreement.

  The Principles are open for consultation until 31 May 2019.

  Mappet 26.02.2019

  Teknologi

  Arbeidsliv

  Finans-

  næringen

  FinAut

  Etikk

  Rapport:

  Fremtidens arbeidsliv i

  finansnæringen

  Publisert 13.09.2018 av

  Finans Norge

  Denne rapporten belyser noen sentrale problemstillinger knyttet til digitalisering og fremtidens

  arbeidsliv i finans. Vi gir en nærmere beskrivelse av digitaliseringens andre bølge, samtidig som vi

  skuer til relevant litteratur og analyserer hvordan utviklingen vil påvirke samfunnet generelt, og

  finansnæringen spesielt.

  s.34: Utvikling av høy etisk rådgivning i en digitalisert verden, ivaretas av datterselskapet FinAut.

  Mappet 29.01.2019

  Utlevering

  av

  opplysnin

  ger fra

  Folke-

  registeret

  Finansforetaksloven

  § 16-2

  Finansdepartementet foreslår endringer i finansforetaksloven om utlevering av opplysninger fra

  Folkeregisteret til finansforetak. En slik endring vil forenkle prosessen med å innhente