Jovan Mirkovic

download Jovan Mirkovic

of 556

 • date post

  10-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  257
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Jovan Mirkovic

 • OBJAVLJENI IZVORI I LITERATURA O JASENOVAKIM LOGORIMA

  Sestri Dragici,

  ubijenoj u ponovljenom zloinu

  1. maja 1995.

 • Jovan Mirkovi: OBJAVLJENI IZVORI I LITERATURA O JASENOVAKIM LOGORIMA

  2

  Impresum tampanog izdanja iz 2000. godine:

  Izdavai:

  GrafoMark, Laktai

  Besjeda, Banja Luka

  Muzej rtava genocida, Beograd

  Urednik

  NENAD NOVAKOVI

  Recenzent

  Akademik MILORAD EKMEI

  Tehniki urednik i kompjuterska obrada:

  SINIA MENJI

  Lektura

  GORDANA STEVANOVI TORNJANSKI

  Korektura DOROTEJ MIRKOVI

  tamparija: GrafoMark, Laktai Tira: 500

 • Jovan Mirkovi: OBJAVLJENI IZVORI I LITERATURA O JASENOVAKIM LOGORIMA

  3

  Jovan Mirkovi

  OBJAVLJENI IZVORI I LITERATURA

  O JASENOVAKIM

  LOGORIMA

  Elektronsko izdanje Beograd, 2005. (po tampanom izdanju iz 2000.)

 • Jovan Mirkovi: OBJAVLJENI IZVORI I LITERATURA O JASENOVAKIM LOGORIMA

  4

  SADRAJ

  Umesto predgovora (Sistem jasenovakih koncentracionih logora).............................. 6 Uvod 21 Koriene bibliografije, bibliografski iskazi i prilozi bibliografiji 23 I Objavljeni izvori (dokumenta) 37 II Memoarska literatura. 117 l. Posebna izdanja... 118 2. lanci. 131

  a) lanci u zbornicima 131 b) lanci u tampi 145

  III Nauni radovi, istoriografska i druga publicistika. 156 1. Opti pregledi istorije... 158 2. Enciklopedije i leksikoni.. 164 3. Studije i struni prilozi.. 173

  a) Struni i nauno-popularni prikazi logora...... 174 b) Studije i prilozi izuavanju pojedinih pitanja o jasenovakim logorima.......................................................................................... 184 c) Studije i prilozi izuavanju relevantnih tema i druga istoriografska

  publicistika. 233 4. Regionalna i lokalna istoriografija............... 295

  IV Knjievnost i film...... 329 1. Beletristika.. 329 2. Film. 334

  Zakljuak..... 336 Conclusion............................................................................................................... 342

  Grafiki prikazi analize objavljenih izvora i literature. 346 Bibliografija objavljenih izvora i literature o jasenovakim logorima..................... 372

  1. Objavljeni izvori (dokumenta).. ................ 372 2. Knjige..................... 380

  lanci.. ....................... 435 Popis korienih bibliografija, bibliografskih iskaza i priloga o bibliografiji.. 515 Imenski indeks 520 Geografski indeks.................. 535 Indeks drugih pojmova.. 542 Popis skraenica............... 549 Beleka o autoru....................................................................................................... 554

 • Jovan Mirkovi: OBJAVLJENI IZVORI I LITERATURA O JASENOVAKIM LOGORIMA

  5

 • Jovan Mirkovi: OBJAVLJENI IZVORI I LITERATURA O JASENOVAKIM LOGORIMA

  6

  UMESTO PREDGOVORA

  (SISTEM JASENOVAKIH KONCENTRACIONIH LOGORA)

  A nas Gospode svakog dana razapinju

  na ovaj krst jasenovaki. (ore Radii OI TRAVA)

  Na teritoriji Jugoslavije u II svetskom ratu postojao je 71 koncentracioni i sabirni

  logor i 329 istranih i drugih zatvora. Jugosloveni su bili zatoeni i u 69 razliitih logora

  van granica Jugoslavije.1

  Koncentracioni logor Jasenovac je po broju ubijenih zatoenika bio najvee gubili-

  te na tlu Jugoslavije. Od 1 706 0002 izgubljenih ivota u ratu3 nekoliko stotina hiljada je

  ubijeno u Jasenovcu.4

  1Nikola ivkovi, Pitanja za dalja istraivanja, "Nae teme", 9/1986, 1312-1314, na str. 1312; Isti, Antun

  Mileti, Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945, Dokumenata, VIG, 1/1986, 333-335. Branislava Milo-

  evi: Prezentacija Spomen-podruja - muzeja koncentracionih logora, Okrugli stol Jasenovac 1986, Jase-

  novac, Spomen podruje, s.a., 274. 2Ljudske i materijalne rtve u ratnom naporu 1941-1945. Reparaciona komisija pri vladi FNRJ, Beograd,

  (1946.), 9. 3O stvarnim ratnim gubicima vidi i druga miljenja: Koovi, rtve Drugog svetskog rata u Jugoslaviji

  (1,014.000), erjavi, Gubici stanovnitva Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu, (1 027 000). O broju od

  1,700.000 vidi i: Vladeta Vukovi, rtve rata, Naa re, London, br. 368, oktobar 1985. (prema: Ljubo

  Boban, Kontraverze iz povijesti Jugoslavije, 2 /dalje: Kontraverze, kolska knjiga, Stvarnost, Zagreb, 1989,

  409-412); ivotije orevi, Gubici stanovnitva Jugoslavije u Drugom svetskom ratu (1 838 000). 4Anelko Barbi:, Prilozi problematici istraivanja rtava u KCL Jasenovac od 1941. do 1945. Slavonski po-

  vijesni zbornik (dalje: SPZ), 25 (1988.) 1-2, 81-97. Isti, Metode muenja i oblici likvidacije u KCL Jaseno-

  vac, Zbornik CDISB, 22 (1985.) 1, 153-178, nap. 2, str. 154-155. Barbi, posebno u prvom prilogu, navodi

  podatke u literaturi o broju rtava, a koji se kreu u relaciji od 400 000 do 800 000. Najee se navodi poda-

  tak o 700 000 stradalih. Ima i minimizatora koji govore o 40 000 (kardinal Kuhari na komemorativnoj misi

  za Alojzija Stepinca 10.2.1981; I. Supek i F. Tuman: 50 000; (prema: Antun Mileti, Koncentracioni logor

  Jasenovac 1941-1945, Dokumenta, knj. 1, nap. 11, str. 38; vidi i nap. u ovom radu: 809 i 815, pa do onih koji

  govore preko 1 000 000 (Terzi, Bulatovi i dr., vidi nap. 817 i 1020. I jedni i drugi istiu u prvi plan rtve

  svoje nacionalne pripadnosti.

 • Jovan Mirkovi: OBJAVLJENI IZVORI I LITERATURA O JASENOVAKIM LOGORIMA

  7

  Okupacijom Jugoslavije nacistika Nemaka i faistika Italija osnivaju ustaku kvi-

  slinku tvorevinu, proglaenu pod imenom: Nezavisna Drava Hrvatska.

  Od uspostave NDH zapoeo je organizovani teror protiv stanovnitva sa svim ele-

  mentima zloina protiv ovenosti i ratnog zloina.5 Ve u prvim danima ove dravne

  tvorevine, osim terora tzv. "divljih ustaa", ustvari formacija proizalih iz organizacija

  "Katolike akcije", odnosno "iste katolike akcije" nadbiskupa Stepinca i Vatikana

  ("Kriari" i dr.), vri se organizovani teror.6 Donoenjem niza zakonskih odredbi ustaka

  5 O definiciji zloina protiv ovenosti i ratnih zloina vidi: Nirnberka presuda, Arhiv za pravne drutvene

  nauke, Beograd, 1946, str. 14. i 20-21. Vidi i: Zloin protiv ovenosti i meunarodnog prava, Nirnberka

  presuda i dokumenti o genocidu, Beograd, Slubeni list SRJ, 1992; i: Aleksandar Ignjatovi, Genocid u meu-

  narodnom i nacionalnom krivinom pravu, NIU Vojska, Beograd, 1992. 6 "Ranije kriarske organizacije su postale vojni odredi ove nove katolike organizacije ("iste katolike

  akcije, nap. JM) i one su 12. aprila 1941. preuzele vlast i od nadbiskupa dobile blagoslov. Tek posle toga je

  nastala redovna ustaka vojna formacija voena od ljudi koji su doli iz inostranstva." (Milorad Ekmei,

  Crkva i nacija kod Hrvata, u: Isti, Ogledi iz istorije, Beograd, JP Slubeni list SRJ, 1999, 111-147, na str.

  138.). Upravo ove formacije lokalnih milicija vre masovne zloine i genocid 1941. godine. Formiraju se od

  pripadnika organizacija "Katolike akcije", odnosno "iste katolike akcije", koju 1936. stvara Stepinac radi

  prevazilaenja dotadanjeg frakcionatva u "Katolikoj akciji" ("Kriari", "Domagoj"). Ove formacije,

  najee, neuniformisanih lica, vre masakre nad svojim pravoslavnim komijama, u svojim i oblinjim

  selima. Da bi se prikrili pravi inicijatori i organizatori pogroma, zloini se pripisuju tzv. "divljim ustaama",

  lokalnim milicijama izvan kontrole. injenica je, niti su to bile formacije izvan kontrole, niti su inile

  neplanirane radnje, a napose ne i radnje spontanog revolucionarnog zanosa, ve naprotiv, dobro osmiljene i

  ideoloki pripremljene pogrome na verskoj i nacionalnoj osnovi. Da se radi, ne samo o organizovanom teroru

  i nasilnom pokatoliavanju pravoslavnog stanovnitva, ve i o planiranom genocidu, potvruje i izvetaj

  italijanske vojne obavetajne slube, koja je otkrila nalog Glavnog ustakog stana lokalnim ustakim vlastima,

  da se na podruju koje je trebala reokupirati italijanska vojska, izvri masakriranje pravoslavnog stanovnitva

  i nasele katolike i muslimanske porodice. Izvod iz izvetaja italijanske obavetajne slube citira Ekmei,

  (o.c. 139-140.) prema Oddone Talpo Dalmazia, Una cronaca per la storia (1941), Roma, "Stato magiore

  dell'Esercito, Ufficio storico", 1985, 616: "Glavni ustaki stan je naredio da se sve od 31. avgusta do

  zakljuno 6. septembra mora okonati ienje pravoslavnih na teritoriji pod naom okupacijom i da se

  zakljuno do tog datuma sela, ivotinje i zemljita koja pripadaju pravoslavnima moraju predati u vlasnitvo

  muslimanskih i hrvatskih porodica", te da ustae ele da sve Srbe "jednom za uvek odstrane putem

  istrebljenja."

 • Jovan Mirkovi: OBJAVLJENI IZVORI I LITERATURA O JASENOVAKIM LOGORIMA

  8

  vlast formalnopravnim propisima ozakonjuje sistem terora.7 U organizovani sistem terora

  spadaju i koncentracioni logori.

  Ustae su organizovale "itavu skalu razliitih sabiralita i logora ve prema svrsi

  za koju su bili namjenjeni".8 Iako je tek 25.11.1941. formalno donesena "Zakonska odredba

  o upuivanju nepoudnih i pogibeljnih osoba na prisilni boravak u sabirne i radne logore" 9 mnogi od "logora smrti" ve su postojali, pa ak bili i likvidirani (Slana i Metajna na Pa-

  gu, "Danica" u Koprivnici, Jadovno kod Gospia, Kruica kod Travnika). "Prve koncen-

  tracione logore Paveli je preuzeo od Banovine Hrvatske i biveg jugoslavenskog rei-

  ma",10 a prvi koga ustae formiraju polovinom aprila 1941. godine je "Danica" u Koprivni-