HARMONIZACIJA STVARNOG PRAVA U REPUBLICI MAKEDONIJI

Click here to load reader

download HARMONIZACIJA STVARNOG PRAVA U REPUBLICI MAKEDONIJI

of 25

 • date post

  01-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HARMONIZACIJA STVARNOG PRAVA U REPUBLICI MAKEDONIJI

 • R. ivkovska, T. Preska, Harmonizacija stvarnog prava u Republici Makedoniji, Zbornik radova Harmonizacija graanskog prava u regionu, 2013, str. 167191.

  167

  UDK/UDC 347.2

  Prof. dr Rodna ivkovska Doc. dr Tina Preska Pravni fakultet Justinijan Prvi u Skoplju

  HARMONIZACIJA STVARNOG PRAVA U REPUBLICI MAKEDONIJI

  Makedonsko pravo u oblasti stvarnopravnih odnosa ureeno je Zakonom

  o pravu svojine i drugim stvarnim pravima i posebnim zakonima koji ureuju pojedine delove stvarnog prava.

  Posebni zakoni koji reguliu pojedine delove stvarnog prava mogu se po-deliti u etiri grupe:

  1. Posebni zakoni koji ureuju pravni reim pojedinih stvari; 2. Posebni zakoni koji ureuju pojedine oblike prava svojine; 3. Posebni zakoni koji ureuju razliite naine sticanja prava svojine; 4. Posebni zakoni koji ureuju ostala stvarna prava; 5. Posebni zakoni koji ureuju registraciju stvarnih prava u katastru ne-

  pokretnosti. Grupa posebnih zakona koji ureuju pravni reim pojedinih stvari sastoji

  se od zakona kojima se ureuju stvari od opteg interesa, stvari u optoj upo-trebi, brodovi, vazduhoplovi i stanovi kao predmet prava svojine i drugih stv-arnih prava: Zakon o poljoprivrednom zemljitu, Zakon o graevinskom zem-ljitu, Zakon o umama, Zakon o zatiti kulturnog naslea, Zakon o panjaci-ma, Zakon o vodama, Zakon o javnim putevima, Zakon o grobljima i pogreb-nim uslugama, Zakon o unutranjoj plovidbi, Zakon o obligacionim i stvarnim pravima u vazdunom saobraaju, Zakon o stanovanju, itd.

  Posebni zakoni koji ureuju pojedine oblike svojine su: Zakon o korien-ju i raspolaganju stvarima dravnih organa, Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o trgovakim drutvima.

  Posebni zakoni koji ureuju razliite naine sticanja prava svojine su: Za-kon o denacionalizaciji, Zakon o eksproprijaciji, Zakon o privatizaciji i dugo-ronom zakupu graevinskog zemljita u dravnoj svojini, Zakon o ekspropri-

  Rodna ivkovska, r.zivkovska@yahoo.com.

 • R. ivkovska, T. Preska, Harmonizacija stvarnog prava u Republici Makedoniji, Zbornik radova Harmonizacija graanskog prava u regionu, 2013, str. 167191.

  168

  jaciji, Zakon o graenju, Zakon postupanju sa bespravno izgraenim objekti-ma i Krivini zakonik.

  Posebni zakon koji regulie registraciju prava svojine i drugih stvarnih prava u katastru nepokretnosti je Zakon o katastru nepokretnosti.

  Analiza sistema stvarnih prava u Republici Makedoniji u ovom radu poka-zala je da postoje brojne neusaglaenosti izmeu Zakona o svojini i posebnih zakona koji ureuju stvarnopravne odnose, i to: 1. Neusaglaenosti izmeu opteg Zakona o svojini i drugim stvarnim pravima i posebnih zakona koji ureuju pravni reim stvari od opteg interesa u R. Makedoniji; 2. Neusagla-enosti izmeu Zakona o svojini i drugim stvarnim pravima i posebnih zakona koji ureuju pravni reim pojedinih stvari kao to su stanovi, brodovi i vazdu-hoplovi; 3. Neusaglaenosti izmeu Zakona o svojini i drugim stvarnim pravi-ma i posebnim zakonima koji ureuju razliite naine sticanja prava svojine; 4. Neusaglaenost izmeu Zakona o svojini i ostalim stvarnim pravima sa po-sebnim zakonom koji ureuje registraciju prava svojine i drugih stvarnih pra-va na nepokretnostima u katastru nepokretnosti (Zakon o katastru nepokretno-sti) i 5. Neusaglaenosti izmeu terminologije koja se koristi u Zakonu o svoji-ni i drugim stvarnim pravima i posebnim zakonima.

  U lanku se takoe ukazuje da makedonsko stvarno pravo ima problem nedovoljnog ureenja pojedinih stvarnopravnih instituta kao to su: pravo du-goronog zakupa na poljoprivrednom zemljitu, budue stvari kao predmet prava svojine i drugih stvarnih prava, infrastrukturni objekti kao posebna vr-sta stvari, itd.

  Autori su miljenja da bi proces harmonizacije makedonskog stvarnog prava trebalo da pone izmenama Zakona o svojini i drugim stvarnim pravi-ma. Takoe su neophodne izmene posebnih zakona kako bi se uskladili sa Za-konom o svojini i drugim stvarnim pravima i meusobno.

  Zakljuak je autora da postoji potreba za harmonizacijom stvarnog prava u Republici Makedoniji, koja treba da bude sprovedena pre ili tokom kodifika-cije graanskog prava.

  Kljune rei: Stvarno pravo; Pravo svojine; Druga stvarna prava; Harmoniza-cija.

  1. UVOD

  Proces kodifikacije makedonskog graanskog prava zapoeo je 2011. godine kada je Vlada Republike Makedonije donela Odluku o formiranju Komisije za izradu Graanskog zakonika Republike Makedonije.1 Komisi-ju sainjavaju eminentni profesori svih oblasti prava, meu kojima i autor-ka ovog naunog rada prof. dr Rodna ivkovska. Rad Komisije u pogledu

  1 Odluka o formiranju komisije za izradu Graanskog zakonika Republike Makedonije,

  Sl. vesnik na RM, br. 4/11.

 • R. ivkovska, T. Preska, Harmonizacija stvarnog prava u Republici Makedoniji, Zbornik radova Harmonizacija graanskog prava u regionu, 2013, str. 167191.

  169

  kodifikacije makedonskog graanskog prava zapoeo je istraivanjima i analizama stanja u pravnom sistemu Republike Makedonije, kao i anali-zom komparativnog prava zemalja lanica Evropske unije koje ve imaju donete graanske kodekse (Francuska, Italija, Nemaka i dr.). Ova istrai-vanja i analize bili su neophodni zbog sakupljanja podataka za stanje u pravnom sistemu R. Makedonije, kako bi se na osnovu tih saznanja plani-rali dalji koraci u pripremi pravnog kodeksa R. Makedonije.

  Predmet pomenutih istraivanja bilo je i stvarno pravo Republike Ma-kedonije, koje predstavlja sloen sistem sainjen od mnotva pravnih pro-pisa. Pored Zakona o svojini i drugim stvarnim pravima iz 2001. godine,2 stvarnopravni sistem Republike Makedonije ini i vie posebnih zakona koji ureuju odreene segmente stvarnopravnih odnosa. Analiza ovih prav-nih propisa pokazala je da postoji velika neusaglaenost izmeu opteg za-kona i posebnih zakona, kao i neusaglaenost izmeu samih posebnih za-kona koji ureuju odreene delove stvarnog prava. Analiza je, takoe, po-kazala da postoji potreba da se pojedini stvarnopravni instituti reguliu pre-ciznije, kao to su: gradnja kao originarni nain sticanja prava svojine, bu-due stvari kao objekt stvarnopravnih odnosa, pravo zaloge kao stvarno su-bjektivno pravo, stvarno pravo dugoronog zakupa poljoprivrednog zem-ljita i dr. Neusaglaenost izmeu pravnih propisa, kao i potreba precizni-jeg ureenja odreenih stvarnopravnih instituta svakako da predstavljaju smetnju na putu ka kodifikaciji graanskog prava. Zbog toga, opti zaklju-ak koji je proizaao iz detaljnih istraivanja i analiza u oblasti stvarnog prava, jeste da u pravnom sistemu R. Makedonije prvo postoji potreba da se pristupi harmonizaciji stvarnog prava koja e prethoditi, ili e se odvijati paralelno sa kodifikacijom graanskog prava.

  U ovom naunom radu ukratko e biti predstavljen stvarnopravni si-stem Republike Makedonije Zakon o svojini i drugim stvarnim pravima kao i posebni zakoni koji ureuju stvarnopravne odnose. Zatim, bie izlo-ene neke od brojnih neusaglaenosti izmeu ovih pravnih propisa, kao i mogunosti za njihovu harmonizaciju.

  2. STVARNOPRAVNI SISTEM REPUBLIKE MAKEDONIJE

  Stvarnopravni sistem Republike Makedonije, kao to je ve reeno, sa-injavaju opti Zakon o svojini i drugim stvarnim pravima i posebni zakoni koji ureuju dijelove stvarnog prava. Veina posebnih zakona kojima se ureuju stvarnopravni odnosi mogu se svrstati u nekoliko grupa. Re je o sledeim skupinama: a) posebni zakoni koji ureuju pravni reim stvari, b) posebni zakoni koji ureuju odreene oblike prava svojine, c) posebni za-

  2 Zakon o svojini i drugim stvarnim pravima, Sl. vesnik na RM, br. 18/01, 92/08, 139/09 i 35/10.

 • R. ivkovska, T. Preska, Harmonizacija stvarnog prava u Republici Makedoniji, Zbornik radova Harmonizacija graanskog prava u regionu, 2013, str. 167191.

  170

  koni koji ureuju posebne naine sticanja prava svojine, d) posebni zakoni koji ureuju druga stvarna prava, i e) posebni zakon koji ureuje upis pra-va svojine i drugih stvarnih prava u javnoj knjizi za upisivanje prava na ne-pokretnosti katastar nepokretnosti.

  U tekstu koji sledi, bie predstavljen Zakon o svojini i drugim stvar-nim pravima (naslov 1.1.), te posebni zakoni koji ureuju delove stvarnog prava (naslov 1.2.).

  2.1. Zakon o svojini i drugim stvarnim pravima

  Zakon o svojini i drugim stvarnim pravima donet je 20. februara 2001. godine, a poeo se primenjivati est meseci kasnije, u septembru 2001. go-dine. Razlog dugog vacatio legis-a, prema miljenju pravnih teoretiara bio je u tome to ovaj Zakon predstavlja prvi kodifikacijski akt iz oblasti stvarnog prava koji je uneo znaajne novine u pogledu ureenja stvarno-pravnih odnosa u Republici Makedoniji, te za ije je sprovoenje bilo po-trebno due vreme.3

  Cilj donoenja Zakona o svojini i drugim stvarnim pravima bio je stva-ranje savremenog stvarnopravnog sistema u Republici Makedoniji koji e biti usaglaen sa novim ustavnopravnim sistemom, iji su temelji bili utvr-eni Ustavom Republike Makedonije iz 1991. godine. Prilikom izrade za-kona, bili su uzeti u obzir, prije svega, domai propisi Ustav Republike Makedonije4 kao i pozitivnopravni propisi doneti u periodu posle 1991. go-dine. Pritom, u Zakon o svojini i drugim stvarnim pravima unesene su stvarnopravne odredbe koje su u to vreme bile sastavni deo posebnih zako-na: Zakona o nasleivanju,5 Zakona o porodici6 i Zakona o stanovanju.7 Na izradu Zakona o svojini i drugim stvarnim pravima, uticaj je imao i stari Zakon o osnovnim svojinskopravnim odnosima.8 U izradi Zakona uticaja je imalo i komparativno pravo: hrvatski Zakon o svojini i drugim stvarnim pravima iz 1996. godine, Francuski graanski zakonik, Nemaki graanski zakonik, vajcarski graanski zakonik i dr.

  Zakon o svoji