Pravna klinika iz stvarnog i zemljišno knjižnog prava

Click here to load reader

 • date post

  02-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pravna klinika iz stvarnog i zemljišno knjižnog prava

Pravna klinika iz stvarnog i zemljišno-knjinog prava prof. dr. Meliha Povlakiprof. dr. Meliha Povlaki
AS 16.03. i 23.03.2020.
Peta cjelina (16.03.2020): Sastav zemljišne knjige/zk. uloak/prava koja se upisuju u zk
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 2
Veza katastar – zemljišna knjiga
Sastav zemljišne knjige
• Glavna knjiga – za svaku katastarsku opinu
• Zbirka isprava – za cijeli z.k. sud, sve isprave na osnovu kojih se vodi upis su hronološki poredane (u konkretnom zk ulošku koji e nie biti prikazan broj 065 0 Dn-14-006-304 oznaava broj primljenog zahtjeva i to je broj pod kojim se zahtjev i pratei dokumenti mogu pronai u zbirci isprava)
• Pomoni registri:
• Registar parcela
• Imenik vlasnika
Zemljišno-knjino tijelo – jedan z.k. uloak
JEDNA ILI VIŠE
Zemljišno-knjini uloak
B List/Vlastovnica/Vlasniki list:
Upisuje se vlasnik/suvlasnik nekretnine upisane u list A
Ako se zk.tijelo sastoji iz više parcela, ne moe jedno lice biti vlasnik jedne a drugo druge parcele. Sve parcele pripadaju vlasniku upisanom u list B
odnosno suvlasnicima upisanim u list B
C list/Teretovnica/Teretni list:
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 6
Zemljišno-knjini uloak
• Kopiran je jedan nezvanini zk. uloak
• ZK.uloak je izabran nasumice na web stranici Federalnog ministarstva pravde
• ZADATAK: Studenti trebaju pronai i otvoriti zk-uloak neke nekretnine u katastarskoj opini u kojoj ive. Pitanja u vezi sa tim uloškom mogu postaviti putem e-maila (m.povlakic@pfsa.unsa.ba). Na prvom asu in class nastave e se analizrati ulošci i oekuje se da ih studenti znaju protumaiti
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 7
• Kliknuti na : zk. ulošci
• Unijeti naziv opinskog suda (npr. Sarajevo)
• Unijeti naziv opine (npr. Opina Centar)
• Unijeti katastarsku opinu (padajui menu se otvara nakon što ste unijeli naziv opine)
• Pretraga je mogua dalje preko broja uloška ili parcele. Ako znate broj uloška u kojoj imate nekretninu moete unijeti taj broj ali moete i nasumice (npr. 12) i otvorie se odreeni uloak
• Kliknuti na: Ispis zk. uloška
• Mogue da ete izmeu svake radnje morati potvrditi da niste robot
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 8
Zemljišno-knjini uloak (list A)
• U gornjem desnom uglu se vide podaci suda • Ispod toga vrijeme kada je ostvaren uvid • Vidljiva je oznaka k.o. i broj zk.uloška, te napomena da se provodi postupak
harmonizacije (usaglašavanje podataka katastra i zemljišne knjige) • Vidi se broj parcele (1086) vrsta i adresa objekta, te njegova površina
• Rubrika primjedbe: Broj sudskog rješenja • Svaki sud u FBiH ima svoj broj – 065 je Opinski sud u SA • Ovo je rješenje prema kojem je izvršena harmonizacija tj. preuzeti podaci iz
katastra, podaci novog premjera • Sada se ovaj zk. uloak bazira na novom premjeru • Promjene se tie samo podataka u listu A
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 10
Osnovna obiljeja zemljišne knjige u BiH
• Naše zemljišne knjige pripadaju austrijsko-njemakom tipu evidencije nekretnina
• Baziraju se na premjeru i katastru zemljišta
• Prvi premjer izvršen još za vrijeme Austro-Ugarske - ne odgovara više stvarnom stanju nekretnina jer je u meuvremenu izvršen novi premjer na kojem se bazira katastar
• Vode se po principu realnih folija tj. prema nekretnini (zemljišno-knjinom tijelu) a ne vlasniku.
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 11
Zemljišno-knjini uloak (list A) • Pogledajte list B, rubriku Primjedbe, odakle se vidi slijedee:
• Do procesa harmonizacije ZK se bazirala na starom premjeru (SP). Ranija K.O je bila Mahala LVI (prema premjeru provedenom za vrijeme austro-ugarske katastarske opine su u Sarejevu bile mahale i bile oznaene rimskim brojevima
• Sada je K.O Mahala LVI prema novom premjeru K.O Sarajevo IV
• Promijenio se i broj uloška (ranije je to bio zk.uloak 12 u K.O Mahala LVI a sada 345 u K.O Sarajevo IV)
• Raniji se uloak moe pogledati u papirnatoj formi
• Sada se ovaj zk.uloak temelji na novom premjeru Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 12
Zemljišno-knjini uloak (list B)
Zemljišno-knjini uloak (list B)
• U rubrici redni broj: broj 4. To upuuje da su bila prethodna tri upisa prava vlasništva. Ko su bili raniji vlasnici nije mogue vidjeti iz digitalnog uloška
• Vlasnik je Kapetanovi Tarik, udio je 1/1. Unesena je adresa stanovanja. JMB se ne vidi u nezvaninom ulošku. Ako je u pitanju suvlasništvo stajalo bi npr. 1/3
• U rubrici „Primjedba“: napomena je da je provedena harmonizacija, odnosno izvršeno usklaivanje sa podacima katastra.
• Pr.: oznaava kada je primljen zahtjev za upis (21.03.2014)
• Broj 065 .... Oznaava broj dnevnika pod kojim je zaprimljen zahtjev za upis
• Opisan je pravni osnov upisa (ugovor sainjen kod notara....)
• Vidi se koji je zk. Referent proveo upis Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 14
Zemljišno-knjini uloak (list C)
Zemljišno-knjini uloak (list C)
• Pristup podacima zemljišne knjige je mogu svakome, bez ogranienja (naelo javnosti)
• Ovo je naelo dobilo novu dimenziju nakon što je izvršena digitalizacija zemljišne knjige
• Nije mogue da sva trea lica (koja ne moraju imati pravni interes) vide optereenje na nekretnini
• U nezvaninom zk-ulošku vidi se samo napomena da li ima ili nema tereta. U konkretnom zk. ulošku je evidentiran teret. U tom sluaju je potrebno izvaditi zvanini zk. uloak (lino u zk.uredu, putem notara ili advokata)
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 16
Zemljišno-knjini uloak (list C) • U C list se upisuju sva druga zemljišno-knjina prava (sem vlasništva)
• To su sva stvarna prava na tuoj stvari
• Njihov broj odreuje Zakon o stvarnim pravima FBH (ZSP FBiH) – naelo numerus clausus
HIPOTEKA
REALNI TERETI (ako se radi o poslunom dobru)
• Mogue je upisati pravo zakupa, pree kupovine i otkupa, ime ova obligaciona prava dobivaju apsolutno dejstvo
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 17
KONTROLNA PITANJA:
• U listu A su upisane k. 356/1, 356/2, 356/7
• elio bi svome bratu prodati k.. 356/7
• Kako to izvesti? Gdje e se brat uknjiiti?
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 18
ZADATAK ZA 23.03.
• Detaljno se upoznati sa Zakonom o zemljišnim knjigama FBiH (Slubene novine FBiH 58/2002, 58/02, 19/03 i 54/04)
• Detaljno prouiti lanove 52. do 54. Zakona o stvarnim pravima (Slubene novine FBiH 66/13, 100/13). Dostavlja se i izvod iz Kometara Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH, takoe prouiti
• Prouiti power point prezentaciju i dostavljene lanke. Pripremiti odgovore na pitanja postavljena u ovoj prezentaciji
• Na slijedeoj foliji nai upute na literaturu
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 19
Literatura
• Meliha Povlaki, Naelo upisa i stjecanje prava vlasništva na nekretninama prema novom zemljišno-knjinom i stvarnom pravu u B&H,Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, LIII/2010 – web stranica Fakulteta, Bubkioteka, Godišnjak 2010
• Meliha Povlaki, Naelo upisa i naelo povjerenja u zemljišnu knjigu u najnovijoj praksi redovnih sudova i Ustavnog suda BiH, Zbornik radova sa XIV Savjetovanja iz oblasti graanskog prava „Aktuelna pitanja iz oblasti graanskog prava u Bosni i Hercegovini, teorija-praksa“, Jahorina, 16. – 19.10.2019 – dostavlja se u pdf formatu
• Meliha Povlaki, Naelo povjerenja u zemljišnu knjigu u najnovijoj praksi Vrhovnog suda Federacije BiH, Nova pravna revija NPR 1/2014 - https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/pdfservlet;jsessionid=63841f0bb0e25b30f6e0e60 d32462868f3f600a562aa807d40e4cbdf76091872.e34TbxyRbNiRb40Pch4QbxaNbxj0?p_i d_doc=28348
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 20
Šesta cjelina (23.03.2020): Sastav zemljišne knjige/zk. uloak/prava koja se upisuju u zemljišnu knjigu
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 21
OSNOVI STJECANJA STVARNIH PRAVA
DERIVATIVNO STJECANJE STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA
VLASNIŠTVO PREDNIKA (l. 41 ZZK FBiH)
IUSTUS TITULUS/PRAVNI OSNOV
Pravni posao kojim se osnivaju ili
prenose stvarna prava na
Uknjiba
KONTROLNA PITANJA:
PRODAVAC I KUPAC SU ZAKLJUILI UGOVOR O KUPOPRODAJI JEDNE NEKRETNINE.
• KUPAC JE PLATIO CIJENU.
• KUPAC JE UŠAO U POSJED NEKRETNINE.
DA LI JE POSTAO VLASNIK?
• KUPAC JE PLATIO CIJENU I UŠAO U POSJED NEKRETNINE.
DA LI JE POSTAO VLASNIK?
• KUPAC NIJE PLATIO CIJENU ALI JE UŠAO U POSJED NEKRETNINE.
DA LI JE POSTAO VLASNIK?
• KUPAC JE PLATIO CIJENU I NIJE UŠAO U POSJED NEKRETNINE, ALI SE UPISAO U ZEMLJIŠNU KNJIGU.
DA LI JE POSTAO VLASNIK?
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 24
KONTROLNA PITANJA: • Ako se radi o kvalificiranom (savjestan, zakonit i istinit posjed) i samostalnom posjedu
(dosjedatelj vjeruje da je vlasnik) onda je za dosjelost potrebno 10 godina. Primus je naslijedio nekretninu od Sekundusa koji je bio upisan kao vlasnik, iako to nije bio. Sud je proveo ostavinski postupak, proglasio Primusa nasljednikom, ali on nikada nije izvršio upis u zemljišnu knjigu (npr. nije platio porez i upis nije bio mogu).
• Da li je Primus postao vlasnik u momentu smtri Sekundusa (03.03.2010), budui da se kod nasljeivanja stie momentom smrti ostavioca a ne upisom u zemljišne knjige?
• Nije postao vlasnik. Zašto?
• Budui da nije postao vlasnik, iako je mislio da jeste, on e postati vlasnik putem dosjelosti, za što mu treba deset godina.
• Rok dosjelosti je protekao 03.03.2020. Da li je Primis postao vlasnik?
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 25
KONTROLNA PITANJA:
• Tercius je stekao vanknjino vlasništvo; nije izvršio upis. Quartus kupi nekretninu od Sekundusa koji je još uvijek upisan kao vlasnik u zemljišnu knjigu. 02.03.2020. Quartus podnese zahtjev za upis. Tercius sazna da je Sekundus neovlašteno raspolagao nekretninom pa i on podnese zahtjev za upis 06.03.2020. Kako e se riješti situacija.
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 26
KONTROLNA PITANJA: • Ako se radi o kvalificiranom (savjestan, zakonit i istinit posjed) i samostalnom posjedu
(dosjedatelj vjeruje da je vlasnik) onda je za dosjelost potrebno 10 godina. Primus je naslijedio nekretninu od Sekundusa koji je bio upisan kao vlasnik, iako to nije bio. Sud je proveo ostavinski postupak, proglasio Primusa nasljednikom, ali on nikada nije izvršio upis u zemljišnu knjigu (npr. nije platio porez i upis nije bio mogu).
• Da li je Primus postao vlasnik u momentu smtri Sekundusa (03.03.2010), budui da se kod nasljeivanja stie momentom smrti ostavioca a ne upisom u zemljišne knjige?
• Nije postao vlasnik. Zašto?
• Budui da nije postao vlasnik, iako je mislio da jeste, on e postati vlasnik putem dosjelosti, za što mu treba deset godina.
• Rok dosjelosti je protekao 03.03.2020. Da li je Primis postao vlasnik?
Prof. dr. Meliha Povlaki - sva prava pridrana 27