GRUPA KAPITAŁOWA · PDF file 2018. 8. 23. · GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A....

Click here to load reader

 • date post

  08-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GRUPA KAPITAŁOWA · PDF file 2018. 8. 23. · GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A....

 • GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

  Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres sześciu miesięcy zakończony

  30 czerwca 2018 roku

  Miejsce i data publikacji: Warszawa, 23 sierpnia 2018 roku Miejsce i data zatwierdzenia: Warszawa, 22 sierpnia 2018 roku

 • 2

  Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku

  SPIS TREŚCI

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROW POLSAT S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2018 ROKU GRUPA POLSAT W SKRÓCIE .......................................................................................................................................................... 4 ZASTRZEŻENIA ............................................................................................................................................................................. 5 WYBRANE DANE FINANSOWE ......................................................................................................................................................... 7 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY POLSAT .................................................................................................................................. 10

  1.1. Skład i struktura Grupy ........................................................................................................................................... 10 1.2. Akcjonariusze posiadający znaczące pakiety akcji Spółki Cyfrowy Polsat ............................................................. 13 1.3. Akcje Cyfrowego Polsatu w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółkę ......................................... 13

  2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY POLSAT ........................................................................................................................................... 14 2.1. Segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym ................................................................... 14 2.2. Segment nadawania i produkcji telewizyjnej ........................................................................................................... 18

  3. ISTOTNE WYDARZENIA ........................................................................................................................................................ 22 3.1. Wydarzenia o charakterze korporacyjnym .............................................................................................................. 22 3.2. Wydarzenia o charakterze biznesowym ................................................................................................................. 24 3.3. Wydarzenia po dacie bilansowej ............................................................................................................................. 26

  4. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ GRUPY POLSAT ..................................................................................... 27 4.1. Przegląd sytuacji operacyjnej Grupy ....................................................................................................................... 27 4.2. Objaśnienie kluczowych pozycji ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat .................................................... 35 4.3. Przegląd sytuacji finansowej Grupy ........................................................................................................................ 38

  5. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE...................................................................................................................................... 66 5.1. Transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na warunkach innych niż rynkowe .............................................. 66 5.2. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników ................. 66 5.3. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub

  organem administracji publicznej ............................................................................................................................ 66 5.4. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału .............. 67

  6. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ .............................................................................................................................. 77 6.1. Czynniki ryzyka związane z naszą działalnością i sektorami, w których działamy ................................................. 77 6.2. Czynniki ryzyka związane z profilem finansowym Grupy ........................................................................................ 87 6.3. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym i sytuacją gospodarczą .......................................................... 88 6.4. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem prawno-regulacyjnym .............................................................................. 92

  DEFINICJE I SŁOWNICZEK POJĘĆ TECHNICZNYCH .......................................................................................................................... 98

  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A.

  RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2018 ROKU

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2018 ROKU

  RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2018 ROKU

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2018 ROKU

 • 3

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Polsat za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2018 ROKU

 • 4

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Polsat za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku

  GRUPA POLSAT W SKRÓCIE

  Grupa Polsat jest wiodącą grupą multimedialną w Polsce. W ramach prowadzonej działalności świadczymy kompleksowe, zintegrowane usługi medialne i telekomunikacyjne w następujących obszarach:

  • usług płatnej telewizji cyfrowej, oferowanych głównie przez Cyfrowy Polsat – największego w Polsce dostawcę płatnej telewizji i czołową platformę satelitarną w Europie. Naszym klientom zapewniamy dostęp do około 180 kanałów, w tym ponad 80 kanałów HD oraz nowoczesnych usług OTT (np. Cyfrowy Polsat GO, PPV, VOD) oraz Multiroom. Poprzez wiodący na polskim rynku serwis IPLA świadczymy także usługi wideo online, oferując je w modelu subskrypcyjnym i transakcyjnym (PPV), jak również w wersji bezpłatnej, finansowanej przychodami reklamowymi;

  • usług telekomunikacyjnych, obejmujących m.in. usługi głosowe oraz transmisji danych, jak również różne usługi dodane (VAS). Mobilne usługi telekomunikacyjne świadczymy przede wszystkim za pośrednictwem spółki zależnej Polkomtel – jednego z wiodących polskich operatorów telekomunikacyjnych, a stacjonarne usługi telekomunikacyjne – za pośrednictwem spółki zależnej Netia;

  • szerokopasmowego mobilnego Internetu, oferowanego pod dwiema alternatywnymi markami: Cyfrowy Polsat i Plus. Usługi te świadczymy w nowoczesnych technologiach LTE i LTE-Advanced. Oferujemy najszersze pokrycie technologiami LTE w Polsce, a nasi klienci uzyskują najwyższe prędkości transmisji danych spośród ofert udostępnianych przez krajowych operatorów mobilnych;

  • szerokopasmowego Internetu stacjonarnego, oferowanego za pośrednictwem spółki zależnej Netia, dysponującej własnymi sieciami dostępowymi, w zasięgu których znajduje się ponad 2,5 mln lokali w około 180 polskich miejscowościach, jak również świadczącej usługi na bazie infrastruktury Orange Polska;

  • nadawania i produkcji telewizyjnej poprzez Telewizję Polsat, wiodącego nadawcę komercyjnego na polskim rynku, oferującego 29 popularnych kanałów telewizyjnych), w tym kanał główny POLSAT, będący wiodącym kanałem FTA w Polsce;

  • usług hurtowych na rynku międzyoperatorskim, obejmujących m.in. usługi interconnect, tranzyt ruchu IP i ruchu głosowego, dzierżawę łączy czy usługi roamingu krajowego i międzynarodowego.

  Naszą działalność prowadzimy w ramach dwóch segmentów biznesowych: w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym oraz w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej głównie na terytorium Polski.

  Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 6 maja 2008 roku.

  Nasza misja i główne cele strategiczne Naszą misją jest tworzenie i dostarczanie najatrakcyjniejszych treści telewizyjnych, produktów telekomunikacyjnych oraz innych usług dla domu oraz klientów indywidualnych i biznesowych, przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług zintegrowanych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji.

  Nadrzędnym celem naszej strategii jest trwały wzrost wartości Cyfrowego Polsatu dla jej Akcjonariuszy. Cel ten zamierza