Grupa Kapitałowa TARCZYŃSKI S.A. · PDF file W skład Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A....

Click here to load reader

 • date post

  08-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Grupa Kapitałowa TARCZYŃSKI S.A. · PDF file W skład Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A....

GTA_ Sprawozdanie z Dzialalnosci_2016za okres 12 miesicy zakoczony dnia 31 grudnia 2016 roku
Ujedziec May, 9 marca 2017
GRUPA KAPITAOWA TARCZYSKI S.A. Sprawozdanie Zarzdu z Dziaalnoci Grupy Kapitaowej
za okres 12 miesicy zakoczony dnia 31 grudnia 2016 roku
2
1.1. Spóka Tarczyski S.A. ...................................................................................................................................................................................................... 5
1.2. Tarczyski Marketing ......................................................................................................................................................................................................... 5
3. Zasady sporzdzenia rocznego sprawozdania finansowego ................................................................................................................................................... 6
4. Zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania przedsibiorstwem Emitenta i jego Grup Kapitaow .............................................................................. 7
5. Informacje o powizaniach organizacyjnych lub kapitaowych Emitenta z innymi podmiotami oraz okrelenie jego gównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartociowe, instrumenty finansowe, wartoci niematerialne i prawne oraz nieruchomoci), w tym inwestycji kapitaowych dokonanych poza jego grup jednostek powizanych oraz opis metod ich finansowania ...................................................................................................... 7
6. Warto wynagrodze, nagród lub korzyci, w tym wynikajcych z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszestwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pienidzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypaconych, nalenych lub potencjalnie nalenych, odrbnie dla kadej z osób zarzdzajcych i nadzorujcych Emitenta w przedsibiorstwie Emitenta, bez wzgldu na to, czy odpowiednio byy one zaliczane w koszty, czy te wynikay z podziau zysku; oddzielnie informacje o wartoci wynagrodze i nagród otrzymanych z tytuu penienia funkcji we wadzach jednostek podporzdkowanych ......................................................................... 7
7. Informacje o wszelkich zobowizaniach wynikajcych z emerytur i wiadcze o podobnym charakterze dla byych osób zarzdzajcych, nadzorujcych albo byych czonków organów administrujcych oraz o zobowizaniach zacignitych w zwizku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogóem dla kadej kategorii organu; jeeli odpowiednie informacje zostay przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowizek uznaje si za speniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym. ..................................................................................................................................... 9
8. Okrelenie cznej liczby i wartoci nominalnej wszystkich akcji (udziaów) Emitenta oraz akcji i udziaów w jednostkach powizanych Emitenta, bdcych w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych (dla kadej osoby oddzielnie) ............................................................................................... 9
9. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych ............................................................................................................................................ 11
ROZDZIA II: CHARAKTERYSTYKA DZIAALNOCI ORAZ ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNEJ EMITENTA I GRUPY EMITENTA. ....................................................................................................................................................................................................................................... 12
1. Omówienie podstawowych wielkoci ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególnoci opis czynników i zdarze, w tym o nietypowym charakterze, majcych znaczcy wpyw na dziaalno Emitenta i osignite przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a take omówienie perspektyw rozwoju dziaalnoci Emitenta przynajmniej w najbliszym roku obrotowym .......................................... 12
1.1. Wybrane pozycje Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat orz Pozostaych Cakowitych Dochodów Grupy Tarczyski ...................................... 12
1.2. Wybrane pozycje Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej Grupy Tarczyski ..................................................................................... 14
1.3. Wybrane pozycje Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepywów Pieninych Grupy Tarczyski ............................................................................. 16
2. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usugach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziaem poszczególnych produktów, towarów i usug (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday Emitenta ogóem, a take zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym ... ....................................................................................................................................................................................................................................... 16
3. Informacje o rynkach zbytu, z uwzgldnieniem podziau na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o ródach zaopatrzenia w materiay do produkcji, w towary i usugi, z okreleniem uzalenienia od jednego lub wicej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udzia jednego odbiorcy lub dostawcy osiga co najmniej 10 % przychodów ze sprzeday ogóem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udzia w sprzeday lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powizania z Emitentem .......................................................................................................................................................................... 17
3.1. Rynki zbytu ....................................................................................................................................................................................................................... 17
4. Informacje o zawartych umowach znaczcych dla dziaalnoci Emitenta, w tym znanych Emitentowi umowach zawartych pomidzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, wspópracy lub kooperacji ..................................................................................................................................... 18
5. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostk od niego zalen z podmiotami powizanymi na innych warunkach ni rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami okrelajcymi charakter tych transakcji - obowizek uznaje si za speniony poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia informacji w sprawozdaniu finansowym ......................................................................................................................................................... 20
6. Informacje o zacignitych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach, dotyczcych kredytów i poyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokoci stopy procentowej, waluty i terminu wymagalnoci .................................................................................................................... 20
6.1. Umowy kredytowe ............................................................................................................................................................................................................ 20
za okres 12 miesicy zakoczony dnia 31 grudnia 2016 roku
3
7. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym poyczkach, ze szczególnym uwzgldnieniem poyczek udzielonych jednostkom powizanym Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokoci stopy procentowej, waluty i terminu wymagalnoci, a take udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym porczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzgldnieniem porcze i gwarancji udzielonych jednostkom powizanym Emitenta .................................................................................................................................................................................................................................. 24
8. Opis struktury gównych lokat kapitaowych lub gównych inwestycji dokonanych w ramach Grupy Kapitaowej Emitenta w danym roku obrotowym ....... 24
9. Ocena moliwoci realizacji zamierze inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitaowych, w porównaniu do wielkoci posiadanych rodków, z uwzgldnieniem moliwych zmian w strukturze finansowania tej dziaalnoci ...................................................................................................................... 24
10. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia pynnoci Grupy Kapitaowej Emitenta ................... 25
11. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujciu podmiotowym, przedmiotowym i wartociowym ...................................................................................... 25
11.1. Zobowizania z tytuu leasingu operacyjnego – Grupa jako leasingobiorca ................................................................................................................ 25
11.2. Gwarancje i porczenia udzielone przez podmioty z Grupy Tarczyski ....................................................................................................................... 25
12. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczca zarzdzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzgldnieniem zdolnoci wywizywania si z zacignitych zobowiza, oraz okrelenie ewentualnych zagroe i dziaa, jakie Emitent podj lub zamierza podj w celu przeciwdziaania tym zagroeniom ............................................................................................................................................................................................................................ 25
13. Objanienie rónic pomidzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wczeniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok .... 26
14. Charakterystyka zewntrznych i wewntrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsibiorstwa Emitenta oraz opis perspektyw rozwoju dziaalnoci Emitenta co najmniej do koca roku obrotowego nastpujcego po roku obrotowym, za który sporzdzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzgldnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej .......................................................................................... 26
14.1. Czynniki zewntrzne ...................................................................................................................................................................................................... 26
14.2. Czynniki wewntrzne ..................................................................................................................................................................................................... 27
15. Opis istotnych czynników ryzyka i zagroe, z okreleniem, w jakim stopniu Emitent jest na nie naraony ........................................................................ 27
15.1. Czynniki ryzyka zwizane z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi dziaalno ........................................................................................................... 28
15.2. Czynniki ryzyka zwizane z dziaalnoci Grupy .......................................................................................................................................................... 28
16. Informacje o waniejszych osigniciach w dziedzinie bada i rozwoju ................................................................................................................................ 29
17. Informacje dotyczce zagadnie rodowiska naturalnego ..................................................................................................................................................... 30
18. Informacje dotyczce zatrudnienia ......................................................................................................................................................................................... 30
19. Informacje o: dacie zawarcia przez Emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda finansowych, o dokonanie badania lub przegldu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki zostaa zawarta ta umowa, wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych, wypaconym lub nalenym za rok obrotowy odrbnie za: badanie rocznego sprawozdania finansowego, inne usugi powiadczajce, w tym przegld sprawozdania finansowego, usugi doradztwa podatkowego, pozostae usugi ....................................................................................................................................................................................................................... 30
20. Opis zdarze istotnie wpywajcych na dziaalno Emitenta jakie nastpiy w roku obrotowym, a take po jego zakoczeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego ..................................................................................................................................................................................................... 31
21. Waniejsze zdarzenia majce znaczcy wpyw na dziaalno oraz wyniki finansowe Grupy Kapitaowej Emitenta w roku obrotowym lub których wpyw jest moliwy w nastpnych latach ........................................................................................................................................................................................... 31
22. Ocena czynników i nietypowych zdarze majcych wpyw na wynik z dziaalnoci za rok obrotowy, z okreleniem stopnia wpywu tych czynników lub nietypowych zdarze na osignity wynik .............................................................................................................................................................................. 32
23. Wskaniki finansowe ............................................................................................................................................................................................................... 32
25. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Emitenta ......................................................................................................................................................... 33
26. Wskazanie postpowa toczcych si przed sdem, organem waciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej, z uwzgldnieniem informacji w zakresie: postpowania dotyczcego zobowiza albo wierzytelnoci Emitenta lub jednostki od niego zalenej, których warto stanowi co najmniej 10 % kapitaów wasnych Emitenta; dwu lub wicej postpowa dotyczcych zobowiza oraz wierzytelnoci, których czna warto stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitaów wasnych Emitenta ......................................................................................................... 34
27. Wszelkie umowy zawarte midzy Emitentem a osobami zarzdzajcymi, przewidujce rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wanej przyczyny lub gdy ich odwoanie lub zwolnienie nastpuje z powodu poczenia Emitenta przez przejcie .......... 35
28. Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym równie zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mog w przyszoci nastpi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy ........................................................................................................ 35
29. Informacje o nabyciu udziaów (akcji) spóek Grupy Kapitaowej, a w szczególnoci celu ich nabycia, liczbie i wartoci nominalnej, ze wskazaniem, jak cz kapitau zakadowego reprezentuj, cenie nabycia oraz cenie sprzeday tych udziaów (akcji) w przypadku ich zbycia .......................................... 35
30. W przypadku emisji papierów wartociowych w okresie objtym raportem - opis wykorzystania przez Emitenta wpywów z emisji do chwili sporzdzenia sprawozdania z dziaalnoci .................................................................................................................................................................................................... 35
31. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitaowej Emitenta ........................................................................................................... 36
GRUPA KAPITAOWA TARCZYSKI S.A. Sprawozdanie Zarzdu z Dziaalnoci Grupy Kapitaowej
za okres 12 miesicy zakoczony dnia 31 grudnia 2016 roku
4
1. Opis gównych cech stosowanych w przedsibiorstwie Emitenta systemów kontroli wewntrznej i zarzdzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporzdzania sprawozda finansowych i skonsolidowanych sprawozda finansowych ....................................................................................................... 37
2. Wskazanie: zbioru zasad adu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostpny, lub zbioru zasad adu korporacyjnego, na którego stosowanie Emitent móg si zdecydowa dobrowolnie oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostpny, lub wszelkich odpowiednich informacji dotyczcych stosowanych przez Emitenta praktyk w zakresie adu korporacyjnego, wykraczajcych poza wymogi przewidziane prawem krajowym wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego praktykach w zakresie adu korporacyjnego ................. 37
3. W zakresie w jakim Emitent odstpi od postanowie zbioru zasad adu korporacyjnego, któremu podlega Emitent lub zbioru zasad adu korporacyjnego, na którego Emitent móg si zdecydowa dobrowolnie, wskazanie tych postanowie oraz wyjanienie przyczyn tego odstpienia.................................. 37
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadajcych bezporednio lub porednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziau w kapitale zakadowym, liczby gosów z nich wynikajcych i ich procentowego udziau w ogólnej liczbie gosów na walnym zgromadzeniu............................................................................................................................................................................................................. 41
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartociowych, które daj specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnie ......................... 42
6. Wskazanie wszelkich ogranicze odnonie do wykonywania prawa gosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa gosu przez posiadaczy okrelonej czci lub liczby gosów, ograniczenia czasowe dotyczce wykonywania prawa gosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy wspópracy spóki, prawa kapitaowe zwizane z papierami wartociowymi s oddzielone od posiadania papierów wartociowych ................................................................ 42
7. Wskazanie wszelkich ogranicze dotyczcych przenoszenia prawa wasnoci papierów wartociowych Emitenta ............................................................ 42
8. Opis zasad dotyczcych powoywania i odwoywania osób zarzdzajcych oraz ich uprawnie, w szczególnoci prawo do podjcia decyzji o emisji lub wykupie akcji ........................................................................................................................................................................................................................... 43
9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spóki Emitenta .......................................................................................................................................................... 43
10. Sposób dziaania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególnoci zasady wynikajce z regulaminu walnego zgromadzenia, jeeli taki regulamin zosta uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikaj wprost z przepisów prawa ..................................................................................................................................................................................................................... 44
11. Skad osobowy i zmiany, które w nim zaszy w cigu ostatniego roku obrotowego oraz opis dziaania organów zarzdzajcych, nadzorujcych lub administrujcych Emitenta oraz ich komitetów ....................................................................................................................................................................... 46
GRUPA KAPITAOWA TARCZYSKI S.A. Sprawozdanie Zarzdu z Dziaalnoci Grupy Kapitaowej
za okres 12 miesicy zakoczony dnia 31 grudnia 2016 roku
5
1. Opis organizacji Grupy Kapitaowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegajcych konsolidacji oraz
opis zmian w organizacji Grupy Kapitaowej Emitenta wraz z podaniem ich przyczyn
W skad Grupy Kapitaowej Tarczyski S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitaowa”, „Grupa Tarczyski”) w okresie od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku wchodziy: Spóka Tarczyski S.A. („jednostka dominujca”, „Spóka”, „Emitent”) i jej spóki
zalene: Tarczyski Marketing Sp. z o.o. i Tarczynski Deutschland GmbH („Spóki zalene”).
Podstawowym przedmiotem dziaalnoci Spóki Tarczyski S.A. jest produkcja, przetwórstwo oraz sprzeda misa i wyrobów
z misa.
Zadaniem spóki Tarczyski Marketing jest obsuga Tarczyski S.A. w zakresie marketingu i promocji.
Przedmiotem dziaalnoci spóki Tarczynski Deutschland GmbH jest dystrybucja produktów Tarczyski S.A. na terenie
Niemiec i Austrii.
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku nie miay miejsca zmiany w organizacji Grupy Kapitaowej.
1.1. Spóka Tarczyski S.A.
Tarczyski S.A. - Spóka dominujca prowadzi dziaalno w formie spóki akcyjnej, zawizanej aktem notarialnym w dniu
8 grudnia 2004 roku, przed notariuszem Beat Baranowsk – Seweryn we Wrocawiu (Rep. Nr A 10056/2004), w wyniku
przeksztacenia spóki z ograniczon odpowiedzialnoci w spók akcyjn. Do dnia 9 listopada 2005 roku Spóka dziaaa
pod nazw Zakad Przetwórstwa Misnego Tarczyski S.A.
Jednostka dominujca jest wpisana do Krajowego rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy, dla Wrocawia
Fabrycznej, IX Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000225318.
Jednostce dominujcej nadano numer statystyczny REGON 932003793.
Siedzib jednostki dominujcej oraz gównym miejscem prowadzenia dziaalnoci jest Ujedziec May 80,
55-100 Trzebnica.
Spóka jest notowana na Giedzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym w systemie notowa
cigych. Wedug klasyfikacji przyjtej przez ten rynek reprezentuje sektor spoywczy, nr PKD 1013Z.
Na dzie 31 grudnia 2016 roku kapita akcyjny (podstawowy) podmiotu dominujcego (Grupy) wynosi 11.346.936,00 z i by
podzielony na 11.346.936 akcji o wartoci nominalnej 1 zoty kada.
Wszystkie akcje zostay w peni opacone.
1.2. Tarczyski Marketing
Tarczyski Marketing Sp. z o.o. z siedzib w Ujedcu Wielkim jest spók zalen Tarczyski S.A.
Spóka Tarczyski S.A. posiada 100% udziaów w kapitale zakadowym oraz 100% gosów na zgromadzeniu wspólników
Tarczyski Marketing Sp. z o.o.
Kapita zakadowy spóki zalenej wynosi 41.605.000 z .
Tarczyski Marketing Sp. z o.o. podlega konsolidacji przez Tarczyski S.A. w ramach skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
za okres 12 miesicy zakoczony dnia 31 grudnia 2016 roku
6
Spóka Tarczyski Marketing Sp. z o.o. wiadczy na rzecz Tarczyski S.A. usugi reklamowe polegajce na
przygotowywaniu i realizacji kampanii marketingowych zwizanych z promocj marki Tarczyski oraz wsparciem sprzeday
produktów Spóki.
1.3. Tarczynski Deutschland GmbH
Tarczynski Deutschland GmbH z siedzib w Herford (Niemcy) jest spók zalen Tarczyski S.A. Spóka ta zostaa
powoana 2 wrzenia 2014 roku.
Spóka Tarczyski S.A. posiada 100% udziaów w kapitale zakadowym oraz 100% gosów na zgromadzeniu wspólników
Tarczynski Deutschland GmbH .
Kapita zakadowy spóki wynosi 25.000 euro.
Celem spóki jest wiadczenie na rzecz Tarczyski S.A. usug sprzeday i dystrybucji wyrobów na terenie Niemiec i Austrii.
Tarczynski Deutschland GmbH podlega konsolidacji przez Tarczyski S.A. w ramach skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
Grupa Tarczyski posiada trzy zakady produkcyjne. Gówny zakad produkcyjny, o wydajnoci dobowej 100 ton,
zlokalizowany jest w Ujedcu Maym. Zakad ten zosta oddany do uytku w trzecim kwartale 2007 roku. W latach 2013-
2015 Grupa prowadzia inwestycj polegajc na rozbudowie zakadu w Ujedcu Maym. Celem rozbudowy by wzrost
potencjau produkcyjnego Grupy w zwizku z dynamicznym wzrostem przychodów ze sprzeday.
Ponadto Grupa dysponuje dwoma zakadami produkcyjnymi: zakadem w Sawie (o wydajnoci dobowej 40 ton) oraz
zakadem w Bielsku-Biaej (o wydajnoci dobowej ok. 30 ton).
3. Zasady sporzdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Tarczyski („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”) obejmuje okres
12 miesicy zakoczony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 12 miesicy zakoczony dnia
31 grudnia 2015 roku.
2017 roku.
Komisji Europejskiej.
przechowywane w siedzibie podmiotu dominujcego oraz podlega publikacji na stronie internetowej www.grupatarczynski.pl.
Sprawozdanie jednostek zalenych objtych konsolidacj, sporzdzane jest za ten sam okres sprawozdawczy, co
sprawozdanie jednostki dominujcej.
Z posiadanych przez Spók i Grup informacji nie wynika, aby istnia jakikolwiek akcjonariusz Spóki, który byby
zobowizany do sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania, w skad którego weszaby Grupa Kapitaowa Tarczyski.
Polskie Spóki Grupy prowadz swoje ksigi rachunkowe zgodnie z zasadami (polityk) rachunkowoci okrelonymi przez
ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci („Ustawa”) z póniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie
GRUPA KAPITAOWA TARCZYSKI S.A. Sprawozdanie Zarzdu z Dziaalnoci Grupy Kapitaowej
za okres 12 miesicy zakoczony dnia 31 grudnia 2016 roku
7
zgodnie z zasadami okrelonymi przez niemieckie przepisy.
Szerszy zakres informacji dotyczcych zasad przyjtych przy sporzdzaniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
znajduje si w Notach Objaniajcych do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Sprawozdanie Zarzdu z Dziaalnoci Grupy Kapitaowej Tarczyski S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osigni
Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagroe.
4. Zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania przedsibiorstwem Emitenta i jego Grup Kapitaow
W okresie 12 miesicy zakoczonym 31 grudnia 2016 roku, jak równie od 31 grudnia 2016 roku do dnia publikacji
niniejszego sprawozdania, Emitent nie dokonywa adnych zmian w podstawowych zasadach zarzdzania
przedsibiorstwem Emitenta i jego Grup Kapitaow.
5. Informacje o powizaniach organizacyjnych lub kapitaowych Emitenta z innymi podmiotami oraz
okrelenie jego gównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartociowe, instrumenty
finansowe, wartoci niematerialne i prawne oraz nieruchomoci), w tym inwestycji kapitaowych
dokonanych poza jego grup jednostek powizanych oraz opis metod ich finansowania
Emitent posiada 100% udziaów w spóce zalenej Tarczyski Marketing Sp. z o.o. oraz 100% udziaów w spóce zalenej
Tarczynski Deutschland GmbH. Charakter powiza pomidzy podmiotami z Grupy Tarczyski zosta opisany w punkcie I.1
niniejszego sprawozdania.
Zarówno na dzie 31 grudnia 2016 roku, jak i na dzie 31 grudnia 2015 roku Emitent posiada udziay w spóce Dolnolskie
Centrum Hurtu Rolno Spoywczego Sp. z o.o. w kwocie 80.000 z., stanowice 0,06% udziaów w kapitale podstawowym
wskazanego podmiotu. Na dzie 31 grudnia 2016 roku, jak i na 31 grudnia 2015 roku nie wystpia utrata wartoci
posiadanych udziaów. Udziay s nienotowane i wykazywane w bilansie wedug kosztu historycznego.
Tabela: Udziay Emitenta w spókach spoza Grupy Kapitaowej Tarczyski
Okres zakoczony Okres zakoczony
31 grudnia 2016 31 grudnia 2015 Udziay w spókach 80 000,00 80 000,00 RAZEM 80 000,00 80 000,00
W dniu 23 grudnia 2014 roku pomidzy Tarczyski S.A. a Agro-Jet Sp. z o.o. zawarta zostaa przedwstpna umowa
sprzeday przedsibiorstwa Zakad Przetwórstwa Misnego J.H.K.R. Majerowicz spóka jawna w upadoci likwidacyjnej,
pooonego w miejscowoci Biayka, które Agro-Jet Sp. z o.o. nabya od Syndyka Masy Upadoci. Na podstawie w/w
umowy Tarczyski SA wpacia zaliczkowo kwot 3.000.000 z na rachunek bankowy Agro-Jet Sp. z o.o.. Transakcja zakupu
wynikajca z w/w umowy nie zostaa zrealizowana z powodu skutecznego wykonania prawa pierwokupu Zakadu
Przetwórstwa Misnego J.H.K.R. Majerowicz przez jego dotychczasowego dzierawc. Tarczyski S.A. otrzymaa zwrot
zaliczki w dniu 8 sierpnia 2016 roku.
6. Warto wynagrodze, nagród lub korzyci, w tym wynikajcych z programów motywacyjnych lub
premiowych opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem
pierwszestwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pienidzu, naturze lub jakiejkolwiek innej
formie), wypaconych, nalenych lub potencjalnie nalenych, odrbnie dla kadej z osób zarzdzajcych i
GRUPA KAPITAOWA TARCZYSKI S.A. Sprawozdanie Zarzdu z Dziaalnoci Grupy Kapitaowej
za okres 12 miesicy zakoczony dnia 31 grudnia 2016 roku
8
nadzorujcych Emitenta w przedsibiorstwie Emitenta, bez wzgldu na to, czy odpowiednio byy one
zaliczane w koszty, czy te wynikay z podziau zysku; w przypadku, gdy Emitentem jest jednostka
dominujca, wspólnik jednostki wspózalenej lub znaczcy inwestor - oddzielnie informacje o wartoci
wynagrodze i nagród otrzymanych z tytuu penienia funkcji we wadzach jednostek
podporzdkowanych; jeeli odpowiednie informacje zostay przedstawione w sprawozdaniu finansowym -
obowizek uznaje si za speniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu
finansowym.
W 2016 roku spóka Tarczyski S.A. wypacia czonkom Zarzdu cznie 2.158 tys. z brutto wynagrodzenia z tytuu umów o
prac oraz z tytuu penienia funkcji w Zarzdzie. Poszczególni czonkowie Zarzdu otrzymali wynagrodzenie za prac
wiadczon przez nich w kadym charakterze na rzecz Spóki, z wyczeniem wynagrodzenia z tytuu zasiadania w Radzie
Nadzorczej, w wysokoci okrelonej w tabeli poniej.
Tabela: Wynagrodzenie czonków Zarzdu Tarczyski S.A.
2016 2015 Tarczyski Jacek 872 438 831 594
Wachowski Krzysztof * 489 660 525 907
Chmurak Radosaw 678 004 671 716
Pitkowski Marek ** 117 492 0
Sobkowiak Jarosaw 0 9 000
Razem 2 157 594 2 038 217
* Za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.10.2016 r.
**Za okres od dnia 05.10.2016 r. do 31.12.2016 r.
Pan Krzysztof Wachowski, penic funkcj w zarzdzie Tarczyski Marketing Sp. z o.o., otrzyma wynagrodzenie w
wysokoci 20.000 z brutto za rok 2016 i 24.000 z brutto za rok 2015.
W 2015 roku Spóka wypacia czonkom Rady Nadzorczej cznie 165 tys. z brutto. Poszczególni czonkowie Rady
Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie z tytuu zasiadania w Radzie Nadzorczej w wysokoci okrelonej w tabeli poniej.
Tabela: Wynagrodzenie czonków Rady Nadzorczej Tarczyski S.A.
2016 2015 Bienkiewicz Edmund 42 000 42 000 Tarczyska Elbieta 36 000 36 000 Pitkowski Marek * 22 738 30 000 Pisula Andrzej 30 000 30 000 Wachowski Krzysztof ** 4 750 0 yskawa Piotr 30 000 30 000 Razem 165 488 168 000 * Za okres od dnia 01.01.2016 r. do 04.10.2016 r.
** Za okres od dnia 04.11.2016…