Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki

Click here to load reader

 • date post

  14-Apr-2022
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki

GRUPA KAPITAOWAsporzdzone zgodnie z Midzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczoci Finansowej
Grupa Kapitaowa Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Spóki Akcyjnej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok zakoczony 31 grudnia 2020 roku
2
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale wasnym ..................................................... 7
Skonsolidowane sprawozdanie z przepywów pieninych ............................................................. 9
Informacje dodatkowe i noty objaniajce ...................................................................................... 11
1. Wstp ......................................................................................................................................................................... 11
3. Struktura akcjonariatu ............................................................................................................................................. 28
4. Skad Zarzdu, Rady Nadzorczej i Dyrektorzy Grupy ............................................................................................... 28
5. Podstawowe zasady (polityka) rachunkowoci i kluczowe szacunki i osdy ......................................................... 30
6. Sprawozdawczo dotyczca segmentów ............................................................................................................... 48
7. Zarzdzanie ryzykiem ............................................................................................................................................... 59
9. Warto godziwa ....................................................................................................................................................... 96
11. Przychody z tytuu prowizji i opat ......................................................................................................................... 108
12. Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej ......................................... 108
13. Pozostae przychody netto z inwestycji ................................................................................................................. 109
14. Wynik z tytuu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji ............................................... 110
15. Zmiana wartoci odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytuu utraty wartoci instrumentów
finansowych ............................................................................................................................................................ 110
16. Zmiana netto wartoci godziwej aktywów i zobowiza wycenianych w wartoci godziwej ............................. 111
17. Pozostae przychody operacyjne ........................................................................................................................... 112
18. Odszkodowania, wiadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ................................ 112
19. Koszty z tytuu prowizji i opat ................................................................................................................................ 113
20. Koszty odsetkowe ................................................................................................................................................... 114
21. Koszty akwizycji ...................................................................................................................................................... 114
22. Koszty administracyjne .......................................................................................................................................... 115
23. Koszty pracownicze ................................................................................................................................................ 115
25. Podatek dochodowy ............................................................................................................................................... 116
27. Warto firmy .......................................................................................................................................................... 118
28. Wartoci niematerialne ........................................................................................................................................... 121
29. Inne aktywa ............................................................................................................................................................. 124
Grupa Kapitaowa Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Spóki Akcyjnej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok zakoczony 31 grudnia 2020 roku
3
34. Nalenoci od klientów z tytuu kredytów ............................................................................................................. 130
35. Pochodne instrumenty finansowe ......................................................................................................................... 132
36. Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe .......................................................................................................... 144
37. Nalenoci ............................................................................................................................................................... 149
39. rodki pienine i ekwiwalenty rodków pieninych .......................................................................................... 159
40. Kapitay przypadajce wacicielom jednostki dominujcej ................................................................................ 160
41. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe .................................................................................................................. 162
42. Zobowizania podporzdkowane .......................................................................................................................... 171
43. Zobowizania z tytuu emisji wasnych dunych papierów wartociowych ....................................................... 172
44. Zobowizania wobec banków ................................................................................................................................ 173
45. Zobowizania wobec klientów z tytuu depozytów .............................................................................................. 174
46. Inne zobowizania .................................................................................................................................................. 174
49. Aktywa i zobowizania przeznaczone do sprzeday ............................................................................................. 186
50. Leasing .................................................................................................................................................................... 186
52. Aktywa i zobowizania warunkowe ....................................................................................................................... 190
53. Kompensowanie aktywów i zobowiza finansowych ......................................................................................... 191
54. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania z przepywów pieninych .................................. 192
55. Sprawy sporne ........................................................................................................................................................ 192
57. Zatrudnienie ............................................................................................................................................................ 200
Grupa Kapitaowa Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Spóki Akcyjnej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok zakoczony 31 grudnia 2020 roku
(w milionach zotych)
Zaczone noty stanowi integraln cz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
4
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota 1 stycznia -
31 grudnia 2020
Udzia reasekuratorów w skadce ubezpieczeniowej przypisanej brutto (1 016) (1 012)
Skadki ubezpieczeniowe przypisane netto 22 850 23 179
Zmiana stanu rezerwy skadki ubezpieczeniowej netto 174 (89)
Skadki zarobione netto 23 024 23 090
Przychody z tytuu prowizji i opat 11 4 197 4 139
Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej 12 10 262 12 015
Pozostae przychody netto z inwestycji 13 586 376
Wynik z tytuu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i
inwestycji 14 111 278
Zmiana wartoci odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytuu
utraty wartoci instrumentów finansowych 15 (3 342) (2 208)
Zmiana netto wartoci godziwej aktywów i zobowiza wycenianych
w wartoci godziwej 16 869 837
Pozostae przychody operacyjne 17 1 395 1 203
Odszkodowania, wiadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych (16 105) (16 085)
Udzia reasekuratorów w odszkodowaniach, wiadczeniach oraz zmianie
stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 525 390
Odszkodowania i wiadczenia ubezpieczeniowe netto 18 (15 580) (15 695)
Koszty z tytuu prowizji i opat 19 (1 031) (860)
Koszty odsetkowe 20 (1 134) (2 129)
Koszty akwizycji 21 (3 317) (3 363)
Koszty administracyjne 22 (6 597) (6 606)
Pozostae koszty operacyjne 24 (5 385) (3 993)
Zysk z dziaalnoci operacyjnej 4 058 7 084
Udzia w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metod praw
wasnoci - (4)
Podatek dochodowy 25 (1 528) (1 895)
Zysk netto, w tym: 2 530 5 185
- zysk przypisywany wacicielom jednostki dominujcej 1 912 3 295
- zyski (straty) przypisywane wacicielom udziaów niekontrolujcych 618 1 890
Podstawowa i rozwodniona rednia waona liczba akcji zwykych 26 863 332 499 863 285 340
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w zotych) 26 2,21 3,82 1) Informacje o przeksztaceniu danych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku zaprezentowano w punkcie 5.4.
Grupa Kapitaowa Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Spóki Akcyjnej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok zakoczony 31 grudnia 2020 roku
(w milionach zotych)
Zaczone noty stanowi integraln cz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
5
31 grudnia 2020
Inne cakowite dochody 25 1 602 496
Podlegajce póniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat 1 549 489
Wycena instrumentów dunych 906 375
Wycena nalenoci od klientów z tytuu kredytów 17 18
Rónice kursowe z przeliczenia 104 (4)
Zabezpieczenie przepywów pieninych 522 100
Niepodlegajce póniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat 53 7
Wycena instrumentów kapitaowych 58 2
Reklasyfikacja nieruchomoci z rzeczowych aktywów trwaych do
nieruchomoci inwestycyjnych - 6
Dochody cakowite netto, razem 4 132 5 681
- dochody cakowite przypisywane wacicielom jednostki dominujcej 2 619 3 657
- dochody cakowite przypisywane wacicielom udziaów niekontrolujcych 1 513 2 024 1) Informacje o przeksztaceniu danych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku zaprezentowano w punkcie 5.4.
Grupa Kapitaowa Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Spóki Akcyjnej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok zakoczony 31 grudnia 2020 roku
(w milionach zotych)
Zaczone noty stanowi integraln cz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
6
Aktywa Nota 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
(przeksztacone) 1)
Warto firmy 27 2 776 4 034 3 871
Wartoci niematerialne 28 3 206 3 157 3 180
Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 48 2 511 2 313 2 234
Inne aktywa 29 753 734 562
Odroczone koszty akwizycji 30 1 550 1 574 1 546
Udzia reasekuratorów w rezerwach techniczno-
ubezpieczeniowych 41 2 101 1 856 1 512
Rzeczowe aktywa trwae 31 4 188 4 229 3 184
Nieruchomoci inwestycyjne 32 2 493 1 981 1 697
Jednostki wyceniane metod praw wasnoci 33 72 11 17
Aktywa przeznaczone do sprzeday 49 590 580 1 147
Nalenoci od klientów z tytuu kredytów 34 197 288 194 868 182 054
Pochodne instrumenty finansowe 35 6 339 3 107 2 487
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 36 140 922 111 416 101 665
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 66 864 45 938 45 234
Wyceniane w wartoci godziwej przez inne cakowite dochody 64 248 55 211 38 737
Wyceniane w wartoci godziwej przez wynik finansowy 9 810 10 267 17 694
Nalenoci 37 6 246 5 737 6 343
rodki pienine i ekwiwalenty rodków pieninych 39 7 939 7 788 17 055
Aktywa, razem 378 974 343 385 328 554
Kapitay i zobowizania Nota 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
(przeksztacone) 1)
Kapitay
Kapitay przypadajce wacicielom jednostki dominujcej 18 777 16 169 14 925
Kapita podstawowy 40.1 86 86 86
Pozostae kapitay 40.3 17 093 13 036 12 566
Niepodzielony wynik 1 598 3 047 2 273
Strata z lat ubiegych (314) (248) (940)
Zysk netto 1 912 3 295 3 213
Udziay niekontrolujce 2.4 24 626 23 119 22 482
Kapitay, razem 43 403 39 288 37 407
Zobowizania
Zobowizania z tytuu wasnych dunych papierów
wartociowych 43 7 532 9 273 12 009
Zobowizania wobec banków 44 9 751 6 604 6 044
Zobowizania wobec klientów z tytuu depozytów 45 241 975 218 588 207 635
Pochodne instrumenty finansowe 35 6 281 3 018 3 365
Inne zobowizania 46 12 434 10 599 8 805
Rezerwy 47 1 378 1 211 854
Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 48 949 746 486
Zobowizania bezporednio zwizane z aktywami
zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzeday 49 121 29 49
Zobowizania, razem 335 571 304 097 291 147
Kapitay i zobowizania, razem 378 974 343 385 328 554 1) Informacje o przeksztaceniu danych na 1 stycznia i 31 grudnia 2019 roku zaprezentowano w punkcie 5.4.
Grupa Kapitaowa Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Spóki Akcyjnej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok zakoczony 31 grudnia 2020 roku
(w milionach zotych)
Zaczone noty stanowi integraln cz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
7
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym
kapitale wasnym
Udziay niekon-
Nota 40.1 40.3 40.3 40.3 40.3 2.4
Stan na 1 stycznia 2020 roku 86 (7) 13 113 (324) 294 1 (41) 3 047 - 16 169 23 119 39 288
Wycena instrumentów kapitaowych - - (4) - 1 - - - - (3) 61 58
Wycena instrumentów dunych - - - - 453 - - - - 453 453 906
Wycena nalenoci od klientów z tytuu kredytów - - - - 3 - - - - 3 14 17
Zabezpieczenie przepywów pieninych - - - - 146 - - - - 146 376 522
Rónice kursowe z przeliczenia - - - - - - 106 - - 106 (2) 104
Zyski i straty aktuarialne dotyczce rezerw
pracowniczych - - - - - 2 - - - 2 (7) (5)
Inne cakowite dochody netto, razem - - (4) - 603 2 106 - - 707 895 1 602
Zysk (strata) netto - - - - - - - - 1 912 1 912 618 2 530
Cakowite dochody razem - - (4) - 603 2 106 - 1 912 2 619 1 513 4 132
Pozostae zmiany, w tym: - (2) 2 739 619 (6) - - (3 361) - (11) (6) (17)
Podzia wyniku finansowego - - 2 741 620 - - - (3 361) - - - -
Transakcje na akcjach wasnych - (2) 2 - - - - - - - - -
Transakcje z udziaowcami niekontrolujcymi - - (10) - - - - - - (10) (2) (12)
Sprzeda przeszacowanych nieruchomoci
i pozostae - - 6 (1) (6) - - - - (1) (4) (5)
Stan na 31 grudnia 2020 roku 86 (9) 15 848 295 891 3 65 (314) 1 912 18 777 24 626 43 403
Grupa Kapitaowa Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Spóki Akcyjnej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok zakoczony 31 grudnia 2020 roku
(w milionach zotych)
Zaczone noty stanowi integraln cz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
8
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym
kapitale wasnym
(przeksztacone) 1)
Udziay niekon-
Nota 40.1 40.3 40.3 40.3 40.3 2.4
Stan na 1 stycznia 2019 roku 86 (11) 12 660 18 (65) - (36) 2 273 - 14 925 22 482 37 407
Wycena instrumentów kapitaowych - - (1) - (8) - - - - (9) 11 2
Wycena instrumentów dunych - - - - 334 - - - - 334 41 375
Wycena nalenoci od klientów z tytuu kredytów - - - - 4 - - - - 4 14 18
Zabezpieczenie przepywów pieninych - - - - 31 - - - - 31 69 100
Rónice kursowe z przeliczenia - - - - - - (5) - - (5) 1 (4)
Zyski i straty aktuarialne dotyczce rezerw
pracowniczych - - - - - 1 - - - 1 (2) (1)
Reklasyfikacja nieruchomoci z rzeczowych aktywów trwaych do nieruchomoci
inwestycyjnych
- - - - 6 - - - - 6 - 6
Inne cakowite dochody netto, razem - - (1) - 367 1 (5) - - 362 134 496
Zysk (strata) netto - - - - - - - - 3 295 3 295 1 890 5 185
Cakowite dochody razem - - (1) - 367 1 (5) - 3 295 3 657 2 024 5 681
Pozostae zmiany, w tym: - 4 454 (342) (8) - - (2 521) - (2 413) (1 387) (3 800)
Podzia wyniku finansowego - - 444 (340) - - - (2 522) - (2 418) (1 385) (3 803)
Transakcje na akcjach wasnych - 4 - - - - - - - 4 - 4
Transakcje z udziaowcami niekontrolujcymi - - 2 - - - - - - 2 2 4
Sprzeda przeszacowanych nieruchomoci
i pozostae - - 8 (2) (8) - - 1 - (1) (4) (5)
Stan na 31 grudnia 2019 roku 86 (7) 13 113 (324) 294 1 (41) (248) 3 295 16 169 23 119 39 288 1) Informacje o przeksztaceniu danych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku zaprezentowano w punkcie 5.4.
Grupa Kapitaowa Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Spóki Akcyjnej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok zakoczony 31 grudnia 2020 roku
(w milionach zotych)
Zaczone noty stanowi integraln cz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
9
31 grudnia 2020
Korekty 24 521 (6 032)
Zmiana stanu nalenoci od klientów z tytuu kredytów (5 514) (14 959)
Zmiana stanu zobowiza z tytuu depozytów 25 221 10 522
Zmiana wyceny aktywów wycenianych w wartoci godziwej (869) (837)
Przychody i koszty odsetkowe (2 608) (2 574)
Zrealizowane zyski/straty z dziaalnoci lokacyjnej i odpisy z tytuu utraty
wartoci 2 931 1 823
Odpisy z tytuu utraty wartoci rzeczowych aktywów trwaych, wartoci
niematerialnych oraz wartoci firmy 1 505 19
Wynik z tytuu rónic kursowych (55) 123
Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji 24 (28)
Amortyzacja wartoci niematerialnych i rzeczowych aktywów trwaych 1 319 1 293
Zmiana stanu udziau reasekuratorów w rezerwach techniczno-
ubezpieczeniowych (245) (344)
Zmiana stanu nalenoci 277 (644)
Zmiana stanu zobowiza 1 616 2 454
Przepywy z tytuu kontraktów inwestycyjnych 6 (13)
Nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów
inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych 313 158
Podatek dochodowy zapacony (1 886) (2 084)
Pozostae korekty 1 344 (2 431)
Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej 28 579 1 048
Przepywy rodków pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej
Wpywy 866 620 759 573
- zbycie nieruchomoci inwestycyjnych 12 619
- wpywy z nieruchomoci inwestycyjnych 260 305
- zbycie wartoci niematerialnych oraz skadników rzeczowych aktywów
trwaych 29 87
- realizacja dunych papierów wartociowych 407 813 157 856
- zamknicie transakcji z przyrzeczeniem odsprzeday 246 687 281 450
- zamknicie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 182 521 289 755
- realizacja pozostaych lokat 26 844 24 678
- odsetki otrzymane 1 566 1 673
- dywidendy otrzymane 149 55
Grupa Kapitaowa Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Spóki Akcyjnej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok zakoczony 31 grudnia 2020 roku
(w milionach zotych)
Zaczone noty stanowi integraln cz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
10
Skonsolidowane sprawozdanie z przepywów pieninych Nota 1 stycznia -
31 grudnia 2020
- wydatki na utrzymanie nieruchomoci inwestycyjnych (139) (139)
- nabycie wartoci niematerialnych oraz skadników rzeczowych aktywów
trwaych (1 264) (903)
- nabycie udziaów i akcji w jednostkach zalenych (70) (211)
- zmniejszenie stanu rodków pieninych z tytuu sprzeday jednostek
i zmiany zakresu konsolidacji - (32)
- nabycie dunych papierów wartociowych (436 679) (165 545)
- otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzeday (247 271) (282 273)
- otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych (182 142) (288 342)
- nabycie pozostaych lokat (25 835) (24 129)
- pozostae wydatki na lokaty (32) (21)
Przepywy pienine netto z dziaalnoci inwestycyjnej (27 627) (4 853)
Przepywy rodków pieninych z dziaalnoci finansowej
Wpywy 91 069 106 012
- wpywy z tytuu kredytów i poyczek 54 1 661 4 300
- wpywy z tytuu emisji wasnych dunych papierów wartociowych 54 9 658 8 820
- otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu 54 79 750 92 892
Wydatki (92 050) (111 499)
- dywidendy wypacone wacicielom jednostki dominujcej 40.2.1.1 - (2 418)
- dywidendy wypacone wacicielom udziaów niekontrolujcych - (1 385)
- spata kredytów i poyczek 54 (898) (3 415)
- wykup wasnych dunych papierów wartociowych 54 (11 473) (10 845)
- zamknicie transakcji z przyrzeczeniem odkupu 54 (79 194) (92 837)
- odsetki od kredytów i poyczek 54 (47) (75)
- odsetki od wyemitowanych dunych papierów wartociowych 54 (163) (227)
- wydatki z tytuu leasingu (275) (297)
Przepywy pienine netto z dziaalnoci finansowej (981) (5 487)
Przepywy pienine netto, razem (29) (9 292)
rodki pienine i ich ekwiwalenty na pocztek okresu 7 788 17 055
Zmiana stanu rodków pieninych z tytuu rónic kursowych 180 25
rodki pienine i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: 39 7 939 7 788
- o ograniczonej moliwoci dysponowania 39 19 89 1) Informacje o przeksztaceniu danych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku zaprezentowano w punkcie 5.4.
Grupa Kapitaowa Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Spóki Akcyjnej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok zakoczony 31 grudnia 2020 roku
(w milionach zotych)
1. Wstp
(odpowiednio „skonsolidowane sprawozdanie finansowe” oraz „Grupa PZU”) sporzdzono zgodnie z Midzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczoci Finansowej zatwierdzonymi przez Komisj Europejsk („MSSF”), które na 31 grudnia 2020 roku
zostay opublikowane i weszy w ycie.
Okres objty sprawozdaniem
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzdzono za okres 12 miesicy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
Zatwierdzenie sprawozdania
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostao podpisane i zaakceptowane do publikacji przez Zarzd Powszechnego
Zakadu Ubezpiecze Spóki Akcyjnej 24 marca 2021 roku i bdzie podlegao zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie
Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Spóki Akcyjnej.
Waluta funkcjonalna i prezentacji
Walut funkcjonaln i prezentacji PZU jest polski zoty. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie kwoty przedstawione
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazane s w milionach zotych.
Walut funkcjonaln spóek majcych siedzib na Ukrainie jest hrywna ukraiska, spóek z siedzib na Litwie, otwie i w Szwecji
– euro, a spóki w Wielkiej Brytanii – funt brytyjski.
Zaoenie kontynuowania dziaalnoci
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzdzono przy zaoeniu kontynuowania dziaalnoci gospodarczej przez Grup
PZU w dajcej si przewidzie przyszoci, tj. w okresie co najmniej 12 miesicy po zakoczeniu okresu sprawozdawczego. Na
dzie podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdzono istnienia faktów i okolicznoci, które
wskazywayby na zagroenia dla moliwoci kontynuacji dziaalnoci przez Grup PZU w okresie 12 miesicy po zakoczeniu
okresu sprawozdawczego na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bd istotnego ograniczenia dotychczasowej
dziaalnoci.
Przyjmujc to zaoenie, Zarzd PZU uwzgldni w swojej ocenie wpyw czynników obarczonych niepewnoci,
a w szczególnoci pandemii COVID-19 na sytuacj makroekonomiczn i wasn dziaalno. Wicej informacji na ten temat
zaprezentowano w punkcie 5.1.
Dziaalno zaniechana
Zarówno w 2020, jak i w 2019 roku Grupa PZU nie zaniechaa prowadzenia jakiegokolwiek istotnego rodzaju dziaalnoci.
Grupa Kapitaowa Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Spóki Akcyjnej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok zakoczony 31 grudnia 2020 roku
(w milionach zotych)
Nazwy spóek
Alior Bank – Alior Bank SA.
Grupa Kapitaowa Alior Banku – Alior Bank wraz z jednostkami zalenymi wymienionymi w punkcie 2.2.
Grupa Kapitaowa Pekao – Pekao wraz z jednostkami zalenymi wymienionymi w punkcie 2.2.
Harberton – Harberton sp. z o.o. w likwidacji.
Idea Bank – Idea Bank SA.
LD – Lietuvos Draudimas AB.
Pekao – Bank Pekao SA.
PKN Orlen – Polski Koncern Naftowy Orlen Spóka Akcyjna.
PZU, jednostka dominujca – Powszechny Zakad Ubezpiecze Spóka Akcyjna.
PZU LT GD – UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas.
PZU CO – PZU Centrum Operacji SA.
PZU Ukraina – PrJSC IC PZU Ukraine.
PZU Ukraina ycie – PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance.
PZU ycie – Powszechny Zakad Ubezpiecze na ycie Spóka Akcyjna.
RUCH – RUCH Spóka Akcyjna.
TFI PZU – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.
TUW PZUW – Towarzystwo Ubezpiecze Wzajemnych Polski Zakad Ubezpiecze Wzajemnych.
Pozostae definicje
ECL – oczekiwane straty kredytowe (ang. expected credit loss).
Forbearance – narzdzia stosowane w restrukturyzacji zaduenia, najczciej majce posta udogodnie udzielanych
dunikowi przez wierzyciela.
GOOZPDO – gówny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w rozumieniu MSSF 8 – Segmenty operacyjne.
IBNR – ang. Incurred But Not Reported lub II rezerwa – rezerwa na szkody i wypadki zaistniae i niezgoszone.
IBOR – ang. Interbank Offered Rate – referencyjna stawka oprocentowania kredytów na rynku midzybankowym.
IRS – swap stopy procentowej (ang. Interest rate swap).
Grupa Kapitaowa Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Spóki Akcyjnej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok zakoczony 31 grudnia 2020 roku
(w milionach zotych)
Jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU za 2020 rok – roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Powszechnego Zakadu
Ubezpiecze Spóki Akcyjnej za 2020 rok, sporzdzone zgodnie z PSR, podpisane przez Zarzd PZU 24 marca 2021 roku.
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego.
Kodeks spóek handlowych – ustawa z 15 wrzenia 2000 roku Kodeks spóek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 roku,…