ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა · PDF...

 • ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა

  INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT

  DOI prefix: 10.23747

  ტომი 6, #2 (2019)

  Volume 6, #2 (2019)

 • 2

  inovaciuri ekonomika da marTva/ INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT VOL. VI, #2, 2019

  UDC (უაკ) 050: {33+338.24} ი - 603

  saredaqcio kolegiis wevrebi:

  e. m. d, profesori. saqarTvelos mecnierebaTa

  erov nuli akademiis akademikosi vladimer

  papava, e.m.d., profesori. saqarTvelos mecni­

  e r e baTa erovnuli akademiis akade mi kosi av­

  Tan dil silagaZe, e.a.d., asocirebuli pro­

  fesori ekaterine ba x taZe; e.m.d., profesori

  ramaz abe saZe; e.m.d., profesori anzor

  abralava; e.a.d., profesori ioseb ar C vaZe;

  t.a.d., profesori Tengiz af xazava; e.m.d.,

  profesori Teimuraz ba bunaSvili; e.m.d.,

  pro fesori evgeni baraTaSvili; e.m.d., pr o ­

  fesori elguja meqvabiSvili; b.a.d., asoci­

  rebuli profesori gi vi baqraZe; e.m.d.,

  profesori givi bedi anaSvili; t.a.d., pro­

  fesori qeTe v an goleTiani; e.a.d., pro­

  fesori vax tang daTaSvili; e.a.d., pro­

  fesori an zor devaZe; e.a.d., profesori

  lia eliava; e.a.d., asocirebuli profesori

  gulnaz erqomaiSvili; e.a.d., profesori

  me rab vaniSvili; p.a.d., profesori naTia

  miqelTaZe; e.a.d. asocirebuli profesori

  nino faresaSvili; e.a.d., profesori roman

  mamulaZe; e.m.d., profesori rezo manveliZe;

  e.m.d., profesori lamara qoqiauri; e.a.d.

  profesori giorgi RavTaZe; e.m.d., profesori

  vladimer Rlon ti; e.m.d., profesori

  larisa yor RanaSvili; e.m.d., pro fesori

  Teimuraz Sengelia; e.m.d., profesori ni­

  koloz CixlaZe; e.a.d., profesori as ie

  cincaZe; e.a.d., profesori naTia wik laSvili;

  e.m.d., profesori eTer xaraiSvili; t.a.d.,

  profesori parmen xve deliZe; e.m.d., profesori

  mixeil jibuti; e.a.d., profesori guram

  jolia; s.m.m.d., profesori rezo jabniZe; e.

  a. d. profesori vaxtang Waraia; b. a. d. zurab

  Jurnali „inovaciuri ekonomika da marTva“ indeqsirdeba saerTaSoriso mo­ nacemTa bazebSi da sistemaSi:

  The Journal „INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT“ is indexed in the international scientometric databases, repositories and search engines:

  Academic Resource Index ResearchBib Index Copernicus (პოლონეთი) Open Academic Journals Index elibrary.ru (რუსეთი) Академия Google (США) cosmos impact factor (გერმანია, ბერლინი) Germany, Berlin

  saredaqcio kolegia

  mTavari redaqtori badri geCbaia, ekonomikis doqtori, asocirebuli profesori. saqarTvelos

  biznesis mecnierebaTa akademiis namdvili wevri. menejmentis regionuli akademiis wevr­korespondenti.

  mTavari redaqtoris moadgile gela mamulaZe, ekonomikis doqtori, profesori. saqarTvelos biznesis

  mecnierebaTa akademiis namdvili wevri

  pasuxismgebeli redaqtori paata aroSiZe, ekonomikis doqtori, baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo

  universitetis asocirebuli profesori

 • 3

  inovaciuri ekonomika da marTva/ INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT VOL. VI, #2, 2019

  muSkudiani (mTavari redaqtoris moad gile

  Jurnalis inglisurenovan nawi lSi)

  saredaqcio kolegiis ucxoeli wevrebi:

  Skarleti sergei, e.m. d. profesori. Cer nigovis

  erovnuli teqnologiuri universitetis

  reqtori (Cernigovi, ukraina);

  kizim nikolai, e.m. d. profesori. ukrainis

  mecnierebaTa erovnuli akademiis wevr­

  korespondenti, (xarkovi, ukraina);

  pukala riCard, doqtori, profesori, bronis­

  lav markiviCis saxelmwifo teqnologiisa

  da ekonomikis skolis reqtoris moadgile,

  poloneTi;

  veis lidia, biznesis administrirebis doqto­

  ri, profesori. lublianas biznesis skolis

  dekani, slovenia

  petrova mariana, mecnierebaTa doqtori, pro­

  fesori. wminda kirilisa da wminda metodias

  uni versitetis asocirebuli profesori,

  veliko ternovo, bulgareTi

  rudenko olga, saxelmwifo marTvis doq­

  tori, profesori. Cernigovis erov nuli

  teqnologiuri universitetis sa xelmwifo

  marTvis da menejmentis sa mecniero kvleviTi

  institutis di req tori (Cernigovi, ukraina);

  vdovenko natalia, e.m. d. profesori. ukrainis

  biologiisa da garemosdacvis saxe lmwifo

  universitetis globaluri ekonomikis

  kaTedris gamge (kievi, ukraina);

  Simanovska­dianiC ludmila, e.m. d. pro­

  fesori. poltavas ekonomikisa da vaW robis

  universitetis menejmentis kaTe d ris gamge

  (poltava, ukraina);

  levCenko aleqsandre, e.m.d. profesori. cen­

  t r aluri ukrainis erovnuli teqno lo­

  giuri universitetis reqtoris mo ad gile,

  (kropiv nicki, ukraina);

  xaustova viqtoria, ekonomikis mecni ere­

  baTa kandidati, asocirebuli profe sori

  (xarkovi, ukraina);

  badida miroslav, mecnierebaTa dotori, pro­

  f esori. q. koSices teqnologiuri uni ver­

  sitetis procesebisa da inJi ne riis kaTe dris

  gamge (koSice, slova keTi);

  koval viqtor, e.m.d. profesori (odesa, ukr a­

  ina);

  isaevi namig, biznesisa da marTvis doq to­

  ri, azerbaijanis saerTaSoriso di asporis

  warmomadgeneli saqarTve loSi (baqo, aze­

  rba ijani);

  midelski sergei, profesori. menejmentis

  regio nuli akademiis prezidenti (pavlo­

  dari, yaza xeTi);

  romanenko evgeni, saxelmwifo marTvis me­

  cnierebaTa doqtori. personalis mar Tvis

  regionuli akademiis sajaro mmarTvelobis

  kaTedris gamge, docenti (ukraina, kievi);

  griSnova elena, e.m.d. taras SevCenkos sa xe­

  lobis kievis saxelmwifo universi tetis

  profesori, (kievi, ukraina);

  kuzmenko galina, e.m.d. centraluri ukra­

  inis er ov nuli teqnologiuri universi te­

  tis as o cirebuli profe sori, (kropiv nicki,

  ukraina);

  Salimova natalia, e.m.d. centraluri ukra­

  inis ero v nuli teqnologiuri univer site­

  tis pro fesori, (ukraina, kropiv nicki);

  prokopenko olga, e.m.d. teqnikur­huma ni ta­

  ruli akademiis menejmentis depar tamentis

  profesori, (bielisko­biala, poloneTi).

  © a(a)ip ekonomikuri kvlevebis erovnuli institutis da baTumis navigaciis saswavlo universite­ tis saerTaSoriso referirebadi da recenzirebadi samecniero praqtikuli Jurnali „inovaciuri ekon omika da marTva”.

  ISSN: 2449-2418 E-ISSN: 2449-2604

 • 4

  inovaciuri ekonomika da marTva/ INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT VOL. VI, #2, 2019

  EDITORIAL BOARD:

  Vladimer Papava, Doctor of Economic Sciences, Pro­

  fessor. Academician of the National Academy of Sciences of Georgia, Avtandil Silagadze, Doctor of Economic Scien ces, Professor. Academician of the National Aca de my of Scienc­ es of Georgia; Ekaterine Bakhtadze, Doctor of Economics, Associated Professor; Ramaz Abesadze, Doctor of Econom­ ic Sciences, Pro fessor; Anzor Abralava, Doctor of Economic Sciences, Professor; Ioseb Archvadze, Doctor of Economics, Professor; Tengiz Apkhazava, Doctor of Technical Sciences, Professor; Teimuraz Babunashvili, Doctor of Economic Sci­ ences, Professor Evgeni Baratashvili, Doctor of Economic Sciences, Professor Elguja Meqvabishvili, Doctor of Eco­ nomic Sciences, Professor; Givi Bakradze, DBA, Associated Professor; Givi Bedianashvili, Doctor of Economic Sciences, Professor; Ketevan Goletiani, Doctor of Technical Sciences, Pro fessor; Vakhtang Datashvili, Doctor of Econo mics, Pro­ fessor; Anzor Devadze, Doctor of Eco no mics, Professor; Lia Eliava, Doctor of Eco nomics, Professor; Gulnaz Erqomaish- vili, Doctor of Economics, Associated Professor; Merab Van- ishvili, Doctor of Economics, Pro fessor; Na tia Mikeltadze, Doctor, Professor; Nino Paresashvili, Doctor of Economics, As s ociated Professor; Roman Mamuladze, Do c tor of Eco­ nomics, Professor; Rezo Manvelidze, Doc tor of Economic Sciences, Pro fessor; Lamara Qo qiauri, Doctor of Economic Sciences, Pro fessor; Giorgi Gavtadze, Doctor of Eco nomics, Pro fessor; Vladimer Glonti, Doctor of Economic Scie nces, Professor; Larisa Kor ga nashvili, Doctor of Eco nomic Sci­ ences, Professor; Teimuraz Shengelia, Doctor of Economic Sciences, Professor; Nikoloz Chikhladze, Doctor of Eco­ nomic Sciences, Professor; Asie Cincadze, Doctor of Eco­

  nomics, Professor; Natia Tsiklashvili, Doctor of Eco nomics, Professor; Eter Kharaishvili, Doctor of Economic Sciences, Professor; Parmen Khvedelidze, Doctor of Technical Scienc­ es, Pro fessor; Mikheil Jibuti, Doctor of Economic Sc iences, Professor; Guram Jolia, Doctor of Eco nomics, Professor; Rezo Jabnidze, Doctor of Agr icultural Sciences, Professor; Vakhtang Charaia, Doctor of Economics, Professor; Zurab Mushkudiani, DBA; Associate Professor (Deputy Chief Edi­ tor in En gli sh Section of Journal).

  FOREIGN MEMBERS

  OF THE EDITORIAL BOARD

  Shkarlet Serhii, Doctor of Economic Sciences, Professor. Rector of Chernihiv National University of Technology (Ukraine);

  Kyzym Mykola, Doctor of Economic Sciences, Professor. Corresponding Member of National Academy of Scienc­ es of Ukraine. Honored Economist of Ukraine;

  Pukała Ryszard, PhD, Professor, Vice­Rector of Student Af­ fairs of Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics, Poland;

  Weis Lidija, PhD, Professor, Dean of Ljubljan