Festivalkrant nr1

of 8 /8
10 E EDITIE OPERADAGEN ROTTERDAM KRANT DE ZOEKTOCHT NAAR GELIJKHEID De tiende editie van Operadagen Rotterdam toont een staalkaart van gelijkheid volgens de muziek en theatermakers van nu. Wij zijn al sinds mensenheugenis op zoek naar gelijkheid. Van Oudheid tot moderne tijd deden beroemdheden uitspraken over de vraag wat gelijkheid is. Zo verklaarde Grieks losoof Aristoteles (384-322 v.Chr.) dat het proberen ongelijke dingen gelijk te maken de ergste vorm van ongelijkheid is en staat in de Amerikaanse Onaankelijk- heidsverklaring (1776) dat ‘All men are created equal’. !"#$ #&$'(&)*( "++, -$./0'*$/1 2$-/"(3 4&1$," +.5 6$ #/0"3 &"./"$7 8$" '&,( &9$,#/)*( "+ *$( /"(:;$" 9+" <-$./0'*$/1=> Gelijkheid | Encyclo !" $%& '()* + ,%(- -% +.//0- 120/3.%'()*" ,%4 $%'()* 5()67 /8 2/%4 296 $%'()*,%(- 9': $%'()*%6 1;" !" <2%60%-($,%(- ;" <$9'(4%(4 =" <%6:4%>>($,%(- Gelijkheid | Wikipedia ?%4 @%$0(8 $%'()*,%(- *96 /6-%0 96-%0% 2%0.()5%6 6990A B6 -% 0%C,4:$%'%%0-,%(- + ,%4 :/C(99'D8/'(4(%*% $%'()*,%(-:@%$(6:%' + $%'()*.990-($% @%,96-%'(6$E Gelijkheid en gelijke behandeling | Amnesty International B6 -% )30(-(:C,% 5(6 $994 $%'()*,%(- 4%03$ /8 ,%4 (-%% 296 ,%4 6943300%C,4F .990(6 (%-%0 >%6: (: @%$(G4($- >%4 %%6 $%'()*% 20()% .('E Gelijkheid man en vrouw in Nederland stokt | NU H<I<J< + I%-%0'96- (: (6 -% .%0%'- $%59*4 296 -% %'G-% 6990 -% 5%2%64(%6-% 8'994: .94 @%40%G4 $%'()*,%(- 43::%6 >966%6 %6 20/3.%6E Follow & share #Operadagen Facebook !;$,+1+-$"?&(($,1+4 Twitter @!;$,+1+-$" Instagram &;$,+1+-$",&(($,1+4 FESTIVAL www.operadagenrotterdam.nl (R)evolutie - Gelijkheid | Festivalkrant | Nummer 1 | Vrijdag 22 mei 2015 Hoe zit het met gelijkheid en gelijk- waardigheid? | Het Fenomeen Status :H NXQQHQ KHW RRN YDQXLW GH GHíQLWLHV YDQ $%'()*,%(- %6 $%'()*.990-($,%(- @%69-%0%6E H%'()*,%(-E K94 $%'()*,%(- /6>/$%'()* (:F (: %%6 NZHVWLH YDQ GHíQLWLH A+( )&").B1$,$" 6/0 */$,B/(C D$./0'*$/1 /5 2./0'2++, $$" 9,&B6$./0' 6&&,1 E*&$ -$./0' /5 1+(CF7 G$( '+" $9$",$1/-*$/1 2$($'$"$"3 4++, &&' $$"5($44/-*$/1 $" $-+./($/(7 A/'/;$1/+ .$$,( &"5 &9$, *$( 5&)/++.H;&./(/$'$ 2$-/"5$. YDQ JHOLMNKHLG PDDU RRN RYHU GH íORVRíVFKH 2$($'$"/5 9+" <$-+./(+,/54$3 *$( /1$$ 1+( +..$ 4$"5$" -$./0' #/0"=7 I++, #/0" 4$"5$" 6$. -$./0'C J$ -$./0'*$/15H 9,++- ,&$;( &&' &"-$./0'*$/1 &;7 K&.-$"5 1$ +L2$$.1/"-$" 6$-$" 6/0 1$ -$./0'*$/1 (B55$" 4+" $" 9,&B6 $" (B55$" -,&$;$"7 G$( .++(5($ "/$B65 &; MN7". ,+;;&,($$,( $$" $,"5(/-$ 1+./"- /" 1$ -$./0'6++,1/-*$/1 /" M$1$,.+"17 J$ 6$25/($ *$(L$"&4$$"5(+(B57". #/$( -$./0'H KHLG HQ RQJHOLMNKHLG HHQ NZHVWLH YDQ GHíQLWLH 'DW EUHQJW RQV ELM GH 9DQ 'DOH GH GHíQLWLH +B(&,/($/(> -$./0'*$/1 /5 <9&.'&4$" &9$,$$"'&45( /" $$" 2$;++.1 &;#/)*(=7 J/( L$5(/9+. 4+- 0/03 *$( ;B2./$'3 2$;+.$" /" 6$.' &;#/)*( 6/0 -$./0' #/0"7 J$ 4B#/$'H $" (*$+($,4+'$,5 9+" 1/( 4&4$"( 1$"'$" 4$( 0$ 4$$ /" *B" ;,&1B)(/$57 8O;$,(5 $" L+"5 -++" /" -$5;,$' 4$( $.'++, (/01$"5 .$#/"-$" $" $$" 1$2+(7 A&,1$" 6$ &&/( -$./0'C D$$" /1$$3 4++, "+ (/$" 1+-$" L$5(/9+. #/0" 6/0 9+5( $$" 5(B' 6/0#$, -$6&,1$"7 J$ -$9.$B-$.1$ B/(5;,++' <9,/0*$/13 -$./0'*$/1 $" 2,&$1$,5)*+;= B/( 1$ P,+"5$ ?$9&.B(/$ /5 1$ +L-$.&;$" 1,/$ 0++, &"#$ (*$4+(/5)*$ .$/1,++17 G$( /1$$ 9&&, *$( )+4;+-"$H 2$$.1 9+" 1/( 0++, '&4( 9+" I+,/+""$3 1$ P,+"5$ 5)*&"$ 1/$ 5:42&&. 5(++( 9&&, 1$ ?$9&.B(/$7 Q/0 6&,1( 9++' #&+.5 */$,&"1$, HQ SURíOH DIJHEHHOG CREËER TIJDENS HET FESTIVAL JE EIGEN CAMPAGNEBEELD! I++' $$" HQ SURíOH L&(& R 5*+,$ S&;$,+1+-$"7

Embed Size (px)

description

In deze festivalkrant alles over het eerste weekend van de tiende editie van Operadagen Rotterdam van 22 t/m 31 mei 2015.

Transcript of Festivalkrant nr1

Page 1: Festivalkrant nr1

10E EDITIE OPERADAGEN ROTTERDAM

KRANTDE ZOEKTOCHT NAAR GELIJKHEIDDe tiende editie van Operadagen Rotterdam toont een staalkaart van gelijkheid volgens de muziek en theatermakers van nu. Wij zijn al sinds mensenheugenis op zoek naar gelijkheid. Van Oudheid tot moderne tijd deden beroemdheden uitspraken over de vraag wat gelijkheid is. Zo verklaarde Grieks ! losoof Aristoteles (384-322 v.Chr.) dat het proberen ongelijke dingen gelijk te maken de ergste vorm van ongelijkheid is en staat in de Amerikaanse Ona" ankelijk-heidsverklaring (1776) dat ‘All men are created equal’.

!"#$%#&$'(&)*(%"++,%-$./0'*$/1%2$-/"(3%4&1$,"%

+.5%6$%#/0"3%&"./"$7%8$"%'&,(%&9$,#/)*(%"+%*$(%

/"(:;$"%9+"%<-$./0'*$/1=>

Gelijkheid | Encyclo!"#$%&#'()*#+#,%(-#-%#+.//0-#120/3.%'()*"#,%4#$%'()*#5()67#/8#2/%4#296#$%'()*,%(-#9':#$%'()*%6#1;"#!"#<2%60%-($,%(-#;"#<$9'(4%(4#="#<%6:4%>>($,%(-

Gelijkheid | Wikipedia?%4#@%$0(8#$%'()*,%(-#*96#/6-%0#96-%0%#2%0.()5%6#6990A#B6#-%#0%C,4:$%'%%0-,%(-#+#,%4#:/C(99'D8/'(4(%*%#$%'()*,%(-:@%$(6:%'#+#$%'()*.990-($%#@%,96-%'(6$E

%

Gelijkheid en gelijke behandeling | Amnesty InternationalB6#-%#)30(-(:C,%#5(6#$994#$%'()*,%(-#4%03$#/8#,%4#(-%%#296#,%4#6943300%C,4F#.990(6#(%-%0#>%6:#(:#@%$(G4($-#>%4#%%6#$%'()*%#20()%#.('E

Gelijkheid man en vrouw in Nederland stokt | NUH<I<J<#+#I%-%0'96-#(:#(6#-%#.%0%'-#$%59*4#296#-%#%'G-%#6990#-%#5%2%64(%6-%#8'994:#.94#@%40%G4#$%'()*,%(-#43::%6#>966%6#%6#20/3.%6E

Follow & share#Operadagen

Facebook!;$,+1+-$"?&(($,1+4

Twitter@!;$,+1+-$"

Instagram&;$,+1+-$",&(($,1+4

FESTIVAL

www.operadagenrotterdam.nl

(R)evolutie - Gelijkheid | Festivalkrant | Nummer 1 | Vrijdag 22 mei 2015

Hoe zit het met gelijkheid en gelijk-waardigheid? | Het Fenomeen Status

$%'()*,%(-#%6#$%'()*.990-($,%(-#@%69-%0%6E#H%'()*,%(-E#K94#$%'()*,%(-#/6>/$%'()*#(:F#(:#%%6#

A+(%)&").B1$,$"%6/0%*/$,B/(C%D$./0'*$/1%/5%

2./0'2++,%$$"%9,&B6$./0'%6&&,1%E*&$%-$./0'%/5%

1+(CF7%G$(%'+"%$9$",$1/-*$/1%2$($'$"$"3%4++,%

&&'%$$"5($44/-*$/1%$"%$-+./($/(7%A/'/;$1/+%

.$$,(%&"5%&9$,%*$(%5&)/++.H;&./(/$'$%2$-/"5$.%

2$($'$"/5%9+"%<$-+./(+,/54$3%*$(%/1$$%1+(%+..$%

4$"5$"%-$./0'%#/0"=7%

I++,%#/0"%4$"5$"%6$.%-$./0'C%J$%-$./0'*$/15H

9,++-%,&$;(%&&'%&"-$./0'*$/1%&;7%K&.-$"5%1$%

+L2$$.1/"-$"%6$-$"%6/0%1$%-$./0'*$/1%(B55$"%

4+"%$"%9,&B6%$"%(B55$"%-,&$;$"7%G$(%.++(5($%

"/$B65%&;%MN7".%,+;;&,($$,(%$$"%$,"5(/-$%

1+./"-%/"%1$%-$./0'6++,1/-*$/1%/"%M$1$,.+"17%

J$%6$25/($%*$(L$"&4$$"5(+(B57".%#/$(%-$./0'H

+B(&,/($/(>%-$./0'*$/1%/5%<9&.'&4$"%&9$,$$"'&45(%

/"%$$"%2$;++.1%&;#/)*(=7%

J/(%L$5(/9+.%4+-%0/03%*$(%;B2./$'3%2$;+.$"%/"%

6$.'%&;#/)*(%6/0%-$./0'%#/0"7%J$%4B#/$'H%$"%

(*$+($,4+'$,5%9+"%1/(%4&4$"(%1$"'$"%4$(%0$%

4$$%/"%*B"%;,&1B)(/$57%8O;$,(5%$"%L+"5%-++"%

/"%-$5;,$'%4$(%$.'++,%(/01$"5%.$#/"-$"%$"%$$"%

1$2+(7%A&,1$"%6$%&&/(%-$./0'C%D$$"%/1$$3%4++,%

"+%(/$"%1+-$"%L$5(/9+.%#/0"%6/0%9+5(%$$"%5(B'%

6/0#$,%-$6&,1$"7

J$%-$9.$B-$.1$%B/(5;,++'%<9,/0*$/13%-$./0'%*$/1%

$"%2,&$1$,5)*+;=%B/(%1$%P,+"5$%?$9&.B(/$%

/5%1$%+L-$.&;$"%1,/$%0++,%&"#$%(*$4+(/5)*$%

.$/1,++17%G$(%/1$$%9&&,%*$(%)+4;+-"$%H

2$$.1%9+"%1/(%0++,%'&4(%9+"%I+,/+""$3%

1$%P,+"5$%5)*&"$%1/$%5:42&&.%5(++(%9&&,%

1$%?$9&.B(/$7%Q/0%6&,1(%9++'%#&+.5%*/$,&"1$,%

CREËER TIJDENS HET FESTIVAL JE EIGEN CAMPAGNEBEELD!I++'%$$"% %L&(&%R%5*+,$%

S&;$,+1+-$"7

ODR_Krant_Nr1_A4_v3.indd 1 20-05-15 17:00

Page 2: Festivalkrant nr1

B#$/#4/#:'%%8F#:'%%8#96-#(>9$(6%#4,94#L/3M0%#4,%0%#.(4,#>%B#.9:#.0/6$F#B#.(''#C0LF#B#.(''#'/2%#L/3#4/#4,%#-9L#B#-(%N/3#9'/6%F#L/3#9'/6%#96-#6/#/6%#%':%F#L/3#.%0%#>%964#G/0#>%H%T*$%U/"'5%H%V%D&%T&%W.$$;

O(6C%#B#:%4#%L%:#/6#,(>B#4,(6*#4,94#BM2%#$/6%#@'(6-P,%0%2%0#(4#(:#B#'//*

H%?&2$,(%W)*B4+""%H%W$/(%/)*%/*"%-$5$*$"%

E9,/0$%9$,(+./"-F

J$%(&&"++"-$9$"1$%Q6/(5$,5$%(*$+($,4+'$,%

X*,/5(&;*%I+,(*+.$,%&;$"(%*$(%L$5(/9+.%4$(%

#/0"%*B4&,/5(/5)*$%Q(6$#O(5%7%8$"%4B#/'++.%

+9&"(BB,%,&"1%*$(%$)*($./0'$%2$1%4$(%5&"-5%

9+"%B#H/#R/#O'%%8%9+"%T*$%U/"'5%(&(%O%(4#(C,#(,6#$%:%,%6%9+"%?&2$,(%W)*B4+""7

I++,%9&&,1+(%6/0%&"5%,/)*(/"-%*$(%2$1%2$-$9$"%

#+.%2B,-$4$$5($,%Y*4$1%Y2&B(+.$2%*$(%L$5(/9+.%

9$,6$.'&4$"%/"%1$%?&(($,1+45$%W)*&B62B,-7%

8"%5;,$$'(%,$-/55$B,%Z/$,,$%YB1/%&9$,%1$%5(+"1%

9+"%#+'$"%/"%4B#/$'(*$+($,.+"17

8"%"+%Q(6$#O(5%%-++"%6$%"&-%.+"-%"/$(%5.+;$"[%U,B/;%*$(%(&"$$.%&;%$"%1B/'%+)*($,%1$%5)*$,4$"7%

!9$,+.%6++,%0$%"&,4++.%"/$(%4+-%'&4$"3%1++,%

&"(1$'%0$%1$%4$$5(%9$,,+55$"1$%;$,L&,4+")$5%

(/01$"5%S(0:4#I($,4#94#R,%#T8%097

vr 22 mei Rotterdamse Schouwburg, 19.00u Speeches; 20.15u King Size (01); Vanaf 21.30u First Night at the Opera

OPENING

Wanneer is het voorstellingsidee ontstaan?8$"%0++,%-$.$1$"%9,&$-%!;$,+1+-$"%&L%AB"1$,H

2+B4%$$"%(*$+(,+.$%&4./05(/"-%'&"%9$,#&,-$"%

2/0%$$"%)&")$,(%9+"%\=?&)'%4$(%$$"%5:4L&"/$%

$"%$"'$.$%+,/+=5%9+"%I&#+,(7%A$%2$5.&($"%1$%

9&&,5($../"-%5+4$"%4$(%&"#$%;+,("$,5%9+"%

T*$+($,%?&(($,1+4%($%4+'$"7%Q&1&$"1$%#/0"%$,%

&&'%+)($B,5%9+"%*$(%?&%T*$+($,%$"%Z,&1B)(/$*B/5%

?&(($,1+4%2$(,&''$"7

Waarom zo’n korte repetitieperiode?!;%1/$%4+"/$,%6&,1(%*$(%4&-$./0'%&4%/$(5%

&"9&&,5($.2++,5%($%,$+./5$,$">%$$"%-,&($%,$$'5%

/"($,"+(/&"+.$%+,(/$5($"%$"%-$#$.5)*+;;$"%2/0%

$.'++,%2,$"-$"%&;%]]"%;&1/B47%I$(%$$"%.+"-$,$%

;.+""/"-%*+11$"%6$%"&&/(%#&9$$.%$"$,-/$%$"%

4+"',+)*(%'B""$"%2B"1$.$"7%V"%1/$%;++,%,$;$H

(/(/$1+-$"%/5%1$%L&)B5%9+"%1$%4B5/)/%$"%+)($B,5%

$"&,47%Q$%6&,1$"%(/01$./0'%B/(%*B"%)&4L&,(H#&"$%

-$(,&''$"3%6+(%$$"%$"&,4$%2&&5(%-$$L(%++"%*B"%

),$+(/9/($/(7%G$(%/5%&&'%$)*(%*$$.%5;+""$"17%^$%

2$"(%+.%$$"%0++,%2$#/-%4$(%"+1$"'$"3%9&&,2$,$/H

1$"%$"%;.+""$"3%4++,%/"%1/$%;++,%1+-$"%4&$(%

*$(%+..$4++.%-$2$B,$"7%

Hoe ziet de week voorafgaand aan de voorstelling er voor jou uit?I++"1+-%(&(%$"%4$(%6&$"51+-%.&;$"%1$%

AB"1$,2+B4$,5%I+,.$$"%W)*&.($"%$"%A/"$%

J/$,/)'O%+..$%5)$"$5%1&&,%$"%#$(($"%6$%1$%.++(5($%

;B"($"%&;%1$%/7%J&"1$,1+-%'&4$"%+..$%+)($B,5%

5+4$"7%J$%($'5($"%#/0"%1+"%+.%/"-$5(B1$$,1%$"%

++"-$.$$,17%Q+($,1+-%,$;$($,$"%6$%*$(%-$*$$.%

4$(%\=?&)'%$"%5($,5&;,++"%W&;*/$%U+,(*_B5$,%

$,2/07%Z+5%9.+'%9&&,%1$%9&&,5($../"-%#B..$"%+..$%

;B##$.5(B'0$5%2/0%$.'++,%'&4$"7

Waar gaat de voorstelling over?A$%1B/'$"%(/01$"5%1$%9&&,5($../"-%/"%2$1%4$(%1$%

(6$$%'+"($"%9+"%I&#+,(7%G/0%6+5%$"$,#/015%$$"%

2,/.0+"($%)&4;&"/5(3%1B/1$./0'%*&&,2++,%/"%1$%

;,+)*(/-$%+,/+=5%1/$%W&;*/$%#+.%#/"-$"7%Y"1$,H

#/015%*+1%*/0%#$$,%9&&,B/(5(,$9$"1$%/1$$`"%&9$,%

5$'5B$.$%$"%5&)/+.$%-$./0'*$/17%V"%U/:V#G96#4344%%($5($"%(6$$%5($..$"%$.'++,%&;%*B"%6$1$,#/015$%

(,&B6%1&&,%&9$,5;$.%($%5B--$,$,$"7%8"%/"%W%#I/55%#-(#S($90/%&"(5(++(%$$"%9,&./0'$%9$,6+,,/"-%6+""$$,%4$"5$"%B/(%9$,5)*/..$"1$%'.+55$"%4$(%

$.'++,%9,$$41%6/..$"%-++"7%J/(%5;$.%9+"%./$L1$%$"%

&"(,&B6%9$,(+.$"%6$%"++,%*$(%*$1$"%4$(%2$*B.;%

9+"%1/+.&-$"%(B55$"%5($..$(0$53%-$5)*,$9$"%1&&,%

1$%2$'$"1$%K.++45$%+B($B,%Y""$./$5%K$,2$'$7

Waarom moeten wij hier heen? 8$"%*+;;$"/"-%+.5%1$#$%4++'%0$%.$(($,./0'%4++,%

]]"%'$$,%4$$7%Q&"1+-+9&"1%ab%4$/%/5%*](%

4&4$"(%1++,7%8"%6$%'B""$"%"/$(%6+)*($"%&;%

1$%'&45(%9+"%5($,5&;,++"%W&;*/$%U+,(*_B5$,%$"%

.+5(%2B(%"&(%.$+5(%\=?&)'%H%6+(%4/0%2$(,$L(%$)*(%

$$"%9+"%1$%2$5($%&,'$5($"%9+"%1$%c+-$%c+"1$"%

&;%1/(%4&4$"(7

zo 24 mei 20.00u Oude Luxor

DE SNELKOOKPAN IN BED WITH MOZARTIn een recordtempo van enkele dagen repetitietijd maakt Theater Rotterdam onder leiding van Wunderbaum samen met het orkest B’Rock de voorstelling In Bed with Mozart. Hoe gaat dat in zijn werk? Een interview met dramaturg Tobias Kokkelmans over dit bijzondere eenmalige evenement.

!;%ab%4$/%;,$5$"($,$"%de%0&"-$,$"%$$"%

;$,L&,4+")$%;+,+..$.%++"%B6#X%-#P(4,#Y/59047%Q$%9&.-$"%1,/$%4+5($,).+55$5%9+"%

I/.&B%\,&)'*B53%T&44:%K$"($9&-$.3%%

W:.9/+%Z&&,(+%$"%U!\8%$"%.$--$"%./$L1$%/"%

(/01$"%9+"%/"($,"$(%&"1$,%1$%.&$;7%

Zo 24 mei 19.00u Rotterdamse Schouwburg (hal), gratis toegang

WEERMAN ED ALDUS VOORSPELT

!;%1$%$$,5($%1+-%9+"%!;$,+1+-$"%#/$(%*$(%

6$$,2$$.1%$,%;,/4+%B/(7%8$"%#6+''$%B/(.&;$,%

9+"%$$"%*&-$1,B'-$2/$1%2&9$"%1$%Y#&,$"%#&,-(%

9,/01+-%9&&,%4&&/%$"%1,&&-%6$$,%4$(%-$,$-$.1%

#&""$5)*/0"%$"%*$(%2./0L(%/"%?&(($,1+4%1,&&-7%

V"%1$%+9&"1%#+.%1$%2$6&.'/"-%9+"B/(%*$(%"&&,1H

6$5($"%-++"%(&$"$4$"7%V"%1$%4/11+-%6&,1(%

*$(%4+O/4++.%dfgX%2/0%*$(%X$"(,++.%W(+(/&"%$"%

&;%*$(%W)*&B62B,-;.$/"7%V"%1$%+9&"1%1++.(%1$%

($4;$,+(BB,%.+"-#++4%"++,%dhgX%,&"1%ad%BB,7%

8,%6++/(%$$"%4+(/-$%6$5($"6/"13%6/"1',+)*(%

i%&L%b7%V"%1$%+9&"1%5(++(%$,%$$"%#6+''$%6/"13%

6/"1',+)*(%a7

!&'%#+($,1+-4/11+-%6&,1$"%-B"5(/-$%6$$,H

5&45(+"1/-*$1$"%9$,6+)*([%J$%1+-%2$-/"(%

6$.%2$6&.'(%$"%++"9+"'$./0'%'+"%$,%#$.L5%"&-%

6+(%./)*($%,$-$"%9+..$"%1&&,1+(%$$"%#6+''$%

5(&,/"-%/"%1$%&)*($"1%&9$,%?&(($,1+4%"++,%

*$(%#B/1&&5($"%(,$'(7%V"%1$%4/11+-%#+.%1$%

#&"%9+'$,%($9&&,5)*/0"%'&4$"%$"%2./0L(%*$(%

.$''$,%1,&&-7%!;%*$(%W)*&B62B,-;.$/"%$"%/"%

G/..$-$,52$,-%6&,1(%*$(%#&="%djgX7%8,%5(++(%6$.%

6+(%4$$,%6/"1%1+"%&;%9,/01+-3%6/"1',+)*(%b7

2

ODR_Krant_Nr1_A4_v3.indd 2 20-05-15 17:00

Page 3: Festivalkrant nr1

ONDERZOEK NAAR PUBLIEKS!ERVARINGEN‘Als dit opera is dan ben ik een lie"ebber!’

!;$,+1+-$"%?&(($,1+4%'$"4$,'(%#/)*%1&&,%

*$(%"/$B65($%9+"%*$(%"/$B65($%($%;,$5$"($,$"%

&;%*$(%-$2/$1%9+"%&;$,+%$"%4B#/$'(*$+($,3%4$(%

+)(B$.$%&"1$,6$,;$"%$"%1$%5(+1%+.5%-,&&(5($%

/"5;/,+(/$2,&"7%I++,%*&$%$,9++,%0$%1+(%$/-$"./0'%

+.5%2$#&$'$,C%Q/0"%9&&,5($../"-$"%#&+.5%0$%

*+1%9$,6+)*(3%$"%*&$%2$9/$.%*$(%2$#&$'%++"%

*$(%L$5(/9+.C%J++,%/5%&"1$,#&$'55(+-/+/,$%$"%

4+5($,5(B1$"(%UB"5(2$.$/1%?&#$4+,/0"%T/2$"%

2$"/$B61%"++,7%Q/0%9&$,(%1/(%0++,%/"%&;1,+)*(%

9+"%!;$,+1+-$"%?&(($,1+4%$$"%'6+./(+(/$L%

;B2./$'5&"1$,#&$'%B/(7%Q$%/5%"&-%&;%#&$'%

"++,%,$5;&"1$"($"[%K&&,%1$$."+4$%++"%*$(%

&"1$,#&$'%&"(9+"-%0$%$$"%9,/0'++,(%9&&,%]]"%

9&&,5($../"-%"++,%'$B#$%$"%"$$4%0$%1$$.%++"%

$$"%-,&$;51/5)B55/$%&;%1/"51+-%a%E;$,5&"$"%

(B55$"%1$%ah%$"%bk%0++,F%&L%1&"1$,1+-%b%0B"/%

E9&&,%ehl=$,5F7%c/0'(%*$(%0$%.$B'%&4%1$%'6+./($/(%

9+"%*$(%L$5(/9+.2$#&$'%($%*$.;$"%9$,2$($,$"3%

2$"%0$%ahHbk%0++,%&L%ehl%$"%2$5)*/'2++,%&;%1$%

-$"&$41$%1+(+C%W(BB,%1+"%$$"%$H4+/.%"++,%

,&#$4+,/0"@&;$,+1+-$",&(($,1+47".%

IN DE PERSKing Size: Z[/#203C,4%'//:#(:#,%4#,%'%#'%2%6F#'()*4#U,0(:4/8,#Y904,9'%0#4%#:3$$%0%0%6E#Y%4#-%#40//:4A#5(6$%6#,%'84EM%H%P.&,/5%J&"%/"%M?X%%G+"1$.52.+13%dm%4$/%akdh

ZK(4#%\8%0(>%64%'%F#/6:9>%6,96$%6-%##>35(%*4,%94%0#>/%4#)%#$%.//6#/6-%0$996#]^_##K%#C/>@(694(%#296#9@:30-(:>%#%6#%%6##6/:49'$(:C,%#:G%%0F#,%4#(:#4L8(:C,#Y904,9'%0M%%H%%T*/$4&%A/"1%/"%J$%T$.$-,++L3%di%4$/%akdh

Private View:Z`%$(::%30#R/>#U0%%-#'994#:4%>>%6F#*'%30%6F##

29''%6#%6#40%*4#5%#.%%0#3(4#%'*990#(6#%%6#:8966%6-#:8%'#296#2%0.9C,4(6$#-(%#6//(4#./0-4#(6$%'/:4EM%H%\/`..+%cB((4$,%/"%J$%K&.'5',+"(3%%

df%4$/%akdh

ZJ(:3%%'#(:#a0(294%#J(%.#9@:/'334#%%6#/8%[email protected]+0(6$EM%H%U&$"%9+"%\&O$4%/"%J$%T/013%dh%4$/%akdh

Za0(294%#J(%.#5(%6#%6#,/0%6#(:#9':#,%4#'%5%6#296#%%6#@/%*#296#a940(C*#Y/-(96/A#,%4#(:#>%%0##2%0>/%-%6#-96#.%4%6F#-%#94>/:G%%0#'()*4#@%'96$+0()*%0#-96#-%#8'/4E#b66%'(%:#296#a90L:#%6#,990#'(@0%44(:4D:C%690(:4#:C,/4%'%6#-%#4/%:C,/3.%0#/8#@()69#,/>%/894,(:C,%#.()5%#%%6#2%0,99'#2//0F#>990#-94#%0#-0%($(6$#(6#-%#'3C,4#,96$4#(:#296#9G##-%#%%0:4%#/0*%:4*'96*%6#-3(-%'()*EM%n%?$"]%%G&&:2$,-*5%&;%'.+55/$'H)$"(,++.72$3%dh%4$/%akdh

De historieY.%/"%1$%9,&$-$%0+,$"%1$,(/-%&"(5(&"1%*$(%

/1$$%&4%$$"%2,B-%($%4+'$"%($"%&&5($"%9+"%

?&(($,1+43%4++,%$,%6$,1%(&$"($,(/01%;,/&,/($/(%

-$-$9$"%++"%1$%I++5(B""$.7%Y.5%&"1$,1$$.%9+"%

1$%6$1$,&;2&B6%6$,1$"%;.+""$"%-$4++'(%&4%

1$%5(+1%?&(($,1+4%2$($,%2$,$/'2++,%($%4+'$"7%

V,7%A7^7%9+"%1$,%82%9+"%?/0'56+($,5(++(%',$$-%%

1$%&;1,+)*(%(&(%$$"%dikk%4$($,%.+"-$%2,B-3%%

1/$%9$,"&$41%6$,1%"++,%*$(%$/.+"1%/"%1$%%

I++5%6++,%1$%2,B-%&9$,*$$"%6$,1%-$2&B617%

J/(%$/.+"1%&L%<&&,1=%6+5%$/-$"1&4%9+"%Y7A7%

2+,&"%9+"%\,/$"$"7%!;%d%L$2,B+,/%dfeh%&;$"1$%

'&"/"-/"%^B./+"+%/"%$$"%L$$5($./0'$%)$,$4&"/$%

1$%K+"%\,/$"$"&&,12,B-%9&&,%9$,'$$,7

Y.%5"$.%2.$$'%1$%2,B-%($%'.$/"%9&&,%1$%*&$9$$.H

*$/1%9$,'$$,7%J++,&4%6$,1%&;%d%4$/%dffk%$$"%

(6$$1$%2,B-%-$&;$"17%J$%&"(6$,;$,5%6+,$"%

#$$,%(,&(5%&;%*$(%9$$.%1B""$,$%6$-1$'7%8)*($,3%

*$(%2$6$$-2+,$%2,B--$1$$.($%6+5%(]%1B"7%8,%

&"(5(&"1$"%5)*$B,$"%1/$%5"$.%-$,$;+,$$,1%

4&$5($"%6&,1$"7%!;%*$(%4&4$"(%/5%1$%2,B-%

*$.++5%/"%5.$)*($%5(++(%$"%#/0"%$,%;.+""$"%9&&,%

$$"%-,&&(5)*+./-$%,$"&9+(/$7

Zuid-Amerikaanse sferen onder de brugJ$%'$B#$%&4%1$%9&&,5($../"-%R,%#X($#<9:L%&"1$,%1$%2,B-%($%1&$"%6+5%1&&,%1$%(*$+($,H

4+'$,5%9+"%T/01$./0'$%W+4$"5)*&./"-%5"$.%

-$4++'(7%J$%.&)+(/$%/5%"+4$./0'%;$,L$)(%&4%

1$%5(+1%M$6%!,.$+"53%1$%/"5;/,+(/$2,&"%9+"%

1$%9&&,5($../"-3%(&(%.$9$"%($%6$''$"7%V5%*$(%

0$%2/09&&,2$$.1%6$.$$"5%&;-$9+..$"%1+(%1$%

I/55/55/;;/%"$(%+.5%1$%I++5%16+,5%1&&,%1$%

5(+1%5./"-$,(%$"%#&%*$(%5(+152$$.1%2$;++.(C%

IB#/'+"(%W(+"%K,$$'$"%9&"1%9&&,%1$%4B#/$'%

9+"%1$%9&&,5($../"-%9$$.%/"5;/,+(/$%/"%1$%%

W$)&"1%c/"$%Z+,+1$57%J$%L$$5($"1$%4+55+%

9/"1(%(/01$"5%1$#$%)+,"+9+.$5'$%&;(&)*($"%

,$-$.4+(/-%9$,'&$./"-%&"1$,%]]"%9+"%1$%

2,B--$"7%J$%W$)&"1%c/"$%Z+,+1$%/5%"B%9/0L%

1+-$"%.+"-%"$$,-$5(,$'$"%&"1$,%1$%K+"%

\,/$"$"&&,1%2,B->%$$"%$O).B5/$9$%L$$5(%4$(%

Y4$,/)+"%\\o%$"%56/"-$"1$%4B#/$'[

za 23, ma 25 t/m do 28 mei 20.30u Onder Van Brienenoordbrug

#Throwback 2008

Q$9$"%0++,%-$.$1$"%6+,$"%&;%$$"%9/$,(+.%%

.&)+(/$5%++"%1$%I++53%6++,&"1$,%1$%.&)+(/$%%

&"1$,%1$%K+"%\,/$"$"&&,12,B-3%L,+-4$"($"%

($%*&,$"%B/(%1$%&;$,+=5%9+"%I&"($9$,1/3%D.B)'%

$"%!LL$"2+)*%/"%1$%2/0#&"1$,$%&;$,+,$/5%

T08,%3:#(6#-%#T6-%0.%0%'-7

FEEST ONDER DE VAN BRIENENOORDBRUGNiet alleen Operadagen Rotterdam is dit jaar jarig. De Van Brienenoordbrug bestaat namelijk 50 jaar. Reden tot een feestje én (wederom) een voorstelling onder de brug!

3

ODR_Krant_Nr1_A4_v3.indd 3 20-05-15 17:00

Page 4: Festivalkrant nr1

Afgelopen tien festivaljaren hebben we de stad als operahuis gebruikt. Ieder jaar waren er voorstellingen te zien bij onze partners Rotterdamse Schouwburg, Luxor Theater en De Doelen. Maar ook bezochten we locaties als de Bunker in het Vinetaduin, Museum Boijmans Van Beuningen en de Erasmusbrug. Bekijk de hele kaart online: operadagenrotterdam.nl/10-jaar-operadagen-rotterdam

T$,%$,$%9+"%&"5%0B2/.$B4%*$22$"%6$%$$"%+"5/)*(H

'++,($"H5$(%.+($"%1,B''$"%4$(%&"1$,%+"1$,$%

1$%+L2$$.1/"-$"%&;%1$#$%;+-/"+7%c$B'%+.5%++"H

1$"'$"%$"%&4%6$-%($%-$9$"[%T$%9$,',/0-$"%9&&,%

$$"%9,/$"1$";,/050$%2/0%1$%/"L&,4+(/$2+./$%/"%1$%

?&(($,1+45$%W)*&B62B,-7

10 JAAR OPERADAGEN ROTTERDAM IN KAART

2009 Van Smartlap tot Opera .&)+(/$> Koeweide

2012 The Summer Cloud’s Awakening .&)+(/$> Laurenskerk

JAAR 4 JAAR 7

4

ODR_Krant_Nr1_A4_v3.indd 4 20-05-15 17:00

Page 5: Festivalkrant nr1

10 JAAR OPERADAGEN ROTTERDAM IN KAART

2013 De Komst van Xia .&)+(/$>%Dak van de Ho! ogen

2014 Flyway .&)+(/$>%Voet Erasmusbrug

2014 - 2015 - 2016 PARSIFAL, playing" elds .&)+(/$>%Schouwburgplein

JAAR 8 JAAR 9 JAAR 10

5

ODR_Krant_Nr1_A4_v3.indd 5 20-05-15 17:00

Page 6: Festivalkrant nr1

De Operawandeling voert het publiek dit jaar langs het vooroorlogse Rotterdam in het kader van De Culturele Manifestatie, een grootschalig evenement waarbij culturele organisaties de stad van toen en nu eren. De populaire concertreeks is standaard als eerst uitverkocht. Maar niet getreurd: de hieronder beschreven locaties zijn ook zonder muzikale omlijsting te bezoeken.

De tramremiseJ$%6+"1$./"-%5(+,(%/"%J$%?$4/5$%G/..$-$,52$,-%

++"%1$%U&&(5$'+1$7%J$#$%(,+4,$4/5$%6+5%/"%

*$(%2$#/(%9+"%1$%?&(($,1+45$%8.$)(,/5)*$%%

T,+4%E?8TF3%4++,%6&,1(%"B%2$*$$,1%1&&,%1$%

5(/)*(/"-%?&(($,1+45%!;$"2++,%K$,9&$,%%

IB5$B4%$"%8O;.&/(+(/$%!.1(/4$,5%E?&I$!F7%%

V"%1$%9&&,4+./-$%,$4/5$%5(++"%&'$,-$.$%(,+45%

B/(%1$%0+,$"%=ik3%++"-$9B.1%4$(%4&1$,"$,%4+H

($,/$$.%B/(%1$%0+,$"%=hk%(&(%$"%4$(%=jk7%!&'%9/"1%

0$%$,%1$%$$,5($%$.$'(,/5)*$%(,+4%9+"%?&(($,1+4%

B/(%dfkh7%J$%9,/06/../-$,5%9+"%1$%5(/)*(/"-%%

,$5(+B,$,$"%$"%&"1$,*&B1$"%1$%(,+45%$"%4+H

'$"%1$#$%,/0'.++,%9&&,%5;$)/+.$%$9$"$4$"($"7%

8$"%.$B'%6$$(0$>%$,%,/01(%1$%*$.$%4++"1%4$/%$$"%

!;$,+1+-$"H(,+4%1&&,%1$%5(+17

De HildegardiskerkJ$%G/.1$-+,1/5'$,'%B/(%dmfa%/5%1$%(6$$1$%

B"/$'$%.&)+(/$7%J$%'.+55/$'$%/",/)*(/"-%9+"%1$%

'$,'%/5%&"1$,%+"1$,$%($%1+"'$"%++"%1$%9&&,H

++"5(++"1$%?&(($,1+45$%L+4/./$%^+4/"%E9+"%

1$%5"&$;0$5%/"1$,1++1F7

J$%G/.1$-+,1/5'$,'%/5%]]"%9+"%1$%6$/"/-$%

'$,'$"%1/$%*$(%2&42+,1$4$"(%&;%db%4$/%dfbk%

1&&,5(&"17%G$(%/"($,/$B,%,++'($%$"/-5#/"5%

2$5)*+1/-1%1&&,%,+##/+=5%/"%1$%&&,.&-50+,$"7%

J++,"++5(%6$,1$"%1$%'$,''.&''$"3%9+"6$-$%

dfbb%LB"-$$,1$%1$%'$,'%"&-%$"'$.$%1+-$"%+.5%

Muziek en wandelen langs vooroorlogse locaties.A WALK THROUGH OPERA

5)*B/.;.++(5%9&&,%$$"%(6/"(/-(+.%&"1$,1B/H

'$,57%M+%1$%&&,.&-%6$,1%1$%'$,'%6$$,%4&&/%

&;-$'"+;(7

Begraafplaats CrooswijkJ$%*/5(&,/$%9+"%1$%\$-,++L;.++(5%X,&&56/0'%

E-$5(/)*(%/"%dmiaF%/5%"+B6%9$,2&"1$"%4$(%1$%

T6$$1$%A$,$.1&&,.&-7%M+%*$(%2&42+,1$4$"(%

9&"1$"%9$.$%1B/#$"1$"%?&(($,1+44$,5%*/$,%

*B"%.++(5($%,B5(;.++(57%T6$$%6$'$"%.+($,%

6$,1%$$"%4/./(+/,%$,$9$.1%/"-$6/013%6++,%ddh%

M$1$,.+"15$%4/./(+/,$"%2$-,+9$"%./--$"7%V"%

4$/%dfbd%6$,1%$$"%1$$.%9+"%1$%2$-,++L;.++(5%

2$5($41%9&&,%-$5"$B9$.1$"%9+"%1$%-$+../$$,1$%

5(,/01',+)*($"7%J$%2$9&.'/"-%9+"%?&(($,1+4%

9$,#&,-1$%1$#$%-,+9$"%$"%.$-1$%2.&$4$"3%(&(%

$,-$,"/5%9+"%1$%2$#$(($,7%J++,&4%6$,1$"%/"%

dfbi%1$%-$+../$$,1$%-,+9$"%9$,;.++(5(3%+L-$#$(%

4$(%*&B($"%*$''$"%$"%5(&"1%$,%5)*/.16+)*(%

&4%2$#&$'$,5%($%6$,$"7

X%$09G%6(:#/6-%0#996.%5($,%(-#296#I%-%0'96-+:%#%6#K3(4:%#>('(49(0%6#69#,%4#@/>@90-%>%64#1!cde"E

J/(%0++,%*$,1$"'$"%6$%*$(%2&42+,1$4$"(%

jh%0++,%-$.$1$"7%!;%-$;+5($%6/0#$%#B..$"%1$%

)&")$,($"%;.++(59/"1$"%&;%1$#$%2/0#&"1$,$%

.&)+(/$5%1/$%1$%&&,.&-%*$22$"%1&&,5(++"7%

V"%akde%9/$,$"%6$%1$%6$1$,&;2&B6%4$(%$$"%

!;$,+6+"1$./"-%.+"-5%(:;/5)*$%6$1$,&;H

2&B6H.&)+(/$57

Za 23 mei 15.00u startpunt Tramremise

FESTIVAL MET INTER!NATIONALE ALLURENaast een publieksfestival is Operadagen Rotterdam the place to be voor professio-nals uit de hele wereld. Netwerken en het bestendigen van een vruchtbare toekomst voor opera en muziektheater staan in dit programma centraal.

G$(%L$5(/9+.%&;$"(%($-$./0'%4$(%1$%)&"L$,$"H

(/$%X.+55/)+.>M8pT%/"%J$%J&$.$"3%6++,%1$%

6$,$.16/01$%'.+55/$'$%4B#/$'-$4$$"5)*+;%

/1$$`"%B/(6/55$.(%&9$,%1$%;+1$"%1/$%#/0%/"%1$%

(&$'&45(%2$6+"1$.$"7%T/01$"5%*$(%0++,./0'H

5$%!;$,+(/$%IB#/$'(*$+($,%/"(,&%1B)$,$"%

4+'$,5%*B"%(&$'&45(/-$%;,&0$)($"%++"%

;,&-,+44$B,5%/"%$$"%.$9$"1/-%;,&-,+44+%

9&.%5;$$11+($53%$.$9+(&,%;/()*$5%$"%5"$+'%

;,$9/$657%8,%6&,1(%"&-%4$$,%-$"$(6$,'(%

+)*($,%1$%5)*$,4$"%(/01$"5%1$%9/0L1$%

2/0$$"'&45(%9+"%*$(%?]5$+B%V"($,"+(/&"+.%

1$%T*]q(,$%IB5/)+.%E?VTIF7%?VTI%6$,1%

&"1$,%+"1$,$%-$r"/(/$$,1%1&&,%!;$,+1+-$"%

?&(($,1+4%$"%9/$,%+"1$,$%8B,&;$5$%(*$+($,5%

$"%;,&1B)(/$*B/#$"3%4$(%+.5%1&$.%)&;,&1B)H

(/$5%$"%/"($,"+(/&"+.$%(&B,"$$5%($%,$+./5$,$"%

9&&,%(+.$"(9&..$%8B,&;$5$%4+'$,57%U$,"H

-$1+)*($"%#/0"%&&'%&4%$$"%9&$1/"-52&1$4%

($%),$`,$"%9&&,%*$(%9$,"/$B6$"%9+"%$5(*$(/5)*$%

9&,4$"3%*$(%1&&,2,$'$"%9+"%-,$"#$"%(B55$"%

'B"5(1/5)/;./"$5%$"%*$(%2$,$/'$"%9+"%"/$B6$%

;B2./$'5-,&$;$"7%

!;$,+1+-$"%6$,'(%&&'%5+4$"%4$(%1$%%

Is")*$"$,%\/$""+.$3%V"($,"+(/&"+.$5%%

P$5(/9+.%Ls,%"$B$5%IB5/'(*$+($,7%K+"%4++"H

1+-%ah%(t4%1&"1$,1+-%am%4$/%#/0"%$,%%

6&,'5*&;5%9&&,%0&"-$%4B#/$'(*$+($,H

4+'$,57%Y+"%*$(%$/"1$%9+"%1$%6&,'5*&;5%

;,$5$"($$,(%$.'%+,(/5(/$'%($+4%*$(%,$5B.(++(%

9+"%1$%6&,'5*&;5>%$$"%;,&0$)(;.+"7%8]"%

($+4%'+"%4$(%#/0"%9&&,5($../"-5/1$$%$$"%

;.$'0$%6/""$"%*$(%JB/(5$%L$5(/9+.7

6

Na dit eerste weekend gaan we nog 7 dagen door! Wat kan je verwachten?

Y,(/5(/$'%1/,$)($B,%DB:%X&&.$">%

<A$%2/$1$"%4++(5)*+;;$./0'%,$.$9+"(%

4B#/$'(*$+($,3%&;%5;+""$"1$%.&)+(/$57%

T&;4B#/$'7%A$.%/5%*$(%#&%1+(%*$(%(6$$1$%

6$$'$"1%+9&"(BB,./0'$,%/57=%K/")$"(%%

X+,1/"++.%&;%9$,52$(&"7".3%ak%4$/%akdh

ODR_Krant_Nr1_A4_v3.indd 6 20-05-15 17:00

Page 7: Festivalkrant nr1

#TweetsLees hier de leukste #festival tweets. Volg @Operadagen en blijf ook op de hoogte!

Alex @Spartalex Apr 20M$(%'++,(0$5%-$'&)*(%9&&,%1$%

@!;$,+1+-$"%?&(($,1+47%

D++(%-&$1%4$(%1/(%*$$,./0'$%

L$5(/9+.>%Q/0"%+.%9&&,5($../"-$"%

B/(9$,'&)*([%c$B'%S++",+1$,

Thiemo Wind @TmoWInd May 9<U/"-%W/#$=3%(:;/5)*%I+,(*+.$,>%

"&5(+.-/5)*%$"%.$''$,%'/$,$6/$(7%

uuuu%*((;>tt($.$-,++L7".t(t%

abkdjahi%%aatai%4$/%

@!;$,+1+-$"%?=1+4

Theatermaker @TMtheaternieuws Apr 22U/0'3%1/(%#/0"%1$%2$($,$%B/("&H

1/-/"-$"[%\$1+"'(%

@!;$,+1+-$"%?&(($,1+4[

Jazz International @JazzRotterdam Apr 17A$%+(%S^+##%V"($,"+(/&"+.%

S?&(($,1+4%+,$%9$,:%;.$+5$1%

(&%2$%;+,(%&L%&"$%&L%(*$%2$5(%

L$5(/9+.5%6&,.16/1$%H%*((;>tt

6667(*$+($,',+"(7".t"/$B65t

&;$,+1+-$"H,&(($,1+4H'+"5H

*$22$,H/"($,"+(/&"+.H&;$,+H

+6+,1t%v%@!;$,+1+-$"

de Doelen @deDoelen Apr 24J$+(*%W;$+'5%<8$"%9&.5(,$'(%

B"/$'$%;,&1B)(/$%6++,9+"%0$%

"$'*+,$"%&9$,$/"1%-++"%5(++"=3%

+.1B5%M$/.%A+..+)$%*((;>tt2/(7.:

tdG99NI*%%@!;$,+1+-$"

J$%9&&,5($../"-%6+5%$$"%6+,$%*/(%&;%1$%Q&4$,%

9+"%Y"(6$,;$"%$"%5(&"1%/"%*$(%;+,'(*$+($,%/"%

8/"1*&9$"7%8"'$.$%,$+)(/$5%9+"%*$(%;B2./$'>

Mieke BonnK%#2//0:4%''(6$#,%%G4#2%%'#(6-03*#/8#>%#$%>99*4E#a09C,4($#-(%#@%%'-%6F#-%#*'96*%6#%6#-%#2%'%#$%'3(+-%6E#O%0%%6#%6#./6-%0'()*f

Esther en Mirte[%%0#>//(%#2//0:4%''(6$E#Y/%:4#9''%%6#.%'#.%6+6%6#996#-%#*'96*%6#(6#,%4#@%$(6E#Y//(#-%C/0#%6#8%0G%C4#3(4$%2/%0-E#<>/4(%:#-0/6$%6#-(%8#-//0E

RianneP()#2%0'(%4%6#%6($:5(6:#(6#-%#.90#-%#599'E#K%#*(6+-%0%6F#%6#.()F#2/6-%6#,%4#>//(#>990#//*#20%%>-E#?%4#(:#5%*%0#$%%6#-//0:6%%#2//0:4%''(6$f#Y//(#-94#)%#)%#(6#,%4#,904#296#-%#2//0:4%''(6$#@%2(6-4E#?(%0#%6#-990#(%4:#20/'()*:#D#96-%0#0(4>%#D#:G%%0#,9-#.94#/6:#@%40%G4#.%'#$%>/$%6E

DE KONINGIN ZONDER LAND

Marius?%%'#2%009::%6-E#K%#*'%(6*(6-%0%6#1!e#%6#!!"#2/6-%6#,%4#>//(#%6#.90%6#296#@%$(6#4/4#%(6-#$%@/%(-E

H. JanssenK%#*(6-%0%6#%6#.()#2/6-%6#,%4#%%6#@()5/6-%0#>//(%#2//0:4%''(6$E#K%#*(6-%0%6#>/%:4%6#%0#996#.%66%6#-94#,%4#-//0#,%%'#-%#03(>4%#$%:8%%'-#.%0-E#[%#,9--%6#2%0.9C,4#-94#,%4#$%.//6#/8#,%4#4/6%%'#.9:E#K3:#-94#.9:#,%%'#2%009::%6-E

AochermanneK%#8%0G%C4%#2(:39'(:94(%#296#%%6#:80//*)%E#b-%>@%6%>%6-f

Hinke van LenterenJ%009::%6-#%6#809C,4($#3(4$%2/%0-%#2//0:4%''(6$E#<%6#03:48364#(6#-%5%#,%C4(:C,%#4()-E#X'()G#%0>%%#-//0$996f

De Koningin Zonder Land is een sprookje over liefde en verlies, geschikt voor jong maar zeker ook wat ouder publiek. Neem plaats op het podium van het Luxor Theater, midden in de fantasiewereld van de koningin, en maak onderdeel uit van een sprookje.Ma 25 mei 19.00u Nieuwe Luxor Theater

SINGING BICYCLENeem een stem, voeg daar muziek aan toe, verdubbel dit en je hebt een koor. Neem een ! ets, een persoon om deze te besturen, voeg daar design aan toe, verdubbel dit en je hebt The Singing Bicycle!

Om de Letse zangtraditie te delen sloeg communicatie-adviseuse en creatieveling Brigita Stroda de handen ineen met de Letse ! etsdesigner Toms Erenpreiss om samen The Singing Bicycle te maken, die overal heen kan waar potentieel publiek is.

G$(%9$,*++.%2$-&"%/"%1$%0+,$"%=mk7%\,/-/(+%

W(,&1+%&"(1$'($%/"%YB5(,+./`%T*$%IB"/)/;+.%

\/):).$%2+"17%D$r"5;/,$$,1%1&&,%1$%)/,)B5+,H

Y..$5%9/$.%&;%#/0"%;.$'%/"%c$(.+"17%M$(%+.5%

M$1$,.+"1%/5%c$(.+"1%#&%;.+(%+.5%$$"%1B22$.(0$7%

-,++-3%*$$.%-,++-7%R,%#O(6$(6$#X(CLC'%%6$,1%

#$5%;$,5&"$"%6$,1%&"(6&,;$"%$"%+.%#/"-$"1%

M$1$,.+"1%4&$5(%*/$,%&&'%9+"%6$($"7%X&"(+)($"%

6$,1$"%-$.$-1%$"%+42/(/$B5%+.5%\,/-/(+%/5%

/5%"+4$./0'%9$$.%.$B'$,%4$(%$$"%-,&($,%'&&,7%

8$"%($'$"(+L$.%$"%9$.$%.+5"+1$"%9$,1$,%6+5%

/5%9/5B$$.%$"%4B#/'++.%"/$(%($%4/55$"[

vr 22 mei 17.00u Stationsplein; 22 t/m 25 mei door heel de stad

7

ODR_Krant_Nr1_A4_v3.indd 7 20-05-15 17:00

Page 8: Festivalkrant nr1

AGENDA FESTIVALPLATTEGROND

A Rotterdamse Schouwburg

B De Doelen

C Schouwburgplein

D Oude Luxor Theater

E Dak van de Bijenkorf

F De Gouvernestraat

G Paradijskerk

H nieuwe Luxor Theater

I LP2

J LantarenVenster

K Grand Café Engels

L Pelgrimvaderskerk

M Onder de Van Brienenoordbrug

N Koeweide

O Tramremise Hillegersberg

VRIJDAG 22 MEIFIGARO17.00 Schouwburgplein

KING SIZE20.15 Rotterdamse Schouwburg

FIRST NIGHT AT THE OPERA21.30 Rotterdamse Schouwburg

ZATERDAG 23 MEIFIGARO12.00 Schouwburgplein

PARADIJSKERK!CONCERT13.00 Paradijskerk

A WALK THROUGH OPERA15.00 Tramremise

KING SIZE20.15 Rotterdamse Schouwburg

TENOR BATTLE20.30 LantarenVenster

THE BIG EASY20.30 Van Brienenoordbrug

GRACE AND GLORY20.30 Pelgrimvaderskerk

THE GREAT DOWNHILL JOURNEY OF LITTLE TOMMY22.00 Rotterdamse Schouwburg

ZONDAG 24 MEIZINGENDE HONDEN BLAFFEN NIET10.30 De Doelen

BRUNCHCONCERT11.00 Café Engels

FIGARO12.00 Schouwburgplein

WINTERREISE13.00 De Doelen

IN BED WITH MOZART20.00 Oude Luxor Theater

MAANDAG 25 MEIDE KONINGIN ZONDER LAND19.00 Nieuwe Luxor Theater

THE BIG EASY20.30 Van Brienenoordbrug

AMADIGI REMIXED20.30 Rotterdamse Schouwburg

02

01

27

02

28

03

01

06

04

0505

07

29

30

02

08

10

01

04

31

KAARTVERKOOPOnlinewww.operadagenrotterdam.nlwww.rotterdamseschouwburg.nl

O"ineRotterdamse Schouwburg010-4118110 & op locatie 45 min. voorafgaand aan de voorstelling

COLOFONRedactie Operadagen Rotterdam

Vormgeving 105 / Sander Tol

Fotogra"e Koen Broos, Bas Czerwinski, Hans Hijmering, Krista van der Niet, Maartje Strijbis

De volgende Festivalkrant verschijnt op dinsdag 26 mei.

[email protected]: 010-4366070

W WW. OPERADAGENROTTERDAM.NL

ODR_Krant_Nr1_A4_v3.indd 8 20-05-15 17:00