Evolucija Interakcija Između Vrsta

download Evolucija Interakcija Između Vrsta

of 26

 • date post

  28-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Evolucija Interakcija Između Vrsta

 • 7/25/2019 Evolucija Interakcija Izmeu Vrsta

  1/26

  Univerzitet u Niu

  Prirodno-matematiki fakultet

  Departman za biologiju i ekologiju

  Predmet: Teorija evolucije

  S!"N#$S%" $#D

  &'(U)"*# "NT$#%)"*# "+!,U &$ST#

  Profeor: Studenti: *ovana Stojanovi. /01Dr *elka !2 )rnobrnja-"ailovi. *elena $iti. //3

  Dunja "li. //4Sanja Nii. /50!arta !iti. /5/

  Ni6 50/72

 • 7/25/2019 Evolucija Interakcija Izmeu Vrsta

  2/26

  Evolucija interakcija izmeu vrsta

  S#D$8#*

  U&'D 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1

  " S"!9"'+# " #NT"9"'+# 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

  "-/2 !utualizam 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 "-52 %omenalizam 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

  3"-12 #menalizam 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3

  "" %'!PT")"*# 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 4

  """ P#$#+"T"+#! 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 /1

  "& P$D#T'$ST&' 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 /3

  +#%(*U;#% 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 57

  ("T$#TU$# 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 5animljivu

  zonaciju pokazuju pet vrsta ptica iz roda Dendroica,

  koje se mou na%i u zimzelenim umama istonih delova

  "+A. #ne su slinih dimenzija tela i iako se preklapaju po nainu ishrane, svaka od tih vrsta

  pokazuje tendenciju da se hrani u razliitim zonama drve%a. )rimer ekoloko razdvajanja je

  onaj izmeu dve srodne vrste morskih rai%a &"alanus #alanoidesi Chthamalus stallatus. Farve

  obe vrste se mou na%i du itavo reiona koji je ispitivan, odrasle jedinke Chthamalusa uveksu se nalazile na ornjim, a "alanusana donjim delovima obale. Interspecijsku kompeticiju

  meu ivotinjama, sa slinim ekolokim potrebama, mou da smanje i razlike u vremenu

  aktivnosti jedinki. )rimer su smenjivanje razliitih vrsta u ciklusima dan;no% ili kod nekih

  biljaka dolazi do sezonskih razlika u aktivnosti.

  """ P#$#+"T"+#!

  Naziv interakcije &rta " &rta ""

  2

 • 7/25/2019 Evolucija Interakcija Izmeu Vrsta

  13/26

  Evolucija interakcija izmeu vrsta

  Parazitizam ? -

  !oevolucija izmeu parazita i njihovih doma%ina je antaonistika, to znai da se sa

  pojavom novih karakteristika kod parazita, koje im poboljavaju sposobnost kori%enja

  doma%ina, javljaju odovaraju%i 8odbrambeni

  odovoriG doma%ina. +ko je enetika varijabilnost

  populacija parazita, patoena i njihovih doma%ina

  relativno mala, njihova koevolucija moe imati ciklian

  oblik, meutim ako su im populacije relativno velike, sa

  neprekidnom pojavom mutacija, koevolucija moe da

  traje i veoma duo. *eutim, enetika varijabilnost populacija nekih patoena, kao recimo

  retrovirusa, moe da bude veoma visoka, tako da imuni sistem doma%ina teko uspeva da naadekvatan nain odovori na njih.

 • 7/25/2019 Evolucija Interakcija Izmeu Vrsta

  14/26

  Evolucija interakcija izmeu vrsta

  #vi kuni%i su iz Bvrope uveeni u +ustraliju, brzo su se razmnoili i postali velike tetoine.

  )rirodni doma%in miksoma virusa je vrsta kuni%a $ylvilagus #rasilensis, koji naseljava ato virus evoluira u smeru smanjenja virulentnosti, iako bi individualna selekcija favorizovala

  njeno pove%anje. *eutim ovakvo objanjenje nije odrivo. *eu brojnim faktorima koji mou

  da utiu na virulentnost parazita je i broj jedinki parazitske vrste koji inficira jedno doma%ina.

  +ko doma%ina istovremeno napadne ve%i broj jedinki neko parazita, prirodna selekcija %e meu

  potomstvom tih jedinki favorizovati one sa najve%om virulentno%u, to %e dovesti do smrti

  doma%ina. "a drue strane, ako je doma%ina napao samo jedan parazit, njeovo potomstvo bi%e

  enetiki uniformno i ako meu parazitima postoji enetika varijabilnost u stepenu

  virulentnosti, tada %e oni paraziti koji imaju manju virulentnost, a nemaju kompetitora unutar

  doma%ina biti favorizovani, jer %e im doma%ini samim tim due iveti neo u sliaju onih sa

  velikom virulentno%u. Aakle do smanjenja virulentnosti do%i %e onda kada doma%ina napada

  samo jedna parazitska jedinka.

  3

 • 7/25/2019 Evolucija Interakcija Izmeu Vrsta

  15/26

  Evolucija interakcija izmeu vrsta

  Arui faktor koji utie na smanjenje virulentnosti kod

  parazita je nain njeovo prenoenja izmeu doma%ina.

  )renoenje moe biti vertikalno i Iorizontalno, kod

  vertikalno se paraziti prenose sa roditelja na potomstvo,

  ukoliko se paraziti nau u ametima, mleku ili usled blisko

  kontakta roditelja i potomstva. !od horizontalno prenosa,

  paraziti se prenose sa jedne na druu nesrodnu jedinku putem

  vektora, recimo putem komaraca, ili udisanjem, kopulacijom

  itd. !od parazita koji se prenose vertikalno, doma%in mora da

  preivi njihovu infekciju, jer on predstavlja izvor hrane kako

  za njih tako i za potomstvo, dok kod horizontalno prenoenjato nije sluaj. #vo ukazuje da kod vertikalno prenoenja

  postoji ornja ranica virulentnosti, koja ukoliko se pree

  uroava opstanak samo parazita. )okazalo se i da ako je

  vertikalno prenoenje jedini nain transmisije parazita i ako

  parazit smanjuje adaptivnu vrednost doma%ina, prirodna selekcija potpuno eliminie parazita iz

  populacije doma%ina, osim ako parazit nema neke posebno razvijene karakteristike poput

  naruavanja odnosa polova u populaciji doma%ina.

 • 7/25/2019 Evolucija Interakcija Izmeu Vrsta

  16/26

  Evolucija interakcija izmeu vrsta

  ukrtaju se i kre%u u potrau za druim smokvinim drvetom u iji cvet polau jaja. !od nekih

  vrsta samo jedna enka kolonizira jedno drvo, dok kod druih nekoliko enki polae jaja u isto

  drvo. )anami svaka od ovih vrsta smokvinih osa ima svoju vrstu nematoda koja na njoj

  parazitira. )olno nezrele nematode se uvlae u ose posle njihovo izleanja iz plodova smokava,

  a onda nakon polno sazrevanja nematode izlaze iz tela mrtvih osa, ukrtaju se meusobno i

  polau jaja na istu smokvu kao i enke ose. /ematode koje parazitiraju na osama, kod kojih

  samo jedna enka polae jaja na smokvu, pokazuju tendenciju vertikalno prenoenja, dok one

  koje se hrane na osama, kod kojih ve%i broj enki polae jaja na istu smokvu imaju tendenciju

  horizontalno prenoenja. *erenjem virulentnosti svih vrsta nematoda utvreno je da

  vertikalno prenoenje enetiki srodnih parazita smanjuje njihovu virulentnost. !oevolucija

  parazita i doma%ina moe sude%i po ovom primeru da dovede do njihove priblino istovremene

  specijacije, to je oznaeno kao JarenIolcovo pravilo i ukoliko to jeste sluaj, rezultati tihprocesa moli bi se uoiti analizom filoenetskih stabala parazita i doma%ina.

  +nalizom nizova mitohondrijskih ena, kod 7

  vrsta lodara koji pripadaju familiji Geomyidae i

  njihovim ektoparazitskih vai & &allophaga,

  rekonstruisani su filoenetski odnosi izmeu vrsta

  unutar ove dve rupe oranizama. >animljivo je da su

  ove dve filoenije, sa malim izuzecima

  komplementarne. 'akve filoenije se uzimaju kao

  primer kopecijacije, a uoena odstupanja, kao primeri

  promena doma%ina. !ao test veliine kospecijacije,

  onosno istovremene specijacije, kod ove dve rupe

  kori%en je koeficijent reresije koji se odreuje na

  osnovu procene broja nukleotidnih zamena u razliitim filoenetskim ranama doma%ina i

  parazita. )rocenjen broj nukleotida u svakoj rani je kori%en kao molekulski sat pomo%u koa je

  odreivano vreme pojave svake rane, odnosno vrste. )okazano je da su procesi nukleotidnih

  zamena bri kod parazita u odnosu na doma%ina, to je posledica ve%e broja eneracija kod

  parazita. )okazano je da postoji tendencija da se procesi specijacije, kod vrsta doma%ina i

  njihovih parazita odirava istovremeno.

  0

 • 7/25/2019 Evolucija Interakcija Izmeu Vrsta

  17/26

  Evolucija interakcija izmeu vrsta

  *noi biljni i ivotinjski virusi se ire kroz populacije doma%ina, kako vertikalnom, tako

  i hoizontalnom transmisijom. )rimer ovakvih virusa jesu HT(&-/ D4uman ';cell Feukaemia

  =irus t:pe IE, H"&, Iumani papiloma viru6 Iepatiti 9 i ) virui . )okazano je da u jednoj

  populaciji doma%ina mou da koezistiraju dve razliite linije iste vrste parazita. Recimo u

  populaciji doma%ina moe da opstane virulentni parazit koji se prenosi verikalno ako on

  obezbeuje zatitu protiv virulentnije, ali horizontalno preneene linije iste vrste parazita i

  ovakva situacija bi mola biti prisutna kod endoenih retrovirusa. )a tako kod mieva &us

  musculus domesticus, jedan od dominantih alela Fv'( ena uslovljava zatitu od infekcije

  virulentnijih varijanti isto retrovirusa koji se u populacijama mieva prenosi i horizontalno i

  vertikalno. )oznato je da endoeni retrovirusi izazivaju niz tetnih efekata kod svojih doma%ina,

  odnosno pove%avaju verovatno%u za pojavu mutacija i kancera, to znai da je prethodnopomenuti alel Fv'(ena primer virulentno, vertikalno preneseno aensa koji se odrava u

  koezistenciji sa znatno virulentnijim, vertikalno i horizontalno preneenim linijama, protiv

  kojih obezbeuje zatitu.

  "& P$D#T'$ST