EPS 118 - Bosch Global · PDF file 3.3 Opasnost od požara i eksplozije 11 3.4 Opasnost od...

Click here to load reader

 • date post

  07-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EPS 118 - Bosch Global · PDF file 3.3 Opasnost od požara i eksplozije 11 3.4 Opasnost od...

 • Upute za rad

  Tester injektora

  EPS 118

 • EPS 118

  0 683 803 180

  Navedeni proizvod u izvedbi namijenjenoj za plasman na tržište, usklađen je s propisima slijedećih europskih smjernica:

   Smjernice za strojeve (2006/42/EG)

  Imenovani organ:

   Smjernice za niski napon (2006/95/EG)

   EMV-smjernice (2004/108/EG)

   Smjernice za uređaje pod tlakom (97/23/EG)

  Imenovani organ: Pozvati se na broj dokumenta:

   MID smjernice za mjerne uređaje (2004/22/EG)

   R&TTE Smjernice za radio uređaje i telekomunikacijsku opremu (1999/5/EG) klasa

   ErP smjernice Eco-Design (2009/125/EG)

   EU-uredba Standby (1275/2008)

   EU-uredba AC-adapter (278/2009)

   EU-uredba za elektromotore (640/2009)

  Godina prvog CE označavanja 15

  EU izjava o sukladnosti

  1 68

  9 97

  4 48

  8 (3

  0. 01

  .2 01

  5) A

  A -A

  S /T

  E F6

 • Robert Bosch GmbH 1 689 989 220 | 2016-02-05

  EPS 118 3

  Sukladnost je dokazana poštivanjem slijedećih usklađenih normi.

  EN 55011:2009+A1:2010; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008;

  EN 61000-6-2:2005; EN 60204-1:2006+A1:2009; EN ISO 12100:2010; EN ISO 11201:2010;

  EN ISO 13850:2008; EN ISO 13857:2008; EN ISO 4413:2010; EN ISO 4414:2010

  Korištene nacionalne norme i tehničke specifikacije i/ili podaci uz konstrukcijske sklopove, prema smjernicama za uređaje pod tlakom:

  Ovom Izjavom o sukladnosti potvrđuje se sukladnost s gore navedenim smjernicama. Ova izjava ne predstavlja jamstvo karakteristika proizvoda. Treba se pridržavati uputa za sigurnost iz isporučene dokumentacije za proizvod.

  Datum / Pravno obvezujući potpis i.V. AA-AS/NE1 Harald Neumann (Odgovorna osoba sektora Razvoj)

  Datum / Pravno obvezujući potpis ppa. AA-AS/FE-EU Erik Simmer (kaufm. leitung EMEA)

  1 68

  9 97

  4 48

  8 (3

  0. 01

  .2 01

  5) A

  A -A

  S /T

  E F6

 • 4 EPS 118

  1 689 989 220 | 2016-02-05 Robert Bosch GmbH

  Sadržaj

  1. Korištene oznake simbolima 6 1.1 Dokumentacija 6

  1.1.1 Obavijesti s upozorenjem - struktura i značenje 6

  1.1.2 Simboli - naziv i značenje 6 1.2 Znakovi upozorenja na uređaju 6

  2. Važne napomene 7 2.1 Uporaba uređaja prema uputama 7 2.2 Skupina korisnika 8 2.3 Sporazum 8 2.3 Obveze korisnika uređaja 9

  3. Važne upute za sigurnost 10 3.1 Mrežni naponi 10 3.2 Opasnost od ozljeda, opasnosti od

  prignječenja 10 3.2.1 Transport, puštanje u rad i zaustavljanje 10 3.2.2 Stezanje, priključak i ispitivanje

  injektora 10 3.3 Opasnost od požara i eksplozije 11 3.4 Opasnost od opeklina 11 3.5 Opasnost od klizanja 11 3.6 Opasnost od detonacije 11 3.7 Opasnost od ozljeda, opasnost od požara 11 3.8 Opasnost od nadražujućih ulja i para 12 3.9 Opasnost od zagađenja otpadnih voda 12

  4 Sigurno rukovanje 12 4.1 EPS 118 uključujući pribor 12

  4.1.1 Primjena sklopki za isključivanje u nuždi 13 4.1.2 Tijekom radova popravaka 13

  4.2 Visokotlačna crijeva 13

  5 Opis testera injektora 14 5.1 Preduvjeti 14

  5.1.1 Oprema testera injektora 14 5.1.2 Školovanje stručnog osoblja servisa 15

  5.2 Opseg isporuke 15 5.3 Poseban pribor 15 5.4 Opis testera injektora 16

  5.4.1 Pogled sprijeda 16 5.4.2 Pogled straga 16 5.4.3 Komponente za ispitivanje 16 5.4.4 Simboli i tablica priključka za

  ispitivanje CRI/CRIN ili CRI Piezo 16 5.4.5 USB priključak (slika 2, poz. 6) 16 5.4.6 Komora za ubrizgavanje, stezna

  matica, O-brtveni prsten 17 5.4.7 Priključni adapter za CRI/CRIN i CRI

  Piezo 18

  5.4.8 Tlačni priključni element (poseban pribor) 19

  5.4.9 Tlačna crijeva 20 5.3.10 Adapterski kablovi 21 5.4.11 Čepni vijci za zatvaranje 1 683 080 012 21 5.4.12 Zaštitni poklopac 21 5.4.13 Komplet pribora 1 687 010 518 za CRI

  drugog proizvođača (poseban pribor) 21 5.4.14 Komplet pribora 1 687 016 038

  (Poseban pribor) 22 5.5 Opis funkcije testera injektora 23

  6. Puštanje u rad 24 6.1 Transport i postavljanje 24 6.2 Električni priključak 24 6.3 Priključak komprimiranog zraka 24 6.4 Punjenje spremnika s ispitnim uljem 25 6.5 Punjenje ispitnog ulja u komoru za ubrizgavanje 25 6.6 Priprema tlačnog priključnog elementa

  (poseban pribor) 26 6.7 Podešavanja 26

  6.7.1 Namještanje jezika 26 6.7.2 Spajanje na WiFi mrežu 27 6.7.3 Aktualiziranje softvera 27 6.7.4 Unos informacija korisnika 27 6.7.5 Osiguranje podataka korisnika i

  protokola 27 6.7.6 Odzračivanje sustava 27 6.7.7 Način pokazivanja 28

  7. Rad testera injektora 29 7.1 Uključivanje i isključivanje 29 7.2 Priključak pisača 29 7.3 Sklopka za isključivanje u nuždi 30 7.4 Priprema za ispitivanje 30 7.5 Upute za čišćenje CRI/CRIN i CRI Piezo

  injektora 30 7.6 Priključak CRI/CRIN i Piezo injektora 31 7.7 Opis programa 33

  7.7.1 Opis simbola 33 7.7.2 Startni zaslon (slika 32) 33 7.7.3 Odabrati CRI/CRIN ili CRI Piezo (slika

  33) 33 7.7.4 Unos podataka o klijentu (slika 34) 34 7.7.5 Unos podataka o injektoru (slika 35) 34 7.7.6 Ispitivanje nepropusnosti 34 7.7.7 Ispitivanja 35 7.7.8 Zapisnik o ispitivanju 35

  7.8 Dopunjavanje ispitnog ulja 36 7.9 Smetnje u radu 36

 • Robert Bosch GmbH 1 689 989 220 | 2016-02-05

  EPS 118 5

  8. Održavanje testera injektora 37 8.1 Čišćenje 37 8.2 Servis 37

  8.2.1 Vremenski intervali održavanja 37 8.2.2 Zamjena visokotlačnog crijeva 38 8.2.3 Kontrola tlačnih crijeva 38 8.2.4 Čišćenje komore za ubrizgavanje 38 8.2.5 Ispitivanje O-brtvenih prstena na

  sjedištu sapnice injektora 38 8.2.6 Zamjena ispitnog ulja 39 8.2.7 Zamjena filtra za ispitno ulje 40 8.2.8 Odzračivanje sustava 40 8.2.9 Zamjena filtra s mrežicom 41

  8.3 Rezervni i potrošni dijelovi 41

  9. Stavljanje testera izvan funkcije 42 9.1 Promjena lokacije 42 9.2 Zbrinjavanje u krupni otpad 42 9.3 Općenito o zbrinjavanju u otpad 42

  10. Tehnički podaci 43 10.1 EPS 118 43 10.2 Kompresor 43 10.3 Emisije buke 43 10.4 Dimenzije i težine 43 10.5 Elektromagnetska kompatibilnost (EMV) 43

 • 6 EPS 118 Korištene oznake simbolima

  1 689 989 220 | 2016-02-05 Robert Bosch GmbH

  1.2 Znakovi upozorenja na uređaju

  c Treba se pridržavati svih znakova upozorenja i održavati ih u čitljivom stanju.

  UPOZORENJE - Opasnost od opeklina na vrućim površinama! Dodirivanje vrućih komponenata i opreme koja se ispituje (npr. injektora) uzrokuje teške opekline.

  ➢ Komponente i injektor treba ohladiti. ➢ Pri radu treba nositi zaštitne rukavice.

  Prije rada s EPS 118 treba pročitati i razu- mjeti upute za rad.

  Pri radu na EPS 118 uvijek treba nositi zaštitne naočale.

  Pri radu na EPS 118 uvijek treba koristiti zaštitne rukavice.

  Opasnost – Opasnost po život zbog elektro- magnetskog polja! Zbog visokih napona na CRI Piezo (naboj izvršnih članova), na adapterskim kablovima postoji opasnost za osobe sa srčanim stimulatorima.

  ➢ Osobe sa srčanim stimulatorima ne smiju izvoditi ispitivanje s Piezo Common Rail injektorima (CRI Piezo)

  Upozorenje - Opasnost od požara i eksplo- zije zbog zapaljivih para Pri radu sa zapaljivim parama u neposrednoj okolini EPS 118 postoji opasnost od požara i eksplozije, jer preko dijelova EPS 118 može nastati preskok električnog luka ili iskre.

  ➢ EPS 118 ne izlagati djelovanju zapaljivih para

  ➢ EPS 118 postaviti na visinu najmanje 460 mm iznad poda.

  Jednofazna mreža izmjenične električne struje za EPS 118 mora se osigurati sigurno- snim automatima.

  Prije održavanja EPS 118 treba izvući utikač iz mrežne utičnice.

  1. Korištene oznake simbolima

  1.1 Dokumentacija

  1.1.1 Obavijesti s upozorenjem - struktura i značenje

  Ovim obavijestima upozorava se na opasnosti za korisnika ili osobe koje se nalaze blizu uređaja. Dodatno, obavijesti s upozorenjem opisuju posljedice opasnosti i mjere za njihovo izbjegavanje. Obavijesti s upozorenjem imaju slijedeću strukturu.

  Simbol upozore- nja

  KLJUČNA RIJEČ - Vrsta i izvor opasnosti! Posljedice opasnosti u slučaju nepridržava- nja navedenih mjera i uputa.

  ➢ Mjere i upute za izbjegavanje opasnosti.

  Ključna riječ pokazuje vjerojatnost pojave opasnosti kao i težinu opasnosti u slučaju nepridržavanja uputa.

  Ključna riječ Vjerojatnost pojave opasnosti Težina opasnosti u slučaju nepridržavanja

  OPASNOST Neposredno prijeteća opasnost

  Smrtonosna ili teška tjelesna ozljeda

  UPOZORENJE Moguća prijeteća opasnost

  Smrtonosna ili teška tjelesna ozljeda

  OPREZ Moguća opasna situacija

  Lakša tjelesna ozljeda

  1.1.2 Simboli - naziv i značenje

  Simbol Naziv Značenje

  c Pažnja Upozorava na moguće materijalne štete.

  b Informacija Praktični savjeti i ostale korisne informacije.

  1. 2.

  Rukovanje u više koraka

  Upute koje se sastoje od nekoliko koraka.

   Rukovanje u jednom koraku

  Upute koje se sastoje od jednog koraka.

  ➩ Među rezultat Uputa rezultira vidljivim među rezultatom.

  ➜ Krajnji rezultat Vidljiv je krajnji rezultat nakon izvršenja uputa

 • Robert Bosch GmbH 1 689 989 220 | 2016-02-05

  Važne napomene EPS 118 7

  2. Važne napomene Prije puštanja u rad,