Datové - Egovernment

Click here to load reader

 • date post

  28-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Datové - Egovernment

. 4 / 2 0 0 8w w w. e g ov e r n m e n t . c z
Podaná ruka
Ostrava elektronická
Coe datové schránky, a povinné od 1. ervence?
No to je a za pl roku, to je ješt dost asu!
Vdy do té doby jsou Vánoce, Velikonoce, jarní prázdniny, 1. máj, …… no, a nako-
nec to njak zvládneme, vdy máme šikovného informatika.
A kdyby nám to náhodou nešlapalo pesn od 1. tak se svt taky nezboí, ne?.
Vdy se poád íkalo, jak jsou ze zákona povinné podatelny a co, taky to šlo bez nich.
A o spisové slub zrovna tak.
Nakonec ješt uvidíme jestli to nebude s tmi schránkami stejn.
Nebude, vte tomu! Datové schránky Vás dobhnou a chcete nebo ne. A ím
díve se s tím vyrovnáte tím lépe pro nás pro všechny. Budi Vám následující strán-
ky malou nápovdou.
O bs
ah
V rámci eské a Slovenské republiky vydává: infocom s.r.o, Krokova 2, 128 00 Praha 2 www.infocom.cz IO: 26426331 zapsána u Mstského soudu v Praze pod . C – 81357 tel.: 241 412 518 - 9 fax: 241 408 222 e-mail: egovernment@egovernment.cz http: www.egovernment.cz ISSN 1801-9420
Šéfredaktor: Ing. Michal Jirkovský Redakní rada: Alexandr Karásek (pedseda), Ing. Jií Polák, CSc., Ing. Pavel Rosendorf, CSc., PhDr. Pavel Dvoák, CSc., Ing. Bohuslav Cempírek, Ing. Tomáš Holenda, Ing. Michal Jirkovský Korektorka: PhDr. Helena Veverková Asistentka: Leona Pokorná
Grafika: PROPAgANDA, Kafkova 10, Praha 6 Tiskárna: Tisk Horák, Dráanská 83A, Ústí nad Labem Registraní íslo: MK R E 11364
Reprodukce celku ani jeho ástí v jakémkoliv provedení není povolena bez výslovného souhlasu Egovernment – infocom.
Registrace: Magazín Egovernment je distribuován, na základ registrace, pracovníkm veejné správy v eské republice a na Slovensku ZDARMA. Ostatní tenái, kteí nejsou pracovníky veejné správy zaplatí cenu 100 K (130 Sk)/výtisk, tj. 400 K (520 Sk) ron. S registrací získáte, krom pravidelného zasílání magazínu, i informace o dalších projektech, které realizuje spolenost infocom s.r.o.
redakce ÚVOD
OBSAH, TIRá
02 04
33 34
MSTSKý DOPRAVNí KAMEROVý SySTéM V OSTRAV
MATRIKA A CENTRáLNí EVIDENCE OByVATEL (CEO)
V OSTRAV
V OBLASTI ELEKTRONIzACE VEEJNé SPRáVy
EgOVERNMENT THE BEST 2008 - KPMg
A BEAuJOLAIS NOuVEAu PRO ICT
MODERNí INfORMANí SySTéM VE šKOLE?
zDARMA A PROfESIONáLN.
SE OD NyNJšKA NEzTRATí
14 - 17 18 - 20
CO SE STANE 1. 7. 2009?
DOSTANETE SVOJI DATOVOu SCHRáNKu – RADuJTE SE
A JAK TO POBí?
PODANá RuKA – RyCHLá A POHODLNá KOMuNIKACE
OBANA S MSTSKýM ÚADEM
datové schránky
SBOHEM PROUKOVANÉ OBÁLKY ANEB PO 1. 7. 2009 JINAK?
U v minulém ísle magazínu Egovernment (3/2008) jsme se v rozhovoru s námstkem ministra vnitra pro
veejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Zdekem Zajíkem bavili o datových schránkách.
S blíícím se datem 1. 7. 2009, kdy vstoupí v platnost zákon . 300/2008 Sb., který tyto schránky zavádí, zís-
kává téma na dleitosti. I proto jsme se sešli znovu, abychom v tématu pokraovali.
Asi kadý z nás zná obálky s barevným
proukem, které bývají rznobarevné podle
toho, o jaký typ zásilky se jedná. Vtšinou je
otevíráme opatrn, v pedtuše njakých
problematických zpráv z úad. Podle všeho by
alespo s tímto psychologicky nepíjemným
momentem ml být od poloviny píštího roku
konec, protoe úední zprávy nebudou chodit
v papírové, ale elektronické podob do našich
datových schránek.
Patrn bychom mli ale zdraznit, e toto je pravda jen
z ásti v tom smyslu, e datové schránky budou od 1. 7.
2009, kdy zane platit Zákon . 300/2008 Sb., o elek-
tronických úkonech a autorizované konverzi dokument,
povinné pouze pro veejnou správu a právnické osoby.
Fyzické a fyzické podnikající osoby si je mohou v pípad
zájmu zídit také, ale není to jejich povinností. To zname-
ná, e oban, který není právnickou osobou a sám od sebe
nebude chtít datovou schránku zídit, bude i nadále dostá-
vat úední poštu v papírové podob.
Pipomeme tedy ješt jednou, co je pesn
datová schránka?
o elektronické doruování ve smyslu „mailování“, jak je vt-
šina z nás zná. Tomu tak není. Datová schránka je vlastn
datové úloišt. A protoe všechny datové schránky budou
umístny v rámci jednoho informaního systému, nejedná se
o zasílání, ale spíše o vkládání zpráv do konkrétní datové
schránky. I proto, e tato datová zpráva neopustí zmiova-
ný informaní systém, nikde necestuje jako bný mail, jsme
schopni garantovat její „doruení“. Proto zákon poítá se
zarueným doruením a zavádí institut vyzvednuté zásilky,
který íká, e kadá zásilka do datových schránek je pova-
ována za vyzvednutou po 10 dnech od jejího doruení,
a to i v pípad, e si ji adresát nevyzvedl. To je zásadní
moment, který výrazn zrychlí adu ízení, nebo doposud
se ekalo, zda si adresát Vámi zmiovanou proukovanou
obálku vyzvedl, nebo ne, zda se nachází na konkrétní adre-
se, i nikoli. I proto bude nyní kadý z nás mít jednu konkrét-
ní adresu pro doruování.
hovoíme o dvou svtech, papírovém
a elektronickém, pokud nkteí z nás nemají
povinnost si datovou schránku zídit. Nebude to
mít za následek naopak komplikovanjší
nakládání s dokumenty, kdy nkteré budou
muset existovat v papírové a nkteré
v elektronické podob?
S tím souvisí druhá ást názvu zákona . 300/2008 Sb.,
o nm se zde bavíme. První polovina „o elektronických úko-
nech“ je vnována datovým schránkám. Ta druhá „o auto-
rizované konverzi dokument“ zrovnoprávuje papírovou
a elektronickou verzi dokument. To znamená, e jakýkoliv
dokument me být nyní pouit dle poteby ve verzi elek-
tronické i papírové. Úady tak tomu, kdo bude mít dato-
vou schránku, budou korespondenci zasílat v elektronické
podob, tomu, kdo ji nemá, dokumenty vytisknou a zašlou
v papírové podob. Dleité je, e uvnit veejné správy
budou veškerá rozhodnutí, vyjádení atp. primárn vznikat
a kolovat pouze v elektronické podob.
Hovoil jste mimo jiné o informaním systému
datových schránek. Co to znamená?
Informaní systém je pozadí, i zastešující aparát, i jak to
chcete nazvat. Tak jako kadý informaní systém bude zajiš-
s t r . 0 6 / 07
d a t o v é s c h r á n k y
ovat pedevším hladké fungování celého systému datových
schránek. Bude propojovat jednotlivé datové schránky, tzn.
bude zajišovat, aby konkrétní datová zpráva byla z jedné
datové schránky pesunuta do jiné. V praxi toti bude zasí-
lání vypadat tak, e prostednictvím vlastní datové schránky
vytvoíte konkrétní datovou zprávu, ze seznamu adresát
vyberete toho, kterému ji chcete „odeslat“, a práv infor-
maní systém datových schránek zajistí její pesunutí do té
Vámi zvolené. Vedle toho informaní systém spolupracuje
s notifikaním systémem, asovým razítkem i certifikaní
autoritou tak, aby zpráva byla opatena všemi náleitostmi
(analogicky s papírovým doruováním). Zárove v pípad
poteby spolupracuje s agendovými informaními systémy
a informaním systémem základních registr.
Poád to vypadá, e hovoíme o nem, co bude
platit relativn za dlouho, a za pl roku.
Nicmén naléhavost, s jakou o tom hovoíte,
a skutenost, e o tom informujeme ji
ve druhém ísle po sob naznaují, e jde
„do tuhého? Co se tedy stane 1. 7. 2009?
První den, tedy onoho 1. 7. 2009, se toho moná nesta-
ne tolik. Pouze ti, kterým tato povinnost vznikne, si postup-
n aktivují své datové schránky. Ale ji druhý a tetí den se
jim zanou plnit datovými zprávami. Protoe, jak jsme ekli,
orgány veejné moci budou mít povinnost posílat veške-
rou korespondenci v elektronické podob. A tak tm, kteí
spadají do kategorií subjekt s povinností uívat datovou
schránku, pestanou chodit papírové dopisy a bude se jim
zaplovat datová schránka. To pro nkteré bude píjemné,
protoe to bude znamenat snadnjší a efektivnjší naklá-
dání s dokumenty. Pro jiné to bude znamenat uritou kom-
plikaci, kdy se budou teprve uit, jak elektronické zprávy
a dopisy zpracovávat, pípadn, jak pracovat se spisovou
slubou. ada, pedevším menších mst a obcí, toti ješt
poád, i kdy je to naízeno zákonem, nemá zízenu elek-
tronickou podatelnu, nato pak funkní spisovou slubu.
Pokud si ji nezídili doposud, by ze zákona mli,
pro by tak podle Vás uinili s novým zákonem?
Protoe tady se nejedná jen o naízení. Dojde opravdu
k faktické zmn. Ty úady opravdu nebudou dostávat kore-
spondenci v papírové podob, ale v elektronické. Moná
zdraznme, jak to bude vypadat. Kadému úadu bude
jakákoliv pošta od jiného úadu, od právnických osob,
od podnikajících fyzických osob a pípadn i od fyzických
osob picházet jen do datové schránky. Naopak prosted-
nictvím datové schránky budou úady odesílat poštu na jiný
úad, mnoha právnickým osobám a podnikajícím fyzickým,
pípadn nkterým fyzickým osobám. ím díve tedy jednot-
livé úady svoji datovou schránku otevou, tím mén dlei-
tých informací a podklad propásnou. Je pravdou, e malé
obecní úady o jednom i dvou zamstnancích zvládnou
obhospodaovat datovou schránku „napímo“ bez spisové
sluby. Ale pi vtším potu zamstnanc vidím jako rozum-
né propojení datové schránky na spisovou slubu tak, aby
tato práce byla efektivní i transparentní.
A vdí to všichni, jich se to týká?
Moná ne. Moná to ani netuší. I proto jsme si vytkli za nej-
vtší cíl pro první pololetí roku 2009 informaní kampa.
Nebude se jednat jen o lánky a rozhovory v médiích, ale
i o praktické semináe a diskuze. Chceme tyto naše akti-
vity rozprostít rovnomrn po celé republice tak, aby
nikomu nebyl pístup odepen. A tato kampa není cíle-
na pouze na veejnou správu, ale samozejm na všechny
subjekty, jim zákon . 300/2008 Sb. povinnost pouívá-
ní datových schránek pináší. Tedy pro orgány veejné moci
a územních samosprávních celk a pro všechny právnické
osoby. Na semináe a diskuze s námi tak budou mít pístup
samozejm i pedstavitelé firem i podnikatelé a v pípad
zájmu i fyzické osoby.
Chceme tak dojít do stavu, kdy všichni, kterých se to týká,
budou vdt, e po 1. 7. 2009 u nebudeme s veejnou
správou a ona s námi, a na malé výjimky, komunikovat
papírov, ale pouze elektronicky, práv proto budete mít
svoji DATOVOU SCHRÁNKU.
Michal Jirkovský
CO SE STANE 1. 7. 2009? DOSTANETE SVOJI DATOVOU SCHRÁNKU – RADUJTE SE
Jste podnikatel, ivnostník, nebo snad úad i instituce? Pak Vám bude 1. 7. 2009 zízena datová schránka.
s t r . 0 8 / 0 9
d a t o v é s c h r á n k y
K EMU TEDY SLOUÍ DATOVÉ SCHRÁNKY?
K DORUOVÁNÍ
mohou doruovat rozhodnutí, výzvy atp. všem subjektm,
které mají zízenu datovou schránku (ostatním orgánm
veejné správy, podnikajícím a zákonem zízeným právnic-
kým osobám).
K PODÁNÍ
K EMU ROZHODN NESLOUÍ DATOVÉ
SHCRÁNKY?
jemné komunikaci fyzických a právnických osob.
CO TO TEDY ZNAMENÁ?
e po 1. 7. 2009 u nebudeme s veejnou správou a ona
s námi, a na malé výjimky, komunikovat papírov, ale
pouze elektronicky, práv proto budete mít svoji DATOVOU
SCHRÁNKU.
ným datem, povinné pro všechny uvedené skupiny (výjim-
ku tvoí pouze advokáti a daoví poradci – zatím). Nai-
zuje Vám to Zákon . 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokument.
PRO?
ní vi veejné správ) a naopak doruování ze strany
veejné správy.
Bude to zaruené, tedy ádný dopis se neztratí.
Bude to bezpené, nikdo nebude íst Vaše podání.
DOPORUENÁ OBSÍLKA? ZARUEN
DO VLASTNÍCH RUKOU!
Také se vám mnohokrát stalo, e jste ve schránce našli lístek
od pošáka, který vám nemohl pedat doporuenou zásil-
ku, protoe jste zrovna nebyli doma? A pak znovu a ješt
jednou? S tím je konec!
Kdykoli a odkudkoli budete mít monost dostat se do vaší
datové schránky a doporuenou poštu si vyzvednout.
A co víc?
tut vyzvednuté zásilky.
Co to znamená?
tím, e si nevyzvedal doporuené výzvy k vyjádení od sta-
vebního úadu?
unikali pedvolání k soudu, jeliko si nevyzvedli úední obsílku?
S tím je konec.
a pokud nebude do 10 dn vyzvednuta, je stejn povao-
vána za VYZVEDNUTOU.
Tak se zrychlí komunikace veejné správy s ostatními ve vcech
úedních a tím pádem zefektivní její výkon v ad ízení.
DOPIS, KTERÝ SE NEZTRATÍ
lání, jako napíklad v pípad elektronických mail, ale
o VKLÁDÁNÍ tchto dokument do datových schránek.
A JAK TO BUDE FUNGOVAT?
Rozhodnete se ze své datové schránky odeslat podání
(napíklad ádost na stavební úad)?
1. Prostednictvím svojí datové schránky vyberete adresá-
ta, kterému má být doruena.
2. Systém pipojí k datové zpráv tzv. kvalifikované asové
razítko (informace o ase odeslání) a dodá ji do datové
schránky osoby, kterou jste oznaili jako adresáta.
3. Systém zárove oznámí Vám - odesílateli, e datová
zpráva, kterou jste odeslali, byla dodána do datové
schránky adresáta.
schránky byla dodána nová zpráva. (Toto vyrozumní
provede napíklad tím, e odešle e-mail na jeho elektro-
nickou adresu.)
zumní o doruení.
SBOHEM PROUKOVANÉ OBÁLKY
Myslíte, e je toho stejn spousta na papíe a ten se pro-
st musí vloit do obálky? Zapomete, protoe i papíro-
vé dokumenty mete pevést do elektronické podoby
a zaslat prostednictvím datových schránek. Myslí na to tzv.
konverze dokument (pevod z elektronické do papíro-
vé podoby i naopak). I tu zavádí zákon . 300/2008Sb.
a tím staví pro úely úední korespondence ob varianty
na stejnou úrove.
A JAK TO POBÍ?
Za pl roku vtšina úedník, podnikatel a dalších, které je mono oznait termínem právnická osoba, pi-
jdou do práce a …?
Jak to bude vypadat od 1. 7. 2009, kdy zane platit Zákon
. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizova-
né konverzi dokument, který zavede datové schránky?
Na první pohled se nic nestane. Jen nás moná pekva-
pí, e na stole, nebo v poštovní schránce i v podateln
na nás nevypadne halda obálek. Prost jich bude výraz-
n mén a ty, které dojdou, je moné oznait za neúední.
O to více se nám bude plnit naše datová schránka. Bude ji
mít kadý, komu ji uvedený zákon pikazuje, a tak by bylo
ve vlastním zájmu kadého co nejrychleji ji zpístupnit. Pe-
devším je nutné urit, kdo do ní má pístup. Pokud se jedná
o napíklad o malý úad, který má jen starostu a sekretá-
ku, je to jednoduché. U tch vtších je teba urit oprávn-
nou osobu:
(1)K pístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávn-
na fyzická osoba, pro ni byla datová schránka zízena.
K pístupu do datové schránky podnikající fyzické osoby je
oprávnna podnikající fyzická osoba, pro ni byla datová
schránka zízena.
nn statutární orgán právnické osoby, len statutárního
orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizaní sloky
podniku zahraniní právnické osoby zapsané v obchodním
rejstíku, pro n byla datová schránka zízena.
K pístupu do datové schránky orgánu veejné moci je
oprávnn vedoucí orgánu veejné moci, pro nho byla
datová schránka zízena.
Není-li dále stanoveno jinak, pouze osoby uvedené
v odstavci 1 a 4 jsou oprávnny init úkony uvedené v § 11
odst. 4 a 6. Rozsah pístupu osob uvedených v odstavci 1
a 4 do datové schránky zahrnuje i pístup k dokumentm
ureným do vlastních rukou adresáta.
K pístupu do datové schránky je dále oprávnna pove-
ná osoba, kterou je
nikající fyzické osoby fyzická osoba povená osobou,
pro ni byla datová schránka zízena, a to v rozsahu jí
stanoveném,
ená statutárním orgánem právnické osoby nebo vedou-
cím organizaní sloky podniku zahraniní právnické
osoby zapsané v obchodním rejstíku, pro n byla dato-
vá schránka zízena, a to v rozsahu jimi stanoveném,
• u datové schránky orgánu veejné moci fyzická osoba
urená vedoucím orgánu veejné moci, pro který byla
datová schránka zízena, a to v rozsahu jím stanoveném.
Osoby uvedené v odstavci 1 a 4 mohou urit, e úkony,
které jsou jim podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu
k poveným osobám a k ministerstvu, me init fyzická
osoba k tomu urená (dále jen „administrátor“).
Povená osoba je oprávnna k pístupu k dokumentm
ureným do vlastních rukou adresáta pouze, stanoví-li tak
osoba uvedená v odstavci 1 a 4 nebo administrátor.
Osoby oprávnné k pístupu do datové schránky jsou
povinny
bezpenost informaního systému datových schránek,
• uvdomit neprodlen ministerstvo o tom, e hrozí nebezpe-
í zneuití datové schránky; povená osoba uvdomí rov-
n toho, kdo ji uril povenou osobou.
Pokud víme, kdo do ní bude smt vstupovat, meme dato-
vou schránku zpístupnit:
(2)Ministerstvo (vnitra) zašle do vlastních rukou pístupové
údaje k datové schránce osob uvedené v § 8 odst. 1 a
4, pípadn administrátorovi, bezodkladn po zízení dato-
vé schránky.
uvedené v § 8 odst. 1 a 4 nebo administrátora, nejpozd-
ji však patnáctým dnem po dni doruení pístupových údaj
tmto osobám.
Na ádost osoby uvedené v § 8 odst. 1 a 4 nebo adminis-
trátora zašle ministerstvo pístupové údaje k datové schránce
povené osob do vlastních rukou, pípadn administrátoro-
vi, jinak se zasílají osob uvedené v § 8 odst. 1 a 4. s t r . 10 / 11
d a t o v é s c h r á n k y
A JAK TEDY BUDE VYPADAT SAMOTNÉ ZASÍLÁNÍ?
Jak ji bylo popsáno, odesílání zpráv je v podstat identic-
ké s posíláním e-mail. Jediný rozdíl je, e prostednictvím
datové schránky toto me init pouze oprávnná osoba.
Tzn. pokud konkrétní dokument, který bude odesílán, vytvá-
í pímo tato oprávnná osoba, je to ona, která prostednic-
tvím datové schránky, do ní má oprávnný pístup, vytvoí
zprávu, vybere adresáta a odešle.
Daleko astjší bude ale situace, kdy autor dokumentu
bude nkdo, kdo nemá zárove pístup do datové schrán-
ky. Typicky na velkém úad referent, který má na staros-
ti njakou agendu. Ten vytvoí dokument (dopis) a pro-
stednictvím spisové sluby úadu jej odešle ke zpracování.
Následn oprávnný pracovník (nejastji podatelny) tento
dokument prostednictvím datové schránky úadu odešle
výše popsaným zpsobem.
pojení kvalifikovaného asového razítka k datové zpráv
odeslané z datové schránky, dodá datovou zprávu odesla-
nou z datové schránky do datové schránky osoby, která
je odesílatelem oznaena jako adresát, oznámí odesílateli,
e datová zpráva, kterou odeslal, byla dodána do datové
schránky adresáta, a toto oznámení oznaí elektronickou
znakou ministerstva, zaloenou na kvalifikovaném systé-
movém certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikaních slueb, vyrozumí adresáta o dodání datové
zprávy do jeho datové schránky na jím zvolenou elektronic-
kou adresu nebo jiný technický prostedek pro vyrozumní;
adresát je v tomto pípad povinen uhradit náklady, které
ministerstvu v souvislosti s vyrozumním vznikly, s výjimkou,
bylo-li vyrozumní uinno na adresátem zvolenou elektro-
nickou adresu, oznámí odesílateli, e datová zpráva, kte-
rou odeslal do datové schránky adresáta, byla doruena
a toto oznámení oznaí uznávanou elektronickou znakou
ministerstva. A trvá to kratší dobu, ne za kterou jste peet-
li tento odstavec.
Dokumentové procesy úadu a zákon . 300/2008 Sb.
Základním prvkem vtšiny proces státní správy a samosprávy je dokument a jeho právní závaznost, která
je zajištna podpisem. Pestoe se pi komunikaci s úadem pouívá nco mezi 100 – 200 formulái, má
znaná ást pijatých a vytváených dokument formu nestrukturovaného textu a je vyadován i vlastno-
runí podpis.
podob, je evidován a dále veden u vyizujícího, který
poštu pevezme ve spisu. Ten musí dokument oficiáln pi-
jmout a zapsat do svého spisu. Z hlediska administrativ-
ní záte se jedná o pomrn velké mnoství zatujících
krok i s ohledem na právní relevanci úkon. Tento proces je
však moné s nabytím úinnosti Zákona . 300/2008 Sb.,
o elektronické konverzi dokument provádt efektivnji, tj.
elektronicky.
ment je poteba nalézt ešení, které zajistí jednoznanost
a právní prokazatelnost elektronických dokument.
Cílem elektronizace státní správy je zefektivnní veškerých
dokumentových proces a zlepšení poskytovaných slueb
pro obany a usnadnní komunikace s nimi. Pro organiza-
ci úadu a jeho efektivní práci jsou nezbytné dobe fungují-
cí informaní technologie, které slouí k provozování agend
státní správy a samosprávy.
na rozšíeném formátu PDF a uivatelské platform Adobe Rea-
der. Výhodou je skutenost, e tento program je voln dostup-
ný a nachází se zhruba na 90% poíta na celém svt.
Toto ešení umouje nahradit papírové dokumenty v úadu
bez nutnosti zmny proces. Stejn tak pln respektuje
poadavky na konverzi papírového na elektronický doku-
ment. ešení dále uspokojuje poadavky uivatel zvyklých
na „komfort práce s papírem“ a poadavky dané legislati-
vou eské republiky v oblasti pouívání, podepisování, pro-
cesního ízení a v neposlední ad archivace dokument.
Formát PDF je praxí oven v mnoha zemích pi ešení pro-
blematiky elektronických dokument nahrazujících doku-
menty papírové. Je výhodným penosovým mediem. Ped-
stavuje technický…