Datové struktury a databáze

Click here to load reader

 • date post

  24-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  44
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Datové struktury a databáze. Ing. Jaroslav Buchta & Ing. Július Štuller, CSc., Ústav informatiky Akademie věd ČR. Literatúra. Anglická : C. J. Date : An Introduction to Database Systems (8 th edition) D. Mayer, J. Ullman, …: (Relational) Database systems … - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Datové struktury a databáze

 • Datov struktury a databzeIng. Jaroslav Buchta&Ing. Jlius tuller, CSc.,stav informatiky Akademie vd R

  Datov struktury a databze

 • LiteratraAnglick:C. J. Date: An Introduction to Database Systems (8th edition)D. Mayer, J. Ullman, : (Relational) Database systems textbook, reading, esk:preklady (Tsichritsis Lochovsky)Pokorn (Halaka): knihy, skript (MFF UK, FEL VUT)

  Datov struktury a databze

 • Test (10 mint)1. o je to operan systm? Ovldate nejak? Ak no, ktor?2. o je to multiprocessing (multitasking)?3. o je to paging?4. o je to timesharing?5. Komu sa pouva synchronizcia?6.o je to deadlock?

  Datov struktury a databze

 • Test7.Ak typy pamt (mus a) me ma pota?8.Ak typy organizcie sborov poznte?9.Ak dtov truktry poznte?10. o je to cylinder (magnetickho disku)?11. Ak je rozdiel medzi vetou a blokom (sboru)?

  Datov struktury a databze

 • Osnova prednkyI. HistriaII. Viacrovov architektra DBSA. DBTG CODASYLB. ANSI SPARC

  Datov struktury a databze

 • OsnovaIII.Modely dtA. Hierarchick modelB. Sieov modelC. Relan model1. Opercie s relciami2. Relan algebra / Relan kalkul3. Normlne formy

  Datov struktury a databze

 • OsnovaIV.Konceptulne modelovanieA. Dtov analza / modelovanie dt E-R modelE-A-R modelZobecneniaB. Funkn analza / modelovanieC. Objektovo orientovan model dt / objektov modelovanie

  Datov struktury a databze

 • OsnovaV. ImplementciaA. Logick nvrhB. Technick a programov vybavenieC. RealizciaD. ivotn cyklus databzy1. Databzov sprvca2. Ochrana3. Redundancia, kdovanie, kompresia, ifrovanie4. drba, obsluha

  Datov struktury a databze

 • OsnovaVI. Jazyk SQLVII.

  Datov struktury a databze

 • I. HistriaPrelom 50. a 60. rokov:vyie programovacie jazyky:1962: COBOL1965: PL/1bohatie dtov truktry: umoovali jednoduchie a priamoiarejie zachytenie najrozmanitejch informci urench k potaovmu spracovaniu

  Datov struktury a databze

 • HistriaOd polovice 60. rokov:prv systmy riadenia bz dtskupina DBTG CODASYL:1965: Conference on Data Systems Languages 1967: Data Base Task Group Reporty: 1969 a 1971 (1974, 1978, 1981) Schma a subschma

  Datov struktury a databze

 • Schma a subschmaDatabza:

  Shrn dt uloench v pamti potaa a tkajcich sa uritho vseku skutonosti.

  (synonymum: bza dt)

  DB

  Datov struktury a databze

 • Databzov administrtorlovek, prpadne skupina ud, ktor maj na starosti (o najoptimlnej) chod danej DB.

  DBA

  Datov struktury a databze

 • SchmaPredstavuje celkov pohad (prpadne pohad DBA) na dan DB

  1 pre dan DB

  plne popisuje vetky logick jednotky (vety), ich jednotliv asti (poloky) a prpadne i prslun vazby (tzv. Codasyl sety, C-sety, sety) medzi jednotlivmi vetami, ktor sa vyskytuj v celej DB.

  Datov struktury a databze

 • SubschmaPredstavuje uivatesk pohad (t.j. pohad jednotlivho uivatea) na dan DB.

  V rmci 1 DB je poet SS neobmedzen.Subschma popisuje tie vety, tie ich poloky a tie sety, ktor potrebuje uivate k svojej prci.Kad subschma mus by asou (presnejie povedan logicky konzistentnou podmnoinou) prslunej schmy, v rmci ktorej sa definuje.

  Datov struktury a databze

 • VhodyOchrana a utajenie (informci)+

  Datov struktury a databze

 • DBTG presadzoval1. Jazykov nezvislos (COBOL, PL/I, Fortran)2. Strojov nezvislos (IBM, ICL, EC)

  Datov struktury a databze

 • DBTG presadzoval3. Nezvislos dt a programov(oddelen jazyky pre popis schmy a popis subschm)4. Oddelenie defnicie dt (schma a subs Data Definition Language - DDL)od manipulcie s dtmi (Data Manipulation Language - DML)

  Datov struktury a databze

 • Histriadtov truktry cobolovskho typudostatone bohat pre (vtedy) ben aplikcieprebran a zahrnut ako zkladn (stavebn) (modelovac) prvok (veta zznam record) schmy (a subschmy)databzov truktra set (modelovan pomocou smernkov): k zachyteniu vzahov medzi objektmi reality

  Datov struktury a databze

 • Histriapecilny jazyk na popis schmypopis schmy sa vytvra, a existuje, mimo vlastnch dt a programov, ktor s tmito dtami bud pracovatoto (spolu s apartom subschm) vediek zveniu nezvislosti dt (najm logickej)Snaha po ete vej nezvislosti dt, logickej, ale i fyzickej, viedla ...

  Datov struktury a databze

 • HistriaZaiatok 70. rokov:priekopncke prceE. F. CoddRelan model dt

  Datov struktury a databze

 • Histria1975ANSI SPARC Nvrh 3-rovovej architektry databzovch systmovKonceptulna schmaKonceptulne modelovanie

  Datov struktury a databze

 • Histria80. rokyKonsolidcia postavenia RMDPrv komern SRRBDPostupn nstup PCSRRBD pre PC (Oracle)Smantick modelyDeduktvne databzov systmy

  Datov struktury a databze

 • Histria90. roky:Objektovo orientovan databzov systmypost-relan databzov systmymultimedilne databzyGISdatabzy na webu

  Datov struktury a databze

 • HistriaKoniec 90. rokov dodnes:semi-trukturovan dtaXML dokumentyXML databzySmantick web a DB

  Datov struktury a databze

 • II. Nvznos na HW/SWA. Viacrovov pamti1. Sekundrne pamtiMagnetick pskyMagnetick disky

  Datov struktury a databze

 • III. Nvznos na softwareA. Operan systmy1. Process managementa. multiprocessing / multitasking / multiprogrammingb. deadlockc. synchronizcia2. File ManagementSborsekvennindex-sekvenn (invertovan)spriamym prstupom3. Dtov truktry (stromy, siete, viacrovov indexovanie)

  Datov struktury a databze

 • SboryDef. 1 Atm je najmenia jednotka spracovania (v programe).

  Me by nsledujceho typu:numerick (cel slo, desatinn slo, exponent) [binrna, dekadick, okta / hexadecimlna ]logick (T, F)znakov smernk (ukazate)

  Datov struktury a databze

 • SboryDef. 2 Premenn me by:

  atm (skalrna) [jednoduch]zloenhomognna: vektor (numerick)matica (numerick) reazec (znakov vektor )heterognna: zloen z rznych atmov homognnych a inch heterognnych premennch

  Datov struktury a databze

 • SboryDef. 3 Poloka je jednoduch alebo zloen premenn.

  Def. 4 Veta sa sklad z jednej alebo viacerch poloiek. (Zznam)

  Def. 5 Sbor je kolekcia viet.

  Pozn. Kolekcia pripa, na rozdiel od mnoiny, i opakovanie prvkov:

  {A, A, B, C, C, C}

  Datov struktury a databze

 • SboryDef. 6 Nad sborom je mon prevdza nasledujce zkladn opercie:

  - definovanie (vytvorenie) logickej truktry sboru [Build]

  + uloenie vety do sboru [Ins]

  + natanie vety zo sboru [Fetch]

  + odstrnenie vety zo sboru [Delete]

  + zmena obsahu vety [Update]

  - pretanie vetkch viet sboru [Exhaustive Read]

  - reorganizcia sboru [Y]

  - natanie nslednej vety [Get Next]

  Datov struktury a databze