CV 2885-QLCL huong dan danh gia_phan loai CCVC hang nam.doc

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of CV 2885-QLCL huong dan danh gia_phan loai CCVC hang nam.doc

B NNG NGHIP

V PHT TRIN NNG THNCC QUN L CHT LNG

NNG LM SN V THY SN

S: 2885/QLCL- VP

V/v hng dn nh gi, phn loi cng chc, vin chc hng nmCNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phcH Ni, ngy 19 thng 11 nm 2015

Knh gi: - Gim c cc c quan, n v trc thuc Cc;- Trng cc phng thuc C quan Cc.

Thc hin Ngh nh s 56/2015/N-CP ngy 01/8/2015 ca Chnh ph v nh gi, phn loi cn b, cng chc, vin chc; Vn bn s 8674/BNN-TCCB ngy 22/10/2015 ca B Nng nghip v PTNT v/v thc hin Ngh nh s 56/2015/N-CP;Cc Qun l Cht lng Nng lm sn v Thy sn hng dn cc c quan, n v thc hin nh gi, phn loi cng chc, vin chc v lao ng hp ng hng nm nh sau:I. MT S LU TRONG QU TRNH NH GI, PHN LOI1. Thm quyn trong nh gi, phn loia) Cc trng

- nh gi, phn loi cng chc i vi cc Ph Cc trng, Trng phng thuc Cc v Gim c cc c quan, n v trc thuc Cc;

- Ph duyt kt qu phn loi cng chc, vin chc v lao ng hp ng khi c quan Cc.

b) Gim c cc c quan, n v trc thuc Cc

- nh gi, quyt nh phn loi cng chc/vin chc i vi Ph Gim c, Trng phng;

- Ph duyt kt qu phn loi cng chc/vin chc/lao ng hp ng i vi Ph trng phng tr xung v chu trch nhim trc Cc trng v kt qu nh gi, phn loi.

c) Trng phng (phng thuc Cc, phng thuc cc c quan, n v trc thuc Cc): nh gi, phn loi i vi Ph trng phng tr xung v chu trch nhim trc Th trng n v v kt qu nh gi, phn loi.2. Cn c nh giTheo quy nh ti Ngh nh 56/2015/N-CP, mt trong nhng cn c quan trng nht nh gi cng chc, vin chc l chng trnh, k hoch cng tc nm c phn cng hoc c giao ch o, t chc thc hin (bao gm c nhim v t xut).

V vy, Cc yu cu c quan, n v v ton th cng chc, vin chc v ngi lao ng cn xc nh chng trnh, k hoch cng tc nm tip theo ngay t cui nm hin ti c c s nh gi kt qu hon thnh nhim v sau mt nm cng tc.

3. Tiu ch phn loi: Theo Ph lc 01, 02 nh km.4. Mt s lu khc:- Vic nh gi phi cn c vo chc trch, nhim v c giao v kt qu thc hin nhim v. Vic nh gi cn lm r u im, khuyt im, tn ti, hn ch v phm cht, nng lc, trnh ca ngi c nh gi.

- Vic nh gi, phn loi cng chc, vin chc lnh o, qun l phi da vo kt qu hot ng ca c quan, t chc, n v c giao lnh o, qun l. Mc hon thnh nhim v ca ngi ng u khng c cao hn mc hon thnh nhim v ca c quan, n v.- Trng hp cn b, cng chc, vin chc, ngi lao ng khng hon thnh nhim v do yu t khch quan, bt kh khng th c xem xt trong qu trnh nh gi, phn loi.

- Kt qu nh gi l cn c quan trng b tr, s dng, o to, bi dng, nng ngch hoc thng hng chc danh ngh nghip, quy hoch, b nhim, min nhim, iu ng, lun chuyn, khen thng, k lut v thc hin cc chnh sch khc i vi cng chc, vin chc v ngi lao ng. Kt qu nh gi, phn loi c s dng theo quy nh hin hnh.II. QUY TRNH NH GI, PHN LOI I VI LNH O CC: Thc hin theo hng dn ca B Nng nghip v PTNT ti vn bn s 8674/BNN-TCCB ngy 22/10/2015 v/v thc hin Ngh nh s 56/2015/N-CP ca Chnh ph.III. QUY TRNH NH GI, PHN LOI LNH O N V1. Xy dng k hoch cng tc u nm ca n v v Lnh o n v.a) Vo thng 12 hng nm, trn c s nhim v, chng trnh cng tc ca B/Cc, Th trng n v (bao gm Gim c cc c quan, n v trc thuc Cc; Trng cc phng thuc Cc) ch o xy dng k hoch cng tc ca n v nm tip theo (theo Mu s 01) bao gm cc nhim v chuyn mn theo chc nng, nhim v ca n v, trong chia ra: nhim v trng tm; nhim v thng xuyn; nhim v khc.

b) Trn c s nhim v, chng trnh cng tc ca Cc, k hoch cng tc ca n v v vic phn cng nhim v trong tp th lnh o n v, Lnh o n v xy dng k hoch cng tc nm ca c nhn (theo Mu s 02) trong bao gm: nhim v chuyn mn; nhim v qun l; cng trnh, ti, n, sng kin (nu c).

c) Gi k hoch cng tc nm tip theo ca n v v ca Th trng n v ng k vi Cc chm nht l ngy 31/12 hng nm. Trong vng 10 ngy lm vic, nu Cc khng c kin th coi nh nht tr vi k hoch cng tc c n v, Th trng n v xy dng.K hoch cng tc u nm v kt qu thc hin cc nhim v t xut do n v, Th trng n v t k khai l c s nh gi kt qu thc hin cui nm.

2. Thc hin nh gi, phn loi Lnh o n va) C nhn lp Phiu nh gi v phn loi theo Mu s 05 - p dng i vi cng chc km Biu t nh gi kt qu thc hin nhim v theo Mu s 03Ni dung nh gi kt qu thc hin cng vic ca Lnh o n v phi c k khai c th trn c s k hoch cng tc ng k, l:

- nh gi vic thc hin theo chng trnh, k hoch cng tc nm;- nh gi vic thc hin cc nhim v t xut;

- nh gi v tnh sng to, sng kin trong cng vic;- nh gi v mc hon thnh nhim v ca n v.

Ring nm 2015, do Ngh nh 56/2015/N-CP mi ban hnh nn vic xc nh chng trnh, k hoch cng tc ng k t u nm cha thc hin c. V vy, ngoi vic lp Phiu nh gi v phn loi theo Mu s 05, Lnh o n v thc hin vic t k khai, nh gi kt qu thc hin nhim v ca mnh v n v, trong vic nh gi 4 tiu ch trn c k khai trn c s k hoch cng tc u nm (theo Mu s 03).

b) Hp Lnh o n v m rng i vi cc c quan, n v trc thuc Cc (Tp th Lnh o n v, Trng cc phng v i din Cp y, Cng on, on thanh nin); hp ton th CBNV i vi cc phng thuc Cc (kt hp hp nh gi, phn loi cng chc, vin chc/lao ng phng):

- C nhn trnh by bo co t nh gi kt qu cng tc;

- Tp th gp kin cho tng c nhn. kin gp c lp thnh bin bn v thng qua ti cuc hp;

c) Ly kin cp y ng cng cp v c nhn c nh gi.

d) Gi h s, bo co Cc kt qu nh gi Th trng n v ca nm cng tc km theo k hoch cng tc ca nm tip theo.

) Trn c s tham kho cc kin tham gia ti im b, c nu trn:- Cc trng quyt nh phn loi i Th trng n v;- Th trng n v quyt nh phn loi i vi cp ph ca mnh.IV. QUY TRNH NH GI, PHN LOI CNG CHC, VIN CHC V NGI LAO NG THUC N V

1. Ti c quan Cc

1.1. Xy dng k hoch cng tc u nm

Vo thng 12 hng nm, trn c s nhim v, chng trnh cng tc ca Cc, ca phng v vic phn cng nhim v ca Lnh o phng, cng chc, vin chc/ngi lao ng xy dng k hoch cng tc nm tip theo ca mnh (theo Mu s 02).

1.2. Thc hin nh gi, phn loi.

a) C nhn lp Phiu t nh gi v phn loi theo Mu s 05 - p dng i vi cng chc, Mu s 06 - p dng i vi vin chc/lao ng hp ng km Biu t nh gi kt qu thc hin nhim v theo Mu s 03.b) Hp ton th CBNV phng (kt hp hp nh gi i vi Lnh o phng):

- C nhn trnh by bo co t nh gi kt qu cng tc;

- Tp th gp kin cho tng c nhn. kin gp c lp thnh bin bn v thng qua ti cuc hp;

c) Trng phng tham kho cc kin tham gia ti im b nu trn (v kin cp y i vi Lnh o phng), quyt nh phn loi cng chc, vin chc/ngi lao ng thuc quyn qun l.

d) Hon thin h s nh gi, phn loi trnh Cc trng xem xt, ph duyt.

2. Ti cc c quan, n v trc thuc Cc: Thc hin tng t cc bc ti C quan Cc.V. TRCH NHIM THC HIN1. Trch nhim ca Th trng n va) Trc 20/12 hng nm, t chc thc hin vic nh gi, phn loi i vi cng chc, vin chc/ngi lao ng thuc n v qun l.

b) Trc 31/12 hng nm, bo co Cc kt qu thc hin vic nh gi, phn loi cng chc, vin chc/ngi lao ng.H s bo co v Cc gm:

- Bin bn hp tp th lnh o n v m rng (i vi n v trc thuc Cc); bin bn hp phng (i vi cc phng thuc Cc).- Phiu nh gi cng chc, vin chc n v.

- Bo co kt qu nh gi, phn loi cng chc, vin chc v lao ng hp ng theo Mu s 04).

- Quyt nh phn loi nh gi cng chc, vin chc v lao ng hp ng nm 2015 (theo Mu s 07).

- Chng trnh, k hoch cng tc nm tip theo ca n v v Th trng n v.

2. Trch nhim ca Vn phnga) Tham mu trin khai cng tc nh gi, phn loi cng chc i vi Lnh o Cc v bo co B kt qu thc hin trc 31/01 hng nm theo hng dn ti vn bn s 8674/BNN-TCCB ngy 22/10/2015 ca B Nng nghip v PTNT;

b) Hng dn, kim tra vic thc hin ca cc c quan, n v trc thuc Cc, cc phng thuc Cc;

c) Tng hp kt qu nh gi, phn loi cng chc, vin chc/ngi lao ng ton h thng bo co Cc trng theo quy nh.

Trong qu trnh thc hin, c kh khn, vng mc cc n v bo co v Cc (qua Vn phng) c h tr, gii quyt. Yu cu cc n v lu thc hin tt./.

Ni nhn:

CUC TRNG

- Nh trn; ( k)- V TCCB ( b/c);

- Cc Ph Cc trng ( bit v th/hin);

- Lu VT, VP.

Nguyn Nh Tip

CC QUN L CHT LNG

NNG LM SN V THY SN

N V:...........................MU S 01

BIU K HOCH, CHNG TRNH CNG TC NM

(p dng i vi n v)

TTNhim vKt qu/ sn phmD kin t l % hon thnhD kin thi gian hon thnhGhi ch

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

INHIM V CHUYN MN

(mi ni dung t 5-10 nhim v do n v t xut hoc theo phn cng ca B/Cc)

1Cc nhim v trng tm

2Nhim v thng xuyn

3Nhim v khc

IINHIM V QUN L N V

(v cng tc qun l n v nh ti chnh, u t xy dng c bn, t chc cn b)

(Ghi ch: Cc n v cn c vo chc nng, nhim v ca n v v K hoch, Chng trnh cng tc ca B/Cc xy dng k hoch).TH TRNG N V

(K tn, ng du)

CC QUN L CHT LNG

NNG LM SN V THY SN

N V:...........................MU S 02

BIU K HOCH, CHNG TRNH CNG TC NM (p dng i vi c nhn)TTNhim v/ Ni dung cc nhim vKt qu/ sn phmD kin t l % hon thnhD kin thi gian hon thnhGhi ch

123456

INHIM V CHUYN MN (theo chc nng, nhim v chnh ca n v v phn cng ca Lnh o n v)

1Cc nhim v trng tm

2Nhim v thng xuyn

3Nhim v khc

IINHIM V QUN L N V (ch p dng i vi cc chc danh lnh o, qun l)

Cc nhim v khc (v cng tc qun l n v nh ti chnh, u t xy dng c bn, t chc cn b)

IIICNG TRNH KHOA HOC, TI, SNG KIN (nu c)

NGI LP

TH TRNG N V

(K, ghi r h tn)

(K tn, ng du)

CC QUN L CHT LNG

NNG LM SN V THY SN

N V:...........................MU S 03

BIU NH GI KT QU THC HIN NHIM V NM .....

(p dng i vi c nhn)TTNi dung cc nhim vD kin theo K hoch u nmKt qu thc hin cui nmGhi ch

Kt qut l %; thi gian hon thnhKt qut l %; thi gian hon thnh

INHIM V CHUYN MN (theo chc nng, nhim v chnh ca n v v phn cng ca Lnh o n v)

1Cc nhim v trng tm

2Nhim v thng xuyn

3Nhim v khc

IINHIM V T XUT (c nhn tng hp, k khai cui nm)

IIINHIM V QUN L N V (ch p dng i vi cc chc danh lnh o, qun l)

Cc nhim v khc (v cng tc qun l n v nh ti chnh, u t xy dng c bn, t chc cn b)

IVCNG TRNH KHOA HOC, TI, SNG KIN (nu c)

NGI LP

TH TRNG N V

(K, ghi r h tn)

(K tn, ng du)

CC QUN L CHT LNG

NNG LM SN V THY SN

N V:...........................MU S 04

BO CO TNG H