Chu chuyển vốn quốc tế

Click here to load reader

download Chu chuyển vốn quốc tế

of 24

Embed Size (px)

Transcript of Chu chuyển vốn quốc tế

 1. 1. Chu Chuyn Vn Quc T Nhm 8 Ging Vin: ThS. Hong Th Ph
 2. 2. Cc yu t tc ng n ti khon ti chnh 1. Kim sot vn 2. Dn s 3. T gi hi oi
 3. 3. 1.Kim sot vn S tng vt phi thng ca cc lung ti chnh ton cu l t trng ni bt nht ca tng trng kinh t trong giai on cui th k XX. s tng trng lung ti chnh i lin vi gia tng tnh bt n ca n kinh t. Kt qu dn n hng lot cc cuc khng hong ti chnh xy ra Chu , Nga, chu M la tinh. Do ni ln yu cu l chnh ph cc nc cn thit phi kim sot dng vn quc t vo v ra khi quc gia mnh TS. Nguyn Th Ngc Trang, Kim sot dng vn quc t trong l trnh hi nhp kinh t quc t ca Vit Nam, 2006)
 4. 4. 1.Kim sot vn Tranh lun cc mc tiu kim sot vn: 1. Thng qua vic hn ch cn cn ti khon vn nhm ci thin phc li kinh t. 2. iu ha mu thun nhng mc tiu chnh sch 3. Bo v s n nh v ti chnh v tin t
 5. 5. 1.Kim sot vn Mc tiu kim sot vn v l thuyt b ba bt kh thi M hnh Mudell- Fleming (T do ha dng vn) (n nh t gi) (Chnh sch tin t c lp) China Anh , Canada Achentian hoc hu ht chu u
 6. 6. 1.Kim sot vn Bn khng th c ng thi tt c: Mt quc gia ch c th chn ti a 2 trong 3. N c th chn mt chnh sch n nh t gi nhng phi hy sinh t do ha dng vn tc l tip tc kim sot vn ( ging Trung Quc ngy nay), n c th chn mt chnh sch t do ha dng vn nhng vn t ch tin t, song phi t gi tri ni (ging nh Anh hoc Canada). hoc n c th chn kim sot vn v n nh chnh sch tin t, nhng phi th ni li sut chng lm pht hoc suy thoi kinh t ( ging nh Achentina hoc hu ht Chu u)-trch li tng Robert Mundell- Paul Krugman, 1999.
 7. 7. Cc bin php kim sot vn 1. Kim sot vn trc tip (kim sot vn hnh chnh) 2. Kim sot vn gin tip (Kim sot vn da trn c s th trng)
 8. 8. Kim sot vn trc tip Kim sot vn trc tip l vic hn ch giao dch vn, nhng khon thanh ton lin quan n giao dch vn v vic chuyn giao ngn qu bng nhng ngn cm trit , nhng hn ch mang tnh cht s lng. Thng thng,, loi kim sot ny p t nhng ngha v hnh chnh ln h thng ngn hng kim tra dng vn.
 9. 9. Kim sot vn gin tip Kim sot vn gin tip hay cn gi l kim sot vn da trn c s th trng) l vic hn ch nhng bin ng ca dng vn v nhng giao dch khc lm cho chng phi tn nhiu chi ph hn mi c th thc hin c. Vd: 2 t gi, p thu cng khai, thu ngm (URR) Kim sot da trn chi ph giao dch vn: hin nay th chi ph giao dch vn ca Trung Quc l 1,2%, Vit Nam l 2% ,trong khi HongKong ch c 0,013% Ngun: cafef.vn
 10. 10. Hiu qu v gi phi tr Hiu qu ca kim sot vn c th hin trn tc ng ca chng ln dng vn v ln nhng mc tiu chnh sch nh n nh t gi hi oi,chnh sch tin t t ch hn,gi vng n nh v ti chnh v kinh t v m trng mt nc. Ci gi phi tr bao gm: Hn ch giao dch trn ti khon vng lai v ti khon vn. i hi chi ph hnh chnh cao Lm chm tin trnh hi nhp ca mt quc gia Lm tng nhn thc xu v th trng
 11. 11. Cc bin php kim sot vn Chnh sch i vi dng vn vo: Can thip v v hiu ha Nng t gi Cc chnh sch ti chnh tin t Cc chnh sch i vi dng vn ra: Nhm mc ch kim ch u c tin t v n nh th trng ngoi hi Kim sot dng vn ra trong sut thi k khng hong ti chnh ch tm thi mang tnh cht i ph chnh ph.
 12. 12. Dn s Dn s tr Nhu cu vn cao Ti khon vn tng
 13. 13. T gi hi oi T gi hi i tng Ti khon vn tng Vd: t gi USD/CHF=2 (1 USD=2 Franc) C sn 400.000Franc u t=> u t mua 200.000USD tri phiu kho bc, li sut 9% Nu t gi tng ln USD/CHF=2,5 Khi s tin lc s tng ln : 200.000(1+9%)*2,5=545.000 Franc LS=(545.000-400.000)/400.000= 36.25%
 14. 14. Cc t chc gim st chu chuyn vn quc t Qu tin t quc t (IMF) Ngn hng th gii (WB) T chc thng mi th gii (WTO) Cng ty ti chnh quc t (IFC) Hip hi pht trin quc t (IDA) Ngn hng thanh ton quc t (BIS) Cc c quan pht trin khu vc Khu vc mu dch t do ASEAN
 15. 15. IMF Thnh lp vo thng 7 nm 1944 ti New Hampshire Mc tiu: Khuyn khch hp tc gia cc quc gia v vn tin t quc t. Khuyn khch n nh t gi hi oi. Cung cp ngn qu tm thi cho cc thnh vin. Khuyn khch s chu chuyn t do ca ngun vn gia cc quc gia. Khuyn khch t do mu dch Mc ch: Gia tng quc t ha kinh doanh
 16. 16. Ti tr t IMF o lng bng SDR Quyn rt vn t bit l mt n v hoch ton Giao ng theo USD, EURO, Bng Anh,Yn Nht Sai lm ca IMF vo nm 1998 indonesia. ng ca cc ngn hng Yu cu b ch c quyn mt s ngnh. Chi phi vic ti tr
 17. 17. Ngn hng th gii (world Bank) Tin thn l Ngn hng ti thit v pht trin (IBRD) thnh lp nm 1944 Mc tiu chnh: Cung cp cc khon vay cho cc nc thc y pht trin kinh t.
 18. 18. Hip hi pht trin quc t(IDA) Thnh lp 1960, mc tiu ging WB, nhng thch hp cho cc nc km pht trin, vi li sut thp, khng iu kin vay ca WB
 19. 19. T chc thng mi th gii(WTO) Thnh lp: 1993 Mc ch: Cung cp din n a phng v thng mi v gii quyt tranh chp lin quan n hip nh GATT (hip nh v thu quan v thng mi QT) C 160 thnh vin (tnh n thng 6/2014) Vit Nam l thnh vin th 150 ca WTO gia nhp chnh thc vo 11/1/2007
 20. 20. Ngn hng thanh ton quc t (BIS) Mc ch: To s d dng trong giao dch quc t Tr gip cc quc gia ang khng hong ti chnh L Nh cho vay cui cng ca cc Ngn hng trung ng. ng vai tr quan trng trong viic gip cc nc ang pht trin thot khi khng hong n quc t 1980.
 21. 21. C quan pht trin khu vc Mc ch: tp trung pht trin khu vc Gm: Ngn hng pht trin Chu M. Ngn hng pht trin Chu . Qu pht trin Chu Phi. Ngn hng ti thit v pht trin Chu u.
 22. 22. Khu vc mu dch t do ASEAN Hip hi cc nc N, thnh lp 8/1967 gm 5 thnh vin. Hin nay c ASEAN c 10 thnh vin : Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore; Thi Lan, Brunei, Vit Nam, Lo, Myanma, Campuchia. ng Timor ang c d kin l thnh vin th 11 ca ASEAN Vit Nam l thnh vin th 7, gia nhp ngy 28/7/1995