Carte Fiinta Umana

of 71

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Carte Fiinta Umana

 • 8/19/2019 Carte Fiinta Umana

  1/180

  FUNDAŢIA ECOLOGICĂ GREEN IAŞI ŞCOALA POSTLICEALĂ  F.E.G.

   

  FIINŢA UMANĂ ŞI NURSINGUL

  NOTE DE CURS

   BIBLIOGRAFIE 

  1. Beldean Luminiţa, Gal Gherghinica, Seuchea Monica, Procesul de nursing – aspecte teoretice şi

   practice, Editura Uniersit!ţii "Lucian Blaga#, Si$iu, 1%%%

  &. Beldean Luminiţa, 'oldea Liliana, (el)u *lina, *specte nursing +n aecţiuni ale aparatului

  digesti şi renal, Editura Uniersit!ţii "Lucian Blaga#, Si$iu, &---

  . /itirc! Lucreţia – Ghid de nursing, Editura "0iaţa om2neasc!#, Bucureşti, 1%%3 

  4. /itirc! Lucreţia – /ehnici de ealuare şi +ngri)iri acordate de asistenţii medicali, Editura "0iaţa

   om2neasc!#, Bucureşti, 1%%3 

    PROFESOR DISCIPLINĂ   ANA GRĂDINARIU

  1

 • 8/19/2019 Carte Fiinta Umana

  2/180

    CURS NR.1.

  LISTA COMPETENŢELOR SPECIFICE UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ CORESPUNZĂTOARE MODULULUI:

  1. Analizează nevoile fundamentale specifice funcţiei umane; . Identifică p!o"lemele de dependenţă; #. Rezumă sup!ave$%e!ea si inte!ventiile specifice p!o"lemelo! de dependenţă; &. Identifică etapele p!ocesului de 'n$!i(i!e; ). Aplică p!ocesul de 'n$!i(i!e; *. +ta"ile,te $!adul de autonomie- dependenţă a pacientului.

  Virginia Henderson identifică, în anul 1970, 14 necesităţi fundamentale ca bază a îngrijirilor, cu

  componenţe biopsi!osociale, culturale "i spirituale ale indi#idului$ %onform teoriei sale, problemele

  deri#ă din incapacitatea indi#idului de a îndeplini aceste ne#oi&

   respiraţie normală'

   alimentaţie "i ingerare de lic!ide adec#ată'

   eliminarea reziduurilor din organism'

   mi"care "i menţinerea posturii dorite'

   somn "i odi!nă'

   alegerea îmbrăcămintei corespunzătoare ( îmbrăcarea "i dezbrăcarea'  menţinerea temperaturii normale a corpului prin modificarea îmbrăcămintei "i a mediului

  înconjurător'

   păstrarea curăţeniei "i protecţia tegumentelor'

   e#itarea pericolelor din mediu înconjurător "i lezării altor persoane'

   comunicarea "i e)primarea emoţiilor, ne#oilor, temerilor "i a opiniilor'

   acţiune conform con#ingerii religioase "i a sistemului de #alori'

   acţiune în direcţia autorealizării'

   recreerea'

   în#ăţarea, satisfacerea curiozităţii, care conduce la o dez#oltare normală "i la dob*ndirea unei

  stări bune de sănătate "i la utilizarea facilităţilor deri#ate din această stare$

  +"ezarea necesităţilor de la 1 la 14, se suprapune piramidei aslo-, cu menţiunea că, pe primele

   poziţii sunt a"ezate ne#oile fiziologice #itale&

  .

 • 8/19/2019 Carte Fiinta Umana

  3/180

    1.- a respira ( este funcţia organismului prin care se prime"te o)igen atmosferic "i se elimină

   bio)id de carbon$ /e adaugă "i ne#oia de a a#ea "i o bună circulaţie$ /e "tie că sistemul circulator este cel

  care asigură integrarea funcţiilor organismului, s*ngele fiind transportorul pentru gazele sanguine'

    2  a !e"#i"e $e!pera$%ra &'rp%(%i &'"s$a"$)$ uncţia de termoreglare este asigurată de către

  !ipotalamus "i este #ariabilă în funcţie de #*rstă, climă, acti#itatea indi#idului "i de prezenţa bolii'

    *  a se a(i!e"$a +i a se ,ira$a$ +limentele constituie sursa de energie "i substratul biologic

   pentru celulele organismului$ ără apă, #iaţa nu este posibilă'

      a e(i!i"a/ 0%"ie &are p'a$e 0i 0ii'('i&), ca& eliminarea renală urină2, eliminarea

  intestinală  fecale2, eliminarea prin sebum, transpiraţie, menstruaţie$

    3e l*ngă eliminările fiziologice, mai sunt şi cele patologice, un e)emplu fiind #ărsătura$

    )  a se mi,ca/ a avea o "ună postu!ă $ +ceastă funcţie asigură independenţa bolna#ului în

  deplasare, în #ederea realizării necesităţilor$

    3  a 'r!i/ a se 'i,"i$ ste do#edit faptul că somnul "i odi!na sunt indispensabile pentru integrarea funcţiilor organismului$

    4  a se 5!6r)&a +i e6r)&a$ 5in punct de #edere biologic, această necesitate oferă ec!ilibrul

  termic organismului$ 3rin îmbrăcăminte se e#ită pierderea căldurii "i a umidităţii, contaminarea

  tegumentelor cu praf "i substanţe iritante "i e)punerea la radiaţiile solare$

    7  a 0i &%ra$/ a-+i pr'$e8a $e%!e"$e(e +i !%&'ase(e 9"e'ia e iie");  ( care rezidă din ne#oia

  de a"i proteja corpul împotri#a agresiunilor e)terne$ Vor fi astfel protejate& tegumentele, fanerele  părul

  "i ung!iile2, ca#ităţile "i orificiile  nas, urec!i, gură, tubul digesti#, organe genitale2$

    0  a evita pe!icolele  ( care pot afecta organismul direct  agresiuni biologice2 sau indirect

  agresiuni psi!ologice "i sociale2$

    1  a comunica cu semenii.  6mul are următoarea caracteristică& comunicarea$ a poate fi de tip

  #erbal, auditi# sau #izual$ ot aici înt*lnim "i se)ualitatea, prin ea realiz*nduse sc!imburi interumane,

  sau se creează sentimente, idei, emoţii, trăiri$

    11 a acţiona dupa c!edintele si valo!ile sale 2 nevoia de a3,i p!actica !eli$ia4 ( asistenta

  medicală #a îngriji pacientul ţin*nd cont de opţiunea religioasă a pacientului "i nu #a încerca să modifice

  con#ingerile pacientului$

    1  nevoia de a se !ealiza a fi ocupat pentru a fi util2 ( este ne#oia care se referă la realizarea

  indi#idului prin studiu "i prin muncă$

    1*  "e'ia e a 5")#a ( este ne#oia prin care fiecare indi#id tinde la realizare "i autodepă"ire$

    1  "e'ia e a se re&reea  ( este o funcţie fundamentală comună fiinţelor umane$ a inter#ine

  fa#orabil în ec!ilibrul biologic$ 8

 • 8/19/2019 Carte Fiinta Umana

  4/180

 • 8/19/2019 Carte Fiinta Umana

  5/180

   i#elul :& independenţă  autonomie (notată cu un punct2'

   i#elul ::& dependenţă moderată ( notată cu două puncte'

   i#elul :::& dependenţă majoră ( notată cu trei puncte'

   i#elul :V& dependenţă totală ( notată cu patru puncte$

    iecărei ne#oi i se acordă un punctaj între 1 "i 4, iar în urma totalizării punctajelor, putem a#ea

  unul din următoarele scoruri&

   persoană independentă ( cu un total de 14 puncte'

   dependenţă moderată ( cu un total de 1> ( .? puncte'

   dependenţă majoră ( cu un total de .9 ( 4. puncte'

   dependenţă totală ( cu un total de 48 ( >@ puncte$

     +u!sele de dificultate sunt considerate ca "i cauză a dependenţei$

    Facto!ii care împiedică satisfacarea uneia sau mai multor ne#oi fundamentale, pot fi&

   de ordin fizic'  de ordin social'

   de ordin psi!ologic'

   de ordin spiritual,

    sau pot fi legaţi de insuficiente cuno"tinţe lipsa de cunostinţe2$

    ursa poate inter#eni în oricare dintre cauze$

    Fa&$'ri e 'ri" 0ii&: care pot influenţa negati# satisfacerea unor ne#oi, din interior intrinseci2 

  e)$ corpii străini tra!eali, torace deformat, lobotomia pulmonară consecinţă a unui A% pulmonar2, sau din e)terior e)trinseci2 e)$ aparatul gipsat, sondă nasogastrică sau #ezicală care pro#oaca iritaţii2$

    /unt peste .00 surse de dificultate, nursa trebuie deci să identifice dificultăţile "i totodată să

  adapteze inter#enţia nursing$

    Fa&$'rii e 'ri" s'&ia(& sunt reprezentaţi prin problemele generate persoanei în raport cu

  anturajul său, cu partenerul de #iaţă, cu familia,cu prietenii, colegii de muncă$ +ceste surse pot fi prezente

   pe planuri&

   relaţionale ( e)$ lipsa unei persoane importante  #*rstnicul2, dezorganizarea mediului familial,

  izolare, lipsa acti#ităţilor distracti#e'

   economice ( e)$ condiţii de muncă neadec#ate, promiscuitatea, surplus de muncă, insuficienţa

  resurselor financiare'

   culturale ( e)$ credinţe culturale diferite faţă de sănătate, neadaptarea culturală'

  >

 • 8/19/2019 Carte Fiinta Umana

  6/180

    pro$leme legate de mediu ( e)$ sc!imbarea bruscă a temperaturii ambiante, umiditate, căldură

  e)cesi#ă, frig, poluare c!imică$

    3entru rezol#area acestor probleme, nursa poate inter#eni singură sau în colaborare cu alţi

  speciali"ti$

  =n cazul în care nu se inter#ine, putem asista la apariţia stressului, depresiei, malnutriţiei, etc$

    Fa&$'ri e 'ri" psi,'('i&& cuprind stările suflete"ti ce pot influenţa negati# anumite ne#oi

  fundamentale$

    /e încadrează& agitaţia, agresi#itatea, delirul, !alucinaţia, mania sau obsesia$

    +lterarea acestor factori poate influenţa toate ne#oile fundamentale, sau poate fi singura e)plicaţie

   pentru boala indi#idului an)ietatea poate cauza !iper#entilaţie, anore)ie, diaree, perturbarea capacităţiim

  de comunicare2$

    Fa&$'ri e 'ri" spiri$%a(& a căror acţiune sa do#edit că este intermediată de către factori