Fiinta Si Specificul Ierurgiilor

download Fiinta Si Specificul Ierurgiilor

of 28

 • date post

  18-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  36
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Fiinta Si Specificul Ierurgiilor

Transcript of Fiinta Si Specificul Ierurgiilor

 • V. TIINTA $I SPECIFICULIERURGIILOR

  Sfintele Taine comunic[ omului harul dumnezeiesc inmentele principale ale vielii sale, ins6 ele nu constituie singumijloace sfinlitoare. Biserica a rfinduit gi alte slujbe religioaslucr[ri sfinte, de folos credincioqil or, atit penku cffgtigareatorului dumnezeiesc in diferite impreiurlri ale existeu,tei acestcf,t qi pentru binecuv6ntarea qi sfinpirea lor qi a lucrurilor inpensabile intreiinerii viefii.

  Aceste sluibe ss nurnesc ierurgii (de la gifrd'6fi466 * lucsf6nt[). Deci, ele sunt acte, lucrdri sau slufbe bisericegti institqi s[v6rgite de Bisericd pe temeiul puterii qi incredinldrii date eDomnul nostru Iisus Hristos, in vederea sfinfirii vielii credingilor in diversele ei ipostaze , a binecw6ntedi qi sfinlirii nainconjurdtoare qi a diverselor obiecte sau lucruri folositoare olui. Ele stau in legdturl cu Sfintele Taine qi cu Sffinta Litur6fiind sivflrgite ori inaintea acestora, ca o preg6tire a lor (cumierurgiile dinaintea botezului, in legEturi cu nagterea orrurlui)in timpul lor (cum ar fi sfrnlirea Sf6ntului Mir la Liturghie qi rlirea apei la Botez), ori dupfl ele, ca o incoronare sau deslv$rq.lor (cum ar fi, spre exernplu, dezlegarea cununiilor in a op1dup[ nunt[ qi slujba parastasului dupi Sf. Liturghie).

  Pentru c[ aceste lucriri sfinlitoare se s[vdrqesc prin rug[cde mulpumire gi de prosllvire a lui Dumnezeu, transmilend hprin binecuvtntare, curifind gi sfinlind pe cei clrora li se arnistreazd, ele se impart in patru categorii, dupl scopul qi eferlor: exorcisme, curifiri pi dezlegiri, binecuvfintari qi sfinflri.

  Exorcismele * sunt rugdciuni sau rinduieli pentru eliberfiinlei umane, a naturii gi a lucrurilor de sub influenla qi pul

 • l7(' it.L

  nefast[ a divolului sau a duhurilor rele. ,,ilntrucflt tiranul nea*mului omenesc a robit pe om, stf,pinul intrcgii firi gi impreunfrcu el gi lumea ceavfizuti, toati, intocmai cum se intimpl[ gi cucurtenii regelui cfizut prizonieri pentru aceasti pricini inaintede a alege vreo materie pentru una sau alta din Sfintele Taine,trcbuie s[ o scoatem de sub putorea celui rlu printr*o slujbinnumitf,. Apn, de pildf,, inainte de n incepe sfi boteze tu apf,ypreotul o curfldegteo prin rugf,ciuni de orite puter* n relui rfiu.Trt apa, pentru a*eeagi pridnf,, arhiereul (la sfin{irea sffintuluilocnp) spnlfi rnni fintfli altnnul cu apfr turfrfitoare de toatf, rflu-taten, urfitflndu-se lf,murit calen pe care trebuie sf, mergemsprc bine, al clrei inceput este tocmni sfi ne scufurf,rn intffi decel rf,r"32s, care, in urma picatului str[mogesc qi-a extins in-rf;urirea gi puterea malefic[ asupra omului gi naturii neinsuflelite.Bineinfeles ci diavolul, fiind fiin!fl spiritual6, m6rginit[, nu poateexercita asupra omului pi a flpturii inconiur[toare o influenf6absolut[, ci numai c0t ii permite Dumnezeu (Iov,I, I2), iar o,Dum-nezeu in infeleapta Sa purtare de griji a ingf;duit ca oameniisi se lupte cu diavolul, spre a fi incununafi prin biruin(I, iardiavolul si fie fficut de rugine, fiind biruit fls samsni."326

  Dup[ invierea din mo4i a M6ntuitorului, puterea diavoluluis-a zdrobit, limitfindu-se numai la posibilitatea de a seduce, adicflde a ispiti, inqela qi a atrage pe oameni in cursa picatului, fiari aputea s[ le induplece voinfa. Exorcismele tocmai acest rol il au, qianume de a indep[rta din sufletele gi din viafa oamenilor putereugi lucrarea cea potrivnici a diavolului, prin rug[ciune pi invocareaajutorului lui Dumnezeu. Aceste ruglciuni se fac din partea Bise,ricii, in numele lui Dumnezeu gi in special in numele Domnuluinostru Iisus fkistos ,,Cel ce a venit in lume gi S-a sfllf,gluit intreoameni, ca si surpe tirania diavolului gi pe oameni s[-i izbfi-veasci..", Care a zdrobit cu moartea pe moarte gi a surpat pecel ce avea stf,pffninca morfii, adici pe diavol." (Rugiciunea ndoua din rflnduiala facerii catehumenului).

  325 51i"o1o" Cabasila, Despre viata..., p.229.326 51 g51r;1 al lerusalimului. Cateheza a VIIt-a..., p.203

  SFINTilLETAINE 8I IER(\RGII iN RITUL LITURGIC ORTODOX

  Deci scopul exorcismelor acesta este: s6-l sustrag[ pe omlucrurile lui de sub st[p6nirea qi influenfa diavolului gi s[ nirceasc[ uneltirile lui cele viclene (inspiimtntarea, ingrozirotr6vurile, farmecele gi descAntecele) qi toat6 puterea lui cea cnuitoare, pentru a da loc ln schimb ,puterii lui Dumnezeunemtrsuratei Lui milostiviri g harului Lui, care zdrobertoate flncerile de rfiu" celo diavolegti.szz

  Thate rugficiunile ecsstse urmflresc s[-l slobozeascfl pe omlucrurile lui din legltura cu caro l-* legnt diavolul, cu voia sau f;voia lui Dumnezeu (ndic* din proprie adeziune). ,r... Tu Doamllntf,rirea celor ce-gi pun nf;dejdea fn Tine, zidul cel tarecelor ce gi-nu pus incrcderea in Tine, d*pfirteazfl, izgonegteimprfigtie toati lucrarrca diavoleascfi, tontI nIvilirei satantoatl bAntuiala puterii celei potrivnice de la casa aceasta gila cei ce locuiesc in ea, carc poartf, semnul Crucii Tale cebiruitoare gi infricogitoare impntriva demonilor gi cacheamfl numele Tilu cel *16rr1...f32s

  - rostegte preotul asul

  celor bflntui$ de duhuri necurate, iar c6nd citegte rug6ciuneasfin$re a apei la Botez, spune: ,rSI se depf,rteze de ia noi to:nllucirile cele din vlzduh gi nearitate gi sI nu se ascundlapa aceasta duhul cel intunecat, rugf,mu-ne fie, Doflmnq nsI se pogoare Ia acesta ce se boteazfl duh viclean, rarc aduintunecarc gindurilor gi tulburare cugetului.r, Rugiciunacestea au de obicei form[ imperativ{ de porunctr, de imprecasau de blestem: ,,Vfi blestem pe voi ntotvicleniloq tncepEtorflutfi{ilor, blestemrfilor pi urfflilor dinvolio de oriunde suntpi odcAt nuntedi, pe voi carc otr.f,vifi qi frrmerafi locurilecnsele oamenilor, ale robilor lui Dumnezeu (X)o pe voi lucrtorii rfiutf,filor, impreunf, cu cel ce s-a dat pe sine vorvicleanul om, ca sn fi{i adupi casei acesteia si o supf,radi girele nlluciri gi cu bintuielile voastre str supirafi pi sI necljpe cei carc locuiesc in ea gi imprejurul ei.'32e

  327 Rugtrciunea a doua din Rlnduiala c&re se face la casa rau Ia locul$urt $upnrate de farmece sau de desc0ntece.

  328 Rugf,ciune pentru casx ce este supitrnti de duhuri rule.329 Rug[ciunea a doua din Rffnduiala ce de face la cnsa,,.

 • .ii:r!.;

  SFINTELETAINE $I IERURGII TN RITUL LITURGIC ORTODOX 179

  femei4 Molitfa femeii la 40 de zile dupd na$tere) gi anumite rug6-ciuni de curipire care se citesc atunci cind se int8mpli s6 cadlceva necurat in f&rtf;na, la sfinlirea vaselor spurcate sau c6nd cadeceva necurat in vasele cu alirnente, slujba preotului care seispitegte in vis qi Ruglcirmea care se citegte noilor cls[toripi inziua a opta dup[ cununie, pentru a se invrednici si intre inBiseric6, a se imp6rt[$i fdr6 de prihanfl cu Sfintele Taine gi apfuinezdruncinatd unirea Nunlii.

  in toate rug[ciunile unintite mai sus, Este solicitatf, intervenfiadirectl a M0ntuitorului nostru Iisus llristos, ca s[ cur[geasc[ gi sisfinfeasc6 prin venirea Sfhntului Duh at6t fflptura umanfi cAt gi ele-mentele naturale gi obiectele materiale, care sunt absolut necesaxeviefii omenegti. ,rlnsu{i Stipfine, Iubitorule de oameni, prininsemnarea chipului Crucii TaIe, curi{e$te apa aceasta detoatl necuri{ia gi sfin(e;te-o cu Duhul TIu cel Sfiint, spre a ficurati celor ce vor bea din ta" * se spune in rugiciunea desfinfre a fhnt6nii. Aproape ci nu exist6 ierurgie care sE nu mijlo-ceasci celui ce o primeqte, un hm sfinlitor, adici o lucrare a Sfhn-tului Duh, care il int6regte qi il ajuti (pe cel cdruia i se impdrtiqegteprin credin!6) si progreseze in intreaga lui lucrare pentru dob6ndi-rea mflntuirii, sporindu-i in felul acesta sttrea de har. Iat6, de pilda,o astfel de rugiciune: ,rDoamne, Dumnezeul nostru, Cel ce egtiUnul sfint, slin{epte vasul acesta cu venirea Th cea sfin(itoarepi-l curlfegte ca si fie nespurcat sprc trebuin(a robilor tli; qine di noul pururea in sfinfenie si ne ruglm in Sfintele TaIeBiserici, ca prin Tine tofi fiind pnzi{i, fie slavfi 9i inchinIciunesil-li inf,l{im, Thtilui pi Fiuluigi sff,ntutui Duh, acum 9i puru-rca gi in vecii vecilor.ttJso

  Din ciclul dezlegflrilor, fac parte urm[toarele rugiciuni: ceape care o citegte arhiereul sau duhovnicul pentru iertareapicatelor(de reguli in cadrul molitfei penhu spovedanie), cea care se citeitecelui cdzut in blestem sau pe sine insugi cu jurimAnt s-a legat, ceapentru dedegare de blestern $ cea pentru impicarea celor in-wejbifi. Scopul sau efectul acestor rugEciuni este eliberarea cre-

  In afar[ de exorcismele clasice de la Botez { de.cefe menfio-^ut *al tut, in .uttoinir"ii.ii

  Ottodoxe mai exista qi alte ierurgicu asemenea a"stirratii uai"e pentru inl[turarea duhurilor r6utefii;t ;;* ;terpir"" ;at6i"r;[tlmitoare, cl]m ar fi Molitfelelfiit"f"i Vasite .et fvfar* qi cele ale Slhntului Ioan Guri deArt','il u* ,itru, in ,o"ti"i*taprimelor (la data.de t lTlTt);;;;; ** pati**r*-A* t, al""of qi la toat[ neputinfa qi MotitfaSlhntului Trifon p;;i;.ea't*tu d6unltorilor (vierml ogi'i's8ndaci. l[custe, #;t.d'dfe, molii)' caxe disfiug holdele'iarinile si recoltele viilor't*"'A*["1" ;,il de rug6ciuni folosesc un stil declamatoriu,aruncand blestem i*ffI;; ;ricinuitorilor reutelii-gi chemAnd;"b"i; aiutorul drmo"reietc pentnr izbi,v:rrea de rele a celor ce;ilffi-ffi;i*t..-i"te, a* pifda: ,,Te blestem Pe tile' i":tpe-t*f;"ietilr" pi Jiriei, cipetenia imporrivirii 9i urzitorulvicleniei...". ,rDumnezeiasca 9i sfffnta 9i infricoqltoarca 9i nesu-il6 numire $ cfremare facem sprtizgonireata' potrivnice;apijderea gi ce.tal i""u* spre.pierderca ta' diavole"'" (Dinfri.ifitfa" riinlitor aminiili mai sus). in practic6' aintrat obicei,l cafamilia cregtini t;;;ii;i; aceste rugiciuni' s[ posteasc[ in ziuaacee4 s6 si roage gi si faci mrJo{91iq d"pq p.$l!E' pentru a sepi"eili-*fl"ie$6 d vederea primin! ajutorului lui Dumnezeu ini"pi,

  """-.*e i*p"iti"" al*ottrt'i, iar preotul sl oficieze Sf'

  Liturghie in acea zi.-friiiltirile pi dezngn