BDW - editie 1340

download BDW - editie 1340

of 19

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Brussel Deze Week van 14 augustus 2012

Transcript of BDW - editie 1340

 • N 1340 VAN 16 TOT 23 AUGUSTUS 2012 WEEK 33: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VZW BRUSSEL DEZE WEEK, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-226.45.40, ABONNEMENTEN: 02-226.45.45, E-MAIL: INFO@BDW.BE, WWW.BDW.BE

  Oude diesels blijven welkom

  L age-emissiezones bestaan al een hele tijd in tal van Euro-pese steden. Autos die veel fi jn stof uitstoten, zijn er in bepaal-de wijken niet langer welkom, of ze worden zwaar belast. Lage-emissie-zones moeten de steden gezonder en leefbaarder maken.Ook in Brussel gingen er stemmen op om in sommige buurten een lage-emissiezone in te voeren. Het idee stond bijvoorbeeld in het ver-

  kiezingsprogramma van regerings-partij Groen; het regeerakkoord maakt er melding van, en het ver-voersplan Iris 2 schuift het naar vo-ren als een mogelijke oplossing om de dagelijkse toevloed aan autos naar de hoofdstad in te dijken.De Europese wijk zou fungeren als proefproject. De Europese Commis-sie dringt er al langer bij het Brus-sels Gewest op aan om iets te doen aan het vervuilende autoverkeer

  rond Schuman. De EU moet im-mers met schaamrood op de wan-gen toegeven dat wat ze zelf in heel Europa promoot een duurzame mobiliteit , in haar eigen wijk ver te zoeken is.Maar de lage-emissiezones komen er dus niet. Dat antwoordt minis-ter van Milieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) op een schriftelijke vraag van parlementslid Anne-Charlotte dUrsel (MR). Uit een rapport dat het Brussels Gewest bestelde bij het studiebureau Transport & Mobility Leuven, blijkt dat de effecten op het leefmilieu, maar vooral die op de mobiliteit, gering zijn.Lage-emissiezones zijn voorts om-

  slachtig om in te voeren, brengen weinig geld in het laatje en zwenge-

  len de autoverkoop aan. 75 procent van de voertuigen die de zones niet meer in mogen, zo blijkt uit voor-beelden in andere landen, wordt

  vervangen, om toch toegang te krij-gen tot de zone. De impact op de mobiliteit is dus gering. De echte oplossingen voor het luchtkwali-teitsprobleem, zegt Huytebroeck, zitten in andere maatregelen, zoals het gebruik van openbaar vervoer en een rationeel gebruik van de auto.In Brussel liggen lage-emissiezones ook politiek gevoelig. Vooral de minder bemiddelde Brusselaars rij-den rond in oudere en vervuilende autos, en de Brusselse regering is er als de dood voor om die groep de toegang met de auto tot bepaalde wijken in de stad te ontzeggen. Steven Van Garsse

  Lage-emissie-zones liggen ook politiek gevoelig

  Milieu > Minister Huytebroeck: Geen lage-emissiezones in Brussel

  TRAKTATIE OP DE ZUIDFOOR BRUSSEL Een honderdtal arme Brusselse bejaarden kon vrijdag genieten van een muzikale middag in het bekende Huis Vandervaeren op de Zuidkermis. Ze kregen er gratis wafels, pannenkoeken en smoutebollen geserveerd. Zangeres Eliane Robin zorgde voor de gezellige sfeer. De liefdadigheidsactie is een initiatief van De Stuiver van de Grijsaard, een organisatie die negentig jaar geleden werd opgericht door handelaars uit de Lakensestraat. De Stuiver van de Grijsaard organiseert zestig muzikale namiddagen in Brusselse rusthuizen, het jaar rond. De vereniging draait op giften van gulle mecenassen. DV

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153

  16 0812

  IVA

  N P

  UT

  BRUSSEL Er komen geen lage-emissiezones in Brussel. Dat zegt minister van Milieu Evelyne Huyte-broeck (Ecolo). Vervuilende autos bannen heeft volgens een studie te weinig effect op milieu en mobiliteit.

 • BDW 1340 PAGINA 2 - DONDERDAG 16 AUGUSTUS 2012

  Zondagmiddag hing er een Amerikaanse fifties vibe over de Kunstberg, met het festival Brockxelles 58. Schalkse dames in petticoats, maar ook getatoeerde heren met een grommende V8 aan de voet. Vriendelijke jongens overigens, deze rockers uit Charleroi.

  JO

  VOE

  TS

  DE WEEK IN BEELD DOOR JO VOETS

  Roskam verkoopt Budabrug aan Amerika

  Uitgelicht > Rundskop-regisseur mag proefepisode maken voor betaalzender HBO

  Is de Budabrug, een referentie-punt voor automobilisten enbinnenschippers die Brusselvanuit Vilvoorde binnenrijden of-varen, straks een vertrouwd beeldvoor de liefhebbers van de betereAmerikaanse tv-serie? Het zou zomaarevenkunnen.Deindustrilehefbrugmeteenme-tershogemetalenconstructiedieinNeder-Over-Heembeek het KanaalBrussel-Schelde overspant, staatcentraalindetv-seriedieMichalR.Roskammag uitwerken voor HBO.MetseriesalsThe Wire,The Sopra-nosenSex and the CityzorgdedezeAmerikaanse betaalzender ervoordattv-seriesnietlangerbeschouwdworden als het kleine broertje vandebioscoopfilm.Voor Roskam gaat het pokkehard

  sinds Rundskop begin vorig jaarin de zalen kwam.Defilmover degefnuikte liefde van eengetormen-teerde vetmeester lokte een halfmiljoenkijkers,hielphoofdrolspelerMatthias Schoenaerts aan een in-ternationale carrire en draaide inverschillende landen. Het vakbladVarietyriepRoskamuittotdirector to watch.KlapopdevuurpijlwasdeOscarnominatie voor beste buiten-landsefilm.In de marge van die drukbekekenprijsuitreiking ontmoette de inBrussel aangespoelde LimburgerRoskam Michael Mann (regisseurvanHeat,Miami ViceenPublic ene-mies) en Mark Johnson (producentvan Rain Man, Donnie Brasco ende tv-serie Breaking bad, en daar-naastookverantwoordelijkvoorhet

  Foreign Language-comit van deOscars).BeideprominentenwarenonderdeindrukvanBullhead.Roskamsidee

  vooreentv-seriebekoordehen.WezijnsamenbijHBOlangsgegaanenhebbenhundeserieverkocht,laatRoskamweten.Hij krijgt vanHBOnudeopdrachteenbijbeluittewer-ken:documentendiehetopzet,hetconceptenalleswatcruciaalisvoor

  de look en de sfeer, verduidelijken.Daarnaastmaghijookhetscenariovooreenproefafleveringuitwerken.Datisdeproloogdiedepersonagesintroduceertendesituatieschetst.AlsHBOhetlichtopgroenzet,danzalRoskamdieafleveringzelfregis-seren.Valtdeproefindesmaak,danwerktdewriters room,eenbataljonscenaristen,dereeksvollediguitopbasis van de bijbel. Michael Mann

  enMarkJohnsonhoudenalsexecu-tive producerseenooginhetzeil.

  In alle rustMichal Roskam tempert zelf hetenthousiasme:Uiteraardisditfan-tastisch nieuws.Anderzijdsmogen

  BRUSSEL Michal R. Roskam trok zijn stoute schoenen aan en stelde de toonaangevende Amerikaanse betaalzender HBO een futuristische serie voor die zich in Brussel afspeelt. De zender heeft er wel oren naar en vraagt de regisseur van Rundskop nu een proefaflevering uit te schrijven. In Buda Bridge Bitch is Brussel een donkere hoofdstad die wegglijdt in morele en politieke chaos.

  Schrijven en gefocust blijven is nu de boodschap. Ik wil in alle rust kunnen werken

  EERST RENOVEREN, DAN SLUITEN

  SCHAARBEEK Half septem-ber wordt de eerste steen van het spoorwegmuseum Train World gelegd. Dat meldt de NMBS-Holding. Het station van Schaarbeek wordt een halte-plaats zonder loket, maar werd onlangs wel gerenoveerd.

  HetstationvanSchaarbeekdatin feite op het grondgebied vanBrussel ligt wordtmomenteelgerenoveerd en herschikt. Hetreizigersloket is verplaatstnaarhet oorspronkelijke stationsge-bouwtje, links (met het plein in de rug) vandegrotestationshal.De grote hal zelf staat leeg enwachtoprenovatieenaanbouwvan het spoorwegmuseum ophet stuk braakliggende grondrechtshalf september.Datmu-seum zal verhalen over de ge-schiedenisvandeijzerenweginBelgi.Tochgaathet loketondanksderenovatielaterditnajaaronher-roepelijkdicht.Erkomennetalsinanderekleinestationskaart-jesautomaten.

  MetroHet dossier over de renovatieen de bouw van het spoorweg-museum is complex. De over-koepelende NMBS-Holding isverantwoordelijk voor de reno-vatievanhetstationendebouwvan het spoorwegmuseum,maar de loketten ressorterendan weer onder NMBS-Reizi-gers.Datverklaartdenogalon-logischekeuzeomeersttereno-veren,envervolgenstesluiten.Of de perrons van het stationworden gerenoveerd, is danweer een vraag voor Infrabel,de component van de NMBS-groep bevoegd voor infrastruc-tuur.Deperronszijnalvoordehelftonderhandengenomenenverhoogd, weet Thomas Bae-kenvanInfrabel.Ofdeanderehelft ookwordt gerenoveerd, isnognietzeker.WewachtenookdebeslissingvanhetHoofdste-delijkGewestafofereenmetronaar Schaarbeek komt, wantin dat geval wordt het stationwaarschijnlijk een overstap-plaats en dan zouden werk-zaamheden geen zin hebben.Ookmoet nog bekekenwordenoferwelmiddelenkunnenwor-denvrijgemaakt.Dathangtdanweerafvanhetnieuweinveste-ringsplan 2013-2025, waarovernogonderhandeldwordt.Het spoorwegmuseum en derenovaties kostenmeer dan 16miljoeneuro. ChristopheDegreef

  OPMERKELIJK

  B

  DW

 • BDW 1340 PAGINA 3 - DONDERDAG 16 AUGUSTUS 2012 WEEKOVERZICHTWOENSDAG8AUGUSTUSCipiErSSiNT-GilliSSTAkENvOOrT.Decipiersvandege-vangenisvanSint-Gillisbesluitenhunstakingsactieselkemaandagenvrijdagvoorttezetten.Hetisalgeruimetijdonrustigindege-vangenis,decipierseisenloonsopslag.Bemiddelingmetdedirectieleverdetotnogtoenietsop.Detakenvandecipierswordenovergeno-mendoordelokalepolitie.

  rOSkAMvErkOOpTBUDABrUGAANAMErikA.DeAmerikaansebetaalzenderHBOvraagtdeBelgischeregisseurMichalR.Roskam(Rundskop)deeersteafleveringuitteschrijvenvandeserieBuda Bridge Bitch.DieseriespeeltzichinBrusselafenschetsteendonkerbeeld

  vaneenstadinmoreelenpolitiekverval.

  NiEUWSTrAATOpNiEUWOpENNABrAND.DinsdagavondwoedtereenzwarebrandophetdakvanH&MenHema.Delenvandatgebouwwordengerenoveerd,enbouwmaterialenvattenvuur.DerookpluimistotinLeuventezien.Tweebrandweerluirakengewond.Watdebrandheeftveroorzaakt,isnietduidelijk.WoensdaggaatdeNieuwstraatopnieuwopenvoorvoetgangers.Eenwoningcomplexvan97appartementeninaanbouwdreigtdoordebrandvertragingoptelopen.BijHemablijftergevaarvoorinstorting.Wanneerdewinkelsopnieuwkunnenopenen,isnietduidelijk.

  UplACEWilvOOrUiT.DeRaadvanStateverwerpteenaan-vraagvaneenconsortiumvanprojectontwikkelaarsomhetGe-westelijkRuimtelijkUitvoeringsplan(Grup)voordeVlaamseRandteschorsen.Datschrijft De Standaard.Hetconsortiumhadbouw-plannenindebuurtvanMachelenenvoeltzichbenadeelddoorhetgeplandewinkelcomplexUplace.Uplace-woordvoerderLorinParysverklaartd